Nová monografie o lesích Karpat České republiky

Publikace Lesy Karpat České republiky přináší jedinečný ucelený pohled na moravskou a slezskou část karpatského pohoří.

V jednotlivých kapitolách se text věnuje všem aspektům souvisejícím s lesním prostředím a hospodařením v lesích. Publikace velmi podrobně popisuje charakteristiku území jak po stránce geomorfologie, geologie a pedologie, tak i hydrogeografie. Nechybí ani popis charakteristických typů lesních ekosystémů karpatské oblasti pomocí jednotek Lesnicko-typologického klasifikačního systému a významným druhům rostlin a živočichů. Hlavním autorem je prof. Otakar Holuša.

Monografie vznikla za podpory Ministerstva zemědělství v rámci naplňování Karpatské úmluvy, konkrétně Protokolu o trvale udržitelném obhospodařování lesů.

Publikace vyšla v českém a anglickém jazyce. Obě jsou k dispozici i v elektronické podobě.