Informace o aplikaci

Aplikace

Aplikace Mobiles SSL je vytvořena pro mobilní zařízení s operační systémem Android a poskytuje možnost přípravy podkladů pro úřední činnost (stažení předdefinovaných dat do zařízení – režim off-line) a jejich následné využití v terénu, popř. práci s daty přímo v terénu při vlastním výkonu úřední činnosti.

Uplatnění aplikace

Výkon správní činnosti orgánů SSL v rozsahu stanoveném zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jiných, na jeho základě vydaných, právních předpisů (vedení řízení o žádostech, prošetřování podnětů, výkon dozoru v lesním hospodářství apod.).

Dostupnost aplikace

Aplikace bude k dispozici ke stažení na adrese https://play.google.com. 

Uživatelské účty do portálu eAGRI, které slouží jako základní podmínka pro přístup k datům, zřizuje pracovník ÚHÚL na základě žádosti podané na sekretariát útvaru ISaT. 

  • Přístup k datům LHP nebo LHO prostřednictvím aplikace Mobiles SSL je umožněn, až na základě ověření uživatelského jména a hesla sloužícího k přístupu do portálu eAGRI

 Zaměstnanec ÚHÚL rovněž registruje mobilní zařízení, na kterých bude aplikace využívána (jedinečné číslo mobilního zařízení, tzv. IMEI).