Oblastní plány rozvoje lesů

Oblastní plány rozvoje lesů (OPRL) zakotveny v § 23 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů. Jejich vyhotovení a náplň vymezuje vyhláška č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a vymezení hospodářských souborů.

OPRL jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov.  Kromě toho oblastní plány rozvoje lesů:

  • přispívají k cílům Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035;
  • zajišťují zpracování podkladů pro Strategii MZe ČR s výhledem do roku 2030;
  • podílí se na podkladech, které souvisí se zmírněním negativních dopadů sucha a nedostatku vody.
  • poskytují odbornou podporu na přípravě Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu, jehož zpracování bylo uloženo usnesením vlády č. 861 ze dne 26. října 2015 o Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR.
  • Doporučení v rámcových směrnicích OPRL jsou součástí adaptačních opatření v lesích.

Výsledky ekosystémových analýz OPRL jsou podkladem pro výkon státní správy, činnost taxačních kanceláří, výuku vysokých a středních škol, činnost vědeckých ústavů a jiných institucí. S  odkazem na výsledky terénních průzkumů mají OPRL zásadní význam především při oceňování lesa a lesních pozemků, při tvorbě lesních hospodářských plánů a osnov, při tvorbě posudků, vyhlašování kategorizace lesů.

OPRL mohou přispět k minimalizaci střetu veřejných a vlastnických zájmů v lesích. Jsou východiskem pro podrobné plánování v lesích a hodnocení funkcí lesa. Jednotlivé textové části OPRL schválené v letech 1997 až 2001 za jednotlivé přírodní oblasti jsou přístupné zde.

OPRL se zpracovávají pro jednotlivé přírodní lesní oblasti. Jsou založeny na celorepublikovém průzkumu lesnické typologie, ochrany lesů, funkcí lesů a dopravního zpřístupnění lesů. Klíčovým výstupem OPRL jsou rámcové směrnice hospodaření, hlavní podklad při zpracování lesních hospodářských plánů a osnov. Mají doporučující charakter.

Aktuální mapy OPRL jsou veřejně přístupné v českém jazyce v Katalogu mapových informací/Oblastní plány rozvoje lesů. Další výsledky OPRL jsou dostupné na základě Pravidel MZe č. j. 9080/05-16000 ze dne 15. 3. 2005.

Mapovému serveru, který v souvislém zobrazení za celou ČR zpřístupnil OPRL veřejnosti, bylo v roce 2003 uděleno 1. místo v soutěži Geoaplikace roku za nejlepší využití geodat a geoinformačních technologií ve veřejné službě. Od té doby doznala tato mapová aplikace mnohých změn, grafické výsledky šetření jednotlivých specialistů OPRL lze nyní zobrazit současně s vrstvami např. katastru nemovitostí, Geofondu apod., což značně rozšiřuje možnosti využití dat OPRL.

Poskytování dat OPRL se řídí Pravidly MZe č. j. 9080/05-16000 ze dne 15. 3. 2005

Kartografický katalog grafických objektů OPRL  – přehled grafických objektů a jejich charakteristik v mapách OPRL (neboli co lze v mapách OPRL najít a jak je to tam vyznačeno)