Invazní nepůvodní druhy

Invazní nepůvodní druhy jsou z pohledu biodiverzity významným negativním faktorem, a to nejen na území České republiky, ale i v celosvětovém měřítku.

Problematiku invazních nepůvodních druhů řeší na úrovni EU nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů. Druhy s nejzávažnějším nepříznivým dopadem jsou uvedeny na „Seznamu invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii“. Na tzv. unijním seznamu je jediný zástupce stromů – Pajasan žláznatý (Ailanthus altissima). Pro pajasan byly zpracovány zásady regulace, které definují přístup k jeho regulaci.

ÚHÚL je pověřenou osobou podle § 28a zákona č. 289/1995 Sb. o lesích.

Činnosti pověřené osoby:

  • shromažďuje, zpracovává a poskytuje údaje o výsledcích sledování výskytu invazního nepůvodního druhu dřeviny,
  • zajišťuje aktuálnost, bezpečnost a ochranu údajů vedených v rámci přehledu podle §28a, odstavce 2 písm. d) před jejich poškozením, zneužitím nebo ztrátou,
  • vyhodnocuje účinnost regulačních opatření realizovaných k minimalizaci dopadů invazního nepůvodního druhu dřeviny,
  • přijímá oznámení orgánů státní správy a vlastníků lesů o výskytu a nepříznivých dopadech invazního nepůvodního druhu dřeviny a o účinnosti regulačních opatření realizovaných k minimalizaci dopadů invazního nepůvodního druhu dřeviny
  • předává údaje a poznatky získané v rámci výkonu své činnosti Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky

Oznámení o výskytu či o účinnosti regulačních opatření lze zasílat prostřednictvím datové schránky, poštovní zásilky či na email. K oznámení o výskytu lze využít formulář.

Kontakt: ind@uhul.cz