Obnova lesních porostů po kalamitě (Generel obnovy – etapa VI)

ÚHÚL s Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (VÚLHM) zpracoval již šestou etapu Generelu obnovy lesních porostů po kalamitě. Tento generel navazuje na předešlé etapy, které jsou uveřejněné pod stejným odkazem.

Vzhledem k pětiletému období od prvního zpracování Generelu jsme se v aktuální etapě zaměřili kromě kontinuálního monitoringu postupu kalamity metodami dálkového průzkumu Země, analýzy dostupných zdrojů sadebního materiálu, také na vyhodnocení vývoje za delší časové období např. v oblasti produkce sadebního materiálu (2009–2022).

Informace o zdrojích reprodukčního materiálu lesních dřevin dle Rejstříku uznaných zdrojů reprodukčního materiálu jsou zpracovány z údajů k roku 2022. Klíčový je zejména potenciál „vypěstovatelného“ sadebního materiálu z rozpěstovaného na záhonech. Odhadovaná průměrná roční produkce je 314 mil. ks, což je srovnatelné stabilní množství jako v předchozím roce (301 mil. ks). Od roku 2018 je patrný kontinuální strmý nárůst sadebního materiálu uváděného na trh z cca 150 mil. ks na 290 mil. ks v roce 2021. V roce 2022 byl tento počet o cca 11 % nižší. Výrazně se v čase mění druhová skladba sadebního materiálu. Došlo k poklesu produkce smrkových sazenic (zastoupení před rokem 2016 stabilně okolo 30 %, v současnosti cca 20 %) a borovice (z 15 % na 10 %) a to ve prospěch zejména dubů (z 20 % na 25 %), buku (z 25 % na 30 %) nebo javorů (ze 2 % na 5 %). Dopady kalamity na přeměnu druhové skladby jsou analyzovány rovněž na základě dat o zastoupení dřevin z lesních hospodářských plánů a osnov.

První výsledky pěstebního výzkumu VÚLHM na demonstračních a poloprovozních výzkumných plochách založených na kalamitních holinách dokumentují zkušenosti s různými způsoby obnovy a pěstebními postupy. V Generelu jsou popsány příklady aktuálních výsledků o úspěšnosti a prosperitě výsadeb a růstu přirozené obnovy získané na výzkumných a demonstračních plochách.

K novinkám této etapy patří zahájení monitoringu postupu obnovy kalamitních ploch, který bude v letošním roce probíhat na území dvou krajů (Moravskoslezského a Olomouckého), které byly aktuální kůrovcovou kalamitou na začátku dotčeny nejvíce. Výsledky měření obnovy by měly být k dispozici v příštím roce.

Generel obnovy lesních porostů po kalamitě (etapa VI) naleznete zde.