Publikace a metodiky

V této sekci naleznete přehled certifikovaných map a metodik z oblasti lesnictví vydaných Ministerstvem zemědělství. Další publikace pak naleznete u konkrétních našich činností.

Přehled certifikovaných map a metodik z oblasti lesnictví vydaných Ministerstvem zemědělství

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Název Typ Organizace Autorský kolektiv Osvědčení
Způsoby aplikace hydrogelu a možnosti jeho využití v lesnickém provozu s inovovanými možnosti dávkování MET ČZU Macků J., Resnerová K., Tomášková I., Holeček T., Hájková K., Trombik J. 6690_2023-MZE-16222_M258
Víceúčelový vyzvedávač náletové sadby (odrostků) cílených dřevin MET MISTRA + MENDELU Strašák M., Ulrich R., Staněk L., Zvěřina L., Melich J., Kadlecová P. 36569_2023-MZE-16222_M259
Substrát pro výsadbu lensích dřevin s využitím kalů z ČOV – jejich vlastnosti a použití MET Rašelina + MENDELU Janoušek J., Kučera A., Skoták V., Vranová V. 34846_2023-MZE-16222_M260
Postupy hospodaření v porostech borovice lesní pro zmírnění nepříznivých dopadů environmentální změny MET VÚLHM Špulák O., Slodičák M., Novák J., Leugner J. 42773_2023-MZE-16222_M261
Ohrožení smrkových porostů suchem soubor map 2022 MAP VÚLHM Neudertová Hellebrandová K. 42782_2023-MZE-16222_MAPA712
Název Typ Organizace Autorský kolektiv Osvědčení
Optimalizace používání stromových lapáků proti lýkožroutům na smrku MET ČZU + TUZVO + MENDELU Holuša J., Resnerová K., Berčák R., Koreň M., Kula E. 3058_2022-MZE-16222_M237
Komunikační strategie lesnického sektoru MET ČZU Riedl M., Jarský V., Příhoda J., Dudík R., Palátová P. 4082_2022-MZE-16222_M238
Metodika pro zakládání a hodnocení pokusů s přenosy mykovirů václavek v polprovozních podmínkách MET JU Tonka T., Walterová L., Čurn V. 20550_2022-MZE-16222_M239
Metodika identifikace, determinace a přenosu mykovirů u hub rodu Armillaria MET JU Tonka T., Walterová L., Hejna O., Čurn V. 20566_2022-MZE-16222_M240
Metodické postupy sledování dynamiky výskytu lesních škodlivých činitelů pomocí dálkového průzkumu Země na různých prostorových škálách MET ČZU Modlinger R., Kuželka K., Surový P. 42155_2022-MZE-16222_M241
Katalog taxonů introdukovaných dřevin s potenciálem lesnického využití na stanovištích s nižší dostupností vláhy MET VÚLHM Novotný P., Fulín M., Bažant V. 44387_2022-MZE-16222_M242
Metodika pro modelové řešení krizových situací způsobených přemnožením kůrovců některými inovovanými postupy MET ČZU Turčáni M., Löwe R., Modlinger R., Jirošová A., Hlásny T., Vošvrdová N., Surový P. 44790_2022-MZE-16222_M243
Metody a postupy ochrany antropogenních objektů historické hospodářské činnosti člověka v lesích MET MENDELU Kadavý J., Kneifl M., Knott R., Novák J., Sklenář K. 49390_2022-MZE-16222_M244
Použití hnojiv s obsahem zeolitu v lesních porostech MET VÚLHM Novotný R., Fadrhonsová V., Valenta J. 51377_2022-MZE-16222_M245
Stanovení potenciálu v pružné a v plastické oblasti při ohybovém zatížení materiálů na bázi biopolymeru MET ČZU + MENDELU Sikora A., Vrabcová P., Gaff M., Paul P. 56218_2022-MZE-16222_M246
Metodické postupy charakterizace genetické diverzity u topolu černého (Populus nigra L.) s využitím mikrosatelitových marketů MET VÚLHM Máchová P., Cvrčková H., Čížková L., Vítová K. 61728_2022-MZE-16222_M247
Metodika využití DNA markerů pro systém kontroly deklarovaného původu reprodukčního materiálu borovice lesní MET VÚLHM + Lesy Colloredo-Mansfeld Máchová P., Cvrčková H., Trčková O., Vítová K., Cafourek J., Šimerda L. 61723_2022-MZE-16222_M248
Optimalizace systémů hnojení a hospodaření na půdách lesních školek MET VÚLHM Nárovcová J., Nárovec V., Němec P. 67234_2022-MZE-16222_M249
Metodika využití DNA markerů pro systém kontroly deklarovaného původu reprodukčního materiálu buku lesního MET VÚLHM + Lesy Colloredo-Mansfeld Máchová P., Cvrčková H., Trčková O., Vítová K., Cafourek J., Šimerda L. 68253_2022-MZE-16222_M250
Metodika zonace území s výskytem afrického moru prasat pro stanovení systému lovu MET ČZU Ježek M., Silovský V., Olejarzs A., Guldenpfenning J. 71006_2022-MZE-16222_M251
Metodika voliérového odchovu tetřevovitých a jejich přípravy na reintrodukci do volnosti MET VÚLHM Havránek F., Cukor J., Hambálková L 71515_2022-MZE-16222_M252
Metodika preventivních opatření proti škodám zvěří prasetem divokým na sazenicích dřevin MET VÚLHM + MENDELU Skoták V., Kamler J., Nárovcová J 71521_2022-MZE-16222_M253
Využití přípravných dřevin ve směsích a zásady pro první výchovné zásahy v těchto porostech MET VÚLHM Dušek D., Leugner J., Souček J., Novák J., Kacálek D. 71990_2022-MZE-16222_M254
Metodika úprav lesních ekosystémů ve vztahu k podpoře populací Tetřívka obecného MET VÚLHM + ČZU Cukor J., Havránek F., Hambálková L., Vacek Z., Vacek S. 72001_2022-MZE-16222_M255
Pěstební postupy na podporu a úpravu složek vodní bilance ke zvýšení dostupnosti vody pro lesní porosty MET MENDELU + VÚLHM Pokorný R., Novosadová K., Černohous V., Šach F. 72120_2022-MZE-16222_M256
Metodika pro zjišťování zásob stojícího mrtvého dřeva pomocí metod dálkového průzkumu Země MET ČZU Surový P., Kuželka K., Matejčíková J., Hüttnerová T., Modlinger R., Sukup K., Vébrová D. 73148_2022-MZE-16222_M257
Mapy resistentních stromů (LTS) v oblasti Šumavy  MAP ČZU Korolyova N., Korhoridze G., Jakuš R., Löwe R., Turčáni M. 67270_2022-MZE-16222_MAPA708
Ohrožení smrkových porostů suchem soubor map 2021 MAP VÚLHM Neudertová Hellebrandová K. 67346_2022-MZE-16222_MAPA709
Potenciální ohrožení smrkových porostů abiotickými činiteli: sněhem (námrazou) a větrem pro oblastní úroveň MAP VÚLHM Mansfeld V., Friedlová E., Křístek Š., Dušek D., Novák J. 71922_2022-MZE-16222_MAPA710
Potenciální ohrožení smrkových porostů působením větru pro lokální úroveň MAP VÚLHM Tauber R., Friedlová E., Křístek Š., Novák J. 71996_2022-MZE-16222_MAPA711
Název Typ Organizace Autorský kolektiv Osvědčení
Metodika začlenění multifunkčních protierozních opatření do hospodářsky využívané krajiny – Zakládání remízků výsevem dřevinných směsí MET MENDELU Bajer A., Balková M., Sedlák P., Deutrscher J., Kubalíková L., Bendář M. 3005_2021-MZE-16222_M220
Harvestor s multifunkčním pojezdem a hybridním pohonem pro předmýtní těžby MET MENDELU + AGAMA as Ulrich R., Zemánek T., Neruda J., Juřík J. 9658_2021-MZE-16222_M221
Metodika ke zpracování archivních materiálů o historickém využívání lesních majetků MET BÚ AV ČR Suchánková S., Vild O., Szabó P., Chudomelová M., Hédl R. 12451_2021-MZE-16222_M222
Regulace rizika zvýšeného vyplavování sloučenin dusíku do vodních zdrojů v souvislosti s různými postupy obnovy lesa MET VÚLHM + UP + TERAMED Leugner J., Špulák O., Kacálek D., Palarčík J., Mikeš J. 38149_2021-MZE-16222_M223
Uplatnění zásad integrované ochrany rostlin proti lýkožroutu modřínovému (Ips cembrae (Heer, 1836)) MET ČZU + MENDELU Holuša J., Resnerová K., Kula E. 44831_2021-MZE-16222_M224
Metodické postupy ověřování genetické dverzity a klonvé identity u břízy bělokoré (Betula pendula Roth) s využitím mikrosatelitových markerů MET VÚLHM Cvrčková H., Máchvá P., Trčková O. 60839_2021-MZE-16222_M225
Metodické postupy a kritéria pro uznávání a zabezpečení zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin MET VÚLHM Novotný P., Buriánek V., Frýdl V., Kaňák J., Čížková L., Fulín M., Beran F., Benedíková M. 67989_2021-MZE-16222_M226
Metodická doporučení pro pěstování kultur zeleného hnojení v lesních školkách MET VÚLHM + Lesoškolky Nárovcová J., Nárovec V., Němec P. 68010_2021-MZE-16222_M227
Metodika hodnocení potenciálního rizika plynoucího z negativního vlivu abiotických činitelů (sníh, vítr) na smrkové a borové porosty MET VÚLHM Dušek D., Friedlová E., Kacálek D., Křístek Š., Mansfeld V., Novák J. 68049_2021-MZE-16222_M228
Metodika využití DNA markerů pro systém kontroly deklarovaného původu reprodukčního materiálu smrku ztepilého MET VÚLHM + Šimerda Máchová P., Cvrčková H., Trčková O., Cafourek J., Šimerda L. 68065_2021-MZE-16222_M229
Pěstební postupy ve smrkových a borových porostech ohrožených sněhem a větrem MET VÚLHM Novák J., Dušek D., Mansfeld V., Křístek Š., Slodičák M., Friedlová E., Černý J., Bednář P. 68087_2021-MZE-16222_M230
Ochrana borovice (Pinus sylvestris L.) před podkorním a dřevokazným hmyzem MET VÚLHM Knížek M., Liška J., Véle A., Zahradník P., Lubojacký J. 68367_2021-MZE-16222_M231
Péče o břehové porosty v prostředí s přítomností bobra evropského MET VÚKOZ + Povodí Vltavy  ČZU Zýka V., Černý K., Zahradník D., Andreas M., Strnadová V., Brestovanská T., Bulíř P., Vait J., Vorel A., Barták V. 69303_2021-MZE-16222_M232
Metodika kontroly vápnění lesních porostů MET VÚLHM Čihák T., Šrámek V., Fadrhonsová V., Novotný R. 69736_2021-MZE-16222_M233
Technické prostředky a chovatelská opatření pro prevenci šíření afrického moru prasat v populaci prasat divokých v ČR MET VÚŽV + MENDELU + VÚLHM + ÚHÚL + VÚZT Bartošová J., Bartoš L., Kamler J., Drimaj J., Plhal R., Cukor  J., Havránek F., Turek K., Machálek A., Šimon J. 69740_2021-MZE-16222_M234
Návrh systematického průzkumu lesních půd v České republice MET VÚLHM + VÚMOP + ČZU + MU Šrámek V., Fadrhonsová V., Komprdová K., Neudertová Hellebrandová K., Novotný R., Čechmánková J., Borůvka L., Vašát R., Sáňka M., Sáňka O. 69842_2021-MZE-16222_M235
Metodika hodnocení vhodnosti prostředí a stanovení podmínek budování a provozu singletrailů v lesním prostředí z hlediska biodiverzity lesa MET MENDELU + Sociofaktor Kamler J., Mikulka O., Homolka M., Drimaj J., Plhal R., Fialová J., Hrůza P., Kotásková P., Korečková J., Topinka D. 70680_2021-MZE-16222_M236
Soubor map Potenciálně rizikové oblasti výskytu těžkými kovy kontaminovaných hub v Jeseníkách MAP MENDELU, VÚLHM, VUT Juřička D., Valtera M., Vahalík P., Brtnický M., Novotný R., Pecina V., Komendová R. 21118_2021-MZE-16222_MAPA698
Soubor map Vertikální mobilita těžkých kovů v půdách v závislosti na typu porostu na majetku Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o. v Jeseníkách MAP MENDELU, VÚLHM, VUT Juřička D., Valtera M., Vahalík P., Brtnický M., Novotný R., Pecina V., Komendová R. 21134_2021-MZE-16222_MAPA699
Ohrožení smrkových porostů suchem soubor map 2020 MAP VÚLHM Neudertová Hellebrandová K. 40654_2021-MZE-16222_MAPA700
