Genové základny

Reprodukční materiál lesních dřevin

Problematiku genových základen řeší § 2i zákona č. 149/2003 Sb. a podrobnosti stanovuje § 13 prováděcí vyhlášky č. 29/2004 Sb.

Za genovou základnu lze vyhlásit soubor lesních porostů s významným podílem cenných regionálních populací lesních dřevin o rozloze, jež postačuje k udržení biologické různorodosti populace, která je při vhodném způsobu hospodaření schopna vlastní reprodukce.

Les na území genové základny lze zařadit do kategorie lesa zvláštního určení.

  • Seznam genových základen lze nalézt ve veřejné části datového systému ERMA.

Vyhlašování genových základen

Genové základny se vyhlašují na základě údajů platného lesního hospodářského plánu nebo platné lesní hospodářské osnovy v rámci jednotlivých oblastí provenience pro všechny lesnicky významné druhy lesních dřevin, na dobu platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy.

Genovou základnu vyhlašuje na základě vlastního odborného posudku pověřená osoba ÚHÚL na žádost vlastníka lesa na území, které má být prohlášeno za genovou základnu.

Pokud pověřená osoba zjistí, že vyhlášená genová základna nesplňuje podmínky stanovené tímto zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení nebo podmínky, za kterých byla genová základna vyhlášena, vyhlášení genové základny zruší.

Pravidla vyhlašování genových základen, způsob hospodaření v lesích na jejich území a způsob jejich označování stanoví vyhláška.

Na vyhlašování a zrušení genových základen se nevztahuje správní řád.