Projekty

Mezinárodní aktivity
Historie mezinárodních projektů ÚHÚL zasahuje až do padesátých let minulého století. Od té doby byl ÚHÚL zapojen do těchto projektů:

2024–2027 PROJEKT MONIFUN

Co-creating a blueprint of a harmonised European Forest Multifunctionality Monitoring System – MoniFun

Projekt je zaměřen na vytvoření komplexního evropského systému pro monitorování multifunkčnosti lesů (EFMMS). EFMMS chce reagovat na skutečnosti, které přináší změna klimatu a environmentální stresory v lesích Evropy. Projekt MoniFun je společným úsilím výzkumného konsorcia 13 projektových partnerů z 11 evropských zemí.

Stránky projektu

2022–2026 PROJEKT PATHFINDER

Towards an Integrated Consistent European LULUCF Monitoring and Policy Pathway Assessment Framework

Celkem 23 výzkumných organizací z celé Evropy se podílí na projektu PathFinder, který je realizován v rámci programu EU Horizont Evropa. Projekt chce zlepšit možnosti monitorování evropských lesů a pomoci tak zvýšit ukládání uhlíku a zastavit úbytek biologické rozmanitosti v lesích.

Více o projektu

2021–2024 projekt v Gruzii

Implementace trvale udržitelného lesnictví pro chráněnou oblast Aragvi

Cílem projektu je implementovat trvale udržitelné hospodaření v lesích chráněné oblasti Aragvi, které plnohodnotně a trvale zabezpečí potřeby místních obyvatel směrem k lesu při zachování ekologické stability, funkčního potenciálu a přirozeného vývoje lesních ekosystémů, včetně ochrany přírody.

Více o projektu

2017–2019 Projekt DATABIO

Celý název Data-Driven Bioeconomy
 
Realizován v rámci programu EU HORIZON 2020. Hlavním koordinátorem je firma INTRASOFT INTERNATIONAL SA z Belgie.
 
O projektu
 
Projekt se orientuje na datově náročný sektor – bioekonomii, který vytváří produkty zemědělství, lesnictví a rybářství. Projekt se zabývá nasazením nejnovějších současných technologií – velkých dat (dále „big data“) nad již existující infrastrukturou zúčastněných institucí – společnou platformu Big DATABIO.
 
Bude řešen formou spolupráce mezi experty technologických společností, výzkumnými institucemi a dalšími partnery. V rámci pilotních studií budou rovněž aktivně působit přidružení partneři a další zúčastněné strany.
 
Vybrané pilotní studie budou implementovány využitím inovativních metod a nástrojů sektoru bioekonomie a expertní znalosti uživatelů informačních technologií, „big data“ a dálkového průzkumu Země (DPZ). Na základě přípravy a specifikace požadavků budou tyto pilotní studie implementovány za pomocí vhodných již dostupných, či v blízké době dostupných technologií „big data“ a DPZ integrovaných ve společné platformě Big DATABIO. V průběhu implementace bude pokračovat spolupráce mezi jednotlivými partnery, zpětná vazba od uživatelů konsorcia DataBio bude využita k technologickým a metodologickým úpravám pilotních studií.
 
Výstupy pilotních studií a nové přístupy v nich použité budou mít komerční potenciál. V neposlední řadě bude pro koncové uživatele konsorcia uspořádána série školení a Hackathonů zaměřených na využití výstupů projektu.
 
ÚHÚL je jedním z klíčových partnerů pro oblast lesnictví. Hlavním zaměřením bude využití vyvíjené infrastruktury na zpracování „big data“ tj. v našem případě data DPZ – zejména data Sentinel2 (optická data), Sentinel1 (radarová data).
 
Projektu se účastní 48 partnerů z 18 evropských zemí.
 
Kontaktní osoba:
Ing. Marek Mlčoušek; Mlcousek.Marek@uhul.cz
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Pobočka Frýdek-Místek
Nádražní 2811
738 01 Frýdek-Místek

2015–2019 Projekt DIABOLO

DAIBOLO – Distributed, Integrated And Harmonised Forest Information For Bioeconomy Outlooks
 
Poskytování harmonizovaných informací o lesích v Evropě a jejich využití pro vytváření bio-ekonomických výhledů
 
Projekt je financován z programu EU HORIZON 2020. Koordinován je finským Institutem národních zdrojů (Natural Resources Institute – Luke).
 
Cílem projektu je:
 • Určit poptávku a nedostatky v oblasti poskytování lesnických dat a informací na různých politických úrovních – s cílem zlepšit znalosti a výměnu informací mezi poskytovateli těchto dat, lesními hospodáři a těmi, kteří o lesnictví rozhodují.
 • Vyvinout nové metody a modely pro fungování Jednotných evropských harmonizovaných dat a informací o zásobách, objemu biomasy a uhlíku. A to na základě dat národních inventarizací lesů.
 • Poskytnout komplexní analýzu národních inventarizací lesů jako mnohoúčelového datového zdroje využitelného pro zlepšení dostupnosti a kvality lesnických informací. Vyvinout metody vzájemně se doplňujícího využívání dat NIL a dálkového průzkumu Země.
 • Zlepšit systém monitorování škodlivých činitelů (lesní požáry, bouře, sucho, hmyzí kalamity) na regionální, národní a evropské úrovní za pomoci využívání evropských satelitních dat (např. Sentinel 1 a 2).
 • Za pomoci EFDM – Evropského lesnického dynamického modelu – se hlouběji zabývat dlouhodobou udržitelností dodávek biomasy a porovnáním mezi těmito dodávkami a ostatních ekosystémovými produkty a službami, navíc v souvislosti s GLOBIOM (global market equilibrium model).
 • Zvýšit dopad výstupů projektu na cílové skupiny šířením výsledků (metodologií, výstupů z jednotlivých pracovních skupin, formou regionálních workshopů a mezinárodní poradní skupiny).
Projektu se účastní 33 partnerů z 26 evropských zemí. Projekt byl ukončen v únoru 2019.
 
 

 

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Nábřežní 1326
250 01 Brandýs nad Labem
 
Tel: 321 021 319
E-mail: Kucera.Milos@uhul.cz

2015–2017 Zefektivnění technologických postupů sběru a správy lesnických dat ve Federaci Bosny a Hercegoviny

CzDA-BA-2014-13-31220
 
Mezinárodní projekt zahraniční rozvojové spolupráce ČR mezi ČR a Bosnou a Hercegovinou. Cílem projektu je zvýšení efektivity sběru, správy a využití dat o stavu a vývoji lesních ekosystémů. V rámci projektu vzniknou technická pracoviště pro podporu sběru dat a pro práci s daty GIS/DPZ. Pro potřeby pracovišť budou vypracovány metodiky a pracovní postupy. Současně bude zpracován návrh informačního standardu lesnických dat. Veškeré navržené postupy budou připravovány za úzké spolupráce s partnery projektu a následně prakticky ověřeny na pilotním území. Pracoviště budou propojena do jednotné technologické linky, která bude zahrnovat sběr dat, zpracování dat, výstupy a jejich prezentaci. A to jak pro přípravu lesních hospodářských plánů, tak pro přípravu
podkladů pro roční plány těžeb.
 
O projektu na stránkách České rozvojové agentury.
 
Kontaktní osoba:
Ing. Marek Mlčoušek
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Nádražní 2811, 738 25 Frýdek-Místek

2015–2017 Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku

CzDA-RO-MN-2014-6-31210
 
V rámci projektu budou navrženy nástroje pro dlouhodobé plánování v podobě oblastních plánů rozvoje lesa (OPRL) v intencích trvale udržitelného hospodaření se zaměřením mimo jiné na systém vyhledávání, popisu a uznávání genetických zdrojů mongolských původních druhů lesních dřevin za účelem zachování a reprodukce genofondu těchto dřevin v Mongolsku. Na základě terénních šetření budou společně s mongolskými kolegy vypracovány vzdělávací a metodické materiály a pro výkon rutinních prací proškoleni místní pracovníci.
Pro nastartování produkce kvalitního reprodukčního materiálu budou za kofinancování mongolskou stranou založena dvě modelová centra pro produkci obalovaných sazenic. Partnerům bude následně poskytována asistence během jejich provozu. Pracovníci center, ale i další experti partnerů budou školeni ve sběru šišek, péči o osivo, zakládání a provozu školek a semenných sadů, zalesňování a péči o vysazené kultury. Celý projekt bude zároveň propojen se vzdělávacím systémem a s osvětou pro veřejnost. Prostřednictvím školení pedagogů budou zvyšovány kapacity zapojených vzdělávacích institucí. Propojením s ostatními aktivitami bude pedagogickým pracovníkům zároveň umožněna účast na jednotlivých aktivitách a tedy získání praktických zkušeností.
 
O projektu na stránkách České rozvojové agentury.
 
Kontaktní osoba:
Ing. Richard Slabý
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Nádražní1436, 250 01 Brandýs nad Labem
 

2015–2016 Projekt Integrate+

ntegrace ochrany přírody a hospodaření v lesích
 
Mezinárodní projekt Evropského lesnického institutu – EFI.  Do projektu je zapojeno 10 evropských států.
 
V rámci projektu je vytvořena síť zkusných ploch (marteloscopů), která představuje cvičné plochy pro trénink integračního přístupu v lesním hospodářství.
 
Celkem je tak vytvořeno 29, z toho 3 jsou v České republice (západní Čechy).
 

Hlavní cíle projektu:

 • vytvořit demonstrační plochy v evropských lesích, které jsou obhospodařovány s důrazem na ekonomické i ekologické hledisko,
 • porovnat ekonomický přínos v penězích a ekologický přínos v bodovém hodnocení každého stromu na demonstrační ploše,
 • ukázat, že biologická rozmanitost není jen přirozenou součástí chráněných území, ale i hospodářských lesů.
 

Další cíle:

 • vyvinout IT nástroje a mobilní softwarové aplikace, které umožňují výběr stromů podle různých scénářů a strategií hospodaření s lesy (IT nástroje budou dávat okamžitou zpětnou vazbu z hlediska ekologických i ekonomických dopadů),
 • rozvinout mezinárodní spolupráci a výměnu zkušeností,
 • podpořit politický dialog mezi různými zájmovými skupinami.
 
Dokumenty k projektu (také v ČJ)

2015–2016 NFI Exchange

Sub-project CH-003-202: Sharing and Exchange of Methodologies in National Forest Inventory – NFI exchange
 
NFI Exchange – Sdílení a výměna metodických postupů národní inventarizace lesů (NIL)
 
Sub-projekt je realizován v rámci Fondu Partnerství švýcarsko-české spolupráce. Partnery projektu jsou ÚHÚL a Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL (WSL).
Sub-projekt má za cíl sdílení a výměnu zkušeností mezi ÚHÚL a WSL v oblasti matematicko-statistického zpracování dat NIL a v oblasti technologie zajištění sběru, kontroly, a zpracování zdrojových dat NIL. Sub-projekt je realizován od září 2015 do června 2016. Cíl projektu je naplňován prací obou partnerů ve čtyřech aktivitách:
 
1. Sdílení a společný vývoj matematicko-statistických postupů vyhodnocení dat NIL – výstupem je rešerše matematicko-statistických postupů vyhodnocení NIL a shrnutí hlavních poznatků a návrhů postupů pro vyhodnocení NIL. Aktivita je realizována během celého projektového období do fáze vytvoření podkladu pro splnění závěrečné aktivity – odborného posudku metodiky vyhodnocení NIL v ČR experty WSL švýcarského partnera.
 
2. Sdílení a vzájemné předání zkušeností v oblasti technologie sběru, správy a kontroly kvality zdrojových dat NIL, včetně dat fotogrammetrie a DPZ, které se uskutečnilo při workshopu, kde oba partneři prezentovali vlastní řešení v jednotlivých tématech NIL. Workshop byl realizován v prosinci 2015 ve Švýcarsku.
 
3. Odborný mezinárodní seminář pořádaný ÚHÚL: Matematicko-statistické postupy a způsoby vyhodnocení NIL – současné a předpokládané provozní přístupy – byl realizován v květnu 2016 v Kroměříži.
 
4. Odborný posudek metodiky odhadů použitých v Národní inventarizaci lesů v České republice 2011–2015 – výstup zpracuje WSL v závěrečné fázi projektu v červnu 2016.
 
Sub-projekt vytváří ve spojení s realizací zpracování výstupů NIL2 mimořádné podmínky pro týmy specializovaných pracovišť, které tak mohou získat cenné zkušenosti v mezinárodním prostředí a vysoké odborné úrovni.
 
Kontaktní osoba:
Ing. Martin Pospíšil
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Náměstí Míru 498, 767 01 Kroměříž

2013–2015 SmartOpenData

201
FP7 – THEME [ENV.2013.6.5-3 ENV.20136.5-3]
 
Open Linked Data for Environment Protection in Smart Regions (SmartOpenData)
 
Mezinárodní projekt v rámci 7. rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace.
Cílem projektu bylo vytvoření infrastruktury propojených veřejně dostupných dat – open/public data (včetně softwarových nástrojů a metadat).
Především se jednalo o data pro sektor informací o životním prostředí, výzkumu ve venkovských a evropských chráněných území a národních parků. Hlavním cílem ÚHÚL byla tvorba webové prezentace dat NIL podle evropských standardů a zapojení takto zveřejněných výstupů NIL do národní a mezinárodní sítě propojených otevřených dat o životním prostředí.
Implementací nástrojů a doporučení dalších členů konsorcia přispělo ke zvýšení celkové kvality webové prezentace NIL.
 
 
Odkaz na webovou prezentaci NIL: https://nil.uhul.cz
 
Kontaktní osoba:
Ing. Marek Mlčoušek
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Nádražní 2811, 738 25 Frýdek-Místek

2007–2018 eFOREST - Framework contract for the provision of forest data and services in support to the European Forest Data Centre

FWC 388432
 
Rámcová smlouva pro poskytování dat a služeb podporující Evropské centrum dat o lesích – EFDAC (European Forest Data Centre). Projekt eFOREST se týká poskytování dat Národní inventarizace lesů do tohoto centra. Projekt byl v roce 2018 ukončen.
 
Jednalo se např. o následující:
 • Specific Contract No. 3 – výdej dat NIL1 pro účel tvorby evropské mapy dřevin
 • Specific Contract No. 8 – Výdej agregovaných dat 1. cyklu Národní inventarizace lesů. V roce 2012 byl kontrakt ukončen národní zprávou (country report). Jednalo se o porovnání výsledků za NUTS 3 podle výpočtů provedených nad databází eFOREST a národní databází ÚHÚL. Výstup slouží pro otestování kvality databáze eFOREST.
 • Specific Contract No. 13 – Využití dat národních inventarizací lesů pro vypočet odhadu množství biomasy v evropských lesích. Cílem projektu bylo vypracovat harmonizovanou definici nadzemní biomasy dřevin a vypracovat odhady množství biomasy pro různé regiony v Evropské unii na základě údajů z národních inventarizací lesů. Projekt byl dokončen v listopadu 2014.
 • Specific Contract No. 14 – cílem kontraktu bylo zdokonalit základní programový modul Evropského dynamického modelu pro lesnictví (European Forestry Dynamics Model — EFDM). Projekt byl dokončen v prosinci 2014.
Kontaktní osoba:
Ing. Miloš Kučera, Ph.D.
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Nábřežní 1326
250 01 Brandýs nad Labem

2010–2014 USEWOOD – Improving Data and Information on the Potential Supply of Wood Resources

COST Action FP1001 USEWOOD
 
Improving Data and Information on the Potential Supply of Wood Resources: A European Approach from Multisource National Forest Inventories (USEWOOD)
Hodnocení dřevních zdrojů v Evropě na základě informací z národních inventarizací lesů. Výstupem projektu je vytvoření vědeckých publikací a knihy popisující stav hodnocení dřevních zdrojů v Evropě.
 

ÚHÚL má v projektu zastoupení ve třech pracovních skupinách:

 • WG1: Assessment and estimation techniques of state and changes in wood resources
 • WG2: Improving estimates of wood resources combining RS and NFI field data
 • WG3: Predicting the use of wood resources under competitive conditions
 
Informace o projektu na webu COST.
Kontaktní osoba:
Ing. Miloš Kučera, Ph.D.
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Nábřežní 1326
250 01 Brandýs nad Labem

2011–2012 Zefektivnění systému řízení v ÚHÚL a snižování administrativní byrokracie

CZ.1.04/4.1.00/59.00033
 
Projekt zahájený  1. května 2011 a ukončený 31. prosince 2012 probíhal pod gescí Ministerstva zemědělství.
Cílem projektu bylo vytvoření tzv. „Integrační platformu“, která by naplňovala požadavky na zefektivnění řízení v ÚHÚL a odstranění administrativní byrokracie v oblasti práce s dokumenty, zadávání a kontroly plnění úkolů a správy projektů. Jednalo se tedy o zefektivnění systému řízení na základě lepšího využívání a získávání dat a informací s podporou nových ICT služeb, snižování byrokracie a administrativní zátěže zavedením nástrojů na podporu řízení dokumentů a webových služeb.
 
