Dotace v lesním hospodářství a myslivosti

Poradenství v lesním hospodářství
DOTACE V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI
SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA (DŘÍVE PRV)
PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND
PODPORA GENOFONDU LESNÍCH DŘEVIN
PODPORA ADAPTACE LESŮ NA KLIMATICKOU ZMĚNU
PODPORA POSKYTOVANÁ KRAJSKÝMI ÚŘADY
PROGRAMY VYHLAŠOVANÉ MŽP (PPK, POFPK, OPŽP)
PODPORA PORADENSTVÍ V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ
ZELENÁ NAFTA V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky, úhradou nákladů podle lesního zákona, nebo poskytováním služeb.

Přehled aktuálních dotačních programů MZe pro lesní hospodářství a myslivost naleznete na webových stránkách Ministerstva zemědělství zde.

1. Příspěvky z rozpočtu MZe

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH
Národní dotace v lesích poskytované na základě § 46 odst. 9 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA VYBRANÉ MYSLIVECKÉ ČINNOSTI
Národní dotace na vybrané myslivecké činnosti poskytované podle § 62 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

2. Úhrady nákladů podle lesního zákona

Zmocnění

Popis úhrady nákladů

§ 24 odst. 2

částečná úhrada nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin

§ 26 odst. 2

úhrada nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov

§ 35 odst. 1

úhrada nákladů na opatření meliorací a hrazení bystřin v lesích prováděná z rozhodnutí orgánu státní správy lesů ve veřejném zájmu

§ 37 odst. 7

úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát

Žadatel

 • 24 odst. 2 lesního zákona – vlastník lesa,
 • 35 odst. 1 lesního zákona – vlastník lesa nebo určený správce vodního toku.

Podání žádosti:

 • 24 odst. 2 lesního zákona – k příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, za každé kalendářní pololetí zvlášť,
 • 35 odst. 1 lesního zákona – k příslušnému krajskému úřadu, průběžně.

3. Služby vlastníkům lesů

Prováděny na základě smluv s dodavateli služeb, smlouvy jsou uzavírány dle aktuálních potřeb a rozpočtu MZe.

 • velkoplošné ochrany lesů proti hmyzím škůdcům,
 • velkoplošné chemické meliorace a hnojení lesů,
 • prevence a ochrany lesů před požáry,
 • hubením komárů na pozemcích určených k plnění funkcí lesa v místech, kde orgány hygienické služby potvrdí jejich hrozící kalamitní výskyt,
 • monitoringu a prognózování výskytu a vývoje škodlivých činitelů,

poradenské činnosti a zvyšování odborné úrovně vlastníků lesů a odborných lesních hospodářů.

STRATEGICKÝ PLÁN SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY PRO ČR
(PŘEHLED DOTAČNÍCH TITULŮ)

Společná zemědělská politika (SZP), která byla zavedena v roce 1962, funguje jako partnerství mezi evropskou společností a jejími zemědělci. SZP je politikou, která se vztahuje na všechny členské státy Evropské unie. Je řízena a financována z rozpočtu Evropské unie.

Společná zemědělská politika po roce 2020 je koncipována tak, aby pomáhala zajistit evropským zemědělcům potravinovou bezpečnost v Evropě a zároveň přispívala k provozování odolného, udržitelného a konkurenceschopného zemědělského sektoru. Dále se ještě více zaměřuje na oblast životního prostředí a ochrany klimatu než v předchozím období.

Komise (EU) stanovila deset specifických cílů pro naplnění SZP. Specifické cíle jsou oblasti, do kterých má být směřována podpora. Nahrazují dosavadní Priority unie a Prioritní oblasti.

Zdroj: DG AGRI

Společná zemědělská politika na období 2023–2027 vstoupila v platnost 1. ledna 2023 a je realizována prostřednictvím vnitrostátních strategických plánů (SP SZP), které si každá země EU sestaví a které schvaluje Komise EU. Členské státy nesou větší zodpovědnost za dosažení specifických cílů definovaných na úrovni EU oproti předchozím obdobím. Zároveň si členské státy při navrhování svých strategických plánů mohly samy zvolit, jak budou k deseti specifickým cílům přispívat.

Schválené plány jsou navrženy tak, aby podpořily udržitelnost a konkurenceschopnost v zemědělství a lesnictví a tím přispívaly k naplnění „Zelené dohody pro Evropu“ (Green Deal), strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ (Farm to fork – F2F) a „Strategii v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030“ (Biodiverzita).

PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND (PGRLF)

 Podpora úroku z komerčního úvěru

 • Investiční úvěry Lesnictví

Poskytnutí úročeného úvěru PGRLF na pořízení investičního majetku (dlouhodobý hmotný majetek), který souvisí s lesním hospodářstvím s možností jednorázového snížení jistiny formou mimořádné splátky uvedeného úvěru, a to „Podporou“ v režimu de minimis.

Podpora plateb pojistného

 • Pojištění produkce lesních školek

Úhrada části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného za sjednané pojištění sadebního materiálu lesních dřevin pěstovaného v lesních školkách.

