Informace o aplikaci

Aplikace

Aplikace MobiLes SSL je vytvořena pro mobilní zařízení s operační systémem Android a poskytuje možnost přípravy podkladů pro úřední činnost (stažení předdefinovaných dat do zařízení – režim off-line) a jejich následné využití v terénu, popř. práci s daty přímo v terénu při vlastním výkonu úřední činnosti.

Uplatnění aplikace

Při výkonu správní činnosti orgánů SSL v rozsahu stanoveném zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jiných, na jeho základě vydaných, právních předpisů (vedení řízení o žádostech, prošetřování podnětů, výkon dozoru v lesním hospodářství apod.).

Dostupnost aplikace

Aplikace bude k dispozici ke stažení v platformě Google Play.

Uživatelské účty do portálu eAGRI, které slouží jako základní podmínka pro přístup k datům, zřizuje pracovník ÚHÚL na základě žádosti – zde. 

Následující přístup k datům LHP nebo LHO prostřednictvím aplikace Mobiles SSL je umožněn, až na základě ověření uživatelského jména a hesla sloužícího k přístupu do portálu eAGRI.