Od tohoto cíle se odvíjely jednotlivé funkční etapy projektu:
 • Administrace projektu a publicita
 • Analýza
 • Návrh optimalizace
 • Implementace změn
 • Školení zaměstnanců ÚHÚL
Kontaktní osoba:
Ing. Milan Říha
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Nábřežní 1326
250 01 Brandýs nad Labem

2011–2012 Efektivní řízení a výkon služeb lesního hospodářství ČR

CZ.1.04/4.1.00/62.00007
Projekt zahájený v únoru 2011 byl ukončen v září 2012.
Důvodem pro realizaci projektu byla a je potřeba řešení řady problémů lesního hospodářství zejména z pohledu státní správy lesů.
Projekt se spolupráci s ÚHÚL řídí Ministerstvo zemědělství.
Na základě definování problematických míst byly stanoveny cíle projektu, jež spočívaly v zefektivnění celého systému řízení a výkonu služeb lesního hospodářství.
Projekt byl zacílen na všechny orgány státní správy, které vykonávají agendu v přenesené působnosti – zejména Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, krajské úřady, obce s rozšířenou působností, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem a Českou inspekci životního prostředí.
 

Vlastní projekt se skládal ze čtyř klíčových aktivit:

 • Legislativně-kompetenční analýzy,
 • katalogu služeb
 • navržení systému řízení služeb,
 • implementace systému řízení a výkonu služeb veřejné správy lesů.
 
Kontaktní osoba:
Ing. Petr Pumpr
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Lipová 15, 373 71 Rudolfov
 
Ing. Bc. Jana Čacká
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Jungmannova 10, 466 01 Jablonec nad Nisou

2010–2012 HABITATS – Social Validation of INSPIRE Annex III Data Structures in EU Habitats

CIP-ICT-PSP-2009-3-2504553-250455
2010 – 2012
 
Cílem projektu je propojit a zprovoznit široké spektrum služeb a prostorových informací z oboru druhové diverzity a přírodních stanovišť. Tyto služby často vyžadují výkonnou a funkční infrastrukturu pro práci s prostorovými daty (SDI). V rámci projektu vzniklo konsorcium 10 evropských organizací, které vstupují do procesu harmonizace prostorových dat INSPIRE jako poskytovatelé dat, služeb, či uživatelé.
V rámci pilotního scénáře „hospodaření v lesích“ nabízí ÚHÚL možnost využití existujících lesnických prostorových dat za účelem poskytování objektivních informací o lesích mezi potenciální uživatele z řad lesní správy, soukromých a státních vlastníků lesů, nevládních organizací, vědecko-výzkumných pracovišť a široké veřejnosti.
Prakticky jde v Habitats především o zefektivnění procesu standardizace geodat podle směrnice INSPIRE. Ústřední nástrojem se stává geoportál postavený na otevřených službách standartu OpenGIS konsorcia (OGC). Služby slouží k šíření informací a vědomostí směrem k cílovým skupinám uživatelů v nekonečné řadě scénářů. Propracovaná presentace a publikace oficiálních lesnických dat může v konkrétním případě přispět ke zlepšení rozhodovacího procesu na úrovní států i celé EU.
 
Kontaktní osoba:
Ing. Marek Mlčoušek
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Nádražní 2811, 738 25 Frýdek-Místek

2010–2012 Vytvoření a implementace komplexního systému řízení lidských zdrojů v organizaci

CZ.1.04/4.1.00/58.00011

Na základě identifikované potřeby provést externí zhodnocení stávajícího stavu řízení lidských zdrojů a potřebných kapacit a provést analýzu současného stavu personálního řízení, kapacitního vytížení a způsobilosti zaměstnanců s cílem zlepšit kvalitu řízení organizace a přeneseně i poskytovaných veřejných služeb se ÚHÚL rozhodl využít prostředků ESF OP LZZ. Od 1. 10. 2010 do 1. 9. 2012 tedy mimo jiné pracujeme na novém projetu, zaměřeném především na ukotvení oblasti řízení lidských zdrojů s názvem „Vytvoření a implementace komplexního systému řízení lidských zdrojů v organizaci“, jehož jsme výhradním nositelem.

HLAVNÍ PRIORITY PROJEKTU:

 • ukotvení oblasti řízení lidských zdrojů v dlouhodobé strategii celkového rozvoje a modernizaci organizace ÚHÚL
 • analýza optimalizace personálního řízení
 • optimalizace systému vzdělávání
 • optimalizace kapacit ÚHÚL
 • optimalizace systému výkonového hodnocení zaměstnanců
 • aktualizace rozvojových dokumentů
 • zlepšení efektivnosti státní správy

Cílů bude dosaženo především prostřednictvím realizace komplexních personálních opatření zaměřených na nastavení systému ŘLZ v systému organizaci.

Měření naplnění cílů bude zajištěno v souladu s prvky metodologie SMART a bude vycházet z akčního plánu zaměřeného na systémovou podporu ŘLZ.

ÚHÚL spolupracuje s MZe i na realizaci dalších dvou projektů v rámci OP LZZ. Jde o projekt Efektivní státní úřad II. (Reg. č. projektu: CZ. 1.04/4.1.00/59.00033).
Blíže viz: https://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/projekty-mze-ze-strukturalnich-fondu/vyzvy-oplzz/zefektivneni-systemu-rizeni-a-snizovani.html
a
Optimalizace chodu úřadů a územních správních celků. (Reg. č. projektu: CZ.1.04/4.1.00/62.00007).
Blíže viz: https://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/projekty-mze-ze-strukturalnich-fondu/vyzvy-oplzz/efektivni-rizeni-a-vykon-sluzeb-lesniho.html
 
Kontaktní osoba:
Ing. Richard Slabý
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Nábřežní 1326
Brandýs nad Labem

2009–2010 CASE FOREST – pedagogic towards sustainable management

Označení projektu:  142362-2008-LLP-SE-COMENIUS-CMP
 
2009 – 2010
Úkolem projektu je zavedení učební metodiky Lusto, která vznikla ve Finsku. Používání této metodiky má vést ke zvýšení znalostí týkajících se ekonomických, environmentálních, sociálních a kulturních hodnot lesa u učitelů základních škol. Cílem je zvýšit zájem školou povinných dětí o to, naučit se něco o trvale udržitelném rozvoji a to pomocí hledání a posuzování informací pomocí internetu, masmédií, zpráv z výzkumů; pomocí pozorování v terénu a také zvýšit jejich schopnost úsudku a rozhodování.

V rámci tohoto projektu budou materiály vztahující se k metodice Lusto přeloženy do angličtiny, tak aby všichni účastníci projektu byli schopni tuto metodiku posoudit. Potom vznikne krátký manuál pro učitele, který je uvede do problematiky jak učit o trvale udržitelném rozvoji. Tento krátký manuál bude přeložen do všech jazyků konsorcia.

Dále bude vytvořeno CD o metodice – to bude pouze v anglickém jazyce stejně jako webové stránky. Zde bude umístěna Lusto-metodika a manuály pro učitele v různých jazycích. Stránky budou obsahovat také užitečné informace o trvale udržitelném rozvoji v LH, úloze lesů v problematice změny klimatu, bio energie atd.

Partnery pro tento projekt jsou zástupci z těchto zemí: Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Finsko, Litva, Lotyšsko, Slovensko a Švédsko.
 
Kontaktní osoba:
Ing. Ivana Kolínská
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Nábřežní 1326
250 01  Brandýs nad Labem

2008–2010 Ukrajina 2

Projekt Ukrajina
 • Název projektu: Systém diferencovaného hospodaření v lesních ekosystémech Ukrajinských Karpat
 • Číslo projektu: 33/MZE/B/08-10
 • Zpracovatel: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka Frýdek-Místek
 • Období realizace: IX. 2008 – XII. 2010
 
Partneři (CZ)
 • Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
 • (Лесоустроительное предприятие (ÚHUL) Брандис над Лабем)
 
Partneři (UA)
 • Украинский государственный комитет лесного хозяйства, Киев
 • (Státní výbor lesního hospodářství, Kyiv)
 • Украинский научно–исследовательский институт горных лесов в Ивано-Франковске
 • (Vědecko výzkumný institut horského lesnictví P.S. Pasternaka, Ivano-Frankivsk)
 • Украинская государственная организация по лесоустройству – Укргослеспроект, Ирпин
 • (Ukrajinská státní projektová organizace pro zařízení lesů – Ukrgoslesprojekt, Irpen u Kyjiva)
 • Прикарпатский национальный университет им. В. Стефаника, Ивано-Франковск
 • (Přikarpatská národní Univerzita V. Stefanika, Ivano-Frankivsk)
 • Национальный лисотехничний университет Украины, Лвив
 • (Ukrajinská státní lesnická a dřevařská univerzita, Lvov)
 • Национальный аграрний университет Украины, Киев
 • (Národní agrární univerzita v Kyjevě, Institut pro lesnictví a krajinnou architekturu, Kyjev)
 
E-learning
Obsah cvičení
Dostupne zdroje:
#5b – Geometric Correction of Image Data
#6 – Change Detection    
#7a – Classification
#7b – Classification
 
Kontakt
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (Forest Managment Institute) Brandýs nad Labem
Pobočka: Frýdek-Místek
Adresa: Nádražní 2811, 738 25  Frýdek-Místek

2006–2010 HUMBOLDT – projekt Evropské unie

HUMBOLDT je projekt Evropské unie. Započal v říjnu 2006 a pod vedením Fraunhoferova institutu pro počítačovou grafiku se ho účastní 27 partnerů ze 14ti evropských zemí. Doba trvání projektu je čtyři roky.

Hlavním záměrem projektu HUMBOLDT je umožnit evropským organizacím sjednotit svá geoprostorová data. Cílem je řídit a podporovat implementační proces infrastruktury evropských prostorových dat (European Spatial Data Infrastructure, ESDI), v situaci, kdy prostorová data dostupná z rozličných evropských organizací jsou velmi různorodá a jejich výměna a využití je obtížné. V rámci projektu HUMBOLDT budou vyvíjeny také softwarové nástroje umožňující tento proces.

HUMBOLDT navazuje na záměry INSPIRE iniciativy (cílem existence směrnice INSPIRE, Infrastructure for Spatial Information in Europe, je zajistit evropskou legislativu potřebnou k vytváření a jednotnému poskytování prostorových informací, podle kterých by bylo možné lépe rozhodovat v oblasti politiky životního prostředí, a dále zajistit přístup k těmto datům, bez ohledu na to, zda jsou shromažďovány datovými zdroji v ČR nebo v ostatních členských státech EU) a cíle GMES (Global Monitoring for Environment and Security). 

Partnery projektu HUMBOLDT jsou zástupci těchto zemí: Německo, Španělsko, Česká republika, Velká Británie, Francie, Švýcarsko, Nizozemí, Itálie, Maďarsko, Litva, Řecko, Švédsko, Portugalsko a Kypr. 

Za ČR se projektu účastní: ÚHÚL, Help Service Remote Sensing (HSRS) a Intergraph ČR.
 
Kontaktní osoba:
Ing. Josef Fryml
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs n. L
 
Více o projektu:
Projekt Evropské unie HUMBOLDT

ÚHÚL je od roku 2007 členem mezinárodního konsorcia schváleného projektu EU s názvem HUMBOLDT. V rámci tohoto projektu pracují Ing. Fryml, Ing. Pospíšil a Ing. Podlena na scénáři HS Forest. Čtyřletý projekt Evropské unie HUMBOLDT podporuje implementaci Evropské infrastruktury prostorových dat (ESDI), která zahrnuje škálu prostorových dat, která jsou k dispozici velkému množství evropských organizací. Cílem projektu je řídit a dále posunovat vpřed proces implementace ESDI. Dalším cílem je umožnit organizacím zaznamenávat, zveřejňovat a harmonizovat své prostorové informace. Vytvořené softwarové nástroje a procesy prokážou proveditelnost a výhody infrastruktury pro prostorové informace v Evropě tak jak naplánovala iniciativa INSPIRE a v souladu s cíli Globálního monitoringu životního prostředí a bezpečnosti (GMES).

Poslední tři roky byly v rámci projektu HUMBOLDT úspěšné, ale také velmi náročné. Projekt nyní vstoupil do své poslední fáze. Závěrečná zpráva za rok 2009 vyzněla velmi pozitivně a Evropská komise vybrala projekt HUMBOLDT jako příklad úspěšně vedené práce.

Aktuální informace z projektu HUMBOLDT

Rámec pro harmonizaci dat
Hlavní novinkou je komponenta Workflow Design and Construction Service (WDCS). Umožňuje uživatelům zapisovat a vytvářet závislosti geoprocessingu do řetězců služeb. Tyto řetězce služeb mohou být jak uzavřené jako OGC WPS nebo přímo implementovány do platformy na které je HUMBOLDT Mediator Service umístěn. Navíc ještě poskytuje službu k podpoře automatické harmonizace.

Od doby kdy vyšla první tisková zpráva projektu HUMBOLTD, která se týkala nástrojů a služeb HUMBOLDT Tools and Services, byl zaznamenán aktivní zájem o projekt z mnoha oborů. Bylo zachyceno velké množství oznámení o chybách, požadavky na hlavní rysy programu, a další návrhy a příspěvky k projektu. Řešitelé projektu a uživatelé, kteří se zajímají harmonizací dat mohou kdykoli otestovat design a rozšiřitelnost rámce. Komponenty i plná specifikace jsou k dispozici ke stažení na Community Website, kde je také fórum, wiki a výstupy.

V únoru 2010 se v Darmstadtu konalo setkání 15 řešitelů zastupujících partnery konsorcia, kteří pracují na několika implementačních projektech. Hlavním cílem setkání bylo zahájit rozvoj Mezníku 3 Rámce HUMBOLDT.

Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva 2009 je k dispozici ke stažení na webových stránkách projektu HUMBOLDT. Obsahuje hlavní činnosti HMBOLDT konsorcia a také technické a vědecké výsledky, kterých bylo dosaženo ve třetím roce trvání projektu. Jako příklady užití komponent HUMBOLDT jsou prezentovány HUMBOLDT Apllication Scenarios Atmosphere, European Risk Atlas a Forest. Dalším bodem je rozvoj a propagace uživatelské komunity HUMBOLDT.

HUMBOLDT Training Platform (školící platforma)

HUMBOLDT Training Platform a kurzy jsou k dispozici zdarma. Zahrnuje různé úrovně kurzů zaměřených na uživatele s různých oborů a různými předchozími znalostmi. Kromě dobrovolného vstupního testu z GIS teorie a technických předmětů jsou na úrovni 1 kurzy o GMES, webových službách, metadata, koncepty a standardy a harmonizace dat. Úroveň 2 je zaměřena na rámcové komponenty HUMBOLDT a harmonizaci dat v HUMBOLDT.

2005–2010 6 let s projektem Ukrajina

Projekty realizované v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR v oblasti Ukrajinských Karpat v letech 2005-2010
Doc. Ing. Otakar Holuša, Ph.D., březen 2011
 
Projekt první
V letech 2005-2008 byl v rámci zahraniční rozvojové pomocirealizován MZe ČR v Ukrajinských Karpatech v oblasti Nadvirnanskij rajon, na území lisnicistv Buchtivěc i Chrepeliv projekt „Nástroje regionálního a hospodářského lesnického plánování pro Ukrajinu“ (číslo 134/05-07/MZE/B), v hantýrce ÚHÚL byl nazýván „Ukrajina“. Koordinující a řešitelskou organizací za ČR byl ÚHÚL (koordinátor Doc. Otakar Holuša). Partnerskými organizacemi projektu na Ukrajině byly Státní výbor pro lesy v Kyjevě; Ukrajinský vědecko výzkumný institut horského lesnictví P. S. Pasternaka v Ivano-Frankivsku; Ukrajinská státní projektová organizace pro zařízení lesů – Ukrgoslesprojekt Irpen; Přikarpatská národní univerzita V. Stefanika, Ivano-Frankivsk.
Prvním cílem projektu bylo vytvořit pro vybrané území o rozloze cca 10.000 ha ve Východních Karpatech v Ivano-Frankivské oblasti několik tématických datových vrstev s těžištěm výstupu do GIS prostředí. Jednalo se o datové vrstvy:
–      geobiocenologie,
–      kategorizace funkcí lesů,
–      hospodářské soubory a rámcové směrnice hospodaření;
–      ochrana lesů;
–      dopravní zpřístupnění lesů.
V území o rozloze cca 500 ha byla prováděna modelová taxace za účelem zjištění reálných zásob dříví.
 