Mapa procentuálního obsahu organického uhlíku v lesních půdách soubor map MAP ČZU + VÚLHM + MU + VÚMOP Vašát R., Borůvka L., Vacek O., Penížek V., Neudertová Hellebrandová K., Šrámek V., Sáňka M., Sáňka O., Čechmánková J. 41106_2021-MZE-16222_MAPA701
Mapa rizikovosti pěstování borovice lesní – vybrané revíry LZ konopiště a LS Třebíč soubor map MAP VÚLHM Neudertová Hellebrandová K., Čihák T., Vejpustková M., Vícha Z. 42617_2021-MZE-16222_MAPA702
Mapa rizikovosti pěstování dubu zimního – vybrané revíry LS Znojmo a LS Židlochovice soubor map MAP VÚLHM Neudertová Hellebrandová K., Čihák T., Vejpustková M., Vícha Z. 58903_2021-MZE-16222_MAPA703
Lokalizace vybraných kvalitních jedinců populací břízy bělokoré (Betula pendula Roth) soubor map MAP VÚLHM Buriánek V., Fulín M., Cvrčková H., Bajajová H., Máchová P. 68055_2021-MZE-16222_MAPA704
Hydrologická bilance experimentálního povodí Pekelského potoka v závikslosti na potenciální úpravě druhové skladby soubor map MAP VÚLHM Špulák O., Neudertová Hellebrandová K., Černohous V., Vícha Z. 69282_2021-MZE-16222_MAPA705
Zásoby prvků v nadložním organickém horizontu lesních půd a zásoby uhlíku v celém půdním profilu soubor map MAP ČZU + VÚLHM + MU + VÚMOP Vašát R., Borůvka L., Komprdová K., Neudertová Hellebrandová K., Šrámek V., Fadrhonsová V., Sáňka M., Sáňka O., Čechmánková J. 69677_2021-MZE-16222_MAPA706
Chemické vlastnosti svrchních minerálních vrstev lesních půd a ohrožení lesních půd acidifikací a nutriční degradací soubor map MAP VÚLHM + ČZU + MU + VÚMOP Komprdová K., Neudertová Hellebrandová K., Šrámek V., Fadrhonsová V., Vašát R., Borůvka L., Sáňka M., Sáňka O., Čechmánková J. 69726_2021-MZE-16222_MAPA707

 

Název Typ Organizace Autorský kolektiv Osvědčení
Ověřování deklarovaného původu reprodukčního materiálu pomocí genetických markerů MET ČZU Korecký J., Bínová Z., Bílý J., Dvořák J., Zádrapová D., Pastierovič F., Čepl J., Stejskal J., Lstibůrek M. 6750_2020-MZE-16222_M206
Uplatnění vyvážecího traktoru s akumulační střižnou hlavicí v prořezávkách a prvých probírkách s přípravou porostů prostřednictvím navigačního systému GPS MET MENDELU Ulrich R., Patočka Z. 23300_2020-MZE-16222_M207
Možnosti využití domácích druhů rodu Populus v lesnické praxi MET VÚLHM Čížková L., Cvrčková H., Máchová P. 59073_2020-MZE-16222_M208
Využití biochemických metod pro identifikaci topolů odolných vůči suchu MET VÚLHM Pokorná E., Komárková M., Cvrčková H., Máchová P., Bajajová H. 59352_2020-MZE-16222_M209
Metodika přípravy krmiv a doplňků výživy s obohacením o křídlatkou českou pro zvěř, domácí i hospodářská zvířata MET MENDELU + VÚLHM + Dibaq Maděra P., Ernst M., Vala Z., Kovářová M., Bartoš M., Nývltová Z., Volková J., Novák J. 65525_2020-MZE-16222_M210
Určování klonově identických jedinců modřínu opadavého (Larix decidua Mill.) a sledování jejich diverzity na základě analýz u mikrosatelitových markerů MET VÚLHM Cvrčková H., Máchová P., Trčková O. 65544_2020-MZE-16222_M211
Doporučené metody nakládání s těžebními zbytky v lesních porostech s významnou produkční funkcí z hlediska udržitelnosti bilance hlavních živin  MET VÚLHM Šrámek V., Fadrhonsová V., Neudertová Hellebrandová K., Novotný R. 67160_2020-MZE-16222_M212
Pěstební postupy v lesích ohrožených suchem na stanovištích s převahou nepůvodních smrkových porostů MET VÚLHM Dušek D., Leugner J., Novák J., Slodičák M., Černý J., Kacálek D. 67581_2020-MZE-16222_M213
Komunikační strategie – zajištění optimálního toku informací ve vztahu ke skupině drobných vlastníků lesa a k odborným lesním hospodářům MET ČZU Riedl M., Jarský V., Hes P., Hrib M. 67610_2020-MZE-16222_M214
Kontrola kvality dat v rozsáhlých databázích chemických vlastností lesních půd MET VÚLHM + VÚMOP + ČZU + MU Šrámek V., Fadrhonsová V., Neudertová Hellebrandová K., Novotný R., Čechmánková J., Borůvka L., Sáňka M. 67602_2020-MZE-16222_M215
Integrovaná ochrana sazenic v lesních školkách před patogeny z r. Phytophthora MET VÚKOZ + Lesoškolky Černý K., Havrdová L., Hrabětová M., Mrázková M., Zahradník D., Grégel J., Šetinová D., Němec P. 68354_2020-MZE-16222_M216
Přikrmování a krmení drobné zvěře a volně žijících přežvýkavců granulovaným krmivem pro zlepšování kondice MET MENDELU + VÚOS + Dibaq Maděra P., Ernst M., Vala Z., Kovářová M., Bartoš M., Nývltová Z., Volková J., Novák J. 68195_2020-MZE-16222_M217
Použití nově vyvinutých hnojiv v lesních porostech  MET VÚHLM + Lovochemie Novotný R., Fadrhonsová V., Valenta J. 67752_2020-MZE-16222_M218
Vegetativní množení rostlin s fenotypovým projevem břízy ojcovské (Betula oycoviensis Besser) MET ČZU Vítámvás J., Kuneš I., Baláš M. 68828_2020-MZE-16222_M219
Soubor map Dlouhodobé trendy výskytu biotických škodlivých činitelů vázaných na borovici MAP VÚLHM Neudertová Hellebrandová K., Knížek M., Liška J., Zahradník P. 2504_2020-MZE-16222_MAPA689
Nadzemní biomasa dřevinného patra lesních ekosystémů  MAP Czech Globe + IFER Brovkina O., Navrátilová B., Novotný J., Loayza Fernandez R. R., Albert J., Cienciala E. 23288_2020-MZE-16222_MAPA690
Katalog map historické hospodářské činnosti v lesích Lesnického parku Křivoklátsko MAP MENDELU Kadavý J., Adamec Z., Friedl M., Kneifl M., Knott R., Kučera A., Mikita T., Uherková B. 30254_2020-MZE-16222_MAPA691
Chemické vlastnosti lesních půd na území lesních správ Frýdlant v Čechách a Jablonec nad Nisou, Soubor map MAP ČZU + VÚLHM Borůvka L., Němeček K., Drábek O., Pavlů L., Tejnecký V., Křížová P.., Novotný R., Fadrhonsová V., Šrámek V. 53856_2020-MZE-16222_MAPA692
Soubor map: Vliv současné a modelové druhové skladby na odtok z lesa v dílčích povodích horního toku Moravy MAP VÚLHM Špulák O., Černovous V., Kacálek D. 57560_2020-MZE-16222_MAPA693
Ohrožení smrkových porostů suchem, soubor map 2019 MAP VÚLHM Neudertová Hellebrandová K. 57564_2020-MZE-16222_MAPA694
Předpokládané šíření bobra evropského v závislosti na současném výskytu a úživnosti prostředí vybraných toků v povodí Berounky  MAP ČZU + VÚKOZ + Povodí Vltavy Barták V., Vorel A., Zýka V., Andreas M., Vait J. 67714_2020-MZE-16222_MAPA695
Soubor map: Vliv současné a modelové druhové skladby na odtok z lesa v dílčích povodích horního toku Moravy – STEJNÉ JAKO METODIKA NA A20 MAP VÚLHM Špulák O., Martincová J., Leugner J. 68871_2020-MZE-16222_MAPA696
Soubor map: Klonová matečnice autochtonního smrku ztepilého v Krkonoších Benecko MAP VÚLHM Špulák O., Martincová J., Leugner J. 68874_2020-MZE-16222_MAPA697
Název Typ Organizace Autorský kolektiv Osvědčení
Asanace skládek kůrovcového dříví technologií MERCATA MET VÚLHM Zahradník P., Zahradníková M., Plaček H. 5784_2019-MZE-16222_M190
Detekce napadení lesních porostů pomocí bezpilotních leteckých prostředků MET ČZU Klouček T., Komárek J., Lagner O., Fogl M., Gdulová K. 14237_2019-MZE-16222_M191
Certifikovaná metodika pro využití vyvážecí traktorové soupravy s hybridním pohonem podvozku MET MENDELU + AGAMA + VUT Ulrich R., Neruda J., Juřík J., Vítek O., Procházka P. 44939_2019-MZE-16222_M192
Metody stanovení plastické práce při ohýbaní a vliv vybraných faktorů na jejich hodnoty MET ČZU Babiak M., Gaff M. 44920_2019-MZE-16222_M193
Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu pro obnovu lesa MET VÚLHM + Lesoškolky + Čížková + SLŠ Nárovec V., Nárovcová J., Němec P., Čížková L., Martinec P. 47211_2019-MZE-16222_M194
Modul tangenty a sečnicový modul jako funkce vybraných faktorů MET ČZU Babiak M., Gaff M. 63871_2019-MZE-16222_M195
Metodika určování vitality smrku ztepilého podle kritéria zastoupení vývojových směrů pupenů MET PřF UK Albrechtová J., Lhotáková Z. 63877_2019-MZE-16222_M196
Využití mikrosatelitových markerů pro ověřování klonové identity a diverzity u lípy srdčité (Tilia cordata Mill.) MET VÚLHM Cvrčková H., Máchová P., Trčková O. 63885_2019-MZE-16222_M197
Modely pro výpočet nadzemní biomasy douglasky tisolisté v České republice MET VÚLHM Vejpustková M., Čihák T. 63910_2019-MZE-16222_M198
Metodický postup určení genotypů dubů s využitím jaderných mikrosatelitových markerů MET VÚLHM Pokorná E., Komárková M., Fulín M., Máchová P., Cvrčková H. 64562_2019-MZE-16222_M199
Metodická příručka k určování domácích druhů jeřábů MET VÚLHM Buriánek V., Novotný P. 64569_2019-MZE-16222_M200
Stanovení stresu smrku ztepilého přímými metodami MET Czech Globe + MENDELU Krejza J., Světlík J., Beran M., Horáček P. 65606_2019-MZE-16222_M201
Modely výchovy jehličnatých porostů pro harvestorové technologie MET VÚLHM Novák J., Dušek D., Slodičák M. 65627_2019-MZE-16222_M202
Metodika prevence škod působených zvěří na polních plodinách MET MENDELU Kamler J., Plhal R., Drimaj J., Mikulka O., Marada P. 65654_2019-MZE-16222_M203
Metodika izolace DNA a analýzy molekulárních markerů u hub MET JU Čurn V., Tonka T., Křížová L., Jozová E. 65865_2019-MZE-16222_M204
Metodické postupy pro zařazování sporných porostů zájmových dřevin do komplexů genových základen MET VÚLHM Fulín M., Novotný P. 66078_2019-MZE-16222_M205
Výskyt jedinců s fenotypovým projevem břízy ojcovské na lokalitě Volyně u Výsluní MAP ČZU Baláš M., Kuneš I., Linda R., Gallo J., Petrásek J. 15648_2019-MZE-16222_MAPA682
Soubor map: Podkladové mapy pro hodnocení stability lesních porostů v PLO 40 a na LHC Ostravice (Biskupství ostravsko-opavské) MAP VÚLHM Novák J., Mansfeld V., Křístek Š., Friedlová E. 64030_2019-MZE-16222_MAPA683
Soubor map: Mapy rozpadu smrkových porostů v oblasti severní Moravy a Slezska MAP VÚLHM Neudertová Hellebrandová K., Hais M. 64042_2019-MZE-16222_MAPA684
Soubor map 2018: Ohrožení smrkových porostů suchem MAP VÚLHM Neudertová Hellebrandová K., Hais M., Šrámek V. 64079_2019-MZE-16222_MAPA685
Soubor map: Klonová výsadba autochtonního smrku ztepilého Krkonoších Reissovy domky (Světlá hora) MAP VÚLHM Špulák O., Martincová J., Leugner J. 64545_2019-MZE-16222_MAPA686
Historie lesnického managementu malých lesních povodí Soubor map 2019 MAP VÚLHM Neudertová Hellebrandová K., Šrámek V., Vícha Z. 66084_2019-MZE-16222_MAPA687
Vlastnictví lesů fyzickými osobami – lokální a městští vlastníci 2018 MAP ČZU Jarský V., Wild J. 66665_2019-MZE-16222_MAPA688
Název Typ Organizace Autorský kolektiv Osvědčení
Hodnoceni zdravotního stavu lesních porostů v České republice pomoci satelitních dat Sentinel-2 MET CZECHGLOBE + ÚHÚL Lukeš P., Strejček R., Křístek Š., Mlčoušek M. 57233_2018-MZE-16222_M165
Potenciál využití borovice pokroucené (Pinus contorta) v podmínkách České republiky MET VÚLHM + ČZU Novotný P., Fulín M., Dimitrovský K. 65582_2018-MZE-16222_M166
