Možnosti aplikace

Aplikace

Aplikace nabízí možnost kombinace zobrazení mapových vrstev spolu s doplňujícími datovými informacemi z různých zdrojů.

Zároveň má uživatel možnost pořizovat vlastní záznamy a poznámky.

Mapové vrstvy v aplikaci

Mapové vrstvy provázané s alfanumerickými daty vztaženými k jevům v mapě:

 • Porostní mapa pro LHP/LHO v prvním roce platnosti (ÚHÚL)
 • Obrysová mapa pro LHP/LHO v prvním roce platnosti (ÚHÚL)
 • Porostní mapa pro jeden LHC(zobrazení schváleného stavu – ÚHÚL)
 • Obrysová mapa pro jeden LHC(zobrazení schváleného stavu – ÚHÚL)
 • Porostní mapa (souvislé zobrazení – ÚHÚL)
 • Obrysová mapa (souvislé zobrazení – ÚHÚL)
 • Katastrální mapa(ČÚZK)
 • Zákresy(vrstva zákresů pořízených uživatelem zařízení)

Údaje o JPRL zobrazené v mapě je možné zobrazit formou hospodářské knihy (lesnické mapy jsou interaktivní). Výpis z katastru nemovitostí je pak zobrazován ve standardizované formě.

Ostatní mapové vrstvy poskytující další informace pro úřední činnost, nebo usnadňující orientaci v území:

 • Holiny (zcela nová vrstva detekující holiny, získaná z rozdílů leteckých snímků – ÚHÚL)
 • Typologická mapa (mapa LT – ÚHÚL)
 • Ortofoto mapa (letecká mapa – cuzk.cz)
 • Turistická mapa (Mapy.cz)
 • Přehledová mapa ČR (Mapy.cz)

Datové informace v aplikaci

Prostřednictvím nástroje JPRL (výběr LHC, oddělení, dílce, porostu a porostní skupiny, popř. bezlesí, či jiného pozemku) je možné zobrazení hospodářské knihy k JPRL, nebo její přímé zobrazení v příslušné mapové vrstvě.

Funkce výběru (záložka „místa“)
Jejím smyslem je vytvoření a uložení lokalit, s nimiž uživatel hodlá dále pracovat (výběr datových informací). Výběr lokality je prováděn pomocí pravidelného čtyřstranného obrazce, ohraničeného čtyřmi body, u něhož lze libovolně měnit výšku, resp. šířku.

Funkce měření (záložka „oměrky“)
Funkce umožňuje měření obsahu plochy, popř. jejího obvodu, prostřednictvím libovolného polygonu (jeho vzájemně propojené vrcholy umisťuje uživatel do použité mapové vrstvy). Přepínáním mapových vrstev lze rovněž sledovat postavení polygonu vůči jevům zobrazeným v jiných mapových vrstvách.

Doplňkové funkce
Spočívají v možnosti zobrazení obecných informací o konkrétním jevu v mapě (poloha na mapě), přechodu na jiné datové údaje (hospodářská kniha v případě JPRL, výpis z KN), či funkce (vytvoření vlastního zákresu a poznámky související s jevem v mapě, provedení výběru „místa“, umístění bodu GPS).