Cílové území – projekt Ukrajina.
Foto: Milan Žárník
 
Druhým cílem projektu bylo předat partnerským organizacím na Ukrajině technologie českého hospodářsko-úpravnického plánování.
Pro mapování lesních ekosystémů (geobiocenóz) byl použit upravený geobiocenologický (GBIO-) klasifikační systém (Zlatník 1959 a 1976; Buček & Lacina 1999). Nebyly však využívány jejich definované základní klasifikační jednotky, tj. skupiny typů geobiocénů, ale pracovalo se s jeho nadstavbovými jednotkami, tj. s vegetačními stupni (VS), trofickými (mezi)řadami a s hydrickými řadami. VS byly používány v modifikaci Plívově (1971, 1986). Nad rámec GBIO-klasifikačního systému byla navíc v terénu zjišťována míra skeletnatosti svrchní části půdního prostředí a svažitosti terénu (kód mapovací jednotky např. 6AB2y). GBIO-mapa vznikla téměř výhradně z dat získaných pochůzkou v terénu. Kategorie svažitosti terénu jsou ještě upřesňovány dle digitálního modelu terénu vytvořeného z vrstevnicového vektoru (interval vrstevnic 5 m). V rámci tohoto projektu byl zpracován Regionální plán rozvoje lesů pro pilotní území a bylo provedeno rámcové školení ukrajinských specialistů pro seznámení se systémem regionálního plánování a využíváním nástrojů GIS.
 
Cílové území – projekt Ukrajina.
Foto: Otakar Holuša
 
Projekt druhý
V roce 2008 byl zahájen následující projekt „Systém diferencovaného hospodaření v lesních ekosystémech Ukrajinských Karpat“ (číslo 33/MZE/B/08-10), taktéž v rámci zahraniční rozvojové pomoci MZe ČR. V hantýrce UHUL projekt byl nazýván „Ukrajina 2“. Tento projekt navazoval na předcházející projekt, byla využita data i metodiky, které byly v rámci předcházejícího projektu zpracovány. Projekt byl ukončen v prosinci 2010. Pilotní území se nacházelo v oblasti Východních Karpat (geologická oblast pásma karpatského flyše) v Ivano-frankivské oblasti, Nadvirjnaském rajónu. Zaujímalo lisničestva Maksimec a část lesničestev Bystricja v Nadvirnijanském leschozu. Území zaujímalo polohy v nadmořské výšce 500 až cca 1700 m n.m. Jednalo se o horní povodí řeky Bystricje.
 
Cílem projektu bylo zpracování, ale především aplikace metodiky diferencovaného způsobu hospodaření v závislosti na přírodních podmínkách a metodiky využití DPZ pro lesnické mapování jako podklad funkčně diferencovaných způsobů hospodaření. V rámci metodiky diferencovaného způsobu hospodaření v závislosti na přírodních podmínkách byly rozpracovány:
–      Metodika tvorby územních systémů ekologické stability a sítě maloplošných zvláště chráněných území,
–      Metodika tvorby návrhů rámcových směrnic diferencovaného hospodaření na základě detailního poznání přírodních podmínek,
–      Metodika venkovního sběru dat s technologií GPS pro potřeby ortorektifikace podpůrných dat DPZ a podporu lesnického mapování,
–      a Metodika využití metod DPZ pro získání základních informací o lese.
 
Terénní šetření na pilotním území v Ukrajině, červen 2009.
Foto: Michal Friedl
 
Pro mapování lesních ekosystémů (geobiocenóz) byl opět použit upravený geobiocenologický (GBIO-) klasifikační systém V terénu bylo pochůzkou dále provedeno mapování biotopů dle směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin – podklad projektu Natura 2000). Pro tento účel byl využit Katalog přírodních biotopů ČR (Chytrý et al. 2001) and Slovakian Catalogue of habitat types (Stanová & Valachovič 2002).
 
Výstupy projektu
V roce 2008 bylo rozšířeno GIS-pracoviště v Ivano-Frankivsku a poskytnuto základní vybavení pro partnerské instituce z Lvova. V závěru roku proběhlo školení pro 5 ukrajinských pracovníků v ČR. V rámci terénních prací byly uskutečněny 2 expedice českých specialistů v pilotním území. Ke konci roku 2008 byl uspořádán workshop v Kyjevě pro lesnické odborníky. Dosavadní výsledky byly prezentovány na workshopu FAO v CZ.
 
Školení ukrajinských specialistů v problematice DPZ a GPS v ČR, červen 2009.
Foto: Ondřej Tomančák
 
V roce 2009 byly zpracovány, přeloženy do ruštiny a partnerům předány všechny metodiky. Dvakrát během roku proběhly terénní práce, tj. sběr dat v terénu a jejich zpracování. V průběhu roku 2009 byli na školení v ČR ukrajinští specialisti (6 osob) seznámeni s touto metodikou a na základě jejich zkušeností a dodatečných připomínek bude metodika dopracována do finální verze. V rámci terénní expedice na pilotním území v Ukrajině byli seznámeni se sběrem dat pomocí GPS další aktivní účastnici projektu za ukrajinskou stranu. V průběhu června 2009 se uskutečnilo školení jehož součástí bylo předání HW a SW řešení pro potřebu využití nástrojů DPZ pro lesní hospodářství. V roce 2009 byl uskutečněn workshop v III. 2009 v Kyjevě na Státním výboru pro lesnictví, který pokračoval pracovním jednáním na ústředí Ukrajinské státní organizace pro inventarizaci lesů a projektování v Irpenu.
 
Workshop uskutečněný v Ukrajinské státní zemědělská univerzitě v Kyjevě, vpravo hovořící Dr. Filip Hájek, vlevo Prof. Sergej Zibtsev.
Foto: Otakar Holuša
 
Mapování v terénu
V roce 2010 během vegetační sezóny proběhlo 5 expedic, kterých se účastnili jak ukrajinští tak čeští specialisté (pracovníci pobočky ve FM, KM a OL). Byly dokončeny práce na celém pilotním území a byly provedeny kontroly mapování. V závěru měsíce byla terénní data zpracována v GIS. Na základě terénních dat (geobiocenologie a mapování biotopů) byly zpracovány ekologické sítě a dopracovány rámcové jednotky hospodaření (hospodářské soubory). V červnu 2010 bylo uspořádáno v Kyjevě školení na specializovaný SW pro zpracování obrazových záznamů DPZ, a také během terénní expedice bylo provedeno školení ukrajinských terénních specialistů.
 
Pracovní jednání na Ukrajinském výzkumném ústavu horských lesů v Ivano-Frankivsku se studenty univerzity z Lvova a Kyjeva.
Foto: Otakar Holuša
 
Závěrem
Celkem se realizace projektu zúčastnilo 14 pracovníků z české strany a 23 pracovníků z Ukrajinské strany. Celkově bylo zpracováno 9 tis. ha mapování geobiocenologie a mapování biotopů. V rámci projektu proběhlo zpracování 6 bakalářských či diplomových prací.
Během realizace projektu byly uspořádány 3 mezinárodní semináře včetně vydání sborníků abstraktů (v říjnu 2009 v Kyjevě, v prosinci 2009 v Ivano-Frankivsku a v prosinci 2010 ve Lvově).

2006–2008 Silvaportal na Internetu

D1244-EEL

2006 – 30.6. 2008

Aktualizovaný portál s informacemi o lesích a lesnictví v příhraničním regionu Saska, České Republiky a Polska je dostupný na URL www.silvaportal.info.

Tento lesnický portál neinformuje pouze o lesnictví v regionu. Nachází se zde také přehled krajiny a možnosti výletů do přírody. V přehledné databance adres nalezneme kontakty na instituce působící v lesnictví a ochraně přírody a krajiny regionu. Informace o ochraně lesa a jeho monitorování se nacházejí v samostatném modulu portálu, který bude dokončen v červnu 2008.

Cílová skupina lesnického portálu je vcelku široká. Občané jako vlastníci lesa, žáci, myslivci, turisté, stejně jako státní organizace s polem působnosti v oborech lesnictví, ochrany přírody a krajiny či obchodníci se dřevem.

Portál a modul ochrany lesa byli založeny v rámci Interreg III A – projektu EU a spolufinancován svobodným státem Sasko. Projekty byly realizovány následujícími partnery:

 • Sasko: Institut dřevařských technologií Drážďany, nezisková s.r.o., Státní podnik Sachsenforst;
 • Česká Republika: Ústav pro hospodářskou úpravu Brandýs n. L. (ÚHÚL);
 • Polsko: Regionální ředitelství polských státních lesů Wrocław (RDLP Wrocław), Asociace lesních techniků a inženýrů a lesnické ekonomie Wrocław (SITLID).

Kontaktní osoba:
Jan Černohous
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
pobočka Jablonec n. Nisou
Jungmannova 10
466 01 Jablonec n. N.

2007 Almanach „Přínos českých lesníků v poznání a rozvoji světového tropického a subtropického lesnictví“

Almanach byl vydán v roce 2007 jako tištěná publikace, uvádějící veškeré aktivity českých lesnických expertů za posledních padesát let. Součástí publikace je také multimediální CD, které bylo základem této webové verze. Editorem Almanachu byl Prof. Ing. Erich Václav, DrSc.
V této verzi je několik částí. V odkazu
almanach je vlastní tištěná publikace s úvodní kapitolou o tropickém lese, informacemi o aktivitách českých lesníků v zahraničí a také je zde popsána činnost jednotlivých institucí v oblasti tropického a subtropického lesnictví. V dalších odkazech nalezneme mapu působení českých expertů, bohatou obrazovou dokumentaci, přehled projektů, medailonky předních expertů a bibliografii. Část webu je věnována seminářům České lesnictví ve světě I. a II. Tento web má také část v angličtině.

2005–2007 Ukrajina

Projekt 134/05-07/MZE/B – Nástroje regionálního a hospodářského lesnického plánování pro Ukrajinu

Základní informace

 • Rozloha: 603 700 km2
 • Reliéf: nejvyšší bod – Hora Hoverla (2 061 m), nejnižší bod – Černé moře (0 m)  
 • Vodstvo: nejdelší řeka – Dněpr (2 201 km)
 • Klima: mírný pás
 • Biota: lesy mírného pásu, stepi a lesostepi
 • Využití plochy: 58% orná půda, 13% pastviny, 18% lesy, 11% ostatní
Data o lesích a lesnictví na Ukrajině
Lesní hospodářství
70 % výměry lesů  tj.  7.175.000 ha je obhospodařováno Ukrajinským státním úřadem lesního hospodářství, který je součástí Ukrajinského ministerstva pro ekologii a přírodní zdroje. Celková plocha lesů je 93.995  km2, lesnatost 15,6 %.
 
Federální lesy jsou z hlediska obhospodařování rozděleny do dvou skupin:
 • l.skupina: 3.412.600 ha lesní půdy , 2.850.200 ha plochy pokryté lesem. Skupina zahrnuje zelené pásy u měst a industriálních center- 37,6%, břehové porosty-11,4%, půdoochranné lesy a větrolamy-30,4%, lesní pásy podél silnic a železnic-6,9%, přírodní rezervace.
 • Omezená těžba je povolena v lesích II.skupiny. Tato zaujímá  plochu 3.692.200 ha, z toho je 3.301.200 ha pokryto lesem.
Lesy jsou monitorovány Ukrajinským státním úřadem lesního hospodářství – vědeckým a informačním oddělením a  Laboratoří pro monitoring lesů a radioekologii při Výzkumném lesnickém ústavu. Síť respektuje regionální zvláštnosti a sestává z 330 ploch.
 
Státní lesní úřad Ukrajiny je státním právním subjektem zodpovědným za zlepšování a rozšiřování lesů, jejich udržování, ochranu a obhospodařování při zabezpečení jejich sociální funkce.
 
Ukrajinské lesnictví je organizováno vertikálním řídícím systémem:
 • státní úřad pro lesy
 • státní lesní správa ve 22 regionech
 • regionální lesní správa ve 3 regionech
 
Státní lesní úřad zahrnuje 380 podniků a organizací z toho 294 státních lesních podniků a specializovaných lesních loveckých farem, 2 národní  chráněné parky a 5 přírodních rezervací.
Výzkum je zabezpečen Ukrajinským výzkumným ústavem pro lesnictví a zemědělsko-lesnické meliorace. Výzkumný ústav má 7 poboček, Výzkumný ústav pro horské lesy, a státní projekčně výzkumný ústav.
 
Vzdělání a výcvik specialistů je prováděn školícím a výcvikovým centrem  a 7 technickými školami.
 
Hlavní cíle ukrajinského lesního hospodářství:
 • zvýšení výměry lesů, rozšíření lesů
 • ochrana diverzity lesních ekosystémů
 • zvýšení stability,odolnosti a adaptivní kapacity lesních ekosystémů
 • ochrana lesů před požáry, chorobami, klimatickými změnami, a negativními antropogenními vlivy
 • lesnicko-zemědělské meliorace, rekultivace stepí a kultivace stepních lesů
 
V roce 1994  přijal ukrajinský parlament lesní zákon (novelizovaný v roce 2006) vypracovaný státním lesním úřadem. Podle tohoto zákona jsou veškeré lesy Ukrajiny ve vlastnictví státu.
 
Informace o projektu
Název projektu: Nástroje regionálního a hospodářského lesnického plánování pro Ukrajinu
Doba realizace: I.2005 – XII.2007
 
Institucionální zastřešení projektu
Koordinátor projektu v ČR: Ministerstvo zemědělství ČR, odbor lesního hospodářství
Gestorský resort: Ministerstvo zemědělství České republiky
 
Partnerské instituce v přijímatelské zemi a formy kooperace:
 • Ukrajinský státní úřad pro lesnictví, garant za koordinaci projektu
 • Ukrajinský institut pro výzkum horských lesů, Ivano-Frankivsk, garant za regionální problematiku horských lesů Karpat
 • Ukrajinská státní projektová organizace pro zařízení lesů – Ukrgoslesprojekt, garant za problematiku lesnického plánování na Ukrajině
 • Prikarpatskij Universitet, Ivano-Frankivsk, garant za osvětu a školení specialistů
 • TopoL Software, s.r.o., garant za informatiku
Partneři projektu:
Za českou stranu
 • Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Za Ukrajinskou stranu
 • Ukrajinský vědecko-výzkumný institut pro horské lesy P.S.Pasternaka v Ivano-Frankivsku
 • Ukrajinská státní projektová organizace pro zařízení lesů – Ukrgoslesprojekt, Irpen u Kyiva
 • Ukrajinský státní úřad lesního hospodásřství, Kyiv
 • Ukrajinská zemědělská univerzita, Lesnická fakulta, Kyiv
Anotace
Přenos nástrojů českého regionálního a hospodářského lesnického plánování na Ukrajinu. Přispět k vybudování informačního systému lesů Ukrajiny s využitím nejnovějších produktů informatiky, monitoringu a počítačových technologií a zajistit zácvik managementu. využitím nejnovějších produktů informatiky, monitoringu a počítačových technologií a zajistit zácvik managementu.
 
Stručný popis a zdůvodnění projektu
Identifikace projektu a důvody pro volbu partnerské země
Zástupci ukrajinského lesnictví (Státního lesního úřadu Ukrajiny, Lesnické fakulty Zemědělské univerzity v Kyjevě, Ukrajinský ústav pro výzkum horských lesů se sídlem v Ivano Frankivsku a Ukrajinského státního Lesprojektu) projevili zájem o vzájemnou spolupráci a výměnu zkušeností při plánování a zabezpečování předpokladů trvale udržitelného hospodaření v lesích Ukrajiny s organizacemi lesního hospodářství České republiky a implementaci nástrojů geografického informačního systému (GIS) do ukrajinského lesnického informačního systému.
 
