Co jsou to OPRL?

Oblastní plány rozvoje lesů

Mimo jiné také: DATA=> INFORMACE=> ZNALOST=> OPATŘENÍ

Oblastní plány rozvoje lesů (OPRL) jsou legislativně zakotveny v § 23 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů. Jejich vyhotovení a náplň vymezuje vyhláška č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a vymezení hospodářských souborů. OPRL jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Požadavky kladené na OPRL vyplývají z pojetí trvale udržitelného hospodaření v lesích.

OPRL respektují odborné procesy zakotvené v nové Lesní strategii EU do roku 2030, neboť koncept OPRL podporuje polyfunkční využití lesů. OPRL se zaměřují na řešení problémů jako např. bezpečná a trvalá produkce lesů, zlepšení stavu a ochrany lesů, zachování a zvýšení biologické rozmanitosti v lesích a zmírnění dopadů změn klimatu.

OPRL přispívají cílům Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035; zajišťují odbornou podporu při zpracování podkladů pro Strategii MZe ČR s výhledem do roku 2030; podílí se na podkladech, které souvisí se zmírněním negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Specialisté OPRL se aktivně zapojují do tvorby Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (NAS) a Národního akční plánu adaptace na změnu klimatu (NAP). NAS představuje národní adaptační strategii a je v souladu s Adaptační strategií EU. První aktualizace strategie pro období 2021–2030 byla schválena usnesením vlády č. 785 ze dne 13. září 2021. Jejím implementačním dokumentem je NAP nebo též „akční plán“.

OPRL doporučují zásady hospodaření v lesích uvedené v rámcových směrnicích hospodaření. Ty jsou prostředkem realizace adaptačních opatření v lesích. Zpracovávají se pro jednotlivé přírodní lesní oblasti. Jsou založeny na celorepublikovém průzkumu lesních stanovišť prostřednictvím lesnické typologie, ochrany lesů, funkcí lesů a dopravního zpřístupnění lesů. Výsledky ekosystémových analýz OPRL jsou podkladem pro výkon státní správy a činnost taxačních kanceláří. S výsledky OPRL pracují pracovníci ochrany přírody (národních parků a Agentury ochrany přírody a krajiny), výzkumných ústavů, vědci, studenti vysokých a středních škol. S odkazem na výsledky terénních průzkumů mají OPRL zásadní význam především při oceňování lesa a lesních pozemků, při tvorbě lesních hospodářských plánů a osnov, při tvorbě posudků, vyhlašování kategorizace lesů. OPRL mohou přispět k minimalizaci střetu veřejných a vlastnických zájmů v lesích. Jsou východiskem pro hodnocení potenciálních funkcí lesa a realizaci lesnických ekosystémových služeb.