Projekt PathFinder

Mezinárodní aktivity

1. září 2022–31. srpen 2026

Celý název projektu: Towards an Integrated Consistent European LULUCF Monitoring and Policy Pathway Assessment Framework

O projektu:

Celkem 23 výzkumných organizací z celé Evropy se podílí na projektu PathFinder, který je realizován v rámci programu EU Horizont Evropa. Projekt chce zlepšit možnosti monitorování evropských lesů a pomoci tak zvýšit ukládání uhlíku a zastavit úbytek biologické rozmanitosti v lesích.

Lesy mají zásadní význam pro evropské hospodářství, klima a biologickou rozmanitost.

Cílem projektu PathFinder je především vytvořit společný systém monitorování evropských lesů, což je důležité, protože ucelené sledování stavu lesů zajišťuje aktuální a konzistentní informace o emisích skleníkových plynů z lesů v celé Evropě. Prostřednictvím projektu PathFinder sjednotíme způsob sběru těchto údajů v celé Evropě a harmonizujeme způsob sdílení těchto informací. EU vyžaduje politiku, která podporuje bioekonomiku založenou na lesích, jež pomáhá zmírňovat změny klimatu a podporuje biologickou rozmanitost. V současné době je rozhodování ztíženo, protože chybí včasné a spolehlivé informace.

Metoda projektu PathFinder pro zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně v Evropě.

Druhým cílem projektu PathFinder je vyvinout modely, kterými mohou evropské lesy přispět ke zmírnění změny klimatu a přizpůsobit se této změně podle různých scénářů s využitím různých přírodních a socioekonomických faktorů.

A třetí cíl projektu, kde vědci konsorcia projektu PathFinder společně se zainteresovanými stranami –   tvůrci politik, vlastníky půdy, lesními hospodáři a ochránci přírody a biodiverzity začnou aktivně uplatňovat své znalosti a důkazy způsobem, který může pomoci propojit krátkodobá rozhodnutí s dlouhodobými výsledky, a tím zajistí efektivnější a odolnější budoucí způsoby obhospodařování lesů.

Projekt PathFinder je rozdělen do šesti pracovních souborů (WP):

WP1-Sběr dat v terénu, pod vedením: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Španělsko
WP2-Platforma pro mapování a odhady pro monitorování LULUCF a biologické rozmanitosti, pod vedením: Natural Resources Institute (LUKE), Finsko.
WP3-Scénáře hospodaření v lesích a s půdou, pod vedením: Vrije Universiteit Amsterdam (VUA), Nizozemsko.
WP4–Hodnocení politik a cest řešení, pod vedením – Albert-Ludwigs University Freiburg (ALU), Německo.
WP5-Komunikace, šíření a využívání informací, pod vedením: European Landowners Organization (ELO), Belgie.
WP6-Řízení projektu, pod vedením: Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO), Norsko.

ÚHÚL na projektu pracuje na úkolech v rámci WP1, kde řídí práce na úkolu: Systém správy terénního sběru dat. Dále pracuje na úkolech v rámci WP2, kde experti ÚHÚL řídí práce na úkolu: Statisticky spolehlivé odhady nad kombinací terénních dat a dat dálkového průzkumu. Tým ÚHÚL přináší do projektu vlastní systém nFIEESTA. Za ÚHÚL na projektu pracuje řešitelský tým Analytického centra Národní inventarizace lesů na pobočce Kroměříž.

Kontaktní osoba:

Ing, Radim Adolt Ph.D., adolt.radim@uhul.cz, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka Kroměříž, náměstí Míru 498/4, 767 01 Kroměříž

Tisková zpráva k projektu