Informační datové centrum

Informační datové centrum (IDC) spravuje rozsáhlou datovou základnu o lesním hospodářství ČR, včetně archivu dat o lesích a myslivosti v ČR, dále zajišťuje příjem dat od externích organizací, které slouží jako podklad pro výkon jednotlivých činností ÚHÚL Brandýs nad Labem.

Toto centrum zajišťuje také další navazující činnosti, které jsou spojené např. s kontrolou dat a následnou přípravou pro prezentaci na mapovém portálu ÚHÚL, včetně poskytování informací, analýz a podkladů souvisejících s problematikou lesního hospodářství jednotlivým žadatelům.

Informační a datové centrum zabezpečuje poskytování analytických výstupů a grafických podkladů pro potřeby zpracování nebo zajištění např.:

  • lesních hospodářských plánů,
  • lesních hospodářských osnov,
  • oblastních plánů rozvoje lesů,
  • znaleckých posudků,
  • územně analytických podkladů,
  • myslivecké statistiky,
  • stavu reprodukčního materiálu,
  • kontrolní činnosti v rámci agendy spojené s uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh,
  • poradenství v lesním hospodářství,
  • rozhodování na úrovni státní lesnické politiky.

Další činností, kterou IDC zajišťuje, je podpora subjektů vykonávajících činnosti související s hospodářskou úpravou lesů.

Jedná se zejména o podporu činností na úrovni státní správy lesů, vlastníků lesa, taxačních kanceláří, škol a univerzit, případně jiných organizací. IDC poskytuje výstupy také pro potřeby Ministerstva zemědělství na úseku lesního hospodářství.

IDC shromažďuje údaje vztahující se k lesnímu hospodářství a myslivosti v ČR již po více jak tři desetiletí.

Výstupy, které informační datové centrum zajišťuje:

Katalog mapových informací

Jedná se o seznam veřejných mapových výstupů s různou tématikou z oblasti lesního hospodářství. Tyto mapové výstupy jsou nezávislé na operačním systému a lze je zobrazit v rámci obecně používaných internetových prohlížečů.

V průběhu roku 2021 byl dokončen kompletní přenos jednotlivých výstupů do prostředí HTML z důvodu ukončení podpory platformy MS Silverlight, která byla používána v minulosti.

Mapové aplikace jsou pravidelně aktualizovány o nové ročníky dat (např. Stav a vývoj lesa z DPZ, Informace o lese, LHO).

Katalog datových informací

Datové výstupy v tomto katalogu poskytují široké veřejnosti výstupy v podobě informací, tabulek, kontaktů, odkazů na aplikace a podobně.

Tak jako v případě katalogu mapových informací i v případě vybraných datových výstupů probíhá pravidelná aktualizace o nové ročníky dat (např. Seznamy dat LHPO, SIL), případně jsou průběžně aktualizovány (např. Adresář pracovníků SSL a M).

Portál myslivosti

Portál myslivosti, který slouží jako zdroj rámcových informací o myslivosti, a především jako rozcestník k dalším informacím o tomto oboru. Portál myslivosti je komplexním informačním systémem, který přispívá k dalšímu zkvalitnění osvětové činnosti ÚHÚL v oblasti myslivosti.

Aplikace Datový sklad SSL

Aplikace DS SSL je určena výhradně pro potřeby orgánů SSL. Úředníkům orgánů SSL poskytuje kombinaci výstupů z dat lesních hospodářských plánu a osnov, a to jak v podobě map, tak i hospodářské knihy a dalších potřebných údajů.

V roce 2021 pokračoval převod mapové aplikace DS SSL, do nového prezentačního prostředí a mapového okna LuciadRIA. Součástí bylo také nasazení nástroje pro přípravu mapových podkladu od firmy Hexagon, a sice ERDAS Apollo.

Aplikace MOBILES SSL

Tato aplikace pro tablety a mobilní telefony s operačním systémem Android, je určena výhradně orgánům SSL, kterým slouží jako „terénní“ prohlížečka dat, a také jako platforma pro pořizování prostorových dat, která lze zpracovávat v GIS.

Aplikace je v souvislosti s vývojem v oblasti informačních systémů, technologií a nových verzí operačního systému Android upravována a aktualizována. Zároveň probíhá další rozvoj aplikace a její optimalizace pro potřeby státní správy lesů.

Aplikace Rejstřík honebních společenstev

Prostřednictvím této aplikace orgány SSM publikují údaje o honebních společenstvech, jejichž rozsah stanovuje příslušná právní úprava. Uživatelé z řad veřejnosti mají k údajům o honebních společenstvech volný přístup.

Aplikace KoPlaNet

Aplikace je určená pro formální kontrolu dat LHP/O z hlediska souladu s právní úpravou a Informačním standardem lesního hospodářství.

V roce 2021 byla výše uvedená aplikace využita pro kontrolu 338 datových souborů LHP pro LHC s počátkem platnosti v daném roce.