Terénní průzkumy oprl

Informační prameny OPRL

Vstupní údaje oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL) pocházejí z interních a externích zdrojů. Interním zdrojem jsou výsledky terénních průzkumů, které ÚHÚL zajišťuje na základě jeho předmětu činnosti. Ostatní údaje jsou na základě smluv a licenčních ujednání přebírány z externích zdrojů v rámci správy informačních dat v ÚHÚL a jiných příslušných organizací (DS ÚHÚL, ČÚZK, ČHMÚ, AOPK, ČGS, NPÚ ad.)

Průzkum lesnické typologie

 • Revize typologických ploch, upřesnění charakteristik lesních typů a jejich sjednocení v rámci přírodní lesní oblasti,
 • analýza stanovištních poměrů, (lesní vegetační stupně, ekologické řady, edafické kategorie a základní lesní společenstva).

Více o lesnické typologii.

Průzkum ochrany lesa

 • Evidence poškození porostů sněhem a námrazou,
 • evidence větrných polomů,
 • šetření intenzity poškození lesních porostů zvěří pomocí kontrolních a srovnávacích ploch,
 • podkorní a listožravý hmyz, houbová onemocnění, vliv buřeně, invazivní druhy rostlin pronikající do lesa, lesní požáry, imisní poškození porostů.

Průzkum funkcí lesa

 • Stanovení funkčních potenciálů pro:
  • lesy s reprodukční funkcí,
  • lesy s půdoochrannou funkcí,
  • lesy s řízenou hydrickou funkcí,
  • lesy s klimaticko-hygienickou funkcí,
  • lesy s rekreační a krajinotvornou funkcí.

Kromě vlastních šetření získává OPRL od externích organizací informace o:

 • ochranných pásmech vodních zdrojů a územích CHOPAV,
 • ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod,
 • územích s územní ochranou přírody (VZCHÚ, MZCHÚ, Natura 2000, ÚSES),
 • územích s rekreační a zdravotně-hygienickou funkcí lesů (rekreační a lázeňské lesy),
 • územích s výzkumně-vzdělávací funkcí lesů (školní a výzkumné lesy),
 • uznaných oborách a bažantnicích,
 • kulturních památkách a jejich ochranných územích,
 • objektech s institucionální funkcí (vojenské objekty, střelnice, objekty infrastruktury),
 • a jiných objektech s vlivem na lesní hospodaření a kategorizaci lesů.

Průzkum zpřístupnění lesů

 • Inventarizace lesní dopravní sítě,
 • Těžebně – dopravní klasifikace podle Macků- Popelka- Simanov.

Více o lesnické typologii.

Lesnická typologie

Lesnická typologie, jako základní disciplína hospodářské úpravy lesů, se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry pro vhodné lesnické hospodaření.

Lesnický typologický systém je zakotven v § 4 až 6 vyhlášky č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.