V této oblasti má česká strana co nabídnout, neboť vývoj v českém lesním hospodářství inicioval tvorbu originálního a plně konkurence schopného GIS softwaru, který dal vzniknout vyvinutému rezortnímu standardu. Cílevědomým řízením lze zcela reálně zhodnocovat praktické nasazení GIS ve všech úrovních resortu lesního hospodářství. Lesnický resort v České republice je jedním z nejlépe vybavených, co se týče užití IT GIS.
 
Existuje reálný zájem z ukrajinské strany o zkušenosti a technologie Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem a v souladu se státním programem „Lesy Ukrajiny v období 2002-2015“ je zde zájem zejména o následující produkty :
 • metodiku zpracování oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL) jako nástrojů státní lesnické politiky a podpory regionálního plánování a hospodářské úpravy lesů,
 • software TopoL jako nástroje pro OPRL a hospodářskou úpravu lesů
 • certifikace lesů.
Výchozí stav řešené oblasti v dané zemi včetně institucionální struktury
Současný stav resortu lesního hospodářství a lesnické politiky na Ukrajině.
 
Podrobná analýza stavu ukrajinského lesního hospodářství bude vypracována až v úvodní části projektu, ale na základě dostupných a ukrajinskou stranou poskytnutých informací lze konstatovat, že v lesnickém resortu chybí moderní metody a systémy strategického, regionálního a hospodářského plánování na bázi moderních informačních systémů.
 
V roce 1994 přijal ukrajinský parlament nový lesní zákon (s novelizací v r. 2006), podle kterého zůstala převážná většina lesů ve vlastnictví státu s ohledem na jejich mimořádný význam pro životní prostředí a dlouhou produkční dobu.
 
Proces politických, ekonomických a legislativních přeměn ve východoevropských zemích se odrazil i v ukrajinském lesnictví. Byl vypracován dlouhodobý dokument „Státní program pro lesy Ukrajiny 2002 – 2015“, určující zásady a záměry státní lesnické politiky pro změněné politické a ekonomické poměry. Program zároveň nově formuloval společenské potřeby ve vztahu k užívání lesů a vytyčil strategické cíle lesnické politiky Ukrajiny v mezinárodním kontextu včetně harmonizace legislativy normativů lesnického resortu s celoevropskými standardy.
 
Úkoly státního programu Rozvoje lesů Ukrajiny
Státní program pro lesy Ukrajiny ukládá hospodářské úpravě lesů:
 • orientovat lesnické strategické, regionální a hospodářské plánování na optimální využívání přírodních zdrojů při respektování principu trvalé udržitelnosti a principu předběžné opatrnosti,
 • využívat nejnovějších produktů informatiky, monitoringu a počítačových technologií.
Program doporučuje rozšiřovat aktivní mezinárodní spolupráci i v sektoru lesnictví, a to z důvodu globalizace světové ekonomiky a aktivizace početných mezinárodních lesnických a ekologických iniciativ přímo i nepřímo ovlivňujících lesní hospodářství a lesnickou politiku.
 
Významným bodem programu je harmonizace ukrajinské legislativy a technických normativů s mezinárodním právem a mezinárodními standardy i v resortu lesního hospodářství.
 
Cílový stav na konci realizace projektu
Výsledkem projektu je implementace osvědčených českých produktů a nástrojů hospodářské úpravy lesů, oblastních plánů rozvoje lesů, informačních systémů a českého GIS do podmínek lesního hospodářství Ukrajiny v souladu s dlouhodobými cíli státní ukrajinské lesnické politiky vytyčenými ve státním programu „Lesy Ukrajiny v období 2002 – 2015“.
 
Projekt bude realizován v těsné spolupráci ukrajinských a českých partnerů postupně ve fázích:
 • analýza současného stavu hospodářské úpravy lesů (HÚL), regionálního lesnického plánování a informačních systémů lesního hospodářství Ukrajiny,
 • prezentace českých nástrojů a technologií ukrajinským partnerům,
 • vytyčení cílů projektu v souladu s programem „Lesy Ukrajiny v období 2002 – 2015“,
 • zpracování pilotního projektu implementace českých technologií na ukrajinské podmínky na určeném modelovém území (předpokládá se volba horských lesů v oblasti Karpat). Vyhotovení mapových výstupů ve vrstvách GIS – hospodářsko-úpravnické, produkčně ekologické, ochranářské a technologické včetně dopravní sítě,
 • zobecnění získaných zkušeností, vypracování návrhů a metodik ukrajinských systémů a technologií HÚL, včetně dlouhodobého plánování na bázi GIS,
 • vyškolení ukrajinských specialistů a lesníků prostřednictvím lesnické fakulty Ukrajinské zemědělské univerzity.
Očekávané přínosy
 • pomoc při přibližování se evropskému standardu,
 • prezentace českých technologií HÚL, dlouhodobého a prostorového lesnického plánování a GIS a jejich implementace,
 • podpora trvale udržitelného rozvoje za pomoci moderních nástrojů HÚL
 • potenciální nákup většího objemu českých technologií po akceptaci a rozšíření navrhovaného systému.
Cíle
 • Pomoc při budování informačního systému hospodářské úpravy lesů (HÚL) a lesního hospodářství Ukrajiny, poskytující komplexní informace o lesích a lesních ekosystémech
 • Zvýšení přesnosti, objektivnosti a operativnosti při poskytování informací o zdrojích a ekologickém stavu lesů
 • Definování složek programu trvale udržitelného hospodaření – návaznost HÚL a certifikace lesů
 • Vyškolení ukrajinského lesního personálu v oblasti praktického uplatňování navržených zásad a nástrojů HÚL a používání GIS a informačních technologií
 • Modifikace našeho stávajícího softwarového vybavení (software TopoL) – zapojení soukromých programátorských firem do projektu
Základní údaje modelového území
Pilotní území o rozloze cca 10 000 ha se nachází v oblast Východních Karpat (geologická oblast pásmo karpatského flyše), zaujímá lisničestva Бухтивецкое, Хрипелёвское и Горное lisnictva v Nadvirnijanském leschozu v IvanoFrankivské oblasti. Území zaujímá polohy v nadmořské výšce 550-1547 m n.m. v okolí vesnice Zelena, jedná se o údolí řeky Bystricje, Chripeliv a část údolí říčky Zelenicje.
 
Profily ukrajinských partnerů projektu
Ukrajinský vědecko-výzkumný institut pro horské lesy P.S. Pasternaka v Ivano-Frankivsku
Byl zřízen Ministerstvem lesního hospodářství jako organizace s lesnickou náplní v regionu Karpat v roce 1964 jako karpatská filiálka při Ukrajinském vědecko – výzkumném ústavu pro lesnictví a zemědělsko – lesnické meliorace G. M. Vysockého.
Institut vykonává vědecko – výzkumnou činnost v lesích na území Karpatského regionu (Ivanofrankivska, Zakarpatska, Lvovska a Černovců). K institutu patří vědecko – výzkumná a experimentální základna. Hydrologické stanice:“Chrepeliv“,“ Svaljava“, arboretum „Dibrova“, dendrologické parky „Berezinka“, „Vysokohorská“ .Tyto vědecko – výzkumné objekty umožňují provádět základní lesnický výzkum v regionu.
Na řešení problematiky výzkumu v institutu pracuje 60 vědecko – inženýrských pracovníků, z toho 22 kandidátů doktorů věd. Připravují četné dokumenty od směrnic, předpisů, norem po vědecké články. Celkem bylo publikováno cca 2.400 vědeckých prací. Institut zabezpečuje aspiranturu ve specializaci lesnictví.
Institut spolupracuje s ostatními pracovišti při řešení všech problému lesnické vědy a praxe v celém karpatském regionu (horské lesní hospodářství, ochrana přírody).
 
Dále je schopen poskytovat inženýrskou a technickou pomoc a služby na úseku:
 • biologické ochrany proti škůdcům
 • návrhu technologických postupů těžby a obnovy lesů
 • krajinářských úprav
 • plánování a návrhu rekreačního využívání lesů
 • monitoringu a kontroly radiace
 • monitoringu lesní fauny
 • zabezpečení houbových mycelií pro výsev lesních semen v karpatském regionu
Ukrajinská státní projektová organizace pro zařízení lesů – Ukrgoslesprojekt, Irpen u Kyiva
Byla zřízena po roce 1945 a v roce 1948 byla reorganizována jako složka ministerstva v rámci celého Svazu s cílem poskytovat informace o stavu lesů. V roce 1962 byla organizace reorganizována s působností na území Ukrajiny. Organizačně byla členěna na skupiny zařizovací, mysliveckého hospodaření a pedologicko-typologické.
Se získáním nezávislosti Ukrajiny byla organizace podřízena ministerstvu lesního hospodářství Ukrajiny s názvem: Ukrgoslesprojekt.
 
Práce vykonávané organizací:
 • Zařízení lesů na pozemcích lesního fondu různých uživatelů
 • Založení a vedení informační banky lesního fondu
 • Provádění nepřetržité hospodářské úpravy
 • Další speciální inventarizační, projekční, průzkumné a inženýrské práce:
Druhy prací, kterými se bude zařízení pro hospodářskou úpravu lesů zabývat v blízké perspektivě do roku 2010 v souladu s „Koncepcí rozvoje hospodářské úpravy lesů na Ukrajině do roku 2010:
 • zakládání databází lesního fondu u ostatních ministerstev a organizací
 • oceňování lesních pozemků a zdrojů
 • dlouhodobá prognózou rozvoje a využívání lesního fondu
 • zavádění nových moderních prostředků komunikace se zákazníkem bez použití papíru
 • zakládání flexibilní taxační databáze pro poskytování informací na regionální i celostátní úrovni
 • vypracování vzorových počítačových programů podle objednávky lesnických organizací
 • poskytování technické pomoci uživatelům lesa při zavádění výpočetní techniky
 • poskytování krajinářsko – architektonické pomoci lesním podnikům a revírům při realizaci výsadeb
 • architektonická úprava interiérů lesních podniků a revírů
 • vyhotovení názorné agitace na úseku ochrany lesů
Ukrajinský státní úřad lesního hospodářství, Kyiv
Ukrajinský státní úřad pro lesnictví je oprávněn zabezpečovat obnovu lesů, zvyšování jejich produktivity, organizovat ochranu a využívání lesních zdrojů s cílem uspokojení potřeb společnosti“.
Hlavní cíle lesního hospodářství na Ukrajině zabezpečované USCF:
 • zvyšování procenta lesnatosti v regionech směrem k optimu
 • zachování biologické diversity lesních ekosystémů
 • zvyšování odolnosti lesních ekosystémů vůči negativním vlivům, klimatickým změnám a antropogennímu tlaku , lesním požárům, chorobám a škodlivému hmyzu
 • racionální, nevyčerpatelné využívání lesů za účelem zabezpečení potřeb domácího dřevařského trhu
 • zemědělské lesnictví a zalesňování stepní zóny
Ukrajinská zemědělská univerzita, Lesnická fakulta, Kyiv
Lesnická fakulta byla založena při Novoalexandrijském zemědělském institutu v roce 1940. Působili zde kromě jiných též prof. Pogrebnjak, prof. Dokučajev a prof. Vysotskij. K Ukrajinské zemědělské akademii byla přidělena v roce 1956.
V současnosti působí na fakultě 9 řádných profesorů, 37 mimořádných profesorů; hlavní obor lesnictví zahrnuje 5 specializací: lesnictví, lesnické meliorace, sadovnictví, myslivecké hospodářství a obhospodařování lesních zdrojů.
Fakulta úzce spolupracuje se vzdělávacími zařízeními bývalého Svazu, a lesnickými školami Polska, Slovenska, České republiky, Německa, USA, Rakouska.
 
Postup prací na projektu
Časový harmonogram
 
2005
pracovní cesta – čeští řešitelé projektu na Ukrajinu 10.-15.IV.2005
 
Účastníci: 3 pracovníci ÚHÚL, 3 pracovníci Ukrajinskij naukovo-doslidnij institut girskovo lisnictva im. P.C. Pasternaka Ivano-Frankivsk, Ukrajina (dále jen UNDIGL)
 
Cíl cesty: Projednání témat: Metodika zpracování projektu a jeho časový harmonogram, příprava obsahu „Memoranda“, výběr pilotního území – na území Chripelevského a Buchtiveckého lesního revíru Nadvornjanské lesní správy a na území lesů Ukrajinského výzkumného ústavu horských lesů UkrNIIgorles, převzetí dostupných mapových podkladů, implementace GIS a pilotní pracoviště, rámcové seznámení s obsahem projektu na státní správě lesů
 
pracovní cesta – ukrajinští partneři do České republiky ve dnech 15.-21.V.2005
 
Účastníci: 3 pracovníci UNDIGL, 1 pracovník Ukrgoslesprojekt Irpen u Kiiva
 
Cíl cesty: Seznámení s používanými technologiemi Hospodářské úpravy lesů v ČR, seznámení s metodikou a textovými i mapovými výstupy Oblastních plánů rozvoje lesů pro přírodní lesní oblasti ČR, celodenní lesnická exkurze v oblasti LČR, s.p. – LS Ostravice a LS Frýdek-Místek s ukázkami kategorizace lesů – lesy ochranné, dopravního zpřístupnění komplexů lesů odvozními a přibližovacími (traktorovými) cestami a ukázky používání technologií př. přibližování kolovými traktory (LKT a UKT s navijákem) a použití lanovky při těžbě mýtní na příkrých svazích, detailně projednán výjezd pracovní skupiny v červnu 2005 na Ukrajinu.
 
pracovní cesta – mise českých expertů na Ukrajinu ve dnech 5. – 15.VI.2005
 
Účastníci: 4 pracovníci ÚHÚL, pobočky ve Frýdku-Místku
 
Cíl cesty: terénní práce v pilotním území (řešena problematika lesnické typologie a lesnicko-typologického mapování jako podkladu pro kategorizaci lesů a zásad směrnic hospodaření, technologií a dopravního zpřístupnění, ochrany lesů), výpočetní techniky pro nově zřízené GIS-pracoviště na Institutu horských lesů
 
pracovní cesta – mise českých expertů na Ukrajinu ve dnech 5. – 17.IX.2005
 
Účastníci: 6 pracovníků ÚHÚL pobočka Frýdek-Místek
 
Cíl cesty: terénní práce v pilotním území (řešena problematika lesnické typologie a lesnicko-typologického mapování jako podkladu pro kategorizaci lesů a zásad směrnic hospodaření, technologií a dopravního zpřístupnění, ochrany lesů), v rámci zřízení GIS-pracoviště v UNDIGL byla nakoupena výpočetní techniky (instalace SW Topol v ruském jazyce)
 
pracovní cesta – mise českých expertů na Ukrajinu ve dnech 14. – 19.XI.2005
 
Účastníci: 4 pracovníci ÚHÚL pobočka Frýdek-Místek, 2 pracovníci UNDIGL Ivano-Frankivsk
 
Cíl cesty: aktivní účast na regionální konferenci „Možlivosti sučasnich GIS/DZZ-technologij u sprijanni virešennja problem Prikarpattja“ konané v Ivano-Frankivsku 15.-17.XI.2005; zjišťování podkladů pro zpracování lesnické typologie, terénní rekognoskace území připravovaného na taxační popis lesních porostů
     
2006
pracovní cesta – ukrajinští pracovníci do České republiky ve dnech 24.-27.IV.2006
 
Účastníci: 1 pracovník Ukrgoslesprojekt Irpen u Kiiva, pobočka Lviv, 2 studenti Prikarpatskij nacionalnij universitet im V.Stefanika Ivano-Frankivsk, 1 pracovník Topol s.r.o. – pořadatel školení, 6 pracovníků ÚHÚL pobočka Frýdek-Místek, 1 pracovník ÚHÚL
 
Cíl akce: praktické školení GIS pro ukrajinské pracovníky v rámci projektu
 
pracovní cesta – mise českých expertů na Ukrajinu ve dnech 19.VI – 1.VII.2006
 
Účastníci: 8 pracovníků ÚHÚL pobočka Frýdek-Místek
 
Cíl cesty: terénní práce v pilotním území (řešena problematika lesnické typologie a lesnicko-typologického mapování jako podkladu pro kategorizaci lesů a zásad směrnic hospodaření, technologií a dopravního zpřístupnění, ochrany lesů a lesnické taxace – zjišťování zásob), teoretické i praktické školení pracovníků v jednotlivých odbornostech, nákup výpočetní techniky pro nově zřízené GIS-pracoviště na Institutu horských lesů
 
pracovní cesta – mise českých expertů na Ukrajinu ve dnech 4.-14.IX.2006
 
Účastníci: 9 pracovníků ÚHÚL pobočka Frýdek-Místek, 1 pracovník ÚHÚL pobočka Kroměříž
 
Cíl cesty: terénní práce v pilotním území (řešena problematika lesnické typologie a lesnicko-typologického mapování jako podkladu pro kategorizaci lesů a zásad směrnic hospodaření, technologií a dopravního zpřístupnění, ochrany lesů a lesnické taxace – zjišťování zásob), školení pracovníků, zřízení GIS-pracoviště na Přikarpatské Univerzitě v Ivano-Frankivsku (instalace SW Topol na nově zřízeném GIS-pracovišti, provedení GIS-školení)
 
pracovní cesta – mise českých expertů na Ukrajinu ve dnech 8.-14.X.2006
 
Účastníci: 9 pracovníků ÚHÚL pobočka Frýdek-Místek
 
Cíl cesty: účast evaluační komise MZe na Deržavnom komitete lisovo gospodarstva Ukrajiny, workshop v Ivano-Frankivsku, otevření GIS-pracoviště na Přikarpatskom universitete v Ivano-Frankivsku (provedení GIS-školení)
2 pracovníci spolu s 3-člennou evaluační komisi z MZe ČR navštívili Deržavnyj Komitet v Kiive (9.X.2006), kde se setkali s vedoucím Dr. Mykolou Vedmidem.
 
