Ke stažení

Lesnická typologie

Přehled lesních typů a souborů lesních typů v ČR

Přehled lesních typů a souborů lesních typů v ČR („Typologická tabulka“, ÚHÚL 2023)

Tabulka znázorňuje jednotky Lesnicko-typologického klasifikačního systému lesů v ČR uspořádané do ekologické (edafoklimatické) sítě.

V horizontálním členění ekologické sítě se diferencují přírodní a růstové podmínky především podle trvalých půdních vlastností. Základem této diferenciace jsou edafické kategorie (EK), které jsou sestaveny do širších rámců – ekologických řad (EŘ).

Vertikální členění v ekologické síti tvoří na základě vztahu mezi klimatem a biocenózou (lesní) vegetační stupně (LVS, VS). Uvnitř schématu jsou umístěny soubory lesních typů (SLT), v nichž jsou sdruženy jednotlivé lesní typy (LT). Označení lesních společenstev (např. jedlová bučina) vychází z potenciálně přirozené dřevinné skladby geobiocenóz, která odpovídá podmínkám ekologické řady (edafické kategorie) i vegetačního stupně.

Zvláštní postavení v tabulce zaujímají svými vyhraněnými půdními poměry společenstva borů a společenstva s přirozeně vysokým podílem borovice („bory“), která jsou odsazena samostatně pod hlavní tabulkou.

Lesní vegetační stupně (LVS) vyjadřují vztah mezi klimatem a složením lesního společenstva. Celkem je vymezeno 10 lesních vegetačních stupňů označených číslicemi 1. až 10. LVS jsou pojmenovány podle zastoupení hlavních dřevin přirozených lesních společenstev.

Více o LVS

Typologický klasifikační systém ÚHÚL

Typologický klasifikační systém ÚHÚL (autor Ing. Karel Plíva, původní text z roku 1987)
V tomto systému jsou zmapovány veškeré lesy na území ČR a systém je legislativně ukotven ve vyhlášce č. 298/2018 Sb. Lesnický typologický klasifikační systém je využíván nejen v lesnické praxi, ale i pro dotační, oceňovací a daňovou politiku, dále ve vodním hospodářství, ochraně přírody i územním plánování.

Nedílnou součástí klasifikace lesů je i hodnocení půdních vlastností lesního stanoviště, více viz Taxonomický klasifikační systém půd ČR (zdroj http://klasifikace.pedologie.cz)

doc. Ing. Jiří Viewegh, CSc.: KLASIFIKACE LESNÍCH ROSTLINNÝCH SPOLEČENSTEV (ČZU v Praze) – skripta, kde jsou popsány metody a systémy klasifikace lesů v ČR a státech střední Evropy. Největší pozornost je věnována Lesnicko-typologickému klasifikačnímu systému.

doc. Ing. Jiří Viewegh, CSc.: Czech Forest (Site) Ecosystem Classification (ČZU v Praze) – anglická verze popisu Lesnicko-typologického klasifikačního systému ze skript: KLASIFIKACE LESNÍCH ROSTLINNÝCH SPOLEČENSTEV.

doc. Ing. Jiří Viewegh, CSc.: Management recommendations according to Management Sets and Sub-sets – anglický text popisující hospodářské soubory a systém jejich využití.

Monografie o lesích Karpat České republiky
Publikace Lesy Karpat České republiky přináší jedinečný ucelený pohled na moravskou a slezskou část karpatského pohoří. Publikace vyšla v českém a anglickém jazyce.
Lesy Karpat České republiky (pdf 113 MB)
Forests of the Carpathian Mountains in the Czech Republic (pdf 71 MB)