Novinky

V pondělí 22. 5. 2023 se v rámci projektu STREAM (Sustainable forest management in Mongolia) uskutečnila návštěva jedenácti mongolských expertů. Projekt je zaměřený na komplexní přístup k trvale udržitelnému obhospodařování lesů a krajiny. Projektový tým vědců a lesníků je vedený Mendelovou univerzitou v Brně, která spolupracuje se třemi mongolskými univerzitami a dále se na něm podílí osm univerzit z Evropy a USA. V rámci dopoledního bloku ÚHÚL představil své postavení v rámci lesnického sektoru v ČR a...
Číst více
Volba proběhla první den 18. zasedání Fóra pro lesy OSN (UNFF), které se konalo 8.-12. května 2023 v sídle OSN v New Yorku v USA. Český kandidát ve volbě porazil zástupkyni Ruska a stal se tak místopředsedou byra pro 18. a 19. zasedání UNFF. Jaroslav Kubišta bude v byru zastupovat nejen Českou republiku, ale i celou Východoevropskou skupinu států OSN. UNFF je jediným orgánem OSN, kde se diskutují lesy a lesní hospodářství na...
Číst více
ÚHÚL s Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (VÚLHM) zpracoval již šestou etapu Generelu obnovy lesních porostů po kalamitě. Tento generel navazuje na předešlé etapy, které jsou uveřejněné pod stejným odkazem. Vzhledem k pětiletému období od prvního zpracování Generelu jsme se v aktuální etapě zaměřili kromě kontinuálního monitoringu postupu kalamity metodami dálkového průzkumu Země, analýzy dostupných zdrojů sadebního materiálu, také na vyhodnocení vývoje za delší časové období...
Číst více
Před časem jsme provedli analýzu zastoupení lesa v chráněných územích, v rámci které jsme zjistili, že 38 % porostní plochy se nachází v některém z chráněných území. Do analýzy, jejíž výsledky byly mimo jiné publikovány v dubnové Lesnické práci, jsme zahrnuli velkoplošná (VZCHÚ) i maloplošná (MZCHÚ) zvláště chráněná území a rovněž území sítě Natura 2000. V návaznosti na informace o nedostatečné ochraně porostů starších 120 let, které se nyní stále častěji objevují v tisku, a...
Číst více
Dne 26. dubna 2023 se na Ministerstvu zemědělství konal seminář s názvem „Metodika odvození výše minimálního lovu spárkaté zvěře“, který spolupořádal ÚHÚL. Jeho cílem bylo představení a bližší seznámení se systémem plánování lovu zvěře podle návrhu obsaženého v novele zákona o myslivosti, a také s metodikou odvození minimální výše lovu spárkaté a černé zvěře. Minimální lov spárkaté zvěře bude odvozován podle stupně poškození lesního ekosystému odvozeného metodikou ÚHÚL (Ing. Radim Adolt,...
Číst více
1 2 3 13