Po té byl organizován pracovníky ÚHÚL-u a UNDIGL 2-denní workshop (12.-13.X.2006) pro lesnickou i širší odbornou veřejnost v Ivano-Frankivsku.
 
Prezentace: Na workshopu byly 1.den (12.X.2006) prezentovány v ruském jazyce následující prezentace s těmito tématy:
 • Mlčoušek M.: Лесоустроительное предприятие Брандис над Лабемб Чешская республика.
 • Holuša O.: Чешские системы классификации постоянных экологических условий
 • Holuša O.: Региональные Планы Развития Лесов.
 • Žárník M. & Holuša O.: Аппликация чешских геобиоценологических классификационных принципов в Восточных Карпатах краины.
 • Křístek Š.: Охрана Лесов. Klásek R.: Транспортное открытие доступа к лесам.
 • Mikloš. L.: Метод изготовления ГИС данных проекта: «Инструменты регионального и хозяйственного леснического планирования для Украины.» (номер проекта: 134/05-07/MZE/B).
2007
pracovní cesta – ukrajinští partneři do České republiky ve dnech 23.-27.IV.2007
 
Účastníci: 1 pracovník Deržavnyj komitet lisovo gospodarstva Ukrajiny, 2 pracovníci UNDIGL Ivano-Frankivsk, 2 studenti Prikarpatskij nacionalnij universitet im V.Stefanika Ivano-Frankivsk, 1 pracovník Topol s.r.o. – pořadatel školení, 6 pracovníků ÚHÚL pobočka Frýdek-Místek
 
Cíl akce: praktické školení GIS pro ukrajinské pracovníky v rámci projektu
 
pracovní cesta – mise českých expertů na Ukrajinu ve dnech 4.-16.VI.2007
 
Účastníci: 7 pracovníků ÚHÚL pobočka Frýdek-Místek, 1 pracovník ÚHÚL pobočka Kroměříž
 
Cíl cesty: terénní práce v pilotním území (řešena problematika lesnické typologie a lesnicko-typologického mapování jako podkladu pro kategorizaci lesů a zásad směrnic hospodaření, technologií a dopravního zpřístupnění, ochrany lesů), teoretické i praktické školení pracovníků v jednotlivých odbornostech, kontrola GIS-pracovišť (provedení GIS-školení)
 
pracovní cesta – mise českých expertů na Ukrajinu ve dnech 10.-19.IX.2007
 
Účastníci: 5 pracovníků ÚHÚL pobočka Frýdek-Místek
 
Cíl cesty: terénní práce v pilotním území (řešena problematika lesnické typologie a lesnicko-typologického mapování), teoretické i praktické školení pracovníků v jednotlivých odbornostech
 
pracovní cesta – návštěva vedoucího týmu ukrajinských řešitelů v České Republice 15.-16.X.2006
 
Účastníci: 2 pracovníci ÚHÚL pobočka Frýdek-Místek, 2 pracovníci ÚHÚL, 1 pracovník UNDIGL Ivano-Frankivsk
 
Cíl cesty: návštěva vedoucího týmu u ředitele ÚHUL, návštěva na Ministerstvu zemědělství Praha, konzultace nad výsledky projektu, řešeny další možnosti spolupráce mezi ČR a Ukrajinou v oblasti lesnictví, dohodnut termín uzavření projektu a prezentace výsledků v Kyjevě na Ukrajině počátkem měsíce XII.
 
pracovní cesta – mise českých expertů a vedoucích řešitelského týmu na Ukrajinu ve dnech 3.-7.XII.2007
 
Účastníci: 3 pracovníci ÚHÚL pobočka Frýdek-Místek, 5 pracovníků UNDIGL Ivano-Frankivsk…
 
Cíl cesty: prezentace výsledků projektu, uzavření projektu
 
Výsledky a prezentace projektu
Výsledky
Projekt „Nástroje regionálního a hospodářského lesnického plánování pro Ukrajinu“ (č. projektu: 134/05-07/MZE/) probíhal v letech 2005-2007 v rámci projektu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Rozvojovým záměrem tohoto bilaterálního projektu bylo přenesení nástrojů českého regionálního a hospodářského lesnického plánování do prostředí lesního hospodářství na Ukrajině, přispět k vybudování informačního systému lesů Ukrajiny s využitím nejnovějších produktů informatiky, monitoringu a počítačových technologií.
 
Hlavním cílem projektu bylo seznámit ukrajinské partnery se způsobem managementu lesa pomocí nástroje, který je používán pro plánování v ČR a tím je Oblastní plán rozvoje lesa (OPRL). Jedná se o jediný komplexní nástroj, který zohledňuje veškeré faktory – od ekologických podmínek až po zohlednění veřejného zájmu na daném území. OPRL jsou v ČR metodickým nástrojem státní lesnické politiky a doporučují pro jednotlivé přírodní lesní oblasti zásady hospodaření v lesích. Stanoví rámcové zásady hospodaření při zohlednění ekologických podmínek přírodního prostředí (včetně zásad trvale udržitelného hospodaření a zásad předběžné opatrnosti a předpokládané změny klimatu), polyfunkcionality lesa, zohlednění požadavků veřejného zájmu a jsou rámcovým doporučením pro zpracování lesních hospodářských plánů. Nedílnou částí OPRL jsou mapy v GIS, čímž jsou OPRL nástrojem pro nejefektnější využívání a obhospodařování a zachování lesních ekosystémů.
 
V rámci řešení projektu byl zpracován Regionální plán lesa na modelovém území – Chripilivskoe, Buchtivěckoe i Gorskoje lisničestvo v Nadvirnjanském goslechozu v Ivano-Frankivské oblasti (cca 10 000 ha) metodami používanými v ČR, které byly modifikovány na základě požadavků ukrajinských partnerů. Zpracovaný plán bude sloužit jako ukázka způsobu hospodaření, která zohledňuje trvale udržitelný princip s komplexním pohledem na využívání lesních ekosystémů. Plán může sloužit jako podklad pro úpravu lesnické legislativy na Ukrajině. Druhá významná část projektu zahrnovala seznámení ukrajinských partnerů se způsobem zpracování RLP pomocí nástrojů GIS. Tato problematika byla na Ukrajině zatím pro potřeby lesního hospodářství využívána minimálně.
 
Základem celého systému je detailní poznání ekologických podmínek prostředí, tedy lesních geobiocenóz. Pro tento účel je využíván systém geobiocenologický (Zlatník 1959, 1976) nebo systém lesnicko-typologický (Plíva 1971, 1991). Základ obou systémů je vertikální rozrůzněnost daná vegetačními stupni, u geobiocenologického pak diverzita podmínek zásobeni živinami daná trofickými řadami, a rozrůzněnost vlhkosti stanoviště daná hydrickými řadami. Tento systém je pak doplněn gemorfologickými typy – kamenitost, sklon svahu. Takto detailně popsaná diverzita přírodních podmínek předurčuje  možnosti funkčního potenciálu lesní geobiocenózy, čímž jsou dány některé kategorie lesů. Spolu s funkcemi deklarovanými jsou jasně definovány kategorie lesů. Podle přírodních podmínek jsou tedy jasně diferencovány i formy hospodaření shrnuté v Hospodářských souborech, které zahrnují doporučení hlavní dřeviny v tzv. porostním typu. U každého hospodářského souboru jsou shrnuty rámcová doporučení – tj. obmýtí, obnovní doba, formy obnov, hospodářský způsob i omezení sečí.
 
V zájmové oblasti byly vymapovány vegetační stupně: 4. bukový (Fageta s.lat.) s výměrou 187,37 ha, 5. jedlo-bukový (Abieti-Fageta s.lat.) (6294,60ha), 6. smrko-bukový (Picei-Fageta s.lat.) (2607,71ha), 7. buko-smrkový (Fageti-Piceeta s.lat.) (308,70ha) a 8. smrkový (Piceeta s.lat.) (66,43 ha). Nejrozšířenější trofickou řadou (TR) je řada B (mezotrofní) na 3488,31 ha, dále pak řada AB (oligotrofně-mezotrofní) na 2916,12 ha, a BC (mezotrofně-nitrofilní) na 2052,12 ha, ostatní TR jsou zastoupeny méně. Z hlediska hydrických řad je nejhojněji zastoupena řada 3 (normální) na 8581,83 ha, pak řada 4 (zamokřená) 137,39 ha a přechodná řada 3-4 (normální-zamokřená) 116,28 ha, ve vrcholových patriích je zastoupena řada 2 (omezená) na 101,39 ha, a pak ještě častá u pramenišť a v aluviích řek 3-5 (normální-mokrá) na 104,79 ha. Zbylé jsou plošně zastoupeny na méně než na 100 ha.
 
Na základě známých kategorií lesa v ČR, kategorií užívaných na Ukrajině a charakteru modelového území byly navrženy následující kategorie lesa: kategorie A – lesy hospodářské, kategorie B lesy ochranné a kategorie C lesy zvláštního určení a subkategorie B1 (Леса на неблагоприятных местопроизрастаниях) na 238,41ha, B2 (Высокогорные леса под границей древесной вегетации) na 66,43ha, B3 (Леса стланиковой вегетационной ступени) nejsou zastouepny v modelovém území. Z kategorie lesů zvláštního určení: C1 (Леса с повышенной почвозащитной функцией) na 196,79, C2 (Водохозяйственные и водозащитные леса) na 353,85 ha, C3 (Учебно-опытные леса) na 424,71 ha, C4 (Леса с декларированными интересами охраны природы и ландшафта) (nejsou zastoupeny), C5 (Леса необходимые для сохранения биологического разнообразия) na 490,05 ha a С6 (Леса с повышенной рекреационной функцией (курортные леса) (v modelovém území nejsou vylišeny).
 
Ze zastoupených hospodářských souborů, jednoznačně dominuje Hospodářství exponovaných stanovišť vyšších poloh (HS 51, 5690,72 ha), dále pak Hospodářství živných stanovišť vyšších poloh (HS 55 na 1366,72 ha) a hospodářství kyselých stanovišť vyšších poloh (H 53 na 1004,86 ha). Častý je HS 01 – Mimořádně nepříznivá stanoviště na 393,52 ha. Všechna zjištěná data byla zanesena do vrstev GIS, což je v prostředí Ukrajinského lesnictví zcela nový prvek.
 
Ekologická stabilita a ochrana lesů v oblasti je do značné míry determinována přírodními podmínkami podmiňujícími častý výskyt sesuvů a eroze, jejíž příčinou je rovněž většinou špatné zpřístupnění lesů. Hlavním negativním vlivem, významným pro stav lesních porostů je lesní pastva, kterou lze ale také považovat za jednu z důležitých funkcí lesů v oblasti. Vzhledem k tomu, že je lesní pastva patří k tradičním základním způsobům obživy místních obyvatel, je její regulace lesní pastvy obtížným úkolem.
 
Potenciálním rizikem do budoucna je také výskyt podkorního hmyzu. Jeho kontrole proto doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost.
Byl vyhotoven komplexní návrh cestní sítě s pořadím priority výstavby. V podstatě je možné říci, že se jedná o návrh základní sítě odvozních cest a skládek. Z logiky věci zároveň vyplývá, že takto vybudované cesty, třebas jen s provozním zpevněním bude třeba co nejvíce využívat k odvozu a co nejméně k přibližování, kterým se velmi rychle dostanou až do stavu neopravitelnosti. Rovněž byly vyjmenovány a zdůrazněny hlavní zásady konstrukce lesních cest, rekonstrukce a rozvinutí trasy cest stávajících a dále zásad následné permanentní (soustavné) údržby a zlepšovaní takto vybudované lesní dopravní sítě. Toto zřejmě bude strategickým úkolem rozvoje obhospodařování ukrajinských horských lesů v několika příštích desetiletích. Ovšem čím dříve se zdaří vybudovat páteřní síť (LDS) lesních odvozních cest, tím lépe.
 
Tím, že ukrajinské Karpaty jsou stavbou moderních (etážových) lesních cest téměř nedotčeny, skýtají velkou šancí důsledně aplikovat realizaci navržené sítě lesních cest. Problematika výstavby cest skýtá celou řadu možností navazujících projektů: Je potřeba zdůraznit, že v této fázi se jedná pouze o navržení sítě cest v gravitačním území, nikoli naprosto přesné trasování a staničení. Tímto směrem je možné na stávající projekt navázat a zvážit spolupráci (spoluřešitelství) v eventuelním následném projektu.
 
Ukrajinské straně v žádném případě nechybí vědomosti a znalosti, týkající se navrhování a konstruování lesních cest. Také jejich normy jsou na standardní úrovni. Dokonce jsou již konstruovány nové předpisové lesní cesty za pomocí rakouských a slovenských partnerů.
 
Takto sestavený Regionální plán rozvoje lesa, který je postaven na detailní znalosti (mapování) ekologických podmínek včetně zanesení do prostředí GIS je ideálním nástrojem Trvale udržitelného rozvoje nejen lesa, ale i krajiny.
 
Konference
 • Naukovi osnovi vedennja stalovo lisovovo gospodarstva. Mižnarodna naukovo-praktična konferencija, prisvjačenoj 80-riččju z dnja narožděnnja P.S. Pasternaka, Ukrajina, Ivano-Frankivsk, vereseň, 28.-30.2005
 • Možlivosti sučasnich GIS/DZZ-technologij u sprijanni virešennja problem Prikarpattja. Rregionalnoja narada, 15-17 listopada 2005r, Ivano-Frankivsk
 • Problematika lesnické typologie VIII. , Kostelec nad Černými lesy, 18. a 19.I.2006.

 

 •  Holusa O., Kristek S., Zarnik M., Parpan V. & Šparik J. 2005:
Primenenie v Ukrainskich Karpatach sistemi regionalnych planov upravlenija lesami Českoj respubliki. (Application in the Ukraininan Carpathians of Regional forest management plans of Czech Republic). pp. 111-114. In: Parpan V., Brodovič R., Koržov V. & Jacik R. (ed.): Naukovi osnovi vedennja stalovo lisovovo gospodarstva. Materiali mižnarodnoj naukovo-praktičnoj konferencii, prisvjačenoj 80-riččju z dnja narožděnnja P.S. Pasternaka, Ukrajina, Ivano-Frankivsk, vereseň, 28.-30.2005. Deržavnij komitet lisovovo gospodarstva Ukrajini, Nacionalna Akademija nauk Ukrajini, Ukrajinskij naukovo-doslidnij Institut Girskovo lisnictva im. P.C.Pasternaka, Prikarpatskij nacionaljnij Universitet im. V.Stefanika, 302 pp. (in Russian, English abstr.)
 • Holuša O., Mlčoušek M., & Šparik J. 2005:
Primenenie GIS při planirovanii vedenija lesnovo chozjajstva. pp. 46-48. In: Gotinjan V. C. & Bondarenko A. D. (ed.): Možlivosti sučasnich GIS/DZZ-technologij u sprijanni virešennja problem Prikarpattja. Materiali regionalnoj naradi. 15-17 listopada 2005r, Ivano-Frankivsk -2005. DNVC „Priroda“ NKAU, Ministerstvo ochorony navkolišňovo prirodnovo seredovišča Ukrajini, 138 pp. (in Russian).
 • Holuša O. & Žárník M. 2006:
Aplikace Geobiocenologického klasifikačního systému v oblasti Ukrajinských Karpat (Application of geobiocenological classification system in the region of the Ukrainian Carpathy Mts.). In: Douda J. & Joza V. (eds.): Problematika lesnické typologie VIII. Sborník příspěvků ze semináře v Kostelci nad Černými lesy 18. a 19.I.2006. Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesnická fakulta a environmentální. (in Czech, English abstr.).
 • Holuša O. 2006:
Ruské ekvivalenty názvů souborů lesních typů Lesnicko-typologického systému (Russian equivalents of nomenclature of forest type complexes of forest typological system). In: Douda J. & Joza V. (eds.): Problematika lesnické typologie VIII. Sborník příspěvků ze semináře v Kostelci nad Černými lesy 18. a 19.I.2006. Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesnická fakulta a environmentální. (in Czech, English abstr.).
 • Holuša O., Žárník M. 2007:
Praktická aplikace geobiocenologické klasifikace ve Východních Karpatech na Ukrajině. In: Hrubá V., Štykar J. (eds.), Geobiocenologie a její aplikace. Geobiocenologické spisy 11: 174 – 176.
 