Lesními dřevinami se rozumí ty druhy lesních dřevin, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k vyhlášce č. 393/2013 Sb., o seznamech druhů lesních dřevin.

 • Pojištění lesních porostů

Zpřístupnění pojistné ochrany lesních porostů a tím dosažení vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám.

Zajištění komerčních úvěrů, poskytování úvěrů a další

 • Lesní hospodář

Investice zejména do techniky a technologií pro hospodaření v lesích vedoucí ke snížení výrobních nákladů, zlepšení jakosti, produktivity, dalšímu rozvinutí produkce či ekologicky šetrnějším způsobům hospodaření.

 • Zpracovatel dřeva

Poskytnutí dotace části úroků z úvěru poskytnutého komerčními subjekty obcím a podnikatelským subjektům v oblasti zpracování dřeva.  

Zpřístupnit nákup techniky nebo technologií pro zpracování dřeva, které umožní zpracování dřeva a dřevního odpadu v jednotlivých částech výroby.

Portál pro elektronické podání žádostí.

Více informací naleznete zde

PODPORA GENOFONDU LESNÍCH DŘEVIN

Podporu vyhlásilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí jako navazující program na předchozí období 2014–2018. Národní program byl vyhlášen podle zákona číslo 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů ke dni 1. ledna 2019. Hlavním cílem Národního programu je motivovat vlastníky zdrojů reprodukčního materiálu k zachování genofondu lesních dřevin jako součást národního bohatství ČR pro budoucí generace.

Více zde

PODPORA ADAPTACE LESŮ NA KLIMATICKOU ZMĚNU

Právní základ:

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu

Předmět finančního příspěvku:

Zvýšené náklady a snížené výnosy, které v období 2022 až 2026 žadateli nastaly v důsledku plnění požadavků tohoto programu na způsob hospodaření v lese zvyšující adaptaci lesních ekosystémů na klimatickou změnu

Podací místo pro ohlášení i žádosti: příslušný krajský úřad

Ohlášení i žádosti se vyhotovují výhradně v programu (tzv. modulu) pro žadatele.

Více zde

PODPORA POSKYTOVANÁ KRAJSKÝMI ÚŘADY

Jednotlivé kraje ze svých prostředků navíc poskytují dotace na zlepšování stavu lesních ekosystémů na území svých krajů. Tyto dotace jsou v jednotlivých krajích různé. Obvykle mají za cíl zvyšování odolnosti lesů proti nepříznivým klimatickým vlivům (srážkový deficit, biotičtí škodliví činitelé) a zlepšování polyfunkčního potenciálu lesa, ochranu lesa a zabránění vzniku škod na lesních porostech působených zvěří.

Podrobné podmínky poskytnutí finančních příspěvků a dotací na podporu hospodaření v lesích z národních zdrojů jsou zveřejněny zde.

PROGRAMY VYHLAŠOVANÉ MŽP (PPK, POPFK, OPŽP)

Přehled finančních podpor v oblasti ochrany přírody a krajiny poskytovaných z národních i evropských dotačních programů naleznete zde.

VYBRANÉ DOTAČNÍ PROGRAMY

Program péče o krajinu (PPK)

Program vyhlásilo MŽP k naplňování a realizaci opatření, která povedou k udržení a systematickému zvyšování biologické rozmanitosti. Podporuje péči o zvláště chráněná území a zvláště chráněné druhy, podporována jsou také opatření ve volné krajině a záchranné stanice pro hendikepované živočichy.

Program obsahuje 4 podprogramy:

 • PPK A – Podprogram pro naplňování opatření vyplývajících z plánů péče o zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma a zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany ptačích oblastí a evropsky významných lokalit

Podpora provádění specifické péče a zajištění konkrétních potřeb menšího rozsahu, které vyžadují zvláště chráněná území, ptačí oblasti a evropsky významné lokality.

 • PPK B – Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí

Realizace drobných opatření ve prospěch přírody a krajiny mimo zvláště chráněná území.

Cíle a oblasti:

– výřez náletových dřevin, sečení a extenzivní pastva

– speciální opatření jako narušování půdního povrchu, péče o hnízdiště, zimoviště atd.

– obnova tůní a mokřadů

– záchranné transfery živočichů, např. obojživelníků

– péče o památné a významné stromy

– výsadba zeleně mimo les (solitéry, liniové a skupinové prvky)

– realizace vymezených a schválených prvků ÚSES

 • PPK C – Podprogram pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy

Podpora záchranných stanic pro ohrožené a handicapované živočichy – financování péče o zraněné a jinak handicapované živočichy a jejich návrat zpět do přírody, péče o trvalé handicapy určené k odchovným a osvětovým účelům, osvětové činnosti ve vztahu k veřejnosti a také péče o odchycené jedince invazních druhů.

