Kompetence ÚHÚL v dotačních programech

METODIČTÍ PRACOVNÍCI
AKREDITOVANÉ PORADENSTVÍ
OCHRANA A REPRODUKCE GENOFONDU LESNÍCH DŘEVIN
PLOŠNÁ OPATŘENÍ SZP a PRV (FLPIS)
VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ V LESÍCH
PŘEMĚNA POROSTŮ NÁHRADNÍCH DŘEVIN
LESNICKÁ INFRASTRUKTURA

Kontakt na metodické pracovníky

https://www.uhul.cz/kontakty/

Obecné dotazy můžete dále zasílat na naši emailovou adresu: poradenstvi@uhul.cz

ADMINISTRACE ŽÁDOSTI PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V OBLASTI AKREDITOVANÉ PORADENSKÉ ČINNOSTI V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

 • Žádost se podává prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky: n5v4bry, nebo korespondenčně na adresu:
  Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, Nábřežní 1326, Brandýs nad Labem, 250 01, případně osobně na podatelnu, přičemž za rozhodné datum podání se považuje datum, ve kterém byla žádost doručena na ÚHÚL a zaregistrována.
 • Žadatel musí nejpozději do října příslušného roku splnit podmínky pro vyplacení podpory stanovené rozhodnutím o poskytnutí podpory.

Ke stažení:

Pravidla Ministerstva zemědělství pro poskytování finančních prostředků v oblasti akreditované poradenské činnosti v lesním hospodářství na období 2021–2026 (PDF)

Žádost o poskytnutí podpory v oblasti akreditované poradenské činnosti v lesním hospodářství (DOCX)

ADMINISTRACE ŽÁDOSTI PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V NÁRODNÍM PROGRAMU „OCHRANA A REPRODUKCE GENOFONDU LESNÍCH DŘEVIN“

ÚHÚL je jako pověřená osoba podle zákona č. 149/2003 Sb. koordinátorem Národního programu. Kromě koordinace Národního programu pověřená osoba provádí jeho hodnocení, ukládá opatření k záchraně ohroženého genetického zdroje lesních dřevin, zařazuje, mění nebo zrušuje zařazení genetického zdroje do Národního programu, vede ústřední evidenci, ukládá předání dokumentace o genetických zdrojích a vzorků genetických zdrojů a provádí kontrolu v oblasti Národního programu.

 • Žádost se podává prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky: n5v4bry, nebo korespondenčně na adresu:
  Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, Nábřežní 1326, Brandýs nad Labem, 250 01, případně osobně na podatelnu.
 • Žádosti o dotace zasílá účastník Národního programu na ÚHÚL vždy do 9. daného kalendářního roku.
 • ÚHÚL posoudí žádost z hlediska správnosti údajů a postoupí Ministerstvu zemědělství s návrhem na schválení, popř. zamítnutí žádosti. Ministerstvo zemědělství poskytne dotaci, jestliže žadatel a jeho žádost splňují podmínky a lhůty stanovené v zásadách.

Ke stažení:

Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin na období 2019-2027 (PDF)

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin na období 2019-2027 (PDF)
(Žádost se podává na formulářích, jejichž vzory jsou uvedeny v části D přílohách č. 1- 4B)

Více zde

Kontaktní osoba: eybl.tomas@uhul.cz

PODPORA ADMINISTRACE VYBRANÝCH TITULŮ V APLIKACI FLPIS V RÁMCI „Strategického plánu Společné zemědělské politiky“ (SZP) 2023 – 2027 a bývalého „Programu rozvoje venkova“ (PRV)

Plošná OPATŘENÍ Lesnicko-environmentální platby (Leso-Envi)
SZP 2023 – 2027

 • 70 – Lesnicko-environmentální platby – Biodiverzita

Zachování porostního typu hospodářského souboru

Zachování habitatových stromů

 • 70 – Lesnicko-environmentální platby – Genofond

ZÁVAZKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ PRV 2016–2020

 • 1.1 Zachování porostního typu hospodářského souboru
 • 2.1 Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin

U těchto opatření již není možno uzavírat nové závazky

ZÁVAZKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ PRV 2007–2013

 • 2.2 Zachování hospodářského souboru lesního porostu z předchozího produkčního cyklu
 • 2.3 Zlepšování druhové skladby lesních porostů

U těchto opatření již není možno uzavírat nové závazky

Závazky jsou evidovány v modulu fLPIS přiřazením vybraných porostních skupin z LHP/LHO.

Zařazení záměru provede žadatel registrací a přiřazením ploch ve fLPIS přes Portál Farmáře sám nebo na vybraných pracovištích OPŽL SZIF.

S úpravami zákresů po vložení do fLPIS nebo jejich aktualizací při nově schváleném LHP/LHO Vám pomohou na pobočkách ÚHÚL, pracovníci „fLPIS“.

Kontakty na ně naleznete v sekci Kontakty dle územní působnosti pobočky.

Podrobnosti k plošným opatřením naleznete na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu.

Ke stažení:

Technicko-metodický manuál FLPIS  2024 (PDF)

VYDÁVÁNÍ STANOVISEK K VYBRANÝM INTERVENCÍM „STRATEGICKÉHO PLÁNU SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY PRO ČR“

Intervence 40.73 Vodohospodářská opatření v lesích

V rámci podpory zaměřené na odstraňování povodňových škod žadatel doloží standardizované stanovisko Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem potvrzující skutečnost, že povodňová situace zapříčinila zničení nejméně 20 % příslušného lesního potenciálu. Předmětem posuzovaní povodňových škod budou vodní toky a příčné a podélné objekty na nich, strže a sesuvy.

