Podpora

Portál myslivosti
Poskytování příspěvků na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření. Přímá podpora myslivosti je jedním z nástrojů, jímž stát jednak vytváří podmínky pro plnění své povinnosti, uvedené v Článku 7 Ústavy České republiky („Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.)“ a jednak vyjadřuje míru svého zájmu na realizaci vybraných činností mysliveckého hospodaření.

Dotační

  • zlepšování životního prostředí zvěře (zakládání a údržba políček pro zvěř, zřizování napajedel, pořízení a instalace hnízdních budek pro vodní ptáky atd.)
  • podporu ohrožených druhů zvěř (reintrodukce tetřeva hlušce, tetřívka obecného, koroptve polní atd.)
  • oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy (koza bezoárová a „bílý“ podruh jelena evropského)
  • chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců (podpora chovu českého fouska, českého teriéra a jestřába lesního, sokola stěhovavého, raroha velkého a orla skalního)
  • použití dravců v ochraně rostlin,
  • preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře (aplikace medikovaných premixů pro léčbu parazitóz)
  • ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin,
  • chovatelské přehlídky a myslivecké výstavy, propagaci a osvětu myslivosti.
Podrobnosti o podpoře vybraných činností mysliveckého hospodaření stanovuje stát prostřednictvím Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Tato forma podzákonného právního předpisu umožňuje pružnou reakci státu na aktuální potřebu podpory taxativně vyjmenovaných činností. V důsledku této skutečnosti nemusí být podporovány všechny činnosti, uvedené v zákoně o myslivosti, ale pouze ty, na jejich podpoře má stát momentální zájem. Veškeré aktuální informace k podpoře vybraných činností mysliveckého hospodaření lze najít na webových stránkách Ministerstva zemědělství.
 
Program rozvoje venkova
Nepřímá podpora myslivosti je pak obsažena např. v Programu rozvoje venkova pro období 2014 – 2020 v podobě „Agroenvironmentálně-klimatického opatření“, jehož cílem je mimo jiné zachování obhospodařovaných území vysoké přírodní hodnoty, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti a údržba krajiny. Jde zejména o podopatření „zatravňování orné půdy“ s cílem prevence eroze půdy a podopatření „biopásy“, sloužící k podpoře biodiverzity ptáků a drobných obratlovců v zemědělské krajině. Všechna tato podopatření jsou důležitá pro zlepšení pobytových možností zejména drobné zvěře a některých druhů spárkaté zvěře v krajině. Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu .

Nedotační

Další formou podpory „spolkové“ myslivosti ze strany státu je tzv. nepřímá podpora, která je uskutečňována v rámci výběrového řízení k pronájmu honiteb, jejichž držitelem je stát. Tato forma podpory spočívá v upřednostnění mysliveckých spolků, jejichž sídlo je v místě honiteb. Pokud by se o pronájem honitby ucházelo více spolků se sídlem v místě honitby, má přednost spolek s vyšším počtem členů (ust. § 62 odst. 5 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů).