Karpatská úmluva

Mezinárodní aktivity

Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat, zkráceně Karpatská úmluva, definuje základní politické cíle, jež podporují integrovaný přístup k ochraně a udržitelnému rozvoji karpatského přírodního a kulturního bohatství. Karpatská úmluva vstoupila v platnost 4. ledna 2006 a jejími členy jsou v současnosti Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko a Ukrajina. Rámcová ustanovení Karpatské úmluvy jsou konkrétněji rozpracována do tematicky zaměřených protokolů, které mají umožnit jejich snazší dosažení.

Protokol o trvale udržitelném obhospodařování lesů

Na lesy a lesní hospodářství je zaměřen Protokol o trvale udržitelném obhospodařování lesů. Smyslem vzniku Protokolu o lesích je bližší specifikace obecných principů ochrany a trvale udržitelného obhospodařování karpatských lesů uvedených v článku 7 Karpatské úmluvy. Protokol pokrývá komplexní soubor činností, který mají smluvní strany Karpatské úmluvy provádět a prosazovat, aby společně dosáhly vytyčených cílů. Mezi tyto činnosti patří například: podpora rozumného využívání dřeva jakožto ekologického a obnovitelného materiálu; podporování obnovy přírodě blízkých lesů; podporování kulturního dědictví lesů; identifikace a ochrana přirozených lesů, zejména pralesů; podporování a koordinování vědeckého výzkumu a výměny informací o karpatských lesích. Protokol je členěn do pěti kapitol a 31 článků.

Celý text Protokolu o lesích je k dispozici v českém i anglickém jazyce.

Pro přímou implementaci Protokolu o lesích na národní a mezinárodní úrovni byl během 4. konference smluvních stran Karpatské úmluvy (tzv. COP4) v Mikulově v roce 2014 přijat Strategický akční plán, který je opět v dispozici v českém i anglickém jazyce.

Koordinaci dílčích témat Karpatské úmluvy na mezinárodní úrovni zajišťují pracovní skupiny v čele se sekretariátem. Mezi nimi je také Pracovní skupina k trvale udržitelnému obhospodařování lesů. Jejími členy jsou zástupci smluvních stran, mj. i zástupce ÚHÚL. Bližší informace na http://www.carpathianconvention.org/wg-forest.html

Pro podporu implementace Protokolu o lesích na území ČR vznikla při Ministerstvu zemědělství expertní skupina. Činnost expertní skupiny koordinují Ministerstvo zemědělství a Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, členy expertní skupiny jsou Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze, Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Lesy České republiky, s. p., Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

ÚHÚL ve spolupráci s expertní skupinou zajišťuje organizační, technickou a odbornou podporu implementace Protokolu o lesích.

Výstupy týkající se karpatských lesů