Přeměna porostů náhradních dřevin

Poradenství v lesním hospodářství

PRV 8.5.3. Přeměna porostů náhradních dřevin

PRV 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

Informace SZIF

Informace MZe

Podpora je zaměřena na rekonstrukce porostů náhradních dřevin v imisních oblastech A, nebo B stanovených dle vyhlášky č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí. V rámci této operace jsou způsobilé pouze jednorázové investiční/neinvestiční náklady. To znamená, že daná rekonstrukce porostu náhradních dřevin může být provedena pouze jedenkrát za programové období. Podpora je poskytována na snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního porostu za účelem obnovy, přípravu ploch před zalesněním, umělou obnovu sadbou, hnojení lesních dřevin při výsadbě a ochranu založeného porostu. Žadatel musí k žádosti přiložit Standardizované stanovisko ÚHÚL.

Pro zrychlení procesu posuzovaní je nutné vyplnit základní údaje k LHC a tabulku „Zastoupení náhradních dřevin za obnovní prvky v porostních skupinách a bodové zatřídění (skutečný stav porostů)“. Vzorová tabulka zde.

Od 4. kola příjmu žádostí je posuzovanou plochou obnovní prvek, ve kterém se vyhodnotí všechny dřeviny za všechny etáže a součástí žádosti o stanovisko ÚHÚL je schematický zákres obnovních prvků.

Kontaktní osoba pro konzultace a zaslání žádosti ke Standardizovanému stanovisku ÚHÚL je pro celou ČR:

Ing. Libor Pěnička, tel. 606 342 755, e-mail: penicka.libor@uhul.cz