Využití topolu šedého jako náhrady jasanu a olše při obnově zejména lužních lesů MET VÚLHM + Baroza Čížková L., Máchová P., Barnet P. 65584_2018-MZE-16222_M167
Metodika přeměny a přestavby borových monokultur na stanovištích přirozených smíšených porostů MET VÚLHM Souček J., Špulák O., Dušek D. 65587_2018-MZE-16222_M168
Skladování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin MET MENDELU Houšková K., Mauer O. 65917_2018-MZE-16222_M169
Pěstební a ekonomické aspekty clonné obnovy borovice lesní MET ČZU Bílek L., Zeidler A., Pulkrab K., Ulbrichová I., Vacek S., Borůvka V., Vítámvás J., Remeš J., Vacek Z., Sloup R. 66114_2018-MZE-16222_M170
Možnosti a limity užití krytokořenného sadebního materiálu při obnově lesa MET MENDELU Mauer O., Houšková K. 68044_2018-MZE-16222_M171
Provozně použitelný postup hodnocení aktuálního stavu vodního režimu sadebního materiálu smrku ztepilého a borovice lesní MET VÚLHM Martincová J., Leugner J., Erbanová E. 68060_2018-MZE-16222_M172
Zásady pěstování jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51 – 80 cm MET VÚLHM Němec P., Nárovcová J., Nárovec V., Dubský M. 70578_2018-MZE-16222_M173
Management lesních porostů se zastoupením smrku ztepilého z hlediska maximalizace biodiverzity lesa MET ČZU Nakládal O., Šišák L., Kašpar J., Turčáni M., Pulkrab K., Synek J., Sloup R., Horák J., Brestovanská T. 72261_2018-MZE-16222_M174
Kontrolní měření a kalibrace harvestorů při výrobě surového dříví v ČR MET ČZU Natov P., Dvořák J. 70513_2018-MZE-16222_M175
Měření obsahu a fluorescence chlorofylu v listech vybraných dřevin pomocí přenosných přístrojů MET ČZU Linda R., Zádrapová D., Křížová K., Kuneš I. 70516_2018-MZE-16222_M176
Tvorba směsí s douglaskou MET VÚLHM Novák J., Kacálek D., Dušek D., Leugner J., Slodičák M., Šimerda L. 70518_2018-MZE-16222_M177
Metodika pro bezpečné uchování in vitro kultur topolu šedého (Populus ×canescence Aiton Sm.) v ultranízkých teplotách MET VÚLHM Pokorná E., Máchová P., Semerák M., Faltus M., Zámečník J. 70602_2018-MZE-16222_M178
Pěstební doporučení pro výchovu smrkových porostů v oblastech jejich chřadnutí MET VÚLHM Dušek D., Novák J., Slodičák M., Kacálek D. 71160_2018-MZE-16222_M179
Využití mikrosatelitových markerů pro hodnocení genetické diverzity smrku ztepilého MET VÚLHM Cvrčková H., Máchová P., Trčková O. 71167_2018-MZE-16222_M180
Metodika ověřování deklarovaného původu klonů v semenných sadech na principu analýz DNA MET VÚLHM Novotný P., Dostál J. 71169_2018-MZE-16222_M181
Metodické postupy pro zmenšení nepříznivého působení vyšších koncentrací a depozic sloučenin dusíku na lesní ekosystém v Orlických horách MET VÚLHM Souček J., Kacálek D., Šach F., Leugner J., Erbanová E. 71646_2018-MZE-16222_M182
Ochrana douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco) proti kůrovcům (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) MET VÚLHM Lubojacký J. 71654_2018-MZE-16222_M183
Metodická příručka k určování domácích druhů lip MET VÚLHM Buriánek V., Novotný P. 73268_2018-MZE-16222_M184
Metody hodnocení sucha v porostech smrku ztepilého MET VÚLHM Neudertová Hellebrandová K., Hais M., Šrámek V. 73269_2018-MZE-16222_M185
Metodické postupy vegetativního množení starších donorových stromů smrku ztepilého řízkováním a roubováním MET PEXIDR + VÚLHM Pexídr J., Pexídr M., Frýdl J., Novotný P., Cafourek J. 73270_2018-MZE-16222_M186
Komplexní strategie pro nakládání s genovými zdroji MET ČZU Stejskal J., Korecký J., Hejtmánek J., Chaloupková K., Lstibůrek M. 73271_2018-MZE-16222_M187
Metodický návrh pro nakládání s reprodukčním materiálem smrku ztepilého MET ČZU Korecký J., Stejskal J., Bínová Z., Čepl J., Lstibůrek M. 73273_2018-MZE-16222_M188
Nastavení parametrů termokamery FLIR pro termální snímkování pomocí bezpilotního prostředku s cílem monitoringu sucha na lesním porostu MET ČZU Kříž J., Kyseláková H., Chuchma F., Mokrejš M. 73276_2018-MZE-16222_M189
Soubor map 2016: Ohrožení smrkových porostů suchem MAP VÚLHM Neudertová Hellebrandová K., Šrámek V. 65563_2018-MZE-16222_MAPA675
Soubor map 2017: Generel lokalit vhodných k vápnění v období 2021 – 2030 (Generel A, Generel B) MAP VÚLHM Neudertová Hellebrandová K., Šrámek V. 65565_2018-MZE-16222_MAPA676
Soubor map 2017: Ohrožení smrkových porostů suchem MAP VÚLHM Neudertová Hellebrandová K., Šrámek V. 65579_2018-MZE-16222_MAPA677
Soubor map 2018: Hodnocení zdravotního stavu porostů a vlastností lesních půd v majetku ML Olomouc MAP VÚLHM Neudertová Hellebrandová K., Šrámek V., Fadrhonsová V., Vícha Z. 70570_2018-MZE-16222_MAPA678
Soubor map 2018: Chemické vlastnosti lesních půd v majetku KINSKÝ Žďár, a.s.  MAP VÚLHM Neudertová Hellebrandová K., Šrámek V., Fadrhonsová V. 71659_2018-MZE-16222_MAPA679
Soubor map: Ohroženost smrkových porostů ČR škodami větrem MAP ČZU Trombik J., Holuša J., Štícha V., Macků J. 73283_2018-MZE-16222_MAPA680
Predikce poškození porostů smrku pichlavého kloubnatkou smrkovou v Krušných horách  MAP VÚKOZ Zýka V., Černý K., Strnadová V., Zahradník D., Hrabětová M., Havrdová L., Romportl D. 74672_2018-MZE-16222_MAPA681
Název Typ Organizace Autorský kolektiv Osvědčení
Identifikace invazibilních oblastí, stanovišť a porostů jako základ dlouhodobého managementu fytoftorové hniloby olší MET VÚKOZ Černý K., Strnadová V. 2472_2017-MZE-16222_M142
Symptomatologie nekrózy jasanu MET VÚKOZ Havrdová L., Černý K. 30179_2017-MZE-16222_M143
Kvantifikace nadzemní biomasy smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) MET VÚLHM Vejpustková M., Čihák T., Šrámek V. 37389_2017-MZE-16222_M144
Hodnocení genetických charakteristik u borovice lesní s využitím mikrosatelitových markerů MET VÚLHM Cvrčková H., Máchová P., Poláková L., Trčková O. 51042_2017-MZE-16222_M145
Postupy pro zalesňování degradovaných a rekultivovaných stanovišť s využitím poloodrostků a odrostků nové generace MET VÚLHM + ČZU + Burda + Dendria + ECOLAB Nárovcová J., Nárovec V., Baláš M., Kuneš I., Burda P., Machovič I., Martinů V. 58576_2017-MZE-16222_M146
Mobilní hydraulický naviják a jeho využití při vyklizovaní dříví ve specifických podmínkách MET ČZU + VÚLHM + MENDELU Štícha V., Holuša J., Macků J., Sloup R., Trombik J., Novotný P., Skoupý A. 65521_2017-MZE-16222_M147
Použití listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesnictví MET ČZU + VÚLHM + Burda + Dendria + Správa Majetku Kristiky Colloredo-Mansfeldové Baláš M., Kuneš I., Nárovcová J., Nárovec V., Burda P., Machovič I., Šimerda L. 62851_2017-MZE-16222_M148
Metoda rychlé regenerace topolu šedého (Populus × canescens Aiton Sm.) s využitím in vitro organogeneze MET VÚLHM Žižková E., Komárková M., Máchová P., Cvrčková H. 65677_2017-MZE-16222_M149
Ekologicky orientované pěstování borových porostů v podmínkách nižších až středních poloh MET ČZU + Loketské ML Bílek L., Remeš J., Vacek Z., Štícha V., Vacek S., Javůrek P., Švec O. 69983_2017-MZE-16222_M150
Využití mikrosatelitových markerů pro ověřování klonové identity u třešně ptačí MET VÚLHM Máchová P., Cvrčková H., Trčková O., Žižková E. 70273_2017-MZE-16222_M151
Pěstební postupy pro borové porosty 1. a 2. lesního vegetačního stupně MET VÚLHM Novák J., Dušek D., Kacálek D., Slodičák M., Souček J. 74198_2017-MZE-16222_M152
Pěstební postupy pro březové porosty 1. a 2. lesního vegetačního stupně MET VÚLHM Novák J., Dušek D., Kacálek D., Slodičák M., Souček J. 74209_2017-MZE-16222_M153
Pěstební postupy k dosažení vyváženého plnění produkční a rekreační funkce lesa MET VÚLHM Novák J., Dušek D., Kacálek D., Slodičák M. 74223_2017-MZE-16222_M154
Meliorační a zpevňující funkce lesních dřevin v CHS borového a smrkového hospodářství MET VÚLHM + MENDELU + ČZU + ÚHÚL Slodičák M., Kacálek D., Dušek D., Jurásek A., Leugner J., Novák J., Souček J., Špulák O., Mauer O., Houšková K., Podrázský V., Zouhar V. 74246_2017-MZE-16222_M155
Metodická příručka k určování domácích druhů jilmů MET VÚLHM Buriánek V., Novotný P. 74254_2017-MZE-16222_M156
Metodická doporučení pro diagnostiku půd v lesních školkách MET VÚLHM + Lesoškolky Nárovec V., Nárovcová J., Němec P. 75800_2017-MZE-16222_M157
Stanovování množství zbytkové dendromasy na konkrétní pracoviště – těžební prvek v porostní skupině MET Foresta + ČZU Štorek V., Kondělka P., Mikulenčák J., Štícha V., Skoupý A. 75820_2017-MZE-16222_M158
Využití dubů při adaptaci lesů ČR na změnu klimatu: pěstování a hospodářská úprava lesa MET VÚLHM + ČZU Novák J., Dušek D., Slodičák M., Hlásny T., Marušák R. 75836_2017-MZE-16222_M159
Systém operativního leteckého snímkování pro doplňování ortofotografií po hospodářských zásazích nebo po kalamitách MET ČZU Kuželka K., Surový P. 75841_2017-MZE-16222_M160
Odhad výše poškození zemědělských kultur zvěří pomocí RGB kamery a UAV MET ČZU Kuželka K., Surový P. 75844_2017-MZE-16222_M161
Metodika funkčně integrované optimalizace výchovy a obnovy na úrovni lesního hospodářského celku z pohledu taktického a strategického plánování MET ČZU Sedmák R., Kašpar J., Marušák R. 75846_2017-MZE-16222_M162
Metodika hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti ekosystémových služeb lesa v České republice MET ČZU + VÚLHM Šišák L., Švihla V., Pulkrab K., Dudík R., Šach F., Černohous V. 75849_2017-MZE-16222_M163
Přikrmování jelení zvěře v nevegetační sezóně a myslivecký management s důrazem minimalizací škod na lesních porostech – postup správné praxe MET ČZU Ježek M., Kušta T., Holá M. 75851_2017-MZE-16222_M164
Soubor map: Struktura lesního porostu přírodní památky Černá stráň včetně hodnocení charakteru mrtvého dřeva MAP VÚLHM Špulák O., Souček J. 22108_2017-MZE-16222_MAPA674
Název Typ Organizace Autorský kolektiv Osvědčení
Použití feromonových lapačů v ochraně lesa proti lýkožroutu smrkovému – Ips typographus (L.) (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)  MET VÚLHM Zahradník P., Zahradníková M. 6611_2016-MZE-16222_M120
Využití otrávených lapáků ve formě trojnožek proti lýkožroutu smrkovému (Ips typographus L.) a lýkožroutu severskému (Ips duplicatus Sahlberg) (Coleoptera: Curculionidae) MET ČZU + VÚLHM Holuša J., Lukášová K., Lubojacký J. 32611_2016-MZE-16222_M121
Předosevní příprava jilmu habrolistého (Ulmus minor Mill.) a jilmu horského (Ulmus glabra Huds.) fermentací po sběru semen ve voskové zralosti MET MENDELU Bednařík F., Houšková K., Mauer O. 52360_2016-MZE-16222_M122