Pro správné posouzení je nutné předložit:

 • název a kód LHC
 • stručný popis rozsahu povodňových škod na lesním majetku
 • mapový zákres se zřetelným vyznačením poškozené části toku nebo plochy
 • formulář „Podklady pro posouzení povodňové škody na lesním majetku“
 • potvrzení vodoprávního úřadu o výskytu povodně s časovou identifikací této povodně
 • fotodokumentaci poškozené části toku nebo plochy

Ke stažení:

Formulář „Podklady pro posouzení povodňové škody na lesním majetku“ (docx.)

Pro získání vyjádření kontaktuje pracovníka „Zpřístupnění lesů“ podle příslušného kraje

Kontakty na pracovníky naleznete v sekci Kontakty dle územní působnosti pobočky.

VYDÁVÁNÍ STANOVISEK K VYBRANÝM INTERVENCÍM „STRATEGICKÉHO PLÁNU SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY PRO ČR“

Intervence 44.73 Přeměna porostů náhradních dřevin

Žadatel doloží standardizované stanovisko Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL) o posouzení stavu porostů náhradních dřevin. Součástí stanoviska je potvrzení, že obnovní prvky, na kterých je realizován projekt mají zastoupení náhradních dřevin nad 40 %. Za náhradní dřeviny se pro účely této operace považuje Picea pungens, a ostatní smrkové exoty, Betula spp., Larix spp., Pinus mugo, borové exoty.

Pro zrychlení procesu posuzovaní je nutné vyplnit základní údaje k LHC a tabulku „Zastoupení náhradních dřevin za obnovní prvky v porostních skupinách a bodové zatřídění (skutečný stav porostů)“ (xlsx). Vzorová tabulka zde (pdf).

Posuzovanou plochou je obnovní prvek, ve kterém se vyhodnotí aktuální stav za všechny dřeviny ve všech etážích. Součástí žádosti o stanovisko ÚHÚL je schématický zákres obnovního prvku, pokud se nejedná o celou PSK.

Kontaktní osoba pro konzultace a zaslání žádosti ke Standardizovanému stanovisku ÚHÚL je pro celou ČR:

Ing. Libor Pěnička, tel. 606 342 755, e-mail: penicka.libor@uhul.cz

ODBORNÉ VYJÁDŘENÍ K VYBRANÝM INTERVENCÍM „STRATEGICKÉHO PLÁNU SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY PRO ČR“

Intervence 36.73 INVESTICE DO LESNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Záměr A) Investice do lesních cest

 • Realizací projektu lesní cesty nesmí v rámci lesního majetku žadatele (= lesní hospodářský celek – LHC, nebo příslušná část zařizovacího obvodu – ZO) dojít k navýšení stávající hustoty lesních cest 1L a 2L nad její optimální hodnotu. V případě výstavby úplně nové lesní cesty 1L nebo 2L nebo v případě výstavby nové lesní odvozní cesty rekonstrukcí lesní svážnice (3L) nebo technologické linky (4L) na lesní cestu 1L nebo 2L žadatel předkládá odborné vyjádření Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL).
 • V ostatních případech (rekonstrukce 1L bez zvýšení třídy, rekonstrukce 2L bez zvýšení třídy, rekonstrukce 2L na 1L) se odborné vyjádření ÚHÚL nepožaduje.
 • Pro zrychlení procesu vyhotovení odborného vyjádření ÚHÚL je nutné uvést / doložit:
  • název a kód LHC/ZO
  • mapový zákres se zřetelným vyznačením trasy posuzované cesty
  • informace o projektu:
   • délku navrhované trasy,
   • podstatu projektu (výstavba, rekonstrukce)
   • současná a plánovaná třída lesní cesty
   • navrhovaný povrch lesní cesty
  • Pokud má žadatel pochybnost o správném zařazení lesních cest na svém lesním majetku, lze před vydáním odborného vyjádření ÚHÚL požádat o revizi zatřídění lesních cest do jednotlivých kategorií.
  • Revizi lze provést jenom ve vhodných klimatických podmínkách, tj. v době bez sněhové pokrývky.

Záměr B) Sklady dříví:

Pokračující kůrovcová kalamita si vyžaduje stále velký rozsah těžeb zejména ve smrkových a borových porostech. Tyto objemy dříví jsou tak velké, že je nutné využívat i plochy, které leží mimo les. Jde zejména o plochy v bývalých zemědělských podnicích a všechny plochy využitelné na dlouhodobé uskladnění kalamitního dříví. 

Na druhou stranu dlouhodobé uskladnění velkého objemu dříví ohrožuje okolní lesní porosty, zejména pokud se tam vyskytuje dřevina smrk. Proto je důležité zhodnotit vzdálenost od porostů smrků starších 50 let, které jsou pro podkorní hmyz atraktivní. Kromě věku se za rizikový faktor považuje také zastoupení smrku nad 20 %. 

Pro odpovědné posouzení žádosti o podporu záměru na vybudování skladu dříví je nutné předložit:

 • název FO/PO žadatele
 • kraj
 • katastrální území
 • číslo pozemku
 • mapový zákres s umístěním skladu na pozemku

Pro získání vyjádření kontaktuje pracovníka „Zpřístupnění lesů“ podle příslušného kraje

Kontakty na pracovníky naleznete v sekci Kontakty dle územní působnosti pobočky.