Zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu

 • Za zdroj identifikovaného reprodukčního materiálu se uznávají zdroje semen nebo porosty zařazené do fenotypové třídy C,
 • lze uznat i porosty zařazené do fenotypové třídy A nebo B (pokud nebyly uznány jako zdroje selektovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu),
 • v případě smrku ztepilého, borovice lesní, modřínu opadavého a modřínu eurojaponského se zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu neuznávají,
 • na území genové základny se neuznávají zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu druhů dřevin, pro které je genová základna vyhlášena,
 • uznání zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu provádí pověřená osoba
  •  u zdroje semen na základě výsledků místního šetření,
  • u porostu na základě dokladu o fenotypové třídě porostu vyhotoveného osobou, která je oprávněna provádět fenotypovou klasifikaci porostů podle zákona č. 149/2003 Sb.

Porosty téhož vlastníka, téže fenotypové třídy, téhož druhu dřeviny nacházející se v téže oblasti provenience a v témže výškovém pásmu a splňující podmínky pro uznání lze se souhlasem vlastníka zdroje sloučit do jedné uznané jednotky.

Za stejných podmínek lze do jedné uznané jednotky sloučit i zdroje semen, popřípadě zdroje semen a porosty. Sloučení porostů, zdrojů semen, popřípadě zdrojů semen a porostů provádí pověřená osoba.

 Praktický postup

1. Vlastník zdroje odešle na adresu ústředí pověřené osoby ÚHÚL do Brandýsa nad Labem:

 • se seznamem zdrojů semen nebo porostů (příloha č. 23 vyhlášky č. 29/2004 Sb.)
 • a kopií informací z hospodářské knihy platného lesního hospodářského plánu nebo osnovy týkající se dotčených porostů.

2. Pověřená osoba ÚHÚL na základě žádosti a v případě:

 • zdroje semen na základě venkovní pochůzky
 • porostů na základě údajů z platného lesního hospodářského plán osnovy

vydá doklad o uznání zdroje reprodukčního materiálu kategorie identifikovaný a přidělí evidenční číslo uznané jednotky. Doklad o uznání zašle vlastníkovi.

Doba uznání zdroje se vydává nejvýše na dobu platnosti lesního hospodářského plánu nebo osnovy.

3. Náklady uznávacího řízení nese žadatel.