MobiLes SSL

Aplikace

ÚHÚL vytvořil aplikaci MobiLes SSL pro mobilní zařízení, jejímž prostřednictvím jsou poskytovány především údaje LHP/LHO v režimu:

 • on-line (s přímým internetovým připojením),
 • off-line (bez internetového připojení).

Tato aplikace je určená pro úředníky orgánů státní správy lesů ( dále jen SSL), kteří tak mohou mít v terénu okamžitě k dispozici důležitá data o lesích ve svém správním obvodu.

ÚHÚL má smluvní zajištění dat největšího vlastníka lesa v ČR Lesů České republiky, s. p., pro všechny orgány SSL včetně obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (dále jen ORP), jak pro práci v režimu on-line, tak pro práci v režimu off-line (v tomto režimu je ÚHÚL jediným subjektem v ČR).

Aplikace MobiLes SSL je vytvořena i s ohledem na potřebu získávání dalších informací a zároveň poskytuje možnost:

prohlížení grafických dat

 • vybrané lesnické mapy (porostní, obrysová a typologická mapa),
 • katastrální mapa (čísla a hranice parcel),
 • mapy z IDC ÚHÚL a z jiných zdrojů (detekce těžeb, ortofotomapa, Základní mapy ČR, hranice honiteb),
 • samostatná mapová vrstva zákresů pořízených uživatelem v úloze (body, linie, plochy).

prohlížení alfanumerických dat nad mapami

 • hospodářská kniha (podrobné údaje pro porosty, porostní skupiny či etáže a dřeviny),
 • výpis z katastru nemovitostí pouze v režimu on-line (okres, obec, kat. území, č. parcely, výměra, druh pozemku, způsob využití, způsob ochrany, číslo LV, identifikace vlastníka).

pořizování, sběru a exportu vlastních dat

 • měření vzdáleností bodů nebo obsahu a obvodu ploch,
 • zákresy jevů zjištěných v terénu v podobě bodů, linií anebo ploch, včetně zaznamenání fotografií, nebo zvukových nahrávek a jejich připojení k bodovému zákresu,
 • funkce GNSS (zobrazení aktuální polohy zařízení a její využití pro tvorbu zákresů, navigace na vybranou lokalitu),
 • export zákresů (formát *.kml).