Členství v mezinárodních organizacích

Mezinárodní aktivity
Zástupci ÚHÚL jsou členy pracovních skupin nejrůznějších mezinárodních platforem.

Forest Europe

FOREST EUROPE (také Ministerská konference o ochraně lesů v Evropě) je celoevropský dobrovolný proces lesnické politiky na vysoké úrovni. Od roku 1990 je jeho cílem vypracovat pro 46 signatářů (45 evropských zemí a EU) společné strategie, jak chránit lesy a udržitelně v nich hospodařit.

foresteurope.org

ENFIN

ENFIN (Evropská síť národních inventarizací lesů)

Mezinárodní spolupráce v rámci sdružení ENFIN (European National Forest Inventory Network ‒ platforma zemí provádějících inventarizaci lesů určená pro vzájemnou spolupráci a výměnu informací).

www.enfin.info

Integrate Network

Integrate Network je aliance zástupců různých evropských zemí, která podporuje integraci ochrany přírody do udržitelného lesního hospodářství na úrovni politiky, praxe a výzkumu. Problémy lesního hospodářství související s ochranou přírody jsou v Evropě dosti podobné, proto Integrate Network podporuje výměnu úspěšných manažerských postupů a zkušeností mezi svými členy. Aktivity zaštituje European Forest Institute (EFI) a jsou spojeny s na sebe navazujícími projekty Integrate+, InForMar a FoReSite. Česká republika je jedním ze zakládajících členů této mezinárodní sítě.

V rámci projektu je utvořena evropská síť zkusných ploch, tzv. Marteloscopů – pro trénink integračního přístupu v lesním hospodářství. Projekt poskytuje praktický návod na podporu biodiverzity v lesích se zachováním ekonomického využití, tj. nekoncentrovat biodiverzitu do chráněných území, ale starat se o ní plošně v rámci lesního hospodaření. Na Marteloscopu jsou podrobně změřeny taxační veličiny a určena mikrostanoviště všech stromů. Je vyčíslena cena dřeva jednotlivých stromů i jejich ekologická hodnota. Pro trénink se využívá simulace hospodářských zásahů v porostu v aplikaci určené pro tablety včetně interpretace výsledků. V ČR existuje 6 Marteloscopů, založených v hospodářských lesích s ohledem na pestrost zastoupení dřevin tak, aby byl trénink snadno uchopitelný pro pracovníky v lesnictví a porosty kopírovaly běžné podmínky v hospodářském lese.

Integrate Network vznikla na základech česko-německého projektu Integrate, který byl završen podpisem Pražské deklarace o lesích ministry obou zemí. V rámci Integrate Network jsou vyhledávány a představovány příklady integrovaného přístupu hospodaření v Evropě. Síti každý rok předsedá jiný evropský stát, který pořádá konference a venkovní exkurze s cílem rozšířit databázi znalostí a zkušeností. Předsedajícími státy již byly Německo, ČR (2017-2018), Polsko, Dánsko, Švýcarsko a nyní Španělsko.

www.integratenetwork.org

Další expertní skupiny