Optimalizace hnojení a hospodaření na půdách lesních školek MET VÚLHM + Lesoškolky Nárovcová J., Nárovec V., Němec P. 60435_2016-MZE-16222_M123
Genetická charakterizace jedle bělokoré pomocí mikrosatelitových markerů MET VÚLHM Cvrčková H., Máchová P. 63152_2016-MZE-16222_M124
Postupy výchovy k dosažení pěstebně-ekologického a ekonomického optima v bukových porostech na CHS 43 a 45 MET ČZU + VÚLHM Remeš J., Štefančík I., Bílek L., Pulkrab K., Novák J., Dušek D., Slodičák M. 66961_2016-MZE-16222_M125
Postupy výchovy k dosažení pěstebně-ekologického a ekonomického optima ve smrkových porostech na CHS 43 a 45 MET ČZU + VÚLHM Remeš J., Štefančík I., Bílek L., Pulkrab K., Novák J., Dušek D., Slodičák M. 66970_2016-MZE-16222_M126
Chloroplastová sekvenační haplotypizace dubu pro stanovení původu a homogenity populací MET VÚLHM + AV ČR Cvrčková H., Máchová P., Vlasák J. 67031_2016-MZE-16222_M127
Dvoufázová obnova lesa na kalamitních holinách s využitím přípravných dřevin MET VÚLHM + ČZU + MENDELU Souček J., Špulík O., Leugner J., Jurásek A., Pulkrab K., Sloup R., Martiník A. 68760_2016-MZE-16222_M128
Podsadby přípravných porostů břízy bělokoré, olše a jeřábu ptačího bukem lesním a jedlí bělokorou MET MENDELU Hurt V., Mauer O. 69254_2016-MZE-16222_M129
Studium variability populací buku lesního pomocí mikrosatelitových markerů MET VÚLHM Cvrčková H., Máchová P., Poláková L., Trčková O., Žižková E. 69292_2016-MZE-16222_M130
Doporučené postupy pro využívání těžebních zbytků, přípravu půdy a obnovu borových porostů v podmínkách kyselých a chudých stanovišť nižších poloh MET ČZU Remeš J., Bílek L., Ulbrichová I., Borůvka L. 70227_2016-MZE-16222_M131
Metody stanovení množství nadzemní biomasy borovice lesní (Pinus sylvestris L.) v podmínkách hospodářského souboru 13 a 23 MET ČZU Remeš J., Bílek L., Zahradník D. 70233_2016-MZE-16222_M132
Metodika funkčně integrované optimalizace obnovy na úrovni lesního porostu na taktické a strategické úrovni plánování MET ČZU Kašpar J., Marušák R. 70968_2016-MZE-16222_M133
Metodika funkčně integrované optimalizace výchovy na úrovni lesního porostu na taktické a strategické úrovni plánování MET ČZU Sedmák R., Marušák R., Kašpar J. 70969_1900-MZE-16222_M134
Adaptace hospodaření ve smrkových porostech České republiky na změnu klimatu s důrazem na produkci lesa MET ČZU + VÚLHM Hlásny T., Marušák R., Barka I., Novák J., Čihák T., Slodičák M. 70980_2016-MZE-16222_M135
Metodická příručka k určování domácích druhů topolů MET VÚLHM Buriánek V., Novotný P. 72807_2016-MZE-16222_M136
Metodika nakládání s reprodukčním materiálem borovice lesní pro drobné vlastníky lesa MET ČZU Chaloupková K., Stejskal J., Lstibůrek M. 73189_2016-MZE-16222_M137
Komplexní strategie hospodaření s genovými zdroji u VLS ČR, s.p. MET ČZU Chaloupková K., Stejskal J., Lstibůrek M. 73191_2016-MZE-16222_M138
Pěstování jasanu v prostředí s výskytem  Hymenoscyphus fraxineus  MET VÚKOZ + ÚHÚL Černý K., Havrdová L., Hrabětová M., Zlatník V. 73910_2016-MZE-16222_M140
TANABBO II – model pro hodnocení rizika napadení lesních porostů lýkožroutem smrkovým Ips typographus (L.) [Coleoptera: Curculionidae] MET ČZU + VÚLHM Jakuš R., Blaženec M., Koreň M., Barka I., Lukášová K., Holuša J., Lubojacký J. 74744_2016-MZE-16222_M141
Hodnocení a predikce současných ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy s využitím nákladové metody MAP VÚKOZ + VÚLHM Černý K., Romportl D., Strnadová V., Fedusiv L., Gabrielová Š., Haňáčková Z., Havrdová L., Hrabětová M., Mrázková M., Novotná K., Štochlová P., Zahradník D., Pešková V. 31392_2016-MZE-16222_MAPA650
Hodnocení a predikce současných ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy podle Vyhlášky Ministerstva financí 441/2013 Sb.  MAP VÚKOZ + VÚLHM Černý K., Romportl D., Strnadová V., Fedusiv L., Gabrielová Š., Haňáčková Z., Havrdová L., Hrabětová M., Mrázková M., Novotná K., Štochlová P., Zahradník D., Pešková V. 31398_2016-MZE-16222_MAPA651
Ohrožení smrkových porostů suchem, soubor map 2015 MAP VÚLHM Šrámek V., Neudertová Hellebrandová K. 32612_2016-MZE-16222_MAPA652
Plošný výrobní potenciál pro harvestorovou technologii v ČR k 31. 12. 2015 MAP ČZU Dvořák J., Natov P. 49590_2016-MZE-16222_MAPA653
Objemový výrobní potenciál pro harvestorovou technologii v ČR k 31. 12. 2015 MAP ČZU Natov P., Dvořák J. 49593_2016-MZE-16222_MAPA654
Genetická charakterizace významných regionálních populací jedle bělokoré v České republice  MAP VÚLHM Fulín M., Čáp J., Cvrčková H., Novotný P., Máchová P., Dostál J., Frýdl J., Beran F. 52314_2016-MZE-16222_MAPA655
Mapa potenciálního poškození lesních porostů ČR nekrózou jasanu  MAP VÚKOZ + VÚLHM Havrdová L., Zahradník D., Černý K., Chumanová E., Romportl D., Pešková V. 60487_2016-MZE-16222_MAPA656
Soubor map: Střednědobá prognóza poškozování lesních porostů v České republice MAP ČZU Trombik J., Hlásny T., Barka I., Turčáni M., Marušák R. 65909_2016-MZE-16222_MAPA657
Soubor map: Posun produkčního optima jedle bělokoré (Abies alba Mill.) v důsledku změny klimatu v České republice MAP ČZU + ÚHÚL + CZECHGLOBE Hlásny T., Trombik J., Turčáni M., Kubišta J., Štěpánek P. 65912_2016-MZE-16222_MAPA658
Soubor map: Posun produkčního optima dubu letního (Quercus robur L.) a dubu zimního (Quercus petraea Matusch.) v důsledku změny klimatu v České republice MAP ČZU + ÚHÚL + CZECHGLOBE Hlásny T., Trombik J., Turčáni M., Kubišta J., Štěpánek P. 65916_2016-MZE-16222_MAPA659
Genetická charakterizace významných regionálních populací buku lesního v České republice  MAP VÚLHM Fulín M., Čáp J., Cvrčková H., Novotný P., Máchová P., Dostál J., Frýdl J. 63128_2016-MZE-16222_MAPA660
Predikce potenciálních dlouhodobých ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy podle Vyhlášky Ministerstva financí č. 441/2013 Sb.  MAP VÚKOZ + VÚLHM Černý K., Romportl D., Strnadová V., Fedusiv L., Gabrielová Š., Haňáčková Z., Havrdová L., Hrabětová M., Mrázková M., Novotná K., Štochlová P., Zahradník D., Pešková V. 67347_2016-MZE-16222_MAPA661
Současné rozšíření fytoftorové hniloby olší v břehových porostech povodí Vltavy  MAP VÚKOZ Černý K., Romportl D., Strnadová V., Zahradník D. 67348_2016-MZE-16222_MAPA662
Genetická charakterizace významných regionálních populací dubu letního v České republice  MAP VÚLHM Novotný P., Fulín M., Čáp J., Cvrčková H., Máchová P., Trčková O., Buriánek V., Dostál J., Frýdl J. 71031_2016-MZE-16222_MAPA663
Soubor map: Potenciál a riziko využívání těžebních zbytků v borových porostech na majetku Městských lesů Doksy, s.r.o. MAP ČZU Remeš J., Bílek L., Kašpar J. 72276_2016-MZE-16222_MAPA664
Genetická charakterizace významných regionálních populací dubu zimního v České republice  MAP VÚLHM Novotný P., Fulín M., Čáp J., Cvrčková H., Máchová P., Trčková O., Buriánek V., Dostál J., Frýdl J. 72806_2016-MZE-16222_MAPA665
Genetická charakterizace významných regionálních populací borovice lesní v České republice  MAP VÚLHM Čáp J., Fulín M., Novotný P., Cvrčková H., Máchová P., Trčková O., Poláková L., Dostál J., Frýdl J. 72804_2016-MZE-16222_MAPA666
Prostorové chování jelení zvěře navštěvující přezimovací obůrku MAP ČZU Ježek M., Kušta T. 73178_2016-MZE-16222_MAPA667
Věrnost jelení zvěře domovským okrskům  MAP ČZU Ježek M., Kušta T. 73182_2016-MZE-16222_MAPA668
Věrnost černé zvěře domovským okrskům  MAP ČZU Ježek M., Kušta T. 73184_2016-MZE-16222_MAPA669
Soubor map: Plochy lesních majetků podle kategorií vlastníků lesů v České republice – 2015 MAP ČZU Jarský V., Wild J. 73897_2016-MZE-16222_MAPA670
Soubor map: Velikosti lesních majetků individuálních vlastníků lesů (fyzických osob) v České republice – 2015 MAP ČZU Jarský V., Wild J. 73898_2016-MZE-16222_MAPA671
Soubor map: Počty vlastníků lesů v České republice – 2015 MAP ČZU Jarský V., Wild J. osvedceni_MAPA_672_CZU_Pocty_vlatniku_lesu_CR2015
Soubor map: Počty individuálních vlastníků lesů (fyzických osob) v České republice – 2015 MAP ČZU Jarský V., Wild J. osvedceni_MAPA_673_CZU_Pocty_indiv_vlatniku_lesu_CR2015
Název Typ Organizace Autorský kolektiv Osvědčení
Metodika výběru ploch pro vápnění lesních půd  MET VÚLHM Šrámek V., Fadrhonsová V., Jurkovská L. 3915_2015-MZE-16222_M106
Srovnávací hodnoty pro hodnocení kontaminace lesních půd MET ČZU + MU + VÚLHM + VÚMOP Borůvka L., Drábek O., Fraňková A., Houška J., Tejnecký V., Sáňka M., Čupr P., Hofman J., Rotter P., Sáňka O., Slavíková Amemori A., Šindelářová L., Šudoma M., Vašíčková J., Šrámek V., Fadrhonsová V., Novotný R., Jurkovská L., Čechmánková J., Vácha R., Horváthová V., Skála J. 14661_2015-MZE-16222_M107
Metodický průvodce návrhem a realizací vozovek nízkokapacitních komunikací MET MENDELU + GEOSTAR + CDZ Ševelová L., Kozumplíková A., Florian A., Hauser J., Lažek D., Zedník P., Matula R. 23327_2015-MZE-16222_M108
Zalesňování v minulosti odvodněných zemědělských pozemků  MET VÚMOP + Les a voda Kulhavý Z., Čmelík M., Tlapáková L., Pelíšek I. 27406_2015-MZE-16222_M109
Využití metody mikropropagace pro záchranu silně ohroženého druhu břízy trpasličí (Betula nana)  MET VÚLHM Máchová P., Malá J., Cvrčková H. 37086_2015-MZE-16222_M110
Integrovaná ochrana proti pilatce smrkové Pristiphora abietina MET ČZU Holuša J. 57300_2015-MZE-16222_M111
Metodická příručka k určování domácích druhů olší  MET VÚLHM Buriánek V., Novotný P., Frýdl J. 64493_2015-MZE-16222_M112
Doporučené formy porostních směsí a způsoby jejich obhospodařování v ochranných pásmech zvlášté chraněných Územích ponechaných samovolnému vývoji v 5.-7.lesním vegetačním stupni MET VÚKOZ + VÚLHM Vrška T., Janík D., Adam D., Hort L., Modlinger R., Liška J. 68782_2015-MZE-16222_M113
Ochrana lesa před lýkožroutem smrkovým v ochranném pásmu lesních rezervaci ponechaných samovolnému vývoji MET VÚLHM + VÚKOZ Modlinger R., Liška J., Knížek M., Dušan A., Janík D., Hort L. 68783_2015-MZE-16222_M114
Metodika užívání odchytových zařízení MET ČZU Ježek M., Kušta T., Holá M. 68784_2015-MZE-16222_M115
Genetická charakterizace smrku ztepilého pomocí mikrosatelitových markerů MET VÚLHM Cvrčková H., Máchová P. 68785_2015-MZE-16222_M116
Ochrana skládek dřeva před napadením lýkožroutem smrkovým – Ips typographus (L.) (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) MET VÚLHM Zahradníková M., Zahradník P.  
