Poradenství v lesním hospodářství

ÚHÚL poskytuje v souladu s Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství poradenství na nekomerčním základě v oblastech finančních podpor v lesnictví, zákonných požadavků na hospodaření v lesích a v dalších činnostech vymezených svojí Zřizovací listinou:

 • vlastníkům lesů a jejich sdružením,
 • subjektům hospodařícím v lesích, odborným lesním hospodářům, stavovským lesnickým organizacím a široké lesnické veřejnosti,
 • orgánům státní správy lesů,
 • akreditovaným poradcům (metodickou a informační podporu),

Formy poskytování poradenství metodickými pracovníky ÚHÚL:

Kontakty na metodické pracovníky naleznete v sekci Kontakty dle územní působnosti pobočky nebo na nám napište na poradenstvi@uhul.cz

KONZULTACE

 • Metodičtí pracovníci ÚHÚL poskytují všeobecné informace ke vznesenému dotazu, metodickým pokynům, legislativním předpisům, informace o podpůrných programech, o vyžadovaných termínech, pomoc při zpracování formulářů žádostí (např. Jednotná žádost) atd., případné nasměrování tazatele na další odborné konzultace nebo individuální poradenské služby a poskytování zpětné vazby o potřebách praxe.

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ A VYDÁVÁNÍ STANOVISEK K DOTAČNÍM PROGRAMŮM

 • V některých dotačních programech figuruje ÚHÚL jako příjemce žádostí nebo poskytuje odborná stanoviska. Rozsah kompetencí je vypsán zde. 

VYDÁVÁNÍM PUBLIKACÍ A PRACOVNÍCH METODIK PRO AKREDITOVANÉ PORADCE V LESNICTVÍ

 • Publikace „Rádci“ jsou určeny vlastníkům lesa do výměry 50 ha, kteří nemají vypracovaný lesní hospodářský plán a vlastníkům zemědělské půdy, kteří zvažují její zalesnění. Publikace si můžete stáhnout v elektronické podobě nebo o jejich tištěnou podobu požádat naše metodické pracovníky.
 • Pracovní metodiky pro akreditované poradce v lesnictví k vybraným dotačním programům jsou dokumentem, který poskytuje podrobnější informace, směrnice a instrukce pro proces žádání o dotační financování. Jejich cílem je usnadnit žadatelům porozumění pravidel, postupů a požadavků daného programu.
  Více zde

POŘÁDÁNÍM A ÚČASTÍ NA VZDĚLÁVACÍCH A INFORMAČNÍCH AKCÍCH

 • Metodičtí pracovníci ÚHÚL se pravidelně účastní veletrhů a výstav se zaměřením na lesnický sektor. Můžete je potkat například na veletrhu Silva Regina, na Národní výstavě myslivosti nebo výstavě Země živitelka.

VÝKONEM SPECIALIZOVANÉHO PORADENSTVÍ

 • ÚHÚL je zapsán v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oborech Ekonomika a Lesní hospodářství. Provádí znaleckou činnost výhradně pro státní orgány a státní podniky, které mají právo hospodaření v lesích ve vlastnictví státu.
  Více zde
 • ÚHÚL poskytuje odbornou a technickou podporu pověřeným referentům státní správy lesů a myslivosti na úřadech obcí s rozšířenou působností a krajských úřadech.
  Více zde