Portfolio Left & Right Small Thumbnail

Co je to myslivost

Myslivost je v současné době chápána jako komplexní soubor managementových opatření, kterými jsou obhospodařovány populace legislativně vymezených druhů volně žijících živočichů, a současně jako nemateriální statek tradiční a lidové kultury České republiky.

Historie a tradice myslivosti

Lov byl klíčovým nástrojem člověka k získání potravy již v pravěku a tvořil tehdy nedílnou součást jeho života. Tuto skutečnost potvrzují např. archeologické nálezy prvních primitivních loveckých zbraní (tvarované kameny, pěstní klíny, oštěpy, sekery, kyje) a kreseb tehdejších […]

Podpora

Poskytování příspěvků na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření. Přímá podpora myslivosti je jedním z nástrojů, jímž stát jednak vytváří podmínky pro plnění své povinnosti, uvedené v Článku 7 Ústavy České republiky („Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a […]

Kvalifikace

K úspěšnému složení zkoušek je nezbytné disponovat znalostmi ve všech skupinách a to v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného provozu jednotlivých částí. Například potvrzení o vykonané zkoušce z myslivosti je jedním z podkladů pro vydání loveckého lístku. Ministerstvo […]

Základní informace o myslivosti

V této sekci naleznete základní informace o podstatě myslivosti, jejím současném společenském postavení, formách přímé i nepřímé státní podpory myslivosti a úplné informace o jednotlivých stupních myslivecké kvalifikace.
1 3 4 5 6 7 20