Management mrtvého dřeva v hospodářských lesích MET ČZU Bače, R., Svoboda, M. 68998_2015-MZE-16222_M119
Kvalitativní parametry oddílů osiva buku dle jednotlivých přírodních lesních oblastí ČR (soubor map) MAP VÚLHM Kotrla P., Bezděčková L., Matějka K. ÚHÚL_402_2015_HUEL
Soubor map: Struktura lesního porostu v jižní části území přírodní památky Sítovka včetně hodnocení charakteru mrtvého dřeva MAP VÚLHM Špulák O., Souček J. 59515_2015-MZE-16222_MAPA626
Mapa potenciálního rizika výskytu a škod způsobených Phytophthora ×alni v lesních porostech ČR MAP VÚKOZ + VÚLHM Romportl D., Chumanová E., Černý K., Havrdová L., Strnadová V., Pešková V. 66448_2015-MZE-16222_MAPA627
Boubínský prales – půdní mapa MAP VÚKOZ Šamonil P., Valtera M., Adam D. 68786_2015-MZE-16222_MAPA628
Působení lýkožrouta smrkového – Ips typographus (L.) v jádrovém území Boubínského pralesa a přilehlém okolí po větrné disturbanci Emma  MAP VÚKOZ + VÚLHM Dušan A., Hort L., Janík D., Knížek M., Liška J., Modlinger R., Šamonil P., Vrška T., Valtera M. 68787_2015-MZE-16222_MAPA629
Působení lýkožrouta smrkového – Ips typographus (L.) v Žofínském pralese a přilehlém okolí po větrné disturbanci Kyrill  MAP VÚKOZ + VÚLHM Dušan A., Hort L., Janík D., Knížek M., Liška J., Modlinger R., Šamonil P., Vrška T., Valtera M. 68788_2015-MZE-16222_MAPA630
Žofínský prales – půdní mapa MAP VÚKOZ Šamonil P., Valtera M., Šebková B., Adam D. 68789_2015-MZE-16222_MAPA631
Potenciální ohrožení smrkových porostů podkorním hmyzem na území divize VLS Hořovice MAP ČZU Jakuš R., Barka I., Trombik J., Turčáni M. 68790_2015-MZE-16222_MAPA632
Potenciální ohrožení smrkových porostů podkorním hmyzem na území divize VLS Lipník nad Bečvou MAP ČZU Jakuš R., Barka I., Trombik J., Turčáni M. 68791_2015-MZE-16222_MAPA633
Potenciální ohrožení smrkových porostů podkorním hmyzem na území divize VLS Horní Planá MAP ČZU Jakuš R., Barka I., Trombik J., Turčáni M. 68792_2015-MZE-16222_MAPA634
Počet těžebně-dopravních strojů – harvestorů registrovaných v „Centrálním registru vozidel ČR“ k 1.7.2015 v kraji Hlavní město Praha MAP ČZU Natov P., Dvořák J., Tománek J., Hrib M. 68793_2015-MZE-16222_MAPA635
Počet těžebně-dopravních strojů – harvestorů registrovaných v „Centrálním registru vozidel ČR“ k 1.7.2015 ve Středočeském kraji MAP ČZU Natov P., Dvořák J., Tománek J., Hrib M. 68794_2015-MZE-16222_MAPA636
Počet těžebně-dopravních strojů – harvestorů registrovaných v „Centrálním registru vozidel ČR“ k 1.7.2015 v Jihočeském kraji MAP ČZU Natov P., Dvořák J., Tománek J., Hrib M. 68795_2015-MZE-16222_MAPA637
Počet těžebně-dopravních strojů – harvestorů registrovaných v „Centrálním registru vozidel ČR“ k 1.7.2015 v Plzeňském kraji MAP ČZU Natov P., Dvořák J., Tománek J., Hrib M. 68796_2015-MZE-16222_MAPA638
Počet těžebně-dopravních strojů – harvestorů registrovaných v „Centrálním registru vozidel ČR“ k 1.7.2015 v Karlovarském kraji MAP ČZU Natov P., Dvořák J., Tománek J., Hrib M. 68797_2015-MZE-16222_MAPA639
Počet těžebně-dopravních strojů – harvestorů registrovaných v „Centrálním registru vozidel ČR“ k 1.7.2015 v Ústeckém kraji MAP ČZU Natov P., Dvořák J., Tománek J., Hrib M. 68798_2015-MZE-16222_MAPA640
Počet těžebně-dopravních strojů – harvestorů registrovaných v „Centrálním registru vozidel ČR“ k 1.7.2015 v Libereckém kraji MAP ČZU Natov P., Dvořák J., Tománek J., Hrib M. 68799_2015-MZE-16222_MAPA641
Počet těžebně-dopravních strojů – harvestorů registrovaných v „Centrálním registru vozidel ČR“ k 1.7.2015 v Královehradeckém kraji MAP ČZU Natov P., Dvořák J., Tománek J., Hrib M. 68800_2015-MZE-16222_MAPA642
Počet těžebně-dopravních strojů – harvestorů registrovaných v „Centrálním registru vozidel ČR“ k 1.7.2015 v Pardubickém kraji MAP ČZU Natov P., Dvořák J., Tománek J., Hrib M. 68801_2015-MZE-16222_MAPA643
Počet těžebně-dopravních strojů – harvestorů registrovaných v „Centrálním registru vozidel ČR“ k 1.7.2015 v Olomouckém kraji MAP ČZU Natov P., Dvořák J., Tománek J., Hrib M. 68802_2015-MZE-16222_MAPA644
Počet těžebně-dopravních strojů – harvestorů registrovaných v „Centrálním registru vozidel ČR“ k 1.7.2015 ve Zlínském kraji MAP ČZU Natov P., Dvořák J., Tománek J., Hrib M. 68803_2015-MZE-16222_MAPA645
Počet těžebně-dopravních strojů – harvestorů registrovaných v „Centrálním registru vozidel ČR“ k 1.7.2015 v Moravskoslezském kraji MAP ČZU Natov P., Dvořák J., Tománek J., Hrib M. 68804_2015-MZE-16222_MAPA646
Počet těžebně-dopravních strojů – harvestorů registrovaných v „Centrálním registru vozidel ČR“ k 1.7.2015 v Jihomoravském kraji MAP ČZU Natov P., Dvořák J., Tománek J., Hrib M. 68805_2015-MZE-16222_MAPA647
Počet těžebně-dopravních strojů – harvestorů registrovaných v „Centrálním registru vozidel ČR“ k 1.7.2015 v kraji Vysočina MAP ČZU Natov P., Dvořák J., Tománek J., Hrib M. 68807_2015-MZE-16222_MAPA648
Genetická charakterizace významných regionálních populaci smrku ztepilého v České republice MAP VÚLHM Čáp J., Novotný P., Cvrčková H., Máchová P., Fulín M., Frýdl J., Dostál J., Buriánek V., Beran F., Lefnar R., Poláková L., Malá J. 68808_2015-MZE-16222_MAPA649
Název Typ Organizace Autorský kolektiv Osvědčení
Postup odběru vzorků populací lesních dřevin pro účely molekulárně-genetických analýz  MET VÚLHM Novotný P., Frýdl J., Dostál J., Čáp J., Buriánek V. 4988_2014-MZE-16222_M81
Nepůvodní druhy flóry lužních lesů a možnosti jejich eliminace MET MENDELU Řepka R., Maděra P., Šebesta J., Vahalík P. 3414_2014-MZE-16222_M82
Kontroly aplikací vápnění v lesních porostech  MET VÚLHM Šrámek V., Fadrhonsová V., Jurkovská L. 5343_2014-MZE-16222_M83
Stanovení délky a průběh stínu v maloplošných obnovních prvcích  MET VÚLHM Souček J. 32116_2014-MZE-16222_M84
Předosevní příprava lípy srdčité (Tilia cordata Mill.) fermentací po sběru semen ve voskové zralosti MET MENDELU Bednařík F., Mauer O. 42943_2014-MZE-16222_M85
Zásady pěstování jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51 – 80 cm  MET Lesoškolky + VÚLHM Němec P., Nárovcová J., Nárovec V. 53183_2014-MZE-16222_M86
Péče a ochrana kultur po obnově lesa a zalesňování MET MENDELU + VÚLHM Mauer O., Leugner J. 76179_2014-MZE-16222_M87
Mikropropagace endemitních jeřábů (Sorbus spp.) MET VÚLHM Malá J., Cvrčková H., Máchová P., Buriánek V. 82467_2014-MZE-16222_M88
Metodika hodnocení poškození asimilačních orgánů jehličnatých dřevin mrazem a možnosti zvyšování odolnosti sadebního materiálu douglasky tisolisté proti pozdním mrazům MET MENDELU Vaněk P., Mauer O., Cafourek J. 82527_2014-MZE-16222_M89
Předosevní příprava a doba výsevu douglasky tisolisté [Pseudotsuga menziesii (Mirb.)Franco] MET MENDELU Martiník A., Houšková K., Palátová E., Cafourek J., Mauer O. 82593_2014-MZE-16222_M90
Alternativní postupy pěstování a použití sadebního materiálu smrku pro horské oblasti s akcentem na udržení nebo zvýšení podílu jedinců s klimaxovou strategií růstu  MET VÚLHM Leugner J., Jurásek A., Martincová J. 85043_2014-MZE-16222_M91
Provázanost systému PEFC C-o-C s požadavky EUTR. Uvedení systému PEFC C-o-C podle požadavků TD CFCS 2002:2013 do souladu s požadavky právních předpisů v oblasti EUTR MET ČZU Dudík R. 86824_2014-MZE-16222_M92
Výchova porostů s douglaskou  MET VÚLHM Slodičák M., Kacálek D., Novák J., Dušek D. 87758_2014-MZE-16222_M93
Metodické postupy optimalizace vodního režimu uspořádáním kultur v krajině MET VÚLHM Švihla V., Černohous V., Šach F., Kantor P. 87761_2014-MZE-16222_M94
Metodická příručka k určování domácích druhů bříz MET VÚLHM Buriánek V., Novotný P., Frýdl J. 87769_2014-MZE-16222_M95
Dřeviny a byliny vhodné pro venkovská sídla na vybraném území MAS České středohoří MET VÚKOZ + MENDELU + PřF UK Baroš A., Barošová I., Businský R., Demková K., Medková L, Šantrůčková M., Velebil J., Boček S., Dokoupil L., Kašková M., Kučera Z. 87669_2014-MZE-16222_M96
Metodika pro výběr vhodných druhů dřevin a bylin pro venkovská sídla MET VÚKOZ + MENDELU + PřF UK Baroš A., Barošová I., Businský R., Demková K., Medková L, Šantrůčková M., Velebil J., Boček S., Dokoupil L., Kašková M., Kučera Z. 87673_2014-MZE-16222_M97
Metodický postup optimalizace mýtní těžby pro holosečný hospodářský způsob MET ČZU Marušák R., Kašpar J. 87944_2014-MZE-16222_M98
Metodický postup optimalizace mýtní těžby pro podrostní hospodářský způsob MET ČZU Marušák R., Kašpar J. 87945_2014-MZE-16222_M99
Metodický postup optimalizace mýtní těžby pro násečný hospodářský způsob MET ČZU Marušák R., Kašpar J. 87946_2014-MZE-16222_M100
Postupy zvyšování diverzity smrkových porostů využitím reprodukční schopnosti vtroušených jedinců buku MET MENDELU Dobrovolný L. 87947_2014-MZE-16222_M101
Obnova a strukturalizace přírodě blízkých porostů ve středních polohách MET ČZU Remeš J., Bílek L. 87949_2014-MZE-16222_M103
Optimalizace pěstování smíšených porostů se zastoupením douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) MET ČZU Podrázský V., Remeš J., Pulkrab K., Bílek L., Prknová H., Kubeček J. 87950_2014-MZE-16222_M104
Technologie pěstování listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách MET Burda + VÚLHM + ČZU + Dendria Burda P., Nárovcová J., Nárovec V., Kuneš I., Baláš M., Machovič I. 88028_2014-MZE-16222_M105
Odraz změn vodního režimu lužních lesů LZ Židlochovice v lesnické typologii MAP MENDELU Maděra P., Vahalík P., Řepka R., Mikita T. 32124_2014-MZE-16222_MAPA616
Soubor map pro PLO 7 Brdská vrchovina: Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2015, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Nakládal O., Brinkeová H. 86923_2014-MZE-16222_MAPA617
Mapa vybraných stromů starých odrůd ovocných dřevin nalezených ve vybraném území MAS České středohoří MAP MENDELU + VÚKOZ Boček S., Baroš A., Demková K. 87709_2014-MZE-16222_MAPA618
Mapa vybraných prvků lokální identity ve vybraném území MAS České středohoří MAP VÚKOZ + PřF UK Demková K., Baroš A., Businský R., Medková L., Šantrůčková M., Velebil J., Kučera Z., Kašková M. 87724_2014-MZE-16222_MAPA619
Soubor map vhodných prostředí pro potenciální výskyt tetřívka obecného v Doupovských horách MAP ČZU Ježek M., Kušta T., Holá M. 87874_2014-MZE-16222_MAPA620
