Předsednictví ČR v Radě EU

Mezinárodní aktivity

Předsednictví ČR v Radě EU, 1. 7.-31. 12. 2022

V souvislosti s přípravou předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 vznikl na Ministerstvu zemědělství centrální registr osob, které budou participovat na výkonu CZ PRES 2022. V tomto registru jsou v Pracovní skupině pro lesní hospodářství kromě zaměstnanců MZe i pracovníci ÚHÚL.

Z tradiční agendy předsednické země nás čeká

Workshop Towards harmonised Forest Observation, Reporting and Data Collection Framework, 14.-16. 9., Kutná Hora

Cílem workshopu je projednat současný stav monitorování lesů v členských státech EU a jeho připravenost na vytvoření společného harmonizovaného rámce pro pozorování lesů, podávání zpráv a sběr dat, jak je uvedeno v Nové strategii EU pro lesy do roku 2030.

Na workshop jsou pozvaní odborníci z členských států a zainteresovaných organizací. Se svými prezentacemi vystoupí zástupci například z Evropské komise, Evropského lesnického institutu (EFI), FAO nebo Forest Europe. Závěry, na kterých se účastníci workshopu shodnou v rámci diskusí, budou o měsíc později předloženy generálním ředitelům pro lesy členských států EU na jejich neformálním zasedání v Praze.

V Kutné Hoře proběhl odborný workshop o monitoringu lesů

Neformální zasedání generálních ředitelů pro lesy členských států EU a EK, 19. – 21. 10., Praha

Tradiční neformální zasedání generálních ředitelů pro lesy členských států EU organizované předsednictvím. Účastníci budou diskutovat aktuální lesnická témata včetně závěrů workshopu zaměřeného na možnosti monitoringu lesů v rámci EU. Po zasedání v Hotelu Vienna House Diplomat Prague v Praze bude následovat exkurze na Křivoklátsko.