Mezinárodní obchod s reprodukčním materiálem lesních dřevin

Reprodukční materiál lesních dřevin

Postupy při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin při mezinárodním ochodu a převozech přes hranice řeší § 25 zákona č. 149/2003 Sb.

Dovoz reprodukčního materiálu

Dovoz reprodukčního materiálu za účelem jeho propuštění do celního režimu volného oběhu lze uskutečnit pouze na základě:

  • povolení Ministerstva zemědělství.
  • rozhodnutí Rady Evropské unie o rovnocennosti reprodukčního materiálu lesních dřevin vyprodukovaného ve třetích zemích.

Povinnosti při obchodování mezi členskými státy Evropské unie

Dodavatel dodávající reprodukční materiál z České republiky do jiného členského státu Evropské unie je povinen informovat pověřenou osobu ÚHÚL o expedici reprodukčního materiálu nejpozději do 1 měsíce od této expedice na informačním dokladu, jehož vzor je uveden v Příloze č. 2 zákona č. 149/2004 Sb.

Vzor informačního dokladu o převozu reprodukčního materiálu mezi členskými státy ES (ve formátu .doc)

Příjemce reprodukčního materiálu z jiného členského státu Evropské unie má povinnost vést o tomto reprodukčním materiálu evidenci podle § 24 zákona č. 149/2004 Sb.

Dovoz reprodukčního materiálu na základě povolení Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství povolí dovoz reprodukčního materiálu na základě rozhodnutí Komise Evropské unie. Při podání celního prohlášení je dovozce povinen tuto skutečnost oznámit celnímu úřadu a současně mu předložit povolení k dovozu reprodukčního materiálu vydané ministerstvem. Nepředloží-li dovozce celnímu úřadu povolení k dovozu reprodukčního materiálu, celní úřad zboží nepropustí do celního režimu volného oběhu.

V žádosti o povolení dovozu reprodukčního materiálu dovozce kromě obecných náležitostí uvede

a) identifikační číslo a číslo licence dodavatele,

b) množství a kategorii reprodukčního materiálu,

c) český a vědecký název dřeviny,

d) v případě, že dovezený reprodukční materiál má být na základě smlouvy upravován, rozmnožován nebo pěstován výhradně pro vývoz, též identifikační údaje o osobě, které je produkt vyrobený z dovezeného reprodukčního materiálu smluvně určen.

Dovozce je povinen opatřit dovážený reprodukční materiál potvrzením o původu nebo jiným úředním osvědčením vystaveným v zemi původu, které předloží celnímu orgánu současně s dokumenty podle § 25a odst. 1 zákona č. 149/2003 Sb., a podklady obsahujícími podrobné údaje o všech dovážených oddílech.

Dovezený reprodukční materiál musí být evidován podle § 24. Podrobnosti a vzor oznámení o dovozu reprodukčního materiálu podle §25a odst. 1 stanoví vyhláška č. 29/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Dovoz reprodukčního materiálu na základě rozhodnutí Rady Evropské unie o rovnocennosti reprodukčního materiálu lesních dřevin vyprodukovaného ve třetích zemích

Dovozce může dovézt reprodukční materiál, pouze pokud vyhovuje podmínkám stanoveným rozhodnutím Rady Evropské unie o rovnocennosti reprodukčního materiálu lesních dřevin vyprodukovaného ve třetích zemích.

Dovozce je povinen oznámit dovoz pověřené osobě minimálně 30 dní přede dnem uskutečnění dovozu.

Dovezený reprodukční materiál lze propustit do celního režimu volného oběhu pouze na základě potvrzení o původu vydaného ministerstvem. Ministerstvo vydá potvrzení o původu na základě dovozcem předloženého certifikátu Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj o provenienci. Ministerstvo uvede na potvrzení o původu, že reprodukční materiál byl dovezen v rámci režimu rovnocennosti.

Při podání celního prohlášení je dovozce povinen skutečnosti podle odstavce 3 oznámit celnímu úřadu a současně mu předložit potvrzení o původu vydané ministerstvem. Nepředloží-li dovozce celnímu úřadu potvrzení o původu, celní úřad zboží nepropustí do celního režimu volného oběhu.

Dovezený reprodukční materiál musí být evidován podle § 24.

Metodická informace MZe k pravidlům přenosu reprodukčního materiálu Douglasky tisolisté a Jedle obrovské z USA a Kanady

Návrh změny pravidel přenosu reprodukčního materiálu douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) z USA a Kanady

Návrh změny pravidel přenosu reprodukčního materiálu jedle obrovské (Abies grandis /Douglas ex D. Don/ Lindl.) z USA a Kanady