Publikace
 • Parpan V., Šparik J. & Pacourek P. 2005: Na vikonannja Karpatskoj konvencii. Lisovij i Mislivskij žurnal, No 3 (2005): 4.

2004–2007 Pedagogické aktivity v lese - koncepce semináře pro lesníky

Projekt PP 146 189 Pädagogishe Arbeit im Wald –ein Seminarkonzept für Förster (PAWS) 2004-2007.

Tento projekt proběhl v rámci programu Leonardo da Vinci za účasti 6 států –Německo, Rakousko, Slovensko, Velká Británie, Finsko a Česká republika. Za ČR byl partnerem ÚHÚL a Střední lesnická škola v Hranicích.

Projekt byl zaměřen na vytvoření konceptu seminářů včetně podpůrných materiálů – výukového CD a učebnice k lesní pedagogice. Tyto produkty byly testovány v pilotních kurzech v rámci projektu v partnerských zemích projektu. Vzniklé materiály jsou v jazycích všech zúčastněných států.

Podrobně o projektu: PRYLOVÁ, L.  Mezinárodní projekt lesní pedagogiky. Lesnická práce, květen 2007, roč. 86, č. 5, s. 36-37.
 
Kontaktní osoba:
Ing. Lada Prylová
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Nábřežní 1326
250 01 Brandýs n. L.

2004–2006 Trvalé hospodaření a zhodnocování přírodních zdrojů Maroka

GCP/MOR/031/CEH, Trvale udržitelné myslivecké hospodaření pro lepší ochranu a zhodnocování přírodních zdrojů Maroka
 
2004-2006
 
Projekt „Maroko 2” (třístranný projekt: FAO, ČR, Maroko). Projekt systému pro lepší ochranu a racionální využívání přírodních zdrojů a pro trvale udržitelné myslivecké hospodaření v Maroku.
Tříletý projekt bezprostředně navazující na aktivity a výsledky projektu „Maroko 1”, ukončeného v roce 2001. Projekt začal v květnu 2004. Marocká strana na projektu oceňuje, že tento vzorový projekt umožní zainteresovaným pracovníkům poznat a zvládnout přístupy a postupy (včetně GIS a IT), které potom mohou aplikovat i v jiných oblastech – využívání a ochrana přírodních zdrojů.
 
Kontaktní osoba:
Ing. Miloš Kraus
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Nábřežní 1326
250 01 Brandýs n. L.

2005 Lesní biomasa a projekty ÚHÚL

ÚHÚL se v rámci své činnosti již roku 2005 začal zabývat hodnocením zdrojů lesní biomasy pro energetické účely. Postupně vznikla dynamická metodika, která na základě dat z datového skladu ÚHÚL a dalších parametrů kalkuluje nejen potenciální objemy dostupných lesních těžebních zbytků (LTZ), ale také slouží k posouzení vhodnosti lokalit pro sběr, míry rizika a energetické náročnosti technologických procesů. Dosažené výsledky jsou využívány především pro strategické rozhodování v rámci dotčených resortů.

Projekt 2009 „Analýza a výsledná kvantifikace využitelné lesní biomasy s důrazem na těžební zbytky pro energetické účely, při zohlednění rizik vyplývajících z dopadu na půdu, koloběh živin a biologickou rozmanitost“

V roce 2009 se zpracovávala rozsáhlá analýza rizik využívání lesních těžebních zbytků (LTZ) při zohlednění možných dopadů na půdu, koloběh živin a biologickou rozmanitost. Cílem projektu je stanovení rizika odběru zbytkové těžební biomasy v lesních porostech České republiky. Východiskem je určení množství těžebních zbytků na lesních plochách podle údajů z databází datového skladu Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů. Výsledkem je mapa rozdělení porostní půdy na tři kategorie rizika odběru zbytkové těžební biomasy. Nedílnou součástí výstupu je také stanovení obecných principů pro bezpečné nakládání se zbytkovou těžební biomasou, které zohledňují dopady na půdu, koloběh živin a biologickou rozmanitost. Tyto principy vznikly na základě konsenzu organizací, zabývajícími se lesním hospodářstvím, ochranou přírody, stavem půdy a biodiverzity v České republice. Z těchto posouzení vyplývá, že pro sběr lesních těžebních zbytků pro výrobu energie je v České republice vhodných přibližně 60 % pozemků určených k plnění funkcí lesa, ale i na těchto pozemcích je však nutno ponechávat minimálně 20 % LTZ k zetlení (kromě pařezů, kořenů a asimilačního aparátu.

Projekt 2010 „Analýza energetické bilance, efektivity a logistiky zpracování lesních těžebních zbytků pro energetické využití“

Na základě výsledků hodnocení rizik a terénní dostupnosti je možno přikročit k hodnocení energetické účinnosti sběru klestu a výroby lesní biomasy pro energetické využití. Cílem projektu je stanovení energetické bilance a efektivity výroby lesní biomasy pro energii, vycházející z různých variant technologických řetězců. Hodnocení vlivu technologií těžby a zpracování dřevní suroviny na životní prostředí vychází z LCA (hodnocení životního cyklu) a energetického auditu. Stanovení energetické bilance a hodnocení efektivity vychází z využívaných technologických postupů při získávání energetické biomasy. Nedílnou součástí projektu je také zhodnocení terénních podmínek, dostupnosti a lesní dopravní sítě při využívání lesních těžebních zbytků v ČR v závislosti na analýze zastoupení terénních typů dle míry rizika odběru těžebních zbytků po mýtní těžbě. Koeficient čisté energetické bilance (PER) výroby a dopravy paliva z LTZ se pohybuje mezi 8 a 12 dle zvoleného řetězce. Takto získaný PER se kombinuje s finální účinností energetického zdroje, která výsledný koeficient zásadně snižuje. Nejnižší koeficient daný především nízkou účinností spoluspalování vychází u velkých kondenzačních elektráren.

2003–2005 Virtuální lesní úřad – Prispevek k rozvoji Saska a České republiky

2003/062-323: Virtuální lesní úřad – jako příspěvek k rozvoji místní oblasti a spolupráce v pohraničním regionu Saska a České republiky
 
1.7.2003 – 30.6.2005
 
Cílem projektu je zpřístupnění informací o lesnictví, turistice, přírodě o oblasti Saska a Česka pro široké spektrum uživatelů – vlastníci lesa, statní správa, občané aj.
Celý projekt vede saská strana a to Saský lesní zemský úřad – v Pirna-Grauppa, ÚHÚL garantuje zpřístupnění informací z české strany, součástí projektu by měl být i mapový portál fungující za pomoci služeb WMS, s geografickými a lesnickými daty (veřejně přístupnými) z obou stran hranice.
  
Kontaktní osoba:
Ing. Josef Fryml
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Nábřežní 1326
250 01 Brandýs n. L

2003–2004 Strategie pro vzdělávání a komunikaci v lesnictví

PROJEKT FAO/TCP/CEH/2901 STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACI V LESNICTVÍ
 
Projekt probíhá v období 2003-2004. Je zaměřen na zlepšení komunikace mezi lesníky, vlastníky lesů a ostatní veřejností. V projektu se angažuje řada subjektů působících v lesnictví a několik zahraničních expertů. ÚHÚL má své zastoupení mezi trenéry komunikace a byl pověřen koordinací pilotních kurzů.

Seminář „Strategie pro vzdělávání a komunikaci v lesnictví“ 8.6.2004 – ÚHÚL

Seminář uspořádalo MZe ČR ve spolupráci s ÚHÚL. Byly na něm představeny dosavadní výsledky projektu a proběhla diskuse o záměru jeho finální etapy – informační kampaně.

Účastníci semináře:

 • gestor projektu za ústředí FAO Řím, národní koordinátorka projektu, národní a zahraniční konzultanti

 • zástupci ČKOLH, ČLS, FAO Řím, FLE ČZU, LČR, s.p., LDF MZLU, MZe ČR, SLŠ Hranice, SLŠ Žlutice, SMPLH, SVOL, ÚHÚL, VOŠL a SLŠ Písek, VŠ managementu Bratislava, VÚLHM

Publikováno

Lesnická práce

    05/2003: Riedl, M.: Strategie pro vzdělávání a komunikaci v lesnictví

    11/2003: Třeštík, M.: Mediální komunikace je běh na dlouhou trať

    11/2003: Pohan, J.: Strategie pro vzdělávání a komunikaci v lesnictví

Zelená zpráva

    2002: Informatika, výzkum, vzdělávání a práce s veřejností

Ostatní

    Hes, P.: Projekt FAO. Lesy a jejich příspěvek k rozvoji regionů ČR – sborník referátů ze semináře. Jíloviště-Strnady, VÚLHM. 2003

Kurzy „Komunikace v lesnictví“ – dílčí výstup z projektu

Kurzy „Komunikace v lesnictví“, jejichž koordinací byl ÚHÚL pověřen, jsou jedním z výstupů projektu FAO/TCP/CEH/2901 (průběh 2003-04), zaměřeného na zlepšení komunikace mezi lesníky, vlastníky lesů a ostatní veřejností.

Kurzy jsou určeny pro veškerou odbornou lesnickou veřejnost.

Náplň kurzu

Účastníci získávají základní znalosti z oblasti komunikace, některé komunikační dovednosti si prakticky vyzkouší (formou individuální a skupinové práce) a zejména získávají návod, jak se v problematice komunikace orientovat a jak se zdokonalovat svépomocí. Kurz je koncipován jako třídenní a vedou jej trenéři z řad lesníků.

Struktura kurzu:

 • Účastnické metody
  jak vyslechnout názory veřejnosti, jak ji zapojit do rozhodování o lesích a zvýšit tak její angažovanost a míru ztotožnění s výsledkem diskuse
 • Osobní komunikační dovednosti + prezentace
  bariéry, otázky, naslouchání, námitky a záminky, asertivita, argumentace, vyjednávání, proti-nátlakové techniky, prezentování na veřejnosti, zvládání trémy
 • Vztahy s veřejností a mediální komunikace
  jak komunikovat s médii, obrana před novinářskými triky, apod.

Termíny kurzů:

V období prosinec 2003 až duben 2004 se kurzy konají na Kroměřížsku, Pelhřimovsku a Klatovsku. Tyto lokality byly vytipovány na základě přírodních a sociálních charakteristik, v r. 2003 v nich proběhl telefonický průzkum s cílem posoudit aktuální stav komunikace mezi drobnými vlastníky lesů a OLH.

 • 09.12.-11.12. 2003 – ÚHÚL Kroměříž
 • 11.02.-13.02. 2004 – ÚHÚL Kroměříž
 • 10.03.-12.03. 2004 – LS Pelhřimov
 • 24.03.-26.03. 2004 – LS Horšovský Týn
 • 31.03.-02.04. 2004 – LS Horšovský Týn
 • 21.04.-23.04. 2004 – LS Pelhřimov

Po skončení projektu FAO bude nabídka školení plošně rozšířena na celé území ČR a kurzy budou hrazeny z účastnických poplatků.

Kontaktní osoba:
Ing. Patrik Pacourek
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Nábřežní 1326
250 01 Brandýs n. L.

2002–2003 Mapování lesních stanovišť v UBC Alex Fraser Research Forest

Ekologické stanovištní mapování v UBC Alex Fraser Research Forest

Projektový tým: K. Klinka1, J. Macků2, A. Kusbach2, C. Trethewey3, M. Rau3, C. Koot3, P. Varga1

1Forest Sciences Department University of British Columbia, Vancouver, BC
2Forest Management Institute, ÚHÚL, Brandýs nad Labem, Czech Republic
3UBC Alex Fraser Research Forest, Williams Lake, BC

Úvod

Projekt „Mapování lesních stanovišť v UBC Alex Fraser Research Forest“ byl navržen Katedrou lesnických věd Univerzity Britské Kolumbie v roce 2002. Na jaře 2003 byl k projektu přizván ÚHÚL jako spoluřešitel. Terénní mapovací práce proběhly v letních měsících 2002 a 2003. V roce 2003 provedli mapování dva specialisté ÚHÚL.

Alex Fraser Research Forest (AFRF), Výzkumný les Univerzity Britské Kolumbie (UBC) leží v centrální části provincie Britská Kolumbie v Cariboo Forest Region. 9 tisíc ha lesa je rozděleno ve dvou blocích s výrazně rozdílnými přírodními podmínkami. AFRF jsou příkladným výzkumným, vzdělávacím a demonstračním objektem s širokým, různorodým využitím.

Cílem projektu je vytvoření stanovištní mapy velkého měřítka (1: 10 000) pro oba dva bloky AFRF. Dobrá a podrobná ekosystémová mapa by měla poskytnout informaci lesnickou, ekologickou a také údaje dalších příbuzných disciplín (geobotanika, pedologie). Od nové mapy se očekává zejména poskytnutí nezbytného prostorového ekologického rámce nutného k výzkumu a řízení lesního hospodaření. Znalost ekosystému a rozšíření jeho typů v krajině je podstatou veškeré činnosti v AFRF. Projekt předpokládal realizaci podrobného terénního mapování, po kterém bude následovat tvorba a produkce map lesních ekosystémů a dalších účelových materiálů. AFRF získá více efektivní ekologické informace, které pozvednou výzkumné možnosti a budou sloužit k trvale udržitelnému hospodaření. Mapy a přiložený materiál bude k dispozici provozním pracovníkům AFRF v analogové formě (klasická skládačka), studentům, výzkumným pracovníkům, praktikantům a dalším návštěvníkům na CD nosičích a polních demonstračních objektech (informačních tabulích).

Co je ekosystém a stanoviště?

Ekosystém je tvořen prostředím, přírodními procesy a působením organismů žijících v něm. Struktura a funkce ekosystému se mění v čase. Nejsnadněji sledovatelnou složkou ekosystému je vegetace a půda. Ekosystémy, jejich výskyt a ohraničení může být zkoumáno, klasifikováno a mapováno cestou sledování rostlinných společenstev a s nimi svázaným klimatem, půdním režimem vlhkostním a živinovým. Klimaticky a půdně charakteristická a vyhraněná část ekosystému se nazývá stanoviště.

Proč stanovištní klasifikace a mapování?

Stanovištní klasifikace sdružuje ekosystémy do skupin, které mají podobné kvalitativní znaky stanoviště a vegetační potenciál podle principů „ekologické ekvivalence“. Nazývají se stanovištní asociace. Stanovištní řady jsou klimaticky stejnou částí stanovištní asociace. Každá stanovištní řada poskytuje různé prostředí pro růst rostlin buď v různých klimatických nebo půdních podmínkách nebo v obojím. V projektu jsme použili stanovištní řady jako mapovací jednotky, rozšířili jsme jejich environmentální obsah doplněním „modifikátorů“, jakési edafické specifikace s terénní topografií za účelem jejich obohacení a rozšíření informace o přírodním prostředí.

Metodika

Mapování proběhlo s malými odchylkami podle instrukcí popsaných ve „1998 Standards for Ecosystem Mapping in British Columbia“. Průběh a výsledek dvouletého projektu dokumentuje obr. 1 panelové prezentace.
Obr. 1. Postupový diagram popisující hlavní aktivity, vývoj prací a finální produkty.

