Aktivity

Mezinárodní aktivity

Výstupy rozdělené na jednotlivé aktivity:

Vyhodnocený stav lesních ekosystémů

 • Vnitřní analýza současného stavu znalostí o lesních ekosystémech.
 • Inventarizace lesů.
 • Lesnicko-typologický průzkum lesů.
 • Tvorba databáze a statistické vyhodnocení inventarizačních a lesnicko-typologických dat.


Aktivita 1.3 Klasifikační průzkum na straně lesa – les Zelkova carpinifolia v řízené rezervaci Ajameti, kterou jsme navštívili během našich volných dní. Rezervace se nachází na starém aluviu řeky Rioni (foto V. Kalníková)
=> Výroční zpráva 2022

Aktivita 1.3 Klasifikační průzkum lesních stanovišť pedoantrakologické práce, které byly provedeny za účelem popisu historie místní vegetace (foto V. Kalníková)
=> Výroční zpráva 2022

Aktivita 1.3 Klasifikační průzkum lesních stanovišť – podzimní terénní práce v CHKO Aragvi – masiv Chaukhi (foto V. Kalníková)
=> Výroční zpráva 2022

Vytvořený lesní hospodářský plán (LHP)

 • Zpracování zásad a pracovních postupů TUH, tvorba map a tabulkových přehledů, vzorové těžební zásahy – plochy TUH.
 • Odborná asistence správcům lesů Aragvi při zavádění zásad TUH do praxe.

Vybudované kapacity pro zpracování dřeva

 • Vybudování jednoduchého skladu pro výrobu palivového dříví.
 • Vybavení místních komunit základní lesnickou mechanizací.
 • Praktická školení a odborná asistence při výrobě palivového dříví.

Aktivita 3.1 Stavba jednoduchého dřevoskladu pro výrobu palivového dřeva – hotové betonové překlady (foto R. Slabý)
=> Průběžná zpráva 2022

Aktivita 3. 1 Stavba jednoduchého dřevoskladu na výrobu palivového dřeva – během letních prázdnin 2022 pokračovaly rekonstrukční práce.
=> Výroční zpráva 2022

Aktivita 3.1 Stavba jednoduchého dřevoskladu na výrobu palivového dřeva – pokládání podlahy v přízemí (foto R. Slabý)
=> Výroční zpráva 2022

Posílené znalosti v oblasti lesnického vzdělávání

 • Studijní cesta pro odborníky z GE do ČR 2024.

V rámci lesnického projektu realizovaného v Gruzii se uskutečnila studijní cesta čtrnácti gruzínských expertů do ČR. V průběhu týdenní exkurze navštívili různé lesní majetky, kde mohli vidět příklady dobré praxe v obhospodařování lesů trvale udržitelným způsobem, podpoře rekreační funkce lesů, těžbě, zpracování a obchodování dříví.

Navštíveny byly:

Jeden den byl věnován také lesnickému a mysliveckému veletrhu Silva Regina se zaměřením na relevantní techniku. Dále byli seznámeni s českou lesnickou politikou, provozem státního podniku Lesy ČR, národní lesnickou inventarizací či oblastními plány rozvoje lesů. Protože je projekt zaměřený na lesy v chráněné krajinné oblasti Aragvi, účastníci byli seznámeni s fungováním a kompetencemi správy CHKO Moravský kras, včetně ukázky návštěvnického centra Dům přírody. Gruzínské lesnictví právě prochází reformou, a právě díky zkušenostem a poznatkům ze studijní cesty je možné k reformě přispět.

1) Městské lesy Hradec Králové     2) Lesy Města Brna – hospodářské středisko Dřevo Rájec​

3) Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny     4) Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny – demonstrační plochy

 • Studijní cesta pro odborníky z GE do ČR 2022.
 • Uspořádání seminářů zaměřených na TUH v Aragvi.
 • Uspořádání programů lesní pedagogiky pro místní školní mládež, včetně zaškolení lektorů.
 • Studijní cesta pro gruzínské učitele lesní pedagogiky na evropský kongres lesní pedagogiky.
 • Seminář na téma využití dálkového průzkumu země pro lesní management a podporu inventarizace lesů.
 • Vybudování naučné stezky.
 • Osvětová kampaň pro místní komunity a průzkum veřejného mínění.
 • Tvorba výukových a propagačních materiálů.

Aktivita 4.1 Studijní cesta odborníků z Gruzie do České republiky. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem.
=> Průběžná zpráva 2022

Aktivita 4.8 Natáčení – rozhovor s místními obyvateli.
=> Průběžná zpráva 2022

Průřezové aktivity

 • Řízení, koordinace a administrace projektu