Soubor map: Posun produkčního optima smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst) v důsledku změny klimatu v České republice MAP ČZU + ÚHÚL Hlásny T., Trombík J., Merganič J. Turčáni M., Marušák R., Vašíček J., Kubišta J. 87951_2014-MZE-16222_MAPA621
Soubor map: Posun produkčního optima buku lesního (Fagus sylvatica L.) v důsledku změny klimatu v České republice MAP ČZU + ÚHÚL Hlásny T., Trombík J., Merganič J. Turčáni M., Marušák R., Vašíček J., Kubišta J. 87952_2014-MZE-16222_MAPA622
Název Typ Organizace Autorský kolektiv Osvědčení
Metodika pro zjištění ekonomické efektivnosti existence a pěstování lesa nízkého MET ČZU Šišák L., Pulkrab K., Bukáček J. UHUL_364_2013_ÚŘ
Metody stanovení nadzemní biomasy buku (Fagus sylvatica L.) MET VÚLHM + ČZU Vejpustková M., Čihák T., Šrámek V., Zahradník D. 14333_2013-MZE-16222_M61
Metodika pro přípravu založení semenných sadů druhé generace MET ČZU Kobliha J., Lstibůrek M., Stejskal J. 16475_2013-MZE-16222_M62
Mikropropagace hrušně polničky (Pyrus pyraster (L.) Burgsdorf) MET VÚLHM Malá J., Cvrčková H., Máchová P., Dostál J. 41218_2013-MZE-16222_M63
Metodické postupy hodnocení přízemní vegetace v lesních ekosystémech  MET VÚLHM Buriánek V., Novotný P., Frýdl J., Čáp J., Dostál J. 43255_2013-MZE-16222_M64
Metodické principy využití isoenzymových analýz při ověřování geneticky podmíněné proměnlivosti dílčích populací lesních dřevin MET VÚLHM Ivanek O., Dostál J., Frýdl J., Novotný P., Čáp J., Buriánek V. 43257_2013-MZE-16222_M65
Certifikovaná metodika ukazatelů a systému technologických postupů v rámci těžební činnosti a udržitelného využívání lesních ekosystémů MET MENDELU Ulrich R., Vavříček D. 49166_2013-MZE-16222_M66
Výchova porostů borovice lesní MET VÚLHM Slodičák M., Novák J., Dušek D. 68356_2013-MZE-16222_M67
Biotické aspekty zdravotního stavu mladých dubových porostů MET VÚLHM Pešková V., Liška J., Knížek M. 74855_2013-MZE-16222_M68
Pěstební opatření k udržení kvality borových mlazin MET VÚLHM Nárovcová J., Nárovec V. 75644_2013-MZE-16222_M69
Obnova a dlouhodobá péče o břehové porosty v povodí Vltavy MET VÚKOZ Černý K., Strnadová V., Velebil J., Baroš A., Bulíř P. 77365_2013-MZE-16222_M70
Mikropropagace lýkovce vonného (Daphne cneorum L.) MET VÚLHM Malá J., Cvrčková H., Dostál J., Máchová P. 81203_2013-MZE-16222_M71
Metodika hodnocení genetické diverzity autochtonních populací jilmu na základě analýzy molekulárních markerů MET JU + VÚLHM Čurn V., Dědouchová M., Kubátováý B., Malá J., Máchová P., Cvrčková H. 82003_2013-MZE-16222_M72
Metodický postup stanovení objemu stojícího stromu pomocí digitální fotografie MET ČZU Tauber R., Marušák R., Stolariková R. 82944_2013-MZE-16222_M73
Metodický postup sběru dat na zkusných plochách pro stanovení porostní zásob MET ČZU Marušák R., Merganič J., Kašpar J. 82951_2013-MZE-16222_M74
Výmladkové plantáže rostlin produkujících bioaktivní látky – metodika výroby biomasy v podmínkách subtropů Afriky (Pelargonium graveolens, Lipia javanica, Trichilia emetica, Eucalyptus grandis) MET Matoušek + MENDELU + ČZU Kravka M., Dymák R., Kouba M. 82954_2013-MZE-16222_M75
Pěstební postupy ve smrkových porostech na bývalých zemědělských půdách MET VÚLHM Slodičák M., Kacálek D., Novák J., Dušek D. 82959_2013-MZE-16222_M76
Sběr, skladování a předosevní příprava semen buku lesního (Fagus sylvatica)  MET VÚLHM Bezděčková L., Řezníčková J. 83427_2013-MZE-16222_M77
Dřeviny a byliny vhodné pro venkovská sídla na území mikroregionu Moravský kras a Časnýř MET VÚKOZ + MENDELU + PřF UK Baroš A., Velebil J., Businský R., Stroblová L., Hrubá T., Šantrůčková M., Boček S., Dokoupil L., Kučera Z., Kašková M. 83831_2013-MZE-16222_M78
Dřeviny a byliny vhodné pro venkovská sídla na území Společenství obcí Čertovo břemeno MET VÚKOZ + MENDELU + PřF UK Baroš A., Velebil J., Businský R., Stroblová L., Hrubá T., Šantrůčková M., Boček S., Dokoupil L., Kučera Z., Hupková M. 83832_2013-MZE-16222_M79
Metodická příručka k určování domácích druhů dubů  MET VÚLHM Buriánek V., Benedíková M., Frýdl J., Novotný P. 77359_2013-MZE-16222_M80
Mapa počtu druhů cévnatých rostlin na polesí Valtice MAP MENDELU Řepka R., Maděra P., Šebesta J., Koutecký J., Klimánek M. 2230_2013-MZE-16222_MAPA557
Mapa počtu ohrožených druhů cévnatých rostlin na polesí Valtice MAP MENDELU Řepka R., Maděra P., Šebesta J., Koutecký J., Klimánek M. 2235_2013-MZE-16222_MAPA558
Mapa počtu ohrožených (C1 + C2) druhů cévnatých rostlin na polesí Valtice MAP MENDELU Řepka R., Maděra P., Šebesta J., Koutecký J., Klimánek M. 2246_2013-MZE-16222_MAPA559
Mapa počtu adventivních druhů cévnatých rostlin na polesí Valtice MAP MENDELU Řepka R., Maděra P., Šebesta J., Koutecký J., Klimánek M. 2252_2013-MZE-16222_MAPA560
Mapa počtu neofytních druhů cévnatých rostlin na polesí Valtice MAP MENDELU Řepka R., Maděra P., Šebesta J., Koutecký J., Klimánek M. 2297_2013-MZE-16222_MAPA561
Mapa vybraných taxonů na polesí Valtice: Acer negundo MAP MENDELU Řepka R., Maděra P., Šebesta J., Koutecký J., Klimánek M. 2300_2013-MZE-16222_MAPA562
Mapa vybraných taxonů na polesí Valtice: Aster lanceolatus MAP MENDELU Řepka R., Maděra P., Šebesta J., Koutecký J., Klimánek M. 2301_2013-MZE-16222_MAPA563
Mapa vybraných taxonů na polesí Valtice: Cirsium oleraceum, Angelica sylvestris, Filipendula ulmaria MAP MENDELU Řepka R., Maděra P., Šebesta J., Koutecký J., Klimánek M. 2305_2013-MZE-16222_MAPA564
Mapa vybraných taxonů na polesí Valtice: Carex divulsa MAP MENDELU Řepka R., Maděra P., Šebesta J., Koutecký J., Klimánek M. 2307_2013-MZE-16222_MAPA565
Mapa vybraných taxonů na polesí Valtice: Euphorbia lucida MAP MENDELU Řepka R., Maděra P., Šebesta J., Koutecký J., Klimánek M. 2309_2013-MZE-16222_MAPA566
Mapa vybraných taxonů na polesí Valtice: Impatiens parviflora MAP MENDELU Řepka R., Maděra P., Šebesta J., Koutecký J., Klimánek M. 2312_2013-MZE-16222_MAPA567
Mapa vybraných taxonů na polesí Valtice: Leucojum aestivum MAP MENDELU Řepka R., Maděra P., Šebesta J., Koutecký J., Klimánek M. 2314_2013-MZE-16222_MAPA568
Mapa vybraných taxonů na polesí Valtice: Maianthemum bifolium MAP MENDELU Řepka R., Maděra P., Šebesta J., Koutecký J., Klimánek M. 2315_2013-MZE-16222_MAPA569
Mapa vybraných taxonů na polesí Valtice: Parthenocissus inserta MAP MENDELU Řepka R., Maděra P., Šebesta J., Koutecký J., Klimánek M. 2318_2013-MZE-16222_MAPA570
Mapa vybraných taxonů na polesí Valtice: Ribes rubrum MAP MENDELU Řepka R., Maděra P., Šebesta J., Koutecký J., Klimánek M. 2321_2013-MZE-16222_MAPA571
Mapa vybraných taxonů na polesí Valtice: Viola elatior MAP MENDELU Řepka R., Maděra P., Šebesta J., Koutecký J., Klimánek M. 2324_2013-MZE-16222_MAPA572
Mapa vybraných taxonů na polesí Valtice: Viola mirabilis MAP MENDELU Řepka R., Maděra P., Šebesta J., Koutecký J., Klimánek M. 2327_2013-MZE-16222_MAPA573
Mapa počtu druhů cévnatých rostlin na polesí Tvrdonice MAP MENDELU Řepka R., Maděra P., Šebesta J., Koutecký J., Klimánek M. 2329_2013-MZE-16222_MAPA574
Mapa počtu ohrožených druhů cévnatých rostlin na polesí Tvrdonice MAP MENDELU Řepka R., Maděra P., Šebesta J., Koutecký J., Klimánek M. 2331_2013-MZE-16222_MAPA575
Mapa počtu ohrožených (C1 + C2) druhů cévnatých rostlin na polesí Tvrdonice MAP MENDELU Řepka R., Maděra P., Šebesta J., Koutecký J., Klimánek M. 2334_2013-MZE-16222_MAPA576
Mapa počtu adventivních druhů cévnatých rostlin na polesí Tvrdonice MAP MENDELU Řepka R., Maděra P., Šebesta J., Koutecký J., Klimánek M. 2335_2013-MZE-16222_MAPA577
Mapa počtu neofytních druhů cévnatých rostlin na polesí Tvrdonice MAP MENDELU Řepka R., Maděra P., Šebesta J., Koutecký J., Klimánek M. 2337_2013-MZE-16222_MAPA578
Mapa vybraných taxonů na polesí Tvrdonice: Veronica montana MAP MENDELU Řepka R., Maděra P., Šebesta J., Koutecký J., Klimánek M. 2339_2013-MZE-16222_MAPA579
Mapa vybraných taxonů na polesí Tvrdonice: Verbascum nigrum MAP MENDELU Řepka R., Maděra P., Šebesta J., Koutecký J., Klimánek M. 2341_2013-MZE-16222_MAPA580
Mapa vybraných taxonů na polesí Tvrdonice: Thalictrum flavum MAP MENDELU Řepka R., Maděra P., Šebesta J., Koutecký J., Klimánek M. 2346_2013-MZE-16222_MAPA581
Mapa vybraných taxonů na polesí Tvrdonice: Stellaria nemorum MAP MENDELU Řepka R., Maděra P., Šebesta J., Koutecký J., Klimánek M. 2349_2013-MZE-16222_MAPA582
Mapa vybraných taxonů na polesí Tvrdonice: Rudbeckia laciniata MAP MENDELU Řepka R., Maděra P., Šebesta J., Koutecký J., Klimánek M. 2350_2013-MZE-16222_MAPA583
Mapa vybraných taxonů na polesí Tvrdonice: Ranunculus lanuginosus MAP MENDELU Řepka R., Maděra P., Šebesta J., Koutecký J., Klimánek M. 2351_2013-MZE-16222_MAPA584
Mapa vybraných taxonů na polesí Tvrdonice: Lotus tenuis, Juncus compressus, Juncus inflexus, Odontites vernus, Trifolium fragiferum MAP MENDELU Řepka R., Maděra P., Šebesta J., Koutecký J., Klimánek M. 2353_2013-MZE-16222_MAPA585
Mapa vybraných taxonů na polesí Tvrdonice: Impatiens parviflora MAP MENDELU Řepka R., Maděra P., Šebesta J., Koutecký J., Klimánek M. 2354_2013-MZE-16222_MAPA586
Mapa vybraných taxonů na polesí Tvrdonice: Leucojum aestivum MAP MENDELU Řepka R., Maděra P., Šebesta J., Koutecký J., Klimánek M. 2357_2013-MZE-16222_MAPA587
Mapa vybraných taxonů na polesí Tvrdonice: Galium odoratum, Lathyrus vernus, Maianthemum bifolium MAP MENDELU Řepka R., Maděra P., Šebesta J., Koutecký J., Klimánek M. 2358_2013-MZE-16222_MAPA588
Mapa vybraných taxonů na polesí Tvrdonice: Galeopsis speciosa MAP MENDELU Řepka R., Maděra P., Šebesta J., Koutecký J., Klimánek M. 2361_2013-MZE-16222_MAPA589
Mapa vybraných taxonů na polesí Tvrdonice: Dryopteris dilatata, Dryopteris filix-mas, Dryopteris carthusiana, Athyrium filix-femina MAP MENDELU Řepka R., Maděra P., Šebesta J., Koutecký J., Klimánek M. 2364_2013-MZE-16222_MAPA590
Mapa vybraných taxonů na polesí Tvrdonice: Carex strigosa MAP MENDELU Řepka R., Maděra P., Šebesta J., Koutecký J., Klimánek M. 2365_2013-MZE-16222_MAPA591
Mapa vybraných taxonů na polesí Tvrdonice: Carex pilosa MAP MENDELU Řepka R., Maděra P., Šebesta J., Koutecký J., Klimánek M. 2368_2013-MZE-16222_MAPA592
Mapa vybraných taxonů na polesí Tvrdonice: Aster lanceolatus MAP MENDELU Řepka R., Maděra P., Šebesta J., Koutecký J., Klimánek M. 2369_2013-MZE-16222_MAPA593
