FLEGT

EUTR

Forest Law Enforcement, Governance and Trade (dále jen FLEGT) vydala Evropská komise v roce 2003 v rámci akčního plánu Evropské unie (dále jen EU) a je zaměřen na boj proti nezákonné těžbě dřeva a podporuje úsilí rozvojových zemí k posílení správy v oblasti lesnictví.

Kontakt: flegt@uhul.cz

VÍCE O FLEGT

FLEGT je výsledkem dobrovolné dohody o partnerství mezi EU a třetími zeměmi o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území EU. V současnosti má EU podepsánu dohodu pouze s Indonéskou republikou ze dne 9. 11. 2009 v Jakartě.

Od 15. 11. 2016 pro platí v celé EU nařízení Rady (ES) č. 2173/2005, o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství. Od tohoto data EU přijme z Indonésie dovozní zásilky podléhající licenci FLEGT pouze s touto platnou licencí, a navíc pouze od dovozců zaregistrovaných v systému FLEGIT. Dřevo a dřevařské výrobky podléhající tomuto nařízení jsou uvedené v příloze nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1387, kterým se mění přílohy I a III nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 v návaznosti na dobrovolnou dohodu o partnerství s Indonésií.

Registrací dovozců, příp. asistencí dovozcům při jejich registraci v systému FLEGIT je rozhodnutím ministerstva zemědělství pověřen ÚHÚL, na základě specifikace činností č. j.: 54391/2018-MZe-16222, v rámci implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky a nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství.

VZOR LICENCE FLEGT

Vzor licence FLEGT najdete v příloze prováděcího nařízení Komise č. 1024/2008, kterým se stanoví podrobná opatření k provádění nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropské unie.

POSTUP PŘI REGISTRACI DO SYSTÉMU FLEGIT

Každý dovozce dovážející zboží s licencí FLEGT má povinnost registrovat se v systému FLEGIT.

Systém FLEGIT na stránkách Evropské komise

Postup při registraci:

  1. Fyzická osoba pověřená dovozcem požádá o přidělení přístupu na stránkách EU dle metodiky.
  2. Fyzická osoba pověřená dovozcem může při potížích s registrací požádat pověřený orgán (ÚHÚL) prostřednictvím flegt@uhul.cz.

Po přidělení přístupu pro roli hospodářského subjektu je tato fyzická osoba oprávněna za dovozce vkládat licence FLEGT a nahlížet na licence již vložené v systému.

S vložením licencí pak dovozci pomáhá příslušný celní úřad, u kterého bude probíhat proclení a propouštění do oběhu v rámci ČR. Na stránkách celní správy také najdete podrobnější pokyny pro dovozy s povinnou licencí FLEGT.

Celní úřad je pak oprávněn při jakýchkoli pochybnostech o platnosti licence FLEGT, nebo údajů v ní uvedených, zahájit ověřování licence, příp. odebrat vzorek pro ztotožnění zásilky s předloženou licencí. Do doby uspokojivého ukončení ověření licence nemůže být předmětná zásilka propuštěna do celního režimu volného oběhu.