 • PPK D – Podprogram pro realizaci podkladových a osvětových materiálů mimo zvláště chráněná území

Pracovní metodika (PDF)

Více zde

Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (NPO – POPFK)

Národní plán obnovy je strategickým dokumentem, na základě kterého žádá Česká republika o finanční příspěvek z evropského Nástroje pro oživení a odolnost na realizaci opatření a reforem. Část zdrojů je financována ze státního rozpočtu ČR. Program NPO – POPFK podporuje opatření, která povedou k udržení a systematickému zvyšování biologické rozmanitosti, zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy.

Program obsahuje 4 podprogramy:

 • 164 – Péče o zvláště chráněná území a území soustavy Natura 2000 a péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů
 • 165 – Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu

Podporovaná opatření:

– Zlepšení druhové a prostorové skladby lesa

– Zajištění péče o cenné nelesní terestrické biotopy

– Tvorba a obnova mokřadů (vč. tůní a malých vodních nádrží)

– Revitalizace a renaturace vodních toků

– Výsadba dřevin mimo les

 • 166 – Komplexní vodohospodářské studie

Podporovány jsou čtyři typy studií:

Posouzení potenciálu zadržování vody a návrh konkrétních opatření v ploše povodí

– Systematické řešení pro větší plochu povodí

– Řešení konkrétních problémů uceleného malého povodí nebo jeho části

– Studie proveditelnosti revitalizace vodního toku v podrobnosti zadání pro zpracování projektové dokumentace

– Systematický návrh opatření na zlepšení hydromorfologických charakteristik vodních toků jako podklad pro plánování v oblasti vod

 • 167 – Opatření k naplňování komplexních vodohospodářských studií

Realizace opatření vyplývajících z komplexních vodohospodářských studií vzniklých z projektů z podprogramu 166. Konkrétně vytváření mokřadů a tůní, obnova rašelinišť, obnova malých vodních nádrží, eliminace plošného odvodnění zemědělské a lesní půdy, revitalizace vodních toků, obnova krajinných prvků (meze, průlehy, remízy atp.), zatravněných pásů, výsadba dřevin mimo les.

Více zde

Pracovní metodika (PDF)

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

Cílem OPŽP je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel, přechod k oběhovému hospodářství a podpora efektivního využívání zdrojů, omezení negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a klima, zmírňování dopadů změny klimatu a příspěvek k řešení problémů životního prostředí a klimatu na evropské a globální úrovni. 

OPŽP 2021–2027 je rozdělen do šesti specifických cílů:

 • 1 Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů
 • 2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001, včetně kritérií udržitelnosti stanovených v uvedené směrnici
 • 3 Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům
 • 4 Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou
 • 5 Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje
 • 6 Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění

Více zde

Pracovní metodika (PDF)

PODPORA PORADENSTVÍ V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

Výzva se vyhlašuje v podobě Pravidel Ministerstva zemědělství č. j. MZE-51731/2021-16221 pro poskytování finančních prostředků v oblasti akreditované poradenské činnosti v lesním hospodářství na období 2021–2026 s platností od 27. září 2021.

Oblasti poradenství:

 • P0 – Analýza stavu lesního majetku z pohledu ochrany lesa s důrazem na dopady klimatické změny a kůrovcové kalamity a vztahu vlastníka lesa s uživatelem honitby
 • P1 – Analýza stavu lesního majetku z pohledu hospodářské úpravy lesů nebo pěstování lesa a adaptační opatření pro jeho zlepšení
 • P2 – Analýza ekonomiky lesního podniku a opatření pro zvýšení konkurenceschopnosti
 • P3 – Implementace národních i evropských právních předpisů při hospodaření v lesích v ČR (okruhy:
 • Natura 2000, Ochrana vod, Ochrana půdy, Reprodukční materiál, Nařízení EU č. 995/2010 o dřevě, Právní formy podnikatelských subjektů)
 • P4 – Diverzifikace aktivit lesních majetků a lesních podniků včetně navazujícího zpracování dříví
 • P5 – Rostlinolékařství a bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • P6 – Kontrolní mechanismy pro vlastníka lesa při obhospodařování jeho majetku

Více zde

Ke stažení

Pravidla Ministerstva zemědělství pro poskytování finančních prostředků v oblasti akreditované poradenské činnosti v lesním hospodářství na období 2021–2026 (PDF)

Informace k možnosti získání finančního příspěvku na poskytnutí poradenství akreditovanými poradci naleznete zde

ZELENÁ NAFTA V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

Od 1. července 2017 je poskytována vratka části spotřební daně zaplacené v ceně nafty, která je spotřebována při provádění hospodaření v lese podle lesního zákona.

Problematiku uplatnění vrácení daně z minerální olejů používaných upravuje § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Náležitosti vedení evidencí o nákupu a spotřebě minerálních olejů upravuje prováděcí vyhláška č. 38/2017 Sb.​​

Bližší informace o poskytování vratky daně ze zelené nafty naleznete na webových stránkách Celní správy České republiky zde.

 Ke stažení

Přehled činností při provádění hospodaření v lese pro uplatnění nároku na zelenou naftu (PDF)