Provedli jsme fytocenologický a půdní průzkum u těch ekosystémů, které byly obtížně identifikovatelné pomocí existujícího „Forest Service Field Guide“, terénního průvodce pro lokální ekosystémy. Pomocí globálního polohového systému (GPS) byla zaznamenána přesná poloha (+- 5m) tzv. waypoints, postupových bodů během terénní rekognoskace (obr. 2).

Biogeoklimatické zóny a „site series“ – stanovištní řady (tab. 1) byly označeny podle „1997 Field Guide“ pro stanovištní průzkum a identifikaci s interpretací pro Cariboo Forest Region s jednou významnou výjimkou. Aktuální číselné kódy používané v BC Forest Service jako klíčový prostředek zobrazení stanovištních řad jsme doplnili zkráceným tedy rodovým jménem (latinsky/anglicky) hlavních indikačních druhů. „Modifikátory“ stanovištních řad byly navrženy podle jejich typických environmentálních charakteristik a konkrétních zjištěných podmínek lesního prostředí (tab. 1).

Tab. 1. Kódy, nomenklatura, stanovištní modifikátory a schéma pro stanovištní řady v IDFxm subzóně a IDFxm/IDFdk3 přechodné zóně v Knife Creek Block (IDFxm = Vnitrozemská douglasková zóna (IDF), velmi suchá, mírná subzóna (xm), IDFdk3 = Vnitrozemská douglasková zóna (IDF), suchá, chladná subzóna (dk), varianta Horsefly (3).

Obr. 2. Výřez mapy stanovištních řad ukazující polohu GPS waypoints – postupových bodů (trojúhelníky). Stanovištní řady ohraničené očíslovaným polygonem jsou propojeny (hyperlink) s databází stanovištních atributů v geografickém informačním systému (GIS).

Stanovištní řady jsou charakterizovány jednotkou subzóny/varianty, režimem půdní vlhkosti, trofností, topografií stanoviště (reliéfem terénu) a výskytem indikačních rostlinných druhů (nezávislých na vegetační sukcesi). K zajištění vysoké spolehlivosti stanovištní mapy bylo pozemním šetřením prověřeno přibližně 90% počtu polygonů. Pokud to bylo nutné, byly revidovány hranice polygonů, označení stanovištních řad a „modifikátorů“. Během této pozemní ověřovací fáze byla na všech postupových bodech i mimo ně pořizována digitální fotografická dokumentace lesních společenstev a založena fotografická databáze – knihovna lesních stanovištních řad (foto příloha).

Stanovištní jednotky a mapa

Tabulka 1. reprezentuje část mapové legendy pro 3 500 ha Knife Creek Block, který se nalézá ve Vnitrozemské douglaskové (Interior Douglas-fir, IDF) biogeoklimatické zóně. Obsahuje barevnou legendu pro všechny stanovištní řady v IDFxm subzóně, IDFxm/IDFdk3 přechodné zóně a „modifikátory“ přiřazené ke každé stanovištní řadě.

Co projekt nabízí?

Vzdělávání
• Mapu na CD-ROM, databáze GIS a databáze foto, souhrnná zpráva poskytující rámcovou informaci o provádění dalších terénních ekosystémových studií a jejich součástí.
• Využití CD-ROM jako nástroje výuky o rostlinách, půdách a ekosystémech.
• Využití map a fotografií na CD-ROM k přípravě terénních exkurzí a demonstrací na příkladném objektu univerzitních lesů AFRF.
• Zvýšení informovanosti a porozumění změnám vegetace v závislosti na klimatu a topografii s využitím mapy stanovištních řad.

Výzkum
• Popis stanoviště bude využitím map a databáze GIS pro další výzkumné úkoly a projekty snadněji přístupný.
• Snadný výběr vhodného stanoviště vyhledáváním v databázi cestou zadání atributů stanoviště, vegetace, půdy či studiem závěrečné zprávy.

Management
• Zdokonalení specifického stanovištního plánování a terénních aktivit, členění lesní půdy podle hlavních funkcí a využití, pěstění lesa, lepší informace o přírůstu a výnosu, progresivnější ochrana lesa, pastevectví, rekreace a management ochrany povodí.

Tento projekt zkvalitní ekologické stanovištní mapování:

(1) Identifikací nových stanovištních řad,
(2) Shrnutím lokálních stanovištních „modifikátorů“ kterým se posílí environmentální informace o stanovištních řadách,
(3) Prezentací barevných stanovištních map,
(4) Vymapováním vysokého podílu monotypických polygonů (tj. polygonů s jednou stanovištní řadou) a využitím velkého měřítka mapy 1: 10 000,
(5) Nalezením vhodného a efektivního postupu při identifikaci stanoviště v konkrétních podmínkách,
(6) Dosažením vysoké prostorové spolehlivosti a „hustoty“ informací častým měřením, při terénním šetření byl používán GPS,
(7) Odvozením řady účelových interpretačních map (stanovištní produkce, potenciál, mapa původních lesních ekosystémů)
(8) Pořízením fotodokumentace lesních společenstev, která bude vázána na polygony v GIS a tedy zajištěním vizuální reference o každé stanovištní řadě.

Očekává se, že tyto nástroje zlepší a posílí kvalitu výuky a pochopení ekosystémové identifikace studenty, jakož i výzkumné aktivity a řízení provozu v Alex Fraser Research Forest.

Fakta o mapování české skupiny

• Terénní práce Gavin Lake: 21. června – 22. srpna 2003. Zahrnují 41 “čistých terénních” dní a 11 kancelářských dní. 37 dní bylo vyčerpáno na Gavin Lake Block, 4 dny na Knife Creek Block.

• Bylo zmapováno okolo 4 000 ha lesů, tzn. 100 ha denně.

• Bylo změřeno (geografické souřadnice) a zdokumentováno – popsáno 859 waypoints .

• Bylo změřeno a detailně popsáno 7 zkusných ploch (SP01, SP02, SP03, SP05, SP06, SP07, SP08), pedologický a fytocenologický popis

• Bylo zdokumentováno a pořízeno 1009 digitálních fotografií (1200×1600 pixels, 0,9 – 1,3 MB). 904 na Gavin Lake Block, 105 na Knife Creek Block.

Další zpracování

Projekt bude ukončen v březnu 2004. ÚHÚL bude pověřen zpracováním výstupů mapového díla, tiskových souborů a vytištěním výsledných stanovištních a dalších interpretačních map pro UBC. Mimo to ÚHÚL odborně zajistí výrobu anglické verze prezentačního dokumentárního filmu o projektu a vazbě na historickou osobnost prof. Krajiny. Plánuje se vyrobení české verze k využití na Mze, Přírodovědné fakultě UK a ÚHÚL.

Leták a detailnější informace o tomto projektu obdržíte od:

C. Trethewey, UBC Alex Fraser Research Forest, 72 South 7th Avenue, Williams Lake BC, V2G 4N5, Canada. Tel: (250) 392-2207; Fax: (250) 398-5708; Email:trethewa@interchange.ubc.ca

A. Kusbach, UHUL Brandýs nad Labem, pob. Kroměříž, n. Míru 498, 767 01 Kroměříž. Tel: 573 337 560; Fax: 573 340 972; Email:kusbach@km.uhul.cz

J. Macků, UHUL Brandýs nad Labem, pob. Brno, Vrázova 1, Brno, Tel: 541 321 334 ; Fax: 541 211 186; Email:macku@brno.uhul.cz

2001–2004 Informační systém pro venkovské oblasti – REGEO

Projekt je realizován: v 5. Rámcovém programu Evropské komise pro výzkum, technologický vývoj a demonstrace (RTD programme) v tématickém programu: Uživatelsky přátelská informační společnost (IST programme)
Projekt byl:
– vybrán pro financování v říjnu 2001
– prošel negociací v lednu 2002
– zahájen 1. dubna 2002
 
Projekt bude trvat 30 měsíců, do října 2004.
ÚHÚL je jedním z osmi hlavních smluvních partnerů projektu.
Základním cílem projektu je vyvinout souhrnný geo-multimediálni informační systém pro venkovské oblasti.
Informační systém projektu REGEO má za cíl propojení dvou heterogenních informačních zdrojů: GEODATA a MULTIMEDIA
 
Hlavní cíle projektu jsou:
– vývoj virtuální GEO – MULTIMEDIÁLNÍ DATABÁZE a infrastruktury pro výměnu dat
– uplatnit nové a zdokonalené způsoby klientských presentací pomocí off-line a on-line prostředků včetně rozvíjených zobrazovacích metod
– realizace navrženého informačního systému ve čtyřech odlišných regionech.
 
Kontaktní osoba:
Ing. Martin Pospíšil
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
pobočka Kroměříž
náměstí Míru 498
767 01 Kroměříž

1999–2003 Wirelessinfo

Projekt byl financován z 5. Rámcového programu Evropské komise a byl orientován na vývoj technologie přenosu numerických dat z centrální databáze přímo na mobilní zařízení pracovníka v terénu, což umožňuje podstatně operativnější aktualizaci dat v databázi i komunikaci s ní.
Projekt vylepšil přístup k existujícím informacím spojených s řízením v oblasti lesnictví ze strany vládních institucí, soukromého sektoru, nevládních organizací a veřejnosti. Projekt byl založen na existenci Informačního a datového centra (IDC ÚHÚL) pro lesní hospodářství. Byly testovány rozdílné způsoby datového přenosu (včetně bezdrátových), formáty dat vhodné pro uživatele, byl usnadněn přístup do databází, výměna dat a zpětná vazba mezi správci databází a jejími uživateli – institucemi, komerční sférou a individuálními uživateli.
 
ÚHÚL v tomto projektu figuroval jednak v roli spoluřešitele, ale také koncového uživatele. Projekt byl zahájen v roce 1999 a skončil v prosinci 2003. Ze strany EU byl úspěšně zhodnocen.
 
Více informací na http://www.wirelessinfo.cz.

Kontaktní osoba:
Ing. Josef Fryml
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Nábřežní 1326
250 01 Brandýs n. L

1998–2000 Zavedení pilotního lovu v Maroku

Donátorská země: Česká republika
 
Za uskutečnění projektu odpovídá:
FAO a ÚHÚL, Česká republika (vybraná národní partnerská organizace)
 
Cíl projektu:
přispět k zapojení lovu a myslivosti do aktivit marockého Státního lesnického programu
 
Očekávané přínosy projektu:
– rozvoj praktického výkonu mysliveckého hospodaření v Maroku (využití demonstračního objektu, zřízeného v rámci projektu )
– podpora státní správy myslivosti
– aktivní ochrana vybraných druhů fauny (resp. zvěře)
– příspěvek k hospodářskému rozvoji venkova
 
Trvání projektu:
3 roky (podle základní smlouvy projekt měl být realizován v průběhu let 1997-1999, s realizací bylo započato v roce 1998, plánované ukončení projektu v roce 2000)
 
Rozpočet projektu:
6 mil. Kč
 
Etapy projektu:
1. etapa (1998)
 • v roce 1998 byly uskutečněny 3 krátké pracovní mise 4 – členného týmu projektu v Maroku
 • na pracovišti v ČR probíhaly práce na stanovení zásad mysliveckého hospodaření v Maroku a digitalizace podkladů pro tvorbu segmentů mysliveckého GIS
  
2. etapa (1999)
 • v roce 1999 byly uskutečněny 2 krátké pracovní mise týmu v Maroku
 • na pracovištích v ČR pokračovaly práce na stanovení zásad mysliveckého hospodaření, budování řídícího systému myslivosti a tvorbě segmentů mysliveckého GIS
 
3. etapa (2000)
 • pilotní projekt vyústí do návrhu rozvoje partnerských činností

1996–1998 GIS pro Kamčatku

Ochrana přírody, stejně jako míru ve světě, či boj proti nemocím, hladu a negramotnosti, je dnes globálním problémem. Z hlediska zachování biodiverzity v celosvětovém měřítku je případná ztráta jakéhokoliv druhu kdekoliv na světě neomluvitelnou chybou. Je potěšitelné, že ač máme, viděno našima očima, sami doma velké ekologické i jiné problémy, svět nás začal řadit, přijetím do Organizace pro vzájemnou spolupráci a rozvoj (OECD), mezi ty země, které pomoc v různých oborech a podobách poskytují.
 
Po přijetí naší země do OECD bylo z podnětu naší vlády vypracováno mnoho návrhů z rozličných oblastí lidské činnosti pro různé části světa. Náš tříletý kooperační projekt  “GIS pro Kamčatku”   těžící ze znalosti tamního prostředí a do velké míry i osobních kontaktů, byl nakonec přijat a v  roce 1996 proběhla jeho první část.

Přehled projektů od roku 2011

Výroční zpráva 2014 – Projekty a specifikace činností (str. 41)

Výroční zpráva 2013 – Projekty a specifikace činností (str. 36)

Výroční zpráva 2012 – Projekty a specifikace činností (str. 36)

Výroční zpráva 2011 – Projekty (str. 40) a Mezinárodní projekty (str. 48)

Přehled projektů v roce 2010

Zahraniční projekty

Označení a název projektu: FP6 IP -030962 – „HUMBOLDT – Zpracováni rámce pro harmonizaci dat a integraci služeb“
Garant: Ing. Josef Fryml

Označení a název projektu: CASE FOREST – pedagogic towards sustainable management – 142362-2008-LLP-SE-COMENIUS-CMP
Garant: Ing. Ivana Kolínská

Označení a název projektu: 2007/ S 194-235358- E-forest – Provision of forest data and services.
Garant: Ing. Miloš Kučera

Označení a název projektu: Systém diferencovaného hospodaření v lesních ekosystémech Ukrajinských Karpat. No. 33/MZe/B/08-10
Garant: Doc. Ing. Otakar Holuša, Ph.D.

Označení a název projektu: Interreg IIIc project Interregional Cooperation on Biomass Utilization, spolupráce s Fraunhofer Institute for Faktory Operation and Automation IFF
Garant: Ing. Martin Nikl

Označení a název projektu:D1244-EEL: Silvaportal na Internetu
Garant: Jan Černohous

 

Národní projekty:

Označení a název projektu: NAZV QH81334: Geoprostorové modelování potenciálního ohrožení lesních porostů
Garant: Ing. Štěpán Křístek

Označení a název projektu: CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků
Garant: Ing. Lada Matoušková Prylová

Označení a název projektu: Operační program CZ.1.04 Lidské zdroje a zaměstnanost „Vytvoření a implementace komplexního systému řízení lidských zdrojů v organizaci (ŘLZ na ÚHÚL)“
Garant: Ing. Richard Slabý

Označení a název projektu: dle smlouvy o dílo s MŽP –  čj. 44892/ENV/10; 705/640/10: Analýza energetické bilance, efektivity a logistiky zpracování lesních těžebních zbytků pro energetické využití. 
Garant: Ing. Martin Nikl

Označení a název projektu: projekt MŽP SP/3g1/24/07 Metodika a analýza potenciálu biomasy v ČR
Garant: Ing. Martin Nikl

Specifikace činností uložených Ministerstvem zemědělství

Označení a název projektu: č.j. 6657/2010-16230 „Příprava a realizace terénního šetření inventarizace škod zvěří v lesních porostech České republiky“.
Garant: Ing. Kamil Turek

Označení a název projektu: č.j. 11556/2010-16210 „Zhodnocení šíření lýkožrouta smrkového z NP Šumava do sousedních  lesních porostů v ČR“.
Garant: Bc. Martin Klewar

Označení a název projektu: č.j. 6307/16210-2010 „Odběr půdních vzorků a vzorků asimilačních orgánů“.
Garant: Ing. Jana Čacká, Ing. Ladislav Růžička

Označení a název projektu: č.j. 11705/2010-16220 „Realizace Národního lesnického programu pro období do roku 2013 (NLP II)“.
Garant: Ing. Petr Tykva

Označení a název projektu: č.j. 20003/2010-16220 „Centrální registr odborných lesních hospodářů a automatizace výpočtu náhrad za činnost odborných lesních hospodářů na podkladě aktualizovaných dat lesních hospodářských osnov“.
Garant: Ing. Petr Pumpr

Označení a název projektu: č.j. 20002/2010-16220 „Realizace demonstračních objektů lesního hospodářství „(dále jen DO) v přírodní lesní oblasti (dále jen PLO) Český les, Chebská a Sokolovská pánev, Karlovarská vrchovina a Předhůří Šumavy“ a „Ověřit možnosti prezentace DO mezi lesnickou a laickou veřejnost zpracováním návrhu populární publikace lesnického hospodaření v Západních Čechách (Plzeňský a Karlovarský kraj)“.
Garant: Ing. Kamil Vyslyšel

Označení a název projektu: č.j. 19924/2010-16210 „Vývoj webové aplikace GEOPORTÁL SSL – příprava a realizace rozhraní, na straně Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, pro implementaci webové aplikace GEOPORTÁL SSL do portálu e-AGRI“.
Garant: Ing. Jan Hána

Označení a název projektu: č.j. 21922/2010-16200 „Klient myslivost – vizualizace numerických údajů v mapovém prostředí“.
Garant: Ing. Kamil Turek

Označení a název projektu č.j. 22173/2010-16210 „Analýza Informačního standardu lesního hospodářství (ISLH) a návrh nového výměnného formátu XML – šablona XSD“.
Garant: Ing. Jan Hána

Označení a název projektu: č.j. 28422/2010 – 16210 „Zjištění rozlohy a porostní zásoby v lesích v České republice, v nichž je možno využít pro lesnické hospodaření harvestorové technologie“.
Garant: Ing. Roman Bystrický, Ph.D.

