ERMA 2

 

Aplikace ERMA2

ÚHÚL provozuje internetovou aplikaci ERMA2 – informační systém Evidence reprodukčního materiálu  

Aplikace má veřejnou část a neveřejnou část.   

Ve veřejné části je pro potřeby lesnické veřejnosti přístupný Rejstřík držitelů licencí pro nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Rejstřík uznaných zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin a vyhlášených genových základen České republiky. Po vyhlášení Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin 2014-2018 přibyly potřebné informace a pokyny na Úvodní stránce. V sekci Genofond je pak seznam účastníků Národního programu a seznam uznaných jednotek a genových základen, které byly do Národního programu zařazeny. Zájemci o účast v Národním programu mohou v menu, odkaz Žádosti, využít interaktivní formuláře. Nyní už většina držitelů platné licence pro nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin podává pomocí této aplikace, sekce Hlášení, každoroční Hlášení dodavatele o reprodukčním materiálu v držení a o reprodukčním materiálu uvedeném do oběhu a evidenci o školkařské činnosti pověřené osobě ve formátu *xml. V sekci Ke stažení je vystavena aktuální roční šablona výměnného formátu pro tvorbu Hlášení pověřené osobě v komerčních školkařských programech.   

V neveřejné části, která je přístupná pouze určeným pracovníkům pověřené osoby, jsou k dispozici detailní údaje výše uvedených sekcí aplikace ERMA2 pro potřeby tvorby analýz a k výkonu ustanovení zákona č. 149/2003 Sb. v platném znění.

Informace o reprodukčním materiálu

Zprávy o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin v České republice
Na základě žádosti Ministerstva zemědělství ÚHÚL, jakožto pověřená osoba dle § 30 zákona č. 149/2004 Sb., zpracovává každoroční Zprávu o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin v České republice s údaji k 31. 12. aktuálního roku.
 
 
Registr uznaných zdrojůČeské republiky
Registr uznaných zdrojů České republiky je veřejně přístupný on-line v aplikaci ERMA. Je aktualizován průběžně dle aktuální platnosti uznaných jednotek.
 
Národní seznam uznaných zdrojů
Národní seznam uznaných zdrojů České republiky vede Ministerstvo zemědělství. Seznam je aktualizován jedenkrát ročně. Podrobnosti k Národním seznamům členských států EU uvádí Nařízení Komise (ES) č. 1597/2002 (vzor pro národní seznamy zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin).
 
 
 
 
Organizace členských zemí EU, které mají na starosti problematiku obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin: