Zdroje selektovaného reprodukčního materiálu

  • Za zdroj selektovaného reprodukčního materiálu se uznává pouze porost zařazený do fenotypové třídy A nebo B, který vyhovuje požadavkům na genetickou a morfologickou kvalitu, polohu, rozlohu, věk, strukturu a zdravotní stav a vyhovuje z hlediska vhodnosti stanoviště,
  • uznávání zdroje selektovaného reprodukčního materiálu provádí pověřená osoba na základě vlastního odborného posudku.

Porost fenotypové třídy B téhož vlastníka, téhož druhu dřeviny nacházející se v téže oblasti provenience, popřípadě v téže genové základně, a v témže výškovém pásmu a splňující podmínky pro uznání podle odstavce 1 lze se souhlasem vlastníka zdroje sloučit do jedné uznané jednotky. Sloučení porostů do uznaných jednotek provádí pověřená osoba. Porosty dřevin fenotypové třídy A se neslučují.

Praktický postup

Uznávat je možné všechny druhy dřevin, tedy i ty, které nejsou vyjmenovány v příloze k zákonu č. 149/2003 Sb.

1. Vlastník zdroje odešle na adresu ústředí pověřené osoby ÚHÚL do Brandýsa nad Labem:

2. Pověřená osoba ÚHÚL na základě žádosti, venkovní pochůzky a vlastního odborného posudku vydá doklad o uznání zdroje reprodukčního materiálu kategorie selektovaný a přidělí evidenční číslo uznané jednotky. Doklad o uznání zašle vlastníkovi.

Doba uznání zdroje se vydává nejvýše na dobu platnosti lesního hospodářského plánu nebo osnovy.

3. Náklady uznávacího řízení nese žadatel

Požadavky pro uznání zdroje selektovaného reprodukčního materiálu

Porosty, které mají být uznány za zdroj reprodukčního materiálu kategorie selektovaný, musí kromě splnění požadavků na zařazení do fenotypové třídy A nebo B uvedené v Příloze č. 19 vyhlášky č. 29/2004 Sb. splňovat současně i tyto požadavky:

Izolace

Porosty se musí nacházet v dostatečné vzdálenosti od nevhodných porostů téhož druhu nebo od porostů příbuzných druhů nebo odrůd, které se s těmito druhy mohou křížit.

Porosty fenotypové třídy D geneticky a hospodářsky nevhodné se nesmějí nacházet blíže než 100 m od uznaných porostů fenotypové třídy B a 200 m od uznaných porostů fenotypové třídy A.

Velikost porostu

Celková plocha porostu navrženého k uznání musí mít minimálně 1 ha. Menší plochu mohou mít pouze porosty

  • které vznikly vlastnickým nebo technickým rozdělením porostů, a které měly před tímto rozdělením plochu větší než 1 ha,
  • nebo jedná-li se o zbytky mimořádně cenných populací.

Počet stromů dřeviny, která je předmětem uznání však nesmí klesnout pod 40 ks. Porost s plochou menší než 1 ha, lze uznat jedině, je-li jeho uznání doporučeno odborným posudkem pověřené osoby.

Věk a vývojový stupeň

Uznávají se porosty olše, jeřábu, topolu, vrby, hrušně polničky a jabloně lesní starší 20 let, jilmu, ořešáku, douglasky tisolisté, jedle obrovské, borovice vejmutovky, třešně ptačí a kaštanovníku jedlého starší 40 let a porosty ostatních dřevin starší 60 let.

Homogenita

Porosty musí vykazovat normální stupeň individuální proměnlivosti morfologických znaků. Nevhodné stromy je třeba v případě potřeby odstranit.

Přizpůsobenost

Musí být zřejmé, že porost je přizpůsoben ekologickým podmínkám v oblasti provenience.