Mapa vybraných taxonů na polesí Tvrdonice: Alium ursinum MAP MENDELU Řepka R., Maděra P., Šebesta J., Koutecký J., Klimánek M. 2371_2013-MZE-16222_MAPA594
Břehové porosty Mastníku, návrh obnovy MAP VÚKOZ Strnadová V., Černý K., Loskotová T. 94873_2013-MZE-16222_MAPA595
Překročení kritických zátěží nutričního dusíku celkovou depozicí dusíku na území lesních ekosystémů České republiky v roce 1994 MAP VÚLHM + EKOTOXA + ČGS Neudertová Hellebrandová K., Novotný R., Zapletal M., Chroust P., Skořepová I. 38308_2013-MZE-16222_MAPA596
Překročení kritických zátěží nutričního dusíku celkovou depozicí dusíku na území lesních ekosystémů České republiky v roce 2007 MAP VÚLHM + EKOTOXA + ČGS + ČHMÚ Neudertová Hellebrandová K., Novotný R., Zapletal M., Chroust P., Skořepová I., Hůnová I. 38320_2013-MZE-16222_MAPA597
Překročení kritických zátěží acidity celkovou potenciální kyselou depozicí síry a dusíku na území lesních ekosystémů České republiky v roce 1994 MAP VÚLHM + EKOTOXA + ČGS Neudertová Hellebrandová K., Novotný R., Zapletal M., Chroust P., Skořepová I. 38323_2013-MZE-16222_MAPA598
Překročení kritických zátěží acidity celkovou potenciální kyselou depozicí síry a dusíku na území lesních ekosystémů České republiky v roce 2007 MAP VÚLHM + EKOTOXA + ČGS + ČHMÚ Neudertová Hellebrandová K., Novotný R., Zapletal M., Chroust P., Skořepová I., Hůnová I. 38326_2013-MZE-16222_MAPA599
Park zámku a kláštera sester premonstrátek v Doksanech. Inventarizace dřevin parku, stav k říjnu 2012 MAP VÚKOZ Hrubá T. 54033_2013-MZE-16222_MAPA600
Soubor map: Zásoba odumřelého dřeva v lesních porostech školního lesního podniku Kostelec nad černými lesy MAP ČZU Merganič J., Merganičová K., Marušák R., Stolarková R. 82851_2013-MZE-16222_MAPA601
Soubor map: Průměrný produkční potenciál hlavních dřevin České republiky podle přírodních lesních oblastí MAP ČZU Merganič J., Hlásny T., Marušák R., Trombik J., Vašíček J., Kubišta J., Zeman M., Trnková E. 82851_2013-MZE-16222_MAPA602
Soubor map: Dopad klimatických změn na populace bekyně velkohlavé (Lymantria dispar, Lepidoptera: Lymantriidae) v Karpatech: vliv na distribuci a populační dynamiku MAP ČZU Hlásny T., Trombik J., Lukášová K. 82916_2013-MZE-16222_MAPA603
Soubor map: Dopad klimatických změn na populace lýkožrouta severského (Ips duplicatus, Coleoptera: Curculionidae) v Karpatech: vliv na distribuci a populační dynamiku MAP ČZU Hlásny T., Trombik J., Holuša J., Lukášová K. 82918_2013-MZE-16222_MAPA604
Soubor map: Dopad klimatických změn na populace lýkožrouta smrkového (Ips typographus, Coleoptera: Curculionidae) v Karpatech: vliv na distribuci a populační dynamiku MAP ČZU Trombik J., Hlásny T., Holuša J. 82922_2013-MZE-16222_MAPA605
Management významných introdukovaných dřevin na území ŠLP Kostelec nad Černými lesy MAP ČZU Podrázský V., Vopěnka P., Kuneš I., Remeš J. 82926_2013-MZE-16222_MAPA606
Soubor map pro PLO 13 Šumava: Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2014, 2015, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly. MAP ČZU Nakládal O., Šenfeld P. 82928_2013-MZE-16222_MAPA607
Soubor map pro PLO 12 – Předhoří Šumavy a Novohradských hor: Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2014, 2015, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly. MAP ČZU Nakládal O., Šenfeld P. 82931_2013-MZE-16222_MAPA608
Podtypy vývoje lesa v Krkonošském národním parku MAP ČZU Vacek S., Schwarz O., Mikeska M., Bílek L. 82934_2013-MZE-16222_MAPA609
Soubor map struktury porostů na TVP 39 – 44 založených na bývalé zemědělské půdě v Krkonošském národním parku MAP ČZU Vacek S., Podrázský V., Vacek Z., Bulušek D. 82937_2013-MZE-16222_MAPA610
Mapa vybraných stromů starých odrůd ovocných dřevin nalezených ve Společenství obcí Čertovo břemeno MAP VÚKOZ + MENDELU Sroblová L., Baroš A., Boček S., Dokoupil L. 83827_2013-MZE-16222_MAPA611
Mapa vybraných stromů starých odrůd ovocných dřevin nalezených v mikroregionech Moravský kras a Časnýř MAP VÚKOZ + MENDELU Demková K., Baroš A., Boček S., Dokoupil L. 83828_2013-MZE-16222_MAPA612
Mapa vybraných prvků lokální identity mikroregionů Moravský kras a Časnýř MAP VÚKOZ + PřF UK Baroš A., Demková K., Velebil J., Businský R., Stroblová L., Hrubá T., Šantrůčková M., Kučera Z., Hupková M. 83829_2013-MZE-16222_MAPA613
Soubor map: Struktura výzkumného a demonstračního objektu Jizerka na Středním Jizerském hřebenu MAP VÚLHM + ČZU Špulák O., Kacálek D., Balcar V., Kuneš I., Baláš M. 83830_2013-MZE-16222_MAPA614
Soubor map: Prostorové využití území spárkatou zvěří v závislosti na prostředí MAP ČZU Ježek M., Kušta T., Hart V. 83979_2013-MZE-16222_MAPA615
Název Typ Organizace Autorský kolektiv Osvědčení
Metodika generativní reprodukce topolů MET VÚLHM Čížková L. ÚŘ_68_2012
Metodika pro zjišťování početnosti drobných hlodavců v lesním prostředí MET AV ČR Homolka M., Zejda J., Heroldová M., Kamler J. 14317_2012-MZE-16222_M39
Identifikace symptomů napadení dřevin a okrasných rostlin patogeny z rodu Phytophthora de Bary MET VÚKOZ Mrázková M., Černý K., Strnadová V., Filipová N. 53997_2012-MZE-16222_M40
Metodika pro odhad poškození způsobeného hlodavci ohryzem kůry na obnově lesa MET AV ČR Homolka M., Zejda J., Heroldová M., Kamler J. 60280_2012-MZE-16222_M41
Metodické postupy při využívání vegetativních variant rezistentních jedinců smrku ztepilého při zalesňování v Krušných horách MET VÚLHM Frýdl J., Novotný P., Ivanek O., Buriánek V., Čáp J. 89135_2012-MZE-16222_M42
Metody analýz forem hliníku v lesních půdách, půdním roztoku a kořenech dřevin MET VÚLHM + ČZU Šrámek V., Fadrhonsová V., Novotný R., Vortelová L., Borůvka L., Drábek O., Tejnecký V. 89091_2012-MZE-16222_M43
Metodika stanovení biomasy kleče (včetně sum pro jednotlivé segmety) jako podklad pro realizační projekty jejího odstraňování MET MENDELU Špinlerová Z. 101610_2012-MZE-16222_M44
Metodika postupu přípravy odstraňování klečových porostů ve vrcholových polohách Hrubého Jeseníku MET MENDELU Maděra P., Buček A., Špinlerová Z., Culek M., Friedl M., Matějíček J., Pecháček J., Roštinský P., Šenfelder M., Tippner A., Vavříček D. 101637_2012-MZE-16222_M45
Metodika stanovení výkonnosti energetiky, ekonomiky, poškození půdy, stojících stromů a emisí cizorodých látek výrobních systémů těžebních strojů MET ČZU Janeček A., Ulrich R., Neruda J. 136102_2012-MZE-16222_M46
Metodika stanovení výkonnosti energetiky, ekonomiky, poškození půdy, stojících stromů, semenáčků a emisí cizorodých látek výrobních systémů traktorů v těžební činnosti MET ČZU Janeček A., Ulrich R., Neruda J. 136109_2012-MZE-16222_M47
Metodika stanovení výkonnosti energetiky, ekonomiky, poškození půdy, stojících stromů a emisí cizorodých látek výrobních systémů lanových systémů MET ČZU Janeček A., Ulrich R., Suchomel J., Mikleš J. 136114_2012-MZE-16222_M48
Metodika stanovení výkonnosti energetiky, ekonomiky, poškození půdy, stojících stromů, semenáčků a emisí cizorodých látek motorových pil MET ČZU Janeček A., Ulrich R., Suchomel J., Mikleš J., Šulek J. 136117_2012-MZE-16222_M49
Metodika stanovení výkonnosti energetiky, ekonomiky, poškození půdy, stojících stromů a emisí cizorodých látek výrobních systémů dálkové dopravy dříví MET ČZU Janeček A., Ulrich R., Neruda J. 136132_2012-MZE-16222_M50
Mikropropagace jabloně lesní (Malus sylvestris Mill.) MET VÚLHM Malá J., Cvrčková H., Máchová P., Dostál J. 204561_2012-MZE-16222_M51
Netradiční způsoby boje s lýkožroutem smrkovým – Ips Typographus (Coleoptera: Curculionidae) MET Správa NP a CHKO Šumava + ČZU Juha M., Turčáni M., Holuša J., Lukášová K. 215101_2012-MZE-16222_M52
Využití smrku ztepilého Picea abies (L.) Karst. se zvýšenou odolností ke stresům při obnově horských lesů MET VÚLHM Leugner J., Jurásek A., Martincová J. 215078_2012-MZE-16222_M53
Kvalita semen buku lesního MET VÚLHM Bezděčková L., Procházková Z. 213884_2012-MZE-16222_M54
Metodika ke stanovení vlivu plošné chemické meliorace lesních půd na půdní a epigeickou (povrchovou) faunu bezobratlých MET MENDELU Kula E. 231583_2012-MZE-16222_M55
Systém diferencovaného hospodaření v lesních ekosystémech MET MENDELU + ÚHÚL Holuša O., Holušová K. 228132_2012-MZE-16222_M56
Metodika testů potomstev lesních dřevin pro zakládání semenných sadů 2. generace MET ČZU Kobliha J., Lstibůrek M., Hynek V., Klápště J., Stejskal J. 218370_2012-MZE-16222_M57
Metodika využití mikrosatelitů DNA při šlechtění borovice lesní v České republice MET ČZU Korecký J., Lstibůrek M., Kobliha J. 218402_2012-MZE-16222_M58
Hodnocení škod způsobených sněhem na lesních porostech MET ÚHÚL + VÚLHM Křístek Š., Urbaňcová N., Holuša J. 228343_2012-MZE-16222_M59
Kritéria výběru sadebního materiálu borovice lesní pro stanoviště ohrožovaná suchem MET VÚLHM Nárovcová J., Nárovec V. 228167_2012-MZE-16222_M60
Mapa vybraných prvků lokální identity Společenství obcí Čertovo břemeno  MAP VÚKOZ Stroblová L., Businský R., Hrubá T., Šantrůčková M., Velebil J. 227510_2012-MZE-16222_MAPA72
Soubor map pro PLO 1 Krušné hory (okres CH): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Nakládal O., Uhlíková H. 229413_2012-MZE-16222_MAPA73
Soubor map pro PLO 1 Krušné hory (okres SO): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Nakládal O., Uhlíková H. 229414_2012-MZE-16222_MAPA74
Soubor map pro PLO 1 Krušné hory (okres KV): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Nakládal O., Uhlíková H. 229415_2012-MZE-16222_MAPA75
Soubor map pro PLO 1 Krušné hory (okres CV): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Nakládal O., Uhlíková H. 229443_2012-MZE-16222_MAPA76
Soubor map pro PLO 1 Krušné hory (okres MO): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Nakládal O., Uhlíková H. 229444_2012-MZE-16222_MAPA77
Soubor map pro PLO 1 Krušné hory (okresy TP, UL): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Nakládal O., Uhlíková H. 229445_2012-MZE-16222_MAPA78
Soubor map pro PLO 2 Podkrušnohorské pánve (okresy CH, KV, SO): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Nakládal O., Uhlíková H. 229446_2012-MZE-16222_MAPA79
Soubor map pro PLO 2 Podkrušnohorské pánve (okresy CV, LN, MO, TP, UL): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Nakládal O., Uhlíková H. 229447_2012-MZE-16222_MAPA80
Soubor map pro PLO 3 Karlovarská vrchovina (okres SO): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Nakládal O., Uhlíková H. 229448_2012-MZE-16222_MAPA81
Soubor map pro PLO 3 Karlovarská vrchovina (okresy CH, TC): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Nakládal O., Uhlíková H. 229449_2012-MZE-16222_MAPA82
Soubor map pro PLO 3 Karlovarská vrchovina (okresy KV, PS): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Nakládal O., Uhlíková H. 229450_2012-MZE-16222_MAPA83
Soubor map pro PLO 6 Západočeská pahorkatina (okresy CH, TC): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Nakládal O., Uhlíková H. 229451_2012-MZE-16222_MAPA84
Soubor map pro PLO 6 Západočeská pahorkatina (okresy KV, PS): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Nakládal O., Uhlíková H. 229452_2012-MZE-16222_MAPA85
Soubor map pro PLO 6 Západočeská pahorkatina (okres DO): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Nakládal O., Uhlíková H. 229453_2012-MZE-16222_MAPA86
Soubor map pro PLO 6 Západočeská pahorkatina (okres KT): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Nakládal O., Uhlíková H. 229457_2012-MZE-16222_MAPA87
Soubor map pro PLO 6 Západočeská pahorkatina (okresy PJ, PM, RO): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Nakládal O., Uhlíková H. 229458_2012-MZE-16222_MAPA88
Soubor map pro PLO 8 Křivoklátsko a Český kras: Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Nakládal O., Uhlíková H. 229459_2012-MZE-16222_MAPA89
Soubor map pro PLO 9 Rakovnicko-Kladenská pahorkatina (okres KV): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Nakládal O., Uhlíková H. 229460_2012-MZE-16222_MAPA90
Soubor map pro PLO 9 Rakovnicko-Kladenská pahorkatina (okres PS): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Nakládal O., Uhlíková H. 229461_2012-MZE-16222_MAPA91
Soubor map pro PLO 9 Rakovnicko-Kladenská pahorkatina (okresy KD, LN, ME, PC, RA): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Nakládal O., Uhlíková H. 229462_2012-MZE-16222_MAPA92
Soubor map pro PLO 10 Středočeská pahorkatina (okresy CB, KT, PI, PJ, ST, TA): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Nakládal O., Uhlíková H. 229463_2012-MZE-16222_MAPA93
Soubor map pro PLO 10 Středočeská pahorkatina (okresy BN, HB, KH, KO, PB, PC, PH): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Nakládal O., Uhlíková H. 229464_2012-MZE-16222_MAPA94
Soubor map pro PLO 11 Český les (okresy DO, KT): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Nakládal O., Uhlíková H. 229465_2012-MZE-16222_MAPA95
Soubor map pro PLO 11 Český les (okres TC): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Nakládal O., Uhlíková H. 229466_2012-MZE-16222_MAPA96
Soubor map pro PLO 11 Český les (okres CH): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Nakládal O., Uhlíková H. 229467_2012-MZE-16222_MAPA97
Soubor map pro PLO 14 Novohradské hory: Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Uhlíková H., Nakládal O. 229468_2012-MZE-16222_MAPA98
Soubor map pro PLO 15 Jihočeské pánve (okresy CB, PI, PT, ST): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Uhlíková H., Nakládal O. 229469_2012-MZE-16222_MAPA99
Soubor map pro PLO 15 Jihočeské pánve (okresy CB, JH, TA): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Uhlíková H., Nakládal O. 229470_2012-MZE-16222_MAPA100
Soubor map pro PLO 17 Polabí (okresy KD, LB, LN, LT, MB, ME, PC, PH, SM): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Uhlíková H., Nakládal O. 229471_2012-MZE-16222_MAPA101
Soubor map pro PLO 17 Polabí (okresy CR, HK, JC, KO, NA, NB, PA, RK, UO): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Uhlíková H., Nakládal O. 229472_2012-MZE-16222_MAPA102
Soubor map pro PLO 19 Lužická pískovcová vrchovina (okresy DC, UL): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Uhlíková H., Nakládal O. 229473_2012-MZE-16222_MAPA103
Soubor map pro PLO 19 Lužická pískovcová vrchovina (okresy CL, LB): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Uhlíková H., Nakládal O. 229474_2012-MZE-16222_MAPA104
Soubor map pro PLO 20 Lužická pahorkatina (okres DC): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Uhlíková H., Nakládal O. 229475_2012-MZE-16222_MAPA105
Soubor map pro PLO 20 Lužická pahorkatina (okres LB): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Uhlíková H., Nakládal O. 229476_2012-MZE-16222_MAPA106
Soubor map pro PLO 21 Jizerské hory a Ještěd (okres LB – 1. část): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Uhlíková H., Nakládal O. 229477_2012-MZE-16222_MAPA107
Soubor map pro PLO 21 Jizerské hory a Ještěd (okres LB – 2. část): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Uhlíková H., Nakládal O. 229478_2012-MZE-16222_MAPA108
Soubor map pro PLO 21 Jizerské hory a Ještěd (okres JN): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Uhlíková H., Nakládal O. 229479_2012-MZE-16222_MAPA109
Soubor map pro PLO 22 Krkonoše (okresy JN, SM): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Uhlíková H., Nakládal O. 229480_2012-MZE-16222_MAPA110
Soubor map pro PLO 22 Krkonoše (okres TU): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Uhlíková H., Nakládal O. 229481_2012-MZE-16222_MAPA111
Soubor map pro PLO 23 Podkrkonoší (okresy JN, LB): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Uhlíková H., Nakládal O. 229482_2012-MZE-16222_MAPA112
Soubor map pro PLO 23 Podkrkonoší (okresy JC, SM): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Uhlíková H., Nakládal O. 229483_2012-MZE-16222_MAPA113
Soubor map pro PLO 23 Podkrkonoší (okresy HK, NA, TU): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Uhlíková H., Nakládal O. 229484_2012-MZE-16222_MAPA114
Soubor map pro PLO 24 Sudetské mezihoří (okres TU): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Uhlíková H., Nakládal O. 229485_2012-MZE-16222_MAPA115
Soubor map pro PLO 24 Sudetské mezihoří (okres NA): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Uhlíková H., Nakládal O. 229486_2012-MZE-16222_MAPA116
Soubor map pro PLO 25 Orlické hory (okres RK): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Uhlíková H., Nakládal O. 229487_2012-MZE-16222_MAPA117
Soubor map pro PLO 25 Orlické hory (okresy SU, UO): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Uhlíková H., Nakládal O. 229488_2012-MZE-16222_MAPA118
Soubor map pro PLO 26 Předhoří Orlických hor (okresy NA, RK): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Uhlíková H., Nakládal O. 229489_2012-MZE-16222_MAPA119
Soubor map pro PLO 26 Předhoří Orlických hor (okres UO): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Uhlíková H., Nakládal O. 229490_2012-MZE-16222_MAPA120
Soubor map pro PLO 27 Hrubý Jeseník (okresy SU, UO): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Uhlíková H., Nakládal O. 229491_2012-MZE-16222_MAPA121
Soubor map pro PLO 27 Hrubý Jeseník (okres JE): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Uhlíková H., Nakládal O. 229492_2012-MZE-16222_MAPA122
Soubor map pro PLO 27 Hrubý Jeseník (okres SU): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Nakládal O., Uhlíková H., Turčáni M. 229493_2012-MZE-16222_MAPA123
Soubor map pro PLO 27 Hrubý Jeseník (okres BR): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Nakládal O., Uhlíková H., Turčáni M. 229494_2012-MZE-16222_MAPA124
Soubor map pro PLO 28 Předhoří Hrubého Jeseníku (okresy BR, OL, SU, UO): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Nakládal O., Uhlíková H., Turčáni M. 229495_2012-MZE-16222_MAPA125
Soubor map pro PLO 28 Předhoří Hrubého Jeseníku (okres JE): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Nakládal O., Uhlíková H., Turčáni M. 229496_2012-MZE-16222_MAPA126
Soubor map pro PLO 28 Předhoří Hrubého Jeseníku (okres BR): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Nakládal O., Uhlíková H., Turčáni M. 229497_2012-MZE-16222_MAPA127
Soubor map pro PLO 31 Českomoravské mezihoří (okresy CR, UO): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Nakládal O., Uhlíková H., Turčáni M. 229498_2012-MZE-16222_MAPA128
Soubor map pro PLO 31 Českomoravské mezihoří (okresy BK, OL, SU, SY): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Nakládal O., Uhlíková H., Turčáni M. 229499_2012-MZE-16222_MAPA129
Soubor map pro PLO 33 Předhoří Českomoravské vrchoviny: Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Nakládal O., Uhlíková H., Turčáni M. 229500_2012-MZE-16222_MAPA130
Soubor map pro PLO 34 Hornomoravský úval: Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Nakládal O., Uhlíková H., Turčáni M. 229502_2012-MZE-16222_MAPA131
Soubor map pro PLO 35 Jihomoravské úvaly: Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Nakládal O., Uhlíková H., Turčáni M. 229503_2012-MZE-16222_MAPA132
Soubor map pro PLO 36 Středomoravské Karpaty: Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Nakládal O., Uhlíková H., Turčáni M. 229504_2012-MZE-16222_MAPA133
Soubor map pro PLO 37 Kelečská pahorkatina: Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Uhlíková H., Nakládal O., Turčáni M. 229505_2012-MZE-16222_MAPA134
Soubor map pro PLO 38 Bílé Karpaty a Vizovické vrchy (okres HO): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Uhlíková H., Nakládal O., Turčáni M. 229506_2012-MZE-16222_MAPA135
Soubor map pro PLO 38 Bílé Karpaty a Vizovické vrchy (okres UH): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Uhlíková H., Nakládal O., Turčáni M. 229507_2012-MZE-16222_MAPA136
Soubor map pro PLO 38 Bílé Karpaty a Vizovické vrchy (okres ZL): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Uhlíková H., Nakládal O., Turčáni M. 229508_2012-MZE-16222_MAPA137
Soubor map pro PLO 38 Bílé Karpaty a Vizovické vrchy (okres VS): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Uhlíková H., Nakládal O., Turčáni M. 229509_2012-MZE-16222_MAPA138
Soubor map pro PLO 39 Podbeskydská pahorkatina: Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Uhlíková H., Nakládal O., Turčáni M. 229510_2012-MZE-16222_MAPA139
Soubor map pro PLO 40 Moravskoslezské Beskydy (okres FM): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Uhlíková H., Nakládal O., Turčáni M. 229511_2012-MZE-16222_MAPA140
Soubor map pro PLO 40 Moravskoslezské Beskydy (okresy NJ, VS): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Uhