EUDR

S ohledem na pokračující trend odlesňování a znehodnocování lesů ve světě bylo na úrovni Evropské unie přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1115 ze dne 31. května 2023, o dodávání na trh Unie a vývozu z trhu Unie některých komodit a produktů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů a o zrušení nařízení (EU) č. 995/2010 (dále jen „Nařízení EU proti odlesňování“).

Nařízení o odlesňování vstoupilo v platnost 29. června 2023.

Nařízení o odlesňování pokrývá vybrané produkty, které obsahují následující komodity: skot, kakao, káva, kaučuk, dřevo, palma olejná a sója.

Nařízení o odlesňování je inspirováno dosavadním nařízením č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (známé jako „nařízení o dřevě“), které je v EU účinné od roku 2013. Nařízení o dřevě je v České republice implementováno zákonem č. 226/2013 Sb. V porovnání s nařízením o dřevě však dochází k podstatnému rozšíření právní úpravy, které má zásadní dopad na subjekty v lesnickém a zemědělském sektoru a rovněž vliv na její implementaci v členských státech.

Nově budou muset hospodářské subjekty vést komplexní systém náležité péče a již před uvedením na trh nebo vývozem předložit prohlášení o náležité péči prostřednictvím elektronického systému Evropské komise. Oproti dosavadnímu nařízení o dřevě se nová regulace vztahuje i na vývoz relevantních produktů a komodit, které musí v tomto ohledu splnit stejné podmínky jako v případě jejich uvádění na trh EU. Nejvýznamnější změna z pohledu postavení jednotlivých subjektů a jejich povinností v rámci dodavatelského řetězce nastala u obchodníků, jelikož se nově považují za hospodářské subjekty a vztahují se na ně relevantní povinnosti, pokud nejsou malými a středními podniky.

Podrobnosti o Nařízení EU proti odlesňování

Ministerstvo zemědělství s ÚHÚL připravuje seminář k aplikaci EUDR, který je plánován na středu 26. června 2024 v budově Ministerstva zemědělství v Praze. V rámci semináře budou představeny aktuální informace k celé problematice včetně propsání do české legislativy. Podrobnosti o celé akci budou v dostatečném předstihu poskytnuty.

Dne 9. listopadu 2023 uspořádal ÚHÚL odbornou konferenci k Nařízení EU proti odlesňování

Kontakt: eudr@uhul.cz