Národní program ochrany a reprodukce genofondu

Reprodukční materiál lesních dřevin

Národní program ochrany a reprodukce genofondu zajišťuje oblast ochrany a reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin a uvádí tuto oblast do souladu s platnými právními předpisy a mezinárodními úmluvami a dohodami, například Úmluvou o biologické rozmanitosti přijatou v Rio de Janeiru v roce 1992.

Národní program rovněž dotváří právní a organizační rámec nezbytný pro zajištění efektivního a setrvalého využívání genetických zdrojů lesních dřevin v souladu s potřebami lesního hospodářství a zásadami trvale udržitelného hospodaření v lesích.

Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin na odbobí 2019-2027 je ke stažení zde.

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin na období 2019-2027 jsou ke stažení na webu MZe.

Hlavním cílem Národního programu je zachovat a reprodukovat genofond lesních dřevin jako součást národního bohatství pro budoucí generace. Základními opatřeními k naplnění cílů Národního programu jsou:

  • podpora existence a řádného obhospodařování genových základen,
  • podpora existence a využívání zdrojů selektovaného reprodukčního materiálu – porostů fenotypových tříd „A“ a „B“
  • a podpora uznaných zdrojů kvalifikovaného reprodukčního materiálu – semenných sadů, směsí klonů rodičů rodiny, ortetů a klonů.

Opatření Národního programu budou zajišťována zejména prostřednictvím poskytování dotačních podpor vlastníkům zdrojů reprodukčního materiálu zařazených do Národního programu.

ÚHÚL je jako pověřená osoba podle zákona č. 149/2003 Sb. koordinátorem Národního programu. Kromě koordinace Národního programu pověřená osoba provádí jeho hodnocení, ukládá opatření k záchraně ohroženého genetického zdroje lesních dřevin, zařazuje, mění nebo zrušuje zařazení genetického zdroje do Národního programu, vede ústřední evidenci, ukládá předání dokumentace o genetických zdrojích a vzorků genetických zdrojů a provádí kontrolu v oblasti Národního programu.

Pracovní metodika pro lesnictví k Národnímu programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin (2019–2027)