Obnova lesních porostů po kalamitě (Generel obnovy – etapa IV)

ÚHÚL ve spolupráci s Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. (VÚLHM) zpracoval již čtvrtou etapu Generelu obnovy lesních porostů po kalamitě. Tento Generel navazuje na předešlé etapy, které jsou uveřejněné pod stejným odkazem.

Pomocí dálkového průzkumu Země (DPZ) pokračuje sledování postupu kalamity a nárůstu ploch detekovaných těžeb a souší. Zatímco v území Olomouckého a Moravskoslezského kraje dochází ke snížení projevů kalamity, Kraj Vysočina zůstává hlavním ohniskem aktuálně probíhající kalamity, která se posouvá směrem na západ do Jihočeského a Středočeského kraje. Viditelný je i rozvoj kalamity na území ORP Děčín a navazující ORP, kde situace souvisí s vývojem v NP České Švýcarsko, kde plocha souší k září 2020 činila celkem 1 426 ha při celkové ploše území převážně jehličnatých porostů dle DPZ v tomto NP 6 191 ha. Při porovnání údajů z hodnocení DPZ mezi obdobím 09/2018-09/2019 a následným obdobím 09/2019-09/2020 došlo k nárůstu plochy detekovaných těžeb v převážně jehličnatých porostech o 34,7 %.

Poprvé bylo pro odhad potřeby sadebního materiálu využito datových sad a metod Národní inventarizace lesů (NIL). Díky použití výstupů NIL došlo k významnému zpřesnění odhadu potřeby sadebního materiálu. Odhad potřeby sadebního materiálu je založen na zjištění potřeby zalesnění, respektive vylepšení, během terénního šetření v roce 2019. Statistický odhad plochy k zalesnění v roce 2019 činil 112,6 tis. ha (interval spolehlivosti 94,6 tis. ha až 130,5 tis. ha), z toho 68 % prakticky na holině (potřeba zalesnění nejméně 70 % plochy lokality). Nad touto plochou byla vypočtena potřeba sadebního materiálu s předpokladem použití obnovní dřevinné skladby (ODS), která byla navržena již v III. etapě Generelu obnovy.

Velmi podrobně je popsána a vyčíslena dostupnost a zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin (RMLD). Porovnáním dostupných zdrojů s odhadem potřeby zalesnění byla konstatována celková nerovnováha mezi produkcí sazenic a rozsahem potřebného zalesňování. Klíčový je zejména potenciál „vypěstovatelného“ sadebního materiálu z rozpěstovaného na záhonech, který byl vypočten na 188,6 mil. ks. Odhad potřeby s použitím ODS činí 654 ± 104,8 mil. ks při základních hektarových počtech, resp. 419,5 ± 66,9 mil. ks při minimálních hektarových počtech, přesahuje 2,2 – 3,5 potenciál roční produkce sadebního materiálu. Potenciální produkce sadebního materiálu umožňuje umělou obnovu 31,3 tis. ha při základních až 46 tis. ha při minimálních hektarových počtech sazenic.

Nově je zpracována kapitola věnovaná Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství a zákonným ustanovením ve vztahu k obnově kalamitních holin. Ve IV. etapě Generelu obnovy naleznete také přehled možných dotací a finančních příspěvků, využitelných při obnově lesa, a rovněž konkrétní příklady doporučených postupů pro zalesňování rozsáhlých kalamitních holin.