Označení a název projektu: č.j. 28449/2010 – 16210 „Vytvoření pracovního postupu pro zjištění objemu vytěženého stromového inventáře na základě veličin zjištěných na pařezu pro dřevinu smrk“.
Garant: Ing. Kamil Vyslyšel

Ostatní projekty:

Označení a název projektu: Pokyn ředitele odboru environmentálních podpor PRV č.j. 16262/2010-11230 „Ověření návrhu metodiky monitoringu lesů v malých lesních povodích pro účely směrnice Rady 91/676/EHS a výstupů z pilotního projektu zadaného MZe č.j. 29322/2008-14130 a 16589/2009-14130“.
Garant: Ing. Josef Fryml, Ing. Marek Mlčoušek

Označení a název projektu: Návrh regionů pro šetření vlivu zvěře na lesní ekosystém – č.j: 21568/2010 – 16200 část b)
Garant: Ing. Miroslav Sloup

Označení a název projektu: Národní inventarizace lesů. Sběr a vyhodnocení dat pro druhý cyklu s NIL.
Garant: Ing. Miloš Kučera

Označení a název projektu: navýšení rozpočtu č.j. 14718/2010-13210 zajištění aktivit schváleného úkolu Ročního vzdělávacího plánu MZe (Usnesení vlády č. 611/2007 ke Koncepci státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období let 2007 -2013) v roce 2010
Garant: Ing. Lada Matoušková Prylová

Označení a název projektu: navýšení rozpočtu č.j. 27439/2010-13200 příprava podkladů pro Mezinárodní rok lesů 2011
Garant: Ing. Lada Matoušková Prylová

Přehled projektů v roce 2009

Označení a název projektu: Systém diferencovaného hospodaření v lesních ekosystémech Ukrajinských Karpat. No. 33/MZe/B/08-10
Garant: Doc. Ing. Otakar Holuša, Ph.D.

Označení a název projektu: FP6 IP -030962 – HUMBOLDT
Garant: Ing Josef Fryml

Označení a název projektu: CASE FOREST – pedagogic towards sustainable management –  142362-2008-LLP-SE-COMENIUS-CMP
Garant: Ing. Ivana Kolínská

Označení a název projektu:D1244-EEL – Silvaportal na Internetu
Garant: Jan Černohous

Označení a název projektu: NAZV 81334: Geoprostorové modelování potenciálního ohrožení lesních porostů
Garant: Ing. Štěpán Křístek

Označení a název projektu: SP/2D1/93/07 – SP/2d1/93/07 Czech_Terra – adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny
Garant: Ing. Marek Mlčoušek

Označení a název projektu: 2007/ S 194-235358- E-forest  – Provision of forest data and services.
Garant: Ing. Miloš Kučera

Označení a název projektu: dle sml. o dílo s MŽP –  čj.   /ENV/2009,  /610/2009: „Analýza a výsledná kvantifikace využitelné lesní biomasy s důrazem na těžební zbytky pro energetické účely, při zohlednění rizik vyplývajících z dopadu na půdu, koloběh živin a biologickou rozmanitost“.
Garant: Ing. Martin Nikl

Označení a název projektu: projekt MŽP SP/3g1/24/07 Metodika a analýza potenciálu biomasy v ČR
Garant: Ing. Martin Nikl

Přehled projektů v roce 2008

Označení a název projektu: Čj. 35041/2005-13012: Odběr půdních vzorků a asimilačních orgánů pro průzkum stavu lesních půd  a výživy lesních porostů.
Garant: Ing. Michal Synek

Označení a název projektu: Systém diferencovaného hospodaření v lesních ekosystémech Ukrajinských Karpat. No. 33/MZe/B/08-10
Garant: Ing. Otakar Holuša, Ph.D.

Označení a název projektu: SN-06-H1-2-D1398-EEV: Zachycení struktury lesa v bavorsko-českém pohraničí s pomocí pozemního laserscanneru
Garant: Ing. Daniel Balín

Označení a název projektu: FP6 IP -030962 – HUMBOLDT
Garant: Ing Josef Fryml

Označení a název projektu:D1244-EEL – Silvaportal na Internetu
Garant: Jan Černohous

Označení a název projektu: NAZV 81334: Geoprostorové modelování potenciálního ohrožení lesních porostů
Garant: Ing. Křístek Štěpán

Označení a název projektu: dle sml. o dílo s MŽP –  čj. 30309/ENV/2008, 2027/610/2008: „Analýza dostupnosti těžebních zbytků pro energetické účely ve vazbě na přírodní podmínky, způsob hospodaření v lesích a ekonomiku celého procesu“.
Garant: Ing. Martin Nikl

Označení a název projektu: dle sml. o dílo s MŽP –  čj. 33875/ENV/2008, 2286/610/2008: „Zpracování návrhu metodiky a realizace pilotního projektu ke stanovování výše lovu na základě stavu ekosystému“.
Garant: Ing. Miroslav Sloup

Označení a název projektu: MZe – č.j.: 11607/2008-16220: „Zpracování metodiky a realizace pilotního projektu – Demonstrační objekt lesního hospodářství“.
Garant: Ing. Miroslav Sloup

Přehled projektů v roce 2007

Označení  a název projektu: VaV 640/18/03: Czech – Carbo – studium uhlíku  v terestrických ekosystémech ČR v souvislostech Evropského projektu  Carbo Europe
Garant: Ing. Vladimír Henžlík
 
Označení  a název projektu: MZe č.j. 45415/2005-13020: Odborná podpora  poradenství   k přípravě na dodržování zákonných požadavků v lesním hospodářství a na  využívání finanční pomoci v lesním hospodářství
Garant: Martin  Polívka, DiS.
 
Označení  a název projektu: NAZV – QG 50053: Inventarizace škod zvěří  v lesních porostech a na zemědělských kulturách v ČR
Garant: Ing. Vladimír Henžlík
 
Označení a název projektu : INSPROFIN  2150120105 : Složení ekosystémů ve vztahu k půdním prostředkům v NP  České Švýcarsko.
Garant: Ing. Ivo Růžička
 
Označení a název projektu: Čj.26112/2005-13012:  Obrazové záznamy zemského povrchu podle požadavků odborných odvětví LH MZE.
Garant: Ing. Marek  Mlčoušek, Ing. Petr Tykva
 
Označení  a název projektu: Čj. 35041/2005-13012: Odběr půdních vzorků a  asimilačních orgánů pro průzkum stavu lesních půd  a výživy lesních porostů.
Garant: Ing. Vladimír  Henžlík
 
Označení a název projektu: Čj.  32292/2005-13012: Aktualizace Národního lesnického programu
 
Označení a název projektu: Čj.  33105/2005-13012: Provoz SW systému v návaznosti na novelu zákona 149/2003  Sb o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Garant: Ing. Martin Bureš
 
Označení a název projektu: INSPROFIN  290111007 – registrovaná akce OOS ÚHÚL –   Pořízení a obnova ICT (investiční prostředky)
Garant: Michal Vostrý
 
Označení a název projektu: Čj.  13530/07 – 16210 15913/06 – 16210: Vliv zvěře na lesní ekosystém Krušných hor
Garant : Ing. Miroslav Sloup
 
Označení a název projektu: Čj.13529/07 –  1620: Šetření stavu porostů  v Krušných horách
Garant : Ing. Ivo Růžička
 
Označení a název projektu: Čj.41912/2005-13012:  Zabezpečení činností souvisejících se soustavou NATURA  2000
Garant : Ing . Vratislav  Mansfeld
 
Označení a název projektu: Čj. 45678/2005:  Zpřesnění databáze výskytu borovice Vejmutovky
Garant  : Ing. Ivo Růžička
 
Označení a název projektu: 134/05-07/MZE/B: Nástroje  regionálního a hospodářského lesnického plánování pro Ukrajinu
Garant: Ing. Otakar Holuša, Ph.D.
 
Označení a název projektu: GCP/MOR/031/CEH: Trvale  udržitelné myslivecké hospodaření pro lepší ochranu a zhodnocení přírodních  zdrojů v Maroku
Garant: Ing. Miloš Kraus
 
Označení a název projektu: SN-06-H1-2-D1398-EEV: Zachycení struktury lesa  v bavorsko-českém pohraničí s pomocí pozemního laserscanneru Garant: Ing. Daniel Balín
 
Označení a název projektu: PP 146 189: PAWS –  Pädagogische Arbeit im Wald – ein Seminarkonzept für Förster (Pedagogické  aktivity v lese – koncepce semináře pro lesníky)
Garant: Ing. Lada Prylová
 
Označení a název projektu: FP6 IP -030962 – HUMBOLDT
Garant: Ing  Josef Fryml

Přehled projektů v roce 2006

Označení  a název projektu: NAZV –  QF 4132:
Optimalizace pracovních postupů zaměřených na indikátory dynamiky lesa  pro potřeby opakovaných cyklů Inventarizace lesů ČR    
Garant: Ing. Pavel Štěrba

Označení  a název projektu: VaV 640/18/03:
Czech – Carbo – studium uhlíku  v terestrických ekosystémech ČR v souvislostech Evropského projektu  Carbo Europe    
Garant: Ing. Vladimír Henžlík

Označení  a název projektu: MZe č.j. 45415/2005-13020:
Odborná podpora  poradenství   k přípravě na dodržování zákonných požadavků v lesním hospodářství a na  využívání finanční pomoci v lesním hospodářství  
Garant: Martin  Polívka, DiS.

Označení  a název projektu: NAZV – QG 50053:
Inventarizace škod zvěří  v lesních porostech a na zemědělských kulturách v ČR    
Garant: Ing. Vladimír Henžlík

Označení a název projektu: INSPROFIN  2150120105 :
Složení ekosystémů ve vztahu k půdním prostředkům v NP  České Švýcarsko.    
Garant: Ing. Ivo Růžička

Označení a název projektu: Čj.26112/2005-13012: 
Obrazové záznamy zemského povrchu podle požadavků odborných odvětví LH MZE.    
Garant: Ing. Fryml, Ing. Tykva

Označení  a název projektu: Čj. 35041/2005-13012:
Odběr půdních vzorků a  asimilačních orgánů pro průzkum stavu lesních půd  a výživy lesních porostů.
Garant: Ing. Vladimír  Henžlík

Označení a název projektu: Čj.  32292/2005-13012:
Aktualizace Národního lesnického programu    
Garant:  Ing. Richard Slabý

Označení a název projektu: Čj.  33105/2005-13012:
Provoz SW systému v návaznosti na novelu zákona 149/2003  Sb o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin    
Garant: Ing. Josef Fryml

Označení a název projektu: INSPROFIN  290111007:
registrovaná akce „OOS ÚHÚL –   Pořízení a obnova ICT (investiční prostředky)    
Garant: Ing. Josef Fryml

Označení a název projektu: Čj.15913/06 – 16210:
Vliv zvěře na lesní  ekosystém Krušných hor    
Garant: Ing. Miroslav Sloup

Označení a název projektu: Čj. 11722/06 – 16210:
Šetření stavu porostů  v Krušných horách    
Garant: Ing. Ivo Růžička

Označení a název projektu: Čj.41912/2005-13012: 
Zabezpečení činností souvisejících se soustavou NATURA  2000    
Garant: Ing. Josef Fryml

Označení a název projektu: Čj. 45678/2005: 
Zpřesnění databáze výskytu borovice Vejmutovky    
Garant: Ing. Ivo Růžička

Označení  a název  projektu: 134/05-07/MZE/B:
Nástroje regionálního a  hospodářského lesnického plánování pro Ukrajinu
Garant: Ing. Otakar Holuša, Ph.D.

Označení  a název projektu: GCP/MOR/031/CEH:
Trvale  udržitelné myslivecké hospodaření pro lepší ochranu a zhodnocení přírodních  zdrojů v Maroku
Garant: Ing. Miloš Kraus

Označení  a název projektu: PP 146 189:
PAWS –  Pädagogische Arbeit im Wald – ein Seminarkonzept für Förster (Pedagogické  aktivity v lese – koncepce semináře pro lesníky)
Garant: Ing. Lada Prylová

Přehled projektů v roce 2005

Označení a název projektu: NAZV – QF 4132:
Optimalizace pracovních postupů zaměřených na indikátory dynamiky lesa pro potřeby opakovaných cyklů Inventarizace lesů ČR
Garant: Ing. Pavel Štěrba

Označení a název projektu: NF07/2004-A:
Složení ekosystémů ve vztahu k půdním prostředkům v NP České Švýcarsko
Garant: Ing. Jiří Smejkal

Označení a název projektu: NAZV – QG 50053:
Inventarizace škod zvěří v lesních porostech a na zemědělských kulturách v ČR
Garant: Ing. Vladimír Henžlík

Označení a název projektu: VaV 620/2/03:
Inventarizace národních kategorií maloplošných zvláště chráněných území
Garant: Dr. Ing. Jaromír Macků

Označení a název projektu: VaV 640/5/03:
Způsoby omezení negativního vlivu spárkaté zvěře na stav lesa
Garant: Ing. Jiří Heyda

Označení a název projektu: VaV 640/03/03:
Rajonizace lesních půd ČR v závislosti na jejich acidifikaci a nutriční degradaci
Garant: Dr. Ing. Jaromír Macků

Označení a název projektu: VaV 640/18/03:
Czech – Carbo – studium uhlíku v terestrických ekosystémech ČR v souvislostech Evropského projektu Carbo Europe
Garant: Ing. Vladimír Henžlík

Označení a název projektu: GAČR 526/03/1021:
Bilance uhlíku pro lesní ekosystémy, regionální kvantifikace zásoby uhlíku a modelování jejího vývoje (Kjótský protokol)
Garant: Ing. Vladimír Henžlík

Označení a název projektu: Management lesních ekosystémů v bilaterální biosférické rezervaci Krkonoše/Karkonosze
Garant: Ing. Miroslav Mikeska

Označení a název projektu: MZe č.j. 48549/04-13020:
Odborná podpora poradenství k přípravě na dodržování zákonných požadavků hospodaření a na využívání finanční pomoci v lesním hospodářství
Garant: Ing. Michal Vejlupek

Název projektu: 134/05-07/MZE/B:
Nástroje regionálního a hospodářského lesnického plánování pro Ukrajinu
Garant: Ing. Patrik Pacourek

Název projektu: GCP/MOR/031/CEH:
Trvale udržitelné myslivecké hospodaření pro lepší ochranu a zhodnocení přírodních zdrojů v Maroku
Garant: Ing. Miloš Kraus

Název projektu: PP 146 189 – PAWS – Pädagogische Arbeit im Wald – ein Seminarkonzept für Förster (Pedagogické aktivity v lese – koncepce semináře pro lesníky)
Garant: Ing. Lada Prylová

Název projektu: 2003/062-323:
Virtuální lesní úřad – jako příspěvek k rozvoji místní oblasti a spolupráce v pohraničním regionu Saska a České republiky
Garant: Ing. Josef Fryml

Přehled projektů 1958-2006

Podrobné informace o mezinárodních aktivitách v tomto období naleznete v almanachu, jehož editorem byl Prof. Ing. Erich Václav, DrSc.: Přinos českých lesníků v poznání a rozvoji světového tropického a subtropického lesnictví“. Almanach obsahuje informace o aktivitách českých lesníků v zahraničí, popisuje činnost jednotlivých institucí v oblasti tropického a subtropického lesnictví. Je v něm i mapa působení českých expertů a bohatá obrazová dokumentace.“