Partneři a cílové skupiny

Mezinárodní aktivity

Zapojení cílových skupin a partnerských institucí do přípravy a realizace projektu

Projekt realizuje ÚHÚL s podporou Mendelovy univerzity v Brně v letech 2021–2024. Hlavními gruzínskými partnery jsou Národní lesnická agentura, municipalita Dušeti, Zemědělská univerzita v Tbilisi, Agentura pro chráněná území, nezisková organizace CENN a odborná škola Ilia Tsinamdzgvrishvili

Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia (MEPA)

Generální partner projektu, do přípravy a realizace projektu se zapojí poskytováním informací, koordinací tvorby výstupů, propagací a šířením částí osvědčených výstupů (např. hospodářských opatření) do jiných lesních oblastí Gruzie apod.

National Forestry Agency (NFA)

Součást MEPA, v současnosti zajišťuje lesní hospodaření v oblasti, a i po jejím vyhlášení chráněnou krajinou, bude minimálně po dobu pěti let, zodpovídat za řádnou správu lesů. Znalosti a zkušenosti získané realizací projektu jsou právě těmito správními orgány potenciálně replikovatelné (přenositelné) do jiných lesních oblastí Gruzie.

Je společný zájem, aby správu lesů chráněné oblasti Aragvi v budoucnu zajišťovala municipalita Dusheti, resp. pod ní spadající, nově vzniklá, správa chráněné oblasti Aragvi. Nicméně, minimálně po dobu pěti let od vyhlášení chráněné oblasti Aragvi bude za správu lesů v oblasti zodpovídat NFA. NFA je zároveň dominantním správcem státních lesů v Gruzii. Nejen z těchto důvodů je NFA považována za klíčového partnera projektu a předpokládá se částečné zapojení do většiny projektových aktivit. Zejména pak sdílení a poskytování relevantních informací, spolupráce na inventarizaci a tvorbě LHP, zapojení do implementace TUH, spolupráce na budování kapacit správy chráněné oblasti Aragvi, účast na školeních a zahraničních cestách.

http://forestry.gov.ge/En

Agency of Protected Areas of Georgia (APA)

Formálně odpovídá za administraci chráněných území v Gruzii, nemá výkonnou moc, tzn. nemá dostatečné nástroje k provoznímu managementu lesů. Jejich hlavní náplní spolupráce bude poskytování relevantních informací k chráněné oblasti Aragvi v průběhu příprav i samotné realizace. Dále se předpokládá účast na seminářích.
http://apa.gov.ge/en

Dusheti Municipality

Generální partner projektu, zásadní místní autorita v řešení všech částí projektu. Spolu s NFA a APA bude odpovědná za chod administrace a zejména za provoz správy chráněné oblasti. Nejdříve za pět let od vyhlášení chráněné oblasti Aragvi by měla odpovídat také plně nebo částečně za správu lesů. Předpokládá se částečné až plné zapojení do většiny projektových aktivit. Zejména vybudování a obsluha dřevoskladu na výrobu palivového dříví (např. poskytnutí pozemku, přívod elektřiny a vody, zajištění obsluhy), výroba palivového dříví, vzorové těžební zásahy, semináře, implementace TUH, budování kapacit správy chráněné oblasti Aragvi. Část výstupů projektu je zaměřena na posílení odborných znalostí a technické vybavenosti vznikající správy chráněné oblasti. Projektové aktivity s tím spojené by měly usnadnit proces předání správy lesů Aragvi. 

https://dusheti.gov.ge/

Regional Development Agency (RDA)

Vytvořena pod regionem Mtskheta-Mtianeti. Její strategie je obsažena v The New Agenda. Ta obsahuje hlavních devět priorit regionálního rozvoje a zahrnuje výchovu k trvale udržitelnému rozvoji, ochraně prostředí, zelené ekonomice, bio zemědělství, obnovitelné energie a energetické účinnosti, zastavení vylidňování venkova, podporu turismu, veřejných služeb a všech dalších inovací. Projektový záměr a cíl je plně v souladu se strategií RDA. Role RDA v projektu bude na konzultační bázi (sdílení informací, doporučení apod.).

Agricultural University of Georgia, Vasil Gulisashvili Forest Institute

Lídr lesnického vzdělávání a výzkumu v Gruzii, univerzita participovala na lesnických projektech ČR v předchozích letech. Posílení teoretických, a zvláště pak praktických zkušeností skrze zapojení do projektových aktivit může významně zvýšit edukační potenciál Univerzity a jejich studentů. Univerzita nabízí spolupráci v klíčových aktivitách projektu. Mezi ně patří sdílení informací, příprava podkladů a terénní průzkum lesů, laboratorní práce, zpracování LHP a lesní pedagogika. Data získaná v projektu budou sdílena s univerzitou a budou moci být využita pro vědecko-technické účely. Žádoucí je zprostředkování terénní praxe pro studenty a učitele, spolupráce na závěrečných pracích studentů využívajících data a výstupy projektu apod.

http://www.agruni.edu.ge/en/

Ilia Tsinamdzgvrishvili Community College (CC)

Největší vzdělávací instituce v regionu. Škola na úrovni českého multioborového učiliště má zmodernizované kapacity ke konání prezentací, seminářů apod., dále má ubytovací kapacity a k dispozici 20 ha pozemků k projektovému využití. Jako absolventy vychovává také lesní dělníky. Studentům a učitelům bude umožněno zapojit se do výroby palivového dříví, jakožto praktické příležitosti v osvojení si dovedností s lesnickou mechanizací. Nicméně z důvodu nízkého počtu studentů, nelze počítat s jejich širší spoluprací.

https://www.tmk.edu.ge/

Caucasus Environmental NGO Network (CENN)

Sdružuje síť NGO zabývajících se řešením environmentálních problémů. Spolupracuje s Austrian Development Cooperation (ADC). V rámci projektu zajišťuje pomoc s poskytováním dat, sdílení vědeckých informací a materiálů i nepublikovaných, protože dostupné databáze o praktikách a využití přírodních zdrojů, environmentálních rizicích v lesním hospodářství je velmi skromná.

Ambasáda ČR v Gruzii

Administrativní a politická podpora projektu.

Koneční příjemci projektu

Budou jimi všechny přímé cílové skupiny

V dlouhodobém horizontu považujeme za konečné příjemce projektu také všechny obyvatele Gruzie, protože předpokládáme, že tento projekt bude sloužit jako model pro dosažení SDGs v Gruzii. K dosažení přispějeme prostřednictvím modelového managementu a efektivní propagací projektu.

Lokální komunity

Vhodný management chráněné oblasti Aragvi, ke kterému lesnický projekt přispěje, pomůže již ve střednědobém horizontu zlepšit kvalitu života lokálních komunit, farmářů, lesních dělníků, podnikatelů v turismu atd. A podpoří návratu obyvatel do opuštěných oblastí s omezenou současnou možností obživy.

Turisté, lidé dojíždějící za prací apod.

Zlepšením kvality života v chráněné oblasti Aragvi se zlepší i servis pro turisty, reciprocita – vzájemné ovlivnění.