Aktuálně v OPRL

Oblastní plány rozvoje lesů

Oblastní plány rozvoje lesů se vztahují ke dvěma informačním rovinám:

  1. Podpora státní lesnické politiky (uplatnění principů trvale udržitelného obhospodařování lesů) na úrovni národní s přesahem do Evropské unie.
  2. Podpora lesnického sektoru v regionální oblasti při tvorbě lesních hospodářských plánů, obhospodařování lesů, poskytování podkladů pro rozhodovací a regulační procesy státní správy a samosprávy, a v krajinném inženýrství.

Z hlediska udržení správného obsahu OPRL je nutné realizovat dva procesy – aktualizaci a údržbu dat v přírodní lesní oblasti (PLO).

  • Aktualizace dat je zacílena na celou, případně část, PLO. Vyhláška č. 298/2018 Sb. o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů, v § 2, odstavci 5 uvádí: „Pokud dojde ke změně přírodních podmínek, za nichž byl oblastní plán schválen, zadá ministerstvo zpracování změny oblastního plánu a určí termín, způsob a rozsah zpracování této změny.“ Rámec těchto činností je definován přírodními hranicemi.
  • Údržba dat vždy se týká jen části PLO a je směřována na detailní úroveň vymezenou lesními hospodářskými celky, případně osnovami. Rámec tvoří hranice katastrální a majetkové, které vznikly v důsledku lidské činnosti. Do těchto územích se zaměřuje pozornost z hlediska udržení použitelného obsahu.

Podklad pro stanovení cílové druhé skladby pro potřeby aktualizace OPRL – komentářpříloha 1 (pdfexcel); příloha 2 (pdfexcel)

Po dobu než budou k dispozici aktualizované oblastní plány rozvoje lesů (OPRL), je nutné podklady pro podrobné plánování v lesích odvodit na základě dostupných informací. Tyto v prvé řadě vyplývají z platnosti vyhlášky o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů č. 298/2018 Sb. V kontextu její přílohy č. 4 a bodu 2 předmětu činnosti zřizovací listiny ÚHÚL byla provedena aktualizace a uveřejnění vrstvy typologie lesů – výsledky naleznete na mapovém portálu ÚHÚL – zde. Kromě toho je k dispozici podklad o agregované cílové dřevinné skladbě – včetně komentáře, který definuje její význam a použití zmíněný výše.

Další informace, které souvisí se stanovením základních hospodářských doporučení pro hospodářské soubory (rozsah CHS a porostních typů, doba obmýtí, obnovní doba, minimální podíl MZD) lze vyvodit z příloh výše uvedené vyhlášky a dosavadních zkušeností při obhospodařování daného lesního majetku.

Z věcného hlediska je nutné připustit, že bude docházet k odlišnostem, protože nelze opominout analytickou část procesu aktualizace přírodní lesní oblasti (PLO). Nicméně následující výstupy OPRL nebudou v kolizi se schválenými LHP a LHO, neboť mají doporučující charakter.

Novela příslušné legislativy – implementace nepůvodních druhů lesních dřevin (NDLD) do rámcových směrnic hospodaření (RSH) – NDLD úprava RSH.pdf

Níže můžete stáhnout návrh Základních hospodářských doporučení pro ty přírodní lesní oblasti, které ještě nebyly schváleny, ale jejichž termín závěrečného šetření je stanoven do konce tohoto roku:

ZHD PLO 22.xlsx ke stažení zde
ZHD PLO 33.xlsx ke stažení zde
ZHD PLO 31.xlsx ke stažení zde