Zdroje testovaného reprodukčního materiálu

  • Za zdroj testovaného reprodukčního materiálu lze uznat pouze porost, semenný sad, rodiče rodiny, ortet, klon nebo směs klonů, který vyhovuje požadavkům stanoveným pro uznání zdroje selektovaného reprodukčního materiálu nebo kvalifikovaného reprodukčního materiálu, pokud jeho vlastnosti byly ověřeny srovnávacími nebo genetickými testy,
  • uznávání zdroje testovaného reprodukčního materiálu provádí pověřená osoba na základě vlastního odborného posudku.

Zdroje testovaného reprodukčního materiálu se neslučují.

Praktický postup

Uznávat je možné pouze porost, semenný sad, rodičovský strom, klon nebo směs klonů všech druhů dřevin, tedy i těch, které nejsou vyjmenovány v příloze k zákonu 149/2003 Sb.

1. Vlastník zdroje odešle na adresu ústředí pověřené osoby ÚHÚL do Brandýsa nad Labem:

Nedílnou součástí žádosti o uznání je dokumentace o původu, testování a výsledcích testování zdroje.

2. Pověřená osoba ÚHÚL na základě žádosti, dokumentace, venkovní pochůzky a vlastního odborného posudku vydá doklad o uznání zdroje reprodukčního materiálu kategorie testovaný a přidělí evidenční číslo uznané jednotky. Doklad o uznání zašle vlastníkovi.

Doba uznání zdroje se v případě porostů vydává nejvýše na dobu platnosti lesního hospodářského plánu nebo osnovy, v případě rodičů rodiny, ortetů, klonu, semenných sadů nebo směsí klonů nejvýše na dobu deseti let.

3. Náklady uznávacího řízení nese žadatel.

Požadavky pro uznání zdroje testovaného reprodukčního materiálu

Požadavky na všechny typy testů

Všeobecné

Zdroj reprodukčního materiálu, který má být předmětem testování musí splňovat odpovídající požadavky podle Přílohy č. 22 a č. 26 vyhlášky č. 29/2004 Sb.

Testy sloužící k uznání zdrojů testovaného reprodukčního materiálu se připravují, koncipují, provádějí a vyhodnocují mezinárodně uznávaných postupem. Při srovnávacích testech je testovaný reprodukční materiál srovnáván s jedním nebo pokud možno s více uznanými nebo předem vybranými standardy.

Testované znaky

Testy musí být koncipovány tak, aby sloužily ke zhodnocení určitých znaků stanovených pro každý test.

Zvláštní pozornost je nutno věnovat kritériím, jako je přizpůsobenost, růstová schopnost, reakce na biotické a abiotické faktory. Vedle toho je zapotřebí hodnotit další znaky, které jsou považovány za významné s ohledem na plánovaný zvláštní účel, a to ve vztahu k ekologickým podmínkám panujícím v místě provádění testu.

Dokumentace

O místě provádění testů je nutno vést záznamy, které popisují stanovištní a klimatické podmínky, půdu, předchozí užívání, založení porostu, obhospodařování a škody způsobené abiotickými/biotickými činiteli; tyto záznamy je nutno dát k dispozici orgánu veřejné správy. Věk materiálu a výsledky k okamžiku testu misí být evidovány orgánem veřejné správy.

Způsob provádění testů

Každý vzorek reprodukčního materiálu pro založení srovnávacího testu, musí být vyséván, vysázen a vypěstován stejným způsobem.

Každý pokus je nutno založit podle uznaného statistického principu s využitím dostatečného počtu stromů, aby bylo možné posoudit individuální znaky každého z testovaných komponentů

Vyhodnocení a platnost výsledků

Výsledky pokusů se vyhodnocují za pomoci mezinárodně uznávaného statistického postupu; výsledky je zapotřebí uvést pro každý z testovaných znaků.

Metodu provádění pokusů a dosažené výsledky v jednotlivých případech je zapotřebí volně zpřístupnit.

Je zapotřebí zaujmout stanovisko k oblasti pravděpodobné přizpůsobenosti v rámci země, ve které se pokus prováděl a ke znakům, které případně omezují jeho pěstební hodnotu.

Vyjde-li při pokusu najevo, že reprodukční materiál nevykazuje projevy znaků zdroje reprodukčního materiálu, podobný odolnostní potenciál proti působení hospodářsky významných škodlivých činitelů, jako zdroj reprodukčního materiálu, je nutno uznání takového zdroje zamítnout.

Požadavky na genetický test komponentu zdroje reprodukčního materiálu

Genetickému testu mohou být podrobeny komponenty následujících zdrojů reprodukčního materiálu:

  • semenné sady,
  • rodičovské stromy,
  • klony,
  • a směsi klonů.

Dokumentace

Pro uznání zdroje reprodukčního materiálu je nezbytná následující dokumentace:

  • identita, původ a genetický původ hodnocených komponentů,
  • plán křížení k produkci reprodukčního materiálu podrobeného testování.

Postup testů

Genetickou hodnotu každého z komponentů je zapotřebí ohodnotit na dvou nebo více místech testování, z nichž nejméně jedno probíhá v ekologických podmínkách, které odpovídají podmínkám předpokládaného použití reprodukčního materiálu.

Nadřazenost reprodukčního materiálu, který má být uveden do oběhu, se zjišťuje na základě genetické hodnoty a speciálního plánu křížení.

Srovnávací testy a genetická hodnocení posuzuje pověřená osoba.

Vyhodnocení

Nadřazenost reprodukčního materiálu oproti standardu se vypočítá ve vztahu ke standardu pro jeden znak nebo pro skupinu znaků.

Pro každý z významných znaků je nutno stanovit, zda není jeho genetická hodnota nižší než genetická hodnota standardu.

Požadavky na srovnávací testy reprodukčního materiálu

Výběr vzorků reprodukčního materiálu

Vzorek reprodukčního materiálu pro srovnávací testy musí být reprezentativní pro reprodukční materiál pocházející z daného zdroje.

Reprodukční materiál vyprodukovaný generativním způsobem musí být sklizen

  • v semenných sadech v roce dobré úrody, umělé sprášení je přípustné;
  • metodami, při jejichž použití je zajištěno, že získané vzorky jsou reprezentativní.

Standardy

Způsobilost standardů použitých ke srovnávacím zkouškám by měla být podle možností v oblasti, v níž se testy provádějí, již delší dobu dobře známa. Standardy reprezentují materiál, který se na počátku pokusu a za stejných ekologických podmínek, pro které byl předložen k certifikaci, již ukázal jako užitečný pro lesní hospodářství. Mají podle možností pocházet z porostů, které byly vybrány podle kritérií uvedených v Příloze č. 19 a č. 22 vyhlášky č. 29/2004 Sb., nebo ze zdroje, který byl úředně uznán k produkci zdrojů reprodukčního materiálu kategorie „testovaný“.

Ke srovnávacímu testu umělých kříženců musí být, je-li to možné, mezi standardy použiti oba rodiče.

Je-li to možné, je zapotřebí použít několik standardů. Je-li to nutné a zdůvodnitelné, mohou být standardy nahrazeny nejvhodnějším materiálem zastoupeným v testu nebo střední hodnotou komponentů zastoupených v testu.

Stejné standardy mají být používány ve všech testech probíhajících v různých stanovištních podmínkách.

Vyhodnocení

Je zapotřebí prokázat statisticky signifikantní nadřazenost ve srovnání se standardem alespoň pro jeden významný znak.

Je nutno jednoznačně zřejmým způsobem uvést, zda existují významné hospodářské nebo ekologické znaky, u kterých bylo dosaženo značně horšího výsledku než v případě standardu; jejich důsledky musí být vyváženy příznivými znaky.

Podmínečné uznání

Jako základ pro podmínečné uznání mohou sloužit časná hodnocení mladých vývojových stádií. Nadřazenost zjištěnou na základě časného hodnocení je nutno nejpozději do deseti let přezkoušet.

Časné testy

Pro podmínečné nebo konečné uznání může orgán veřejné správy uznat pokusy v lesních školkách, sklenících a laboratořích, mohou-li prokázat, že mezi posuzovaným znakem a znaky, které by byly obvykle hodnoceny v lesnických polních testech (terénních výsadbách), existuje úzká korelace. Jiné testované znaky musí splňovat Požadavky na srovnávací testy reprodukčního materiálu.