Možnosti aplikace

Aplikace

Aplikace nabízí možnost kombinace zobrazení mapových podkladů spolu s doplňujícími datovými informacemi z různých zdrojů.

Zároveň má uživatel možnost pořizovat vlastní grafické zákresy spolu s textovými poznámkami, fotografiemi a zvukovými nahrávkami.

Mapové vrstvy v aplikaci

Mapy provázané s alfanumerickými daty vztaženými k jevům v mapě:

 • Porostní mapa pro LHP/LHO v prvním roce platnosti (ÚHÚL)
 • Obrysová mapa pro LHP/LHO v prvním roce platnosti (ÚHÚL)
 • Porostní mapa pro jeden LHC (zobrazení schváleného stavu – ÚHÚL)
 • Obrysová mapa pro jeden LHC (zobrazení schváleného stavu – ÚHÚL)
 • Porostní mapa (souvislé zobrazení – ÚHÚL)
 • Obrysová mapa (souvislé zobrazení – ÚHÚL)
 • Katastrální mapa (ČÚZK)
 • Definiční body parcel pro katastrální mapu (ČÚZK)
 • Zákresy (vrstva zákresů pořízených uživatelem zařízení)

Údaje o JPRL zobrazené v mapě je možné zobrazit formou hospodářské knihy (lesnické mapy jsou interaktivní). Výpis z katastru nemovitostí je pak zobrazován ve standardizované formě, a to pouze v režimu on-line.

Ostatní mapy poskytující další informace pro úřední činnost, nebo usnadňující orientaci v území:

 • Mapa holin (aktualizovaná mapa detekující holiny, získaná z rozdílů leteckých snímků – ÚHÚL)
 • Typologická mapa (mapa LT – ÚHÚL)
 • Ortofotomapa (letecká mapa – ČÚZK)
 • Státní mapa odvozená (ZÚ)
 • Základní mapy ČR (ZÚ)

Funkcionality aplikace

JPRL vybraného LHP/LHO (záložka „JPRL“)
Prostřednictvím nástroje JPRL (výběr LHC, oddělení, dílce, porostu a porostní skupiny, popř. bezlesí, či jiného pozemku) je možné zobrazení hospodářské knihy k JPRL, nebo její přímé zobrazení v příslušné mapě.

Funkce výběru zájmového území (záložka „Moje místa“)
Jejím smyslem je vytvoření přehledu lokalit, pro něž uživatel hodlá stáhnout data pro práci v režimu off-line. Výběr lokality je prováděn pomocí obdélníku, u něhož lze libovolně měnit výšku, resp. šířku. Tento obdélník je aktivován z panelu nástrojů vyvolaného z mapy.

Funkce měření (záložka „Oměrky“)
Funkce umožňuje měření délek liní, obsahu a obvodu plochy, prostřednictvím libovolného polygonu (jeho vzájemně propojené vrcholy umisťuje uživatel do použité mapy). Přepínáním map lze rovněž sledovat polohu polygonu vůči jevům zobrazeným v dalších mapách.

Doplňkové funkce
Spočívají v možnosti zobrazení některých informací o konkrétním jevu v mapě (poloha na mapě), přechodu na jiné datové údaje (hospodářská kniha v případě JPRL, výpis z KN), či funkce (vytvoření vlastního zákresu a poznámky související s jevem v mapě, provedení výběru „místa“, umístění bodu GNSS, navigace na bod v mapě, sdílení polohy).