Členění demonstračních objektů

Další činnosti

Demonstrační objekty lesního hospodářství se podle velikosti zájmového území dělí do tří kategorií. Největší plochu zaujímají Lesnické parky, které mají samostatnou správu a jsou obdobou národních parků. Střední velikost mají samotné Demonstrační objekty, kde je připravena trasa s naučnými zastávkami popsanými v průvodci. Kategorii Demonstrační ploch představují samostatné plochy založené a popsané s určitým záměrem. U všech tří kategorií platí, že jsou zdrojem poučení a informace o nich jsou volně dostupné

LESNICKÉ PARKY
DEMONSTRAČNÍ OBJEKTY
DEMONSTRAČNÍ PLOCHY

Lesnické parky (LP) zakládané dle schváleného standartu (MZe) pro lesnické parky, přitom není vyloučeno uvnitř těchto objektů zakládat i DO.

Seznam lesnických parků

Demonstrační objekty

Vlastní Demonstrační objekty lesního hospodářství (DO) – objekty s větší plochou, exkurzním průvodcem popisujícím ukázky hospodaření. Zakládání objektů je možné jak na státním, tak i nestátním majetku, vždy se souhlasem vlastníka nebo správce. Podle významnosti a rozlohy PLO je úvaha založit 1 až 3 DO na PLO.

Seznam demonstračních objektů

Demonstrační plochy (DP) – ostatní speciální typy objektů vhodné k presentování pro odbornou, případně i pro laickou veřejnost. Mohou být naprosto nezávislé na předchozích.

Seznam demonstračních ploch