Portfolio Right Large Thumbnail

Členství v mezinárodních organizacích

Zástupci ÚHÚL jsou členy pracovních skupin nejrůznějších mezinárodních platforem.

Více o demonstračních objektech

Demonstrační objekty – zřízení, správa, využití Smyslem demonstračních objektů je, při respektování provozních pracovních postupů, umožnit porovnání různých pěstebních systémů z různých úhlů pohledu – ekonomického, ekologického i společenského. Výsledky […]

Členění demonstračních objektů

Demonstrační objekty lesního hospodářství se podle velikosti zájmového území dělí do tří kategorií. Největší plochu zaujímají Lesnické parky, které mají samostatnou správu a jsou obdobou národních parků. Střední velikost mají […]

Mapa demonstračních objektů

Přehledová mapa všech tří typů demonstračních objektů lesního hospodářství. Plošně jsou vymezeny pouze samotné Demonstrační objekty s trasou a očíslovanými ukázkami. Lesnické parky a Demonstrační plochy jsou vytyčeny bodově. Pro […]

FLPIS

V rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 (PRV) jsou pro podání žádosti u opatření M15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů, podopatření 15.1.1 Zachování porostního typu hospodářského souboru a 15.2.1 Ochrana […]
1 9 10 11 12 13 21