Portfolio Left & Right Small Thumbnail

Regional Plans of Forest Development

Regional Plans of Forest Development (RPFD) are methodological tool of state forest policy recommending principles of forest management, especially in the creation and approval of forest management plans and outlines. RPFD are embodied in article 23 paragraph 1 […]

Oblastní plány rozvoje lesů

OPRL jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Požadavky kladené na OPRL vyplývají z pojetí trvale udržitelného hospodaření v lesích. Oblastní plány rozvoje lesů (OPRL) jsou zakotveny v § 23 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a […]

Lesnická typologie

Lesnická typologie, jako základní disciplína hospodářské úpravy lesů, se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry pro vhodné lesnické hospodaření. Lesnicko-typologické mapování je zakotveno v § […]

STATE FOREST AND GAME MANAGEMENT ADMINISTRATION SUPPORT

The FMI provides professional and technical support to authorized officers of the state administration of forests and game management with the authorities of municipalities with extended powers and regional offices of the Czech Republic. Basic support provided without […]

Podpora státní správy lesů a myslivosti

Na základě své Zřizovací listiny poskytuje ÚHÚL odbornou a technickou podporu pověřeným referentům státní správy lesů a myslivosti na úřadech obcí s rozšířenou působností a krajských úřadech. Základní podpora poskytovaná bez písemné žádosti V rámci zajištění technické podpory výkonu státní správy […]
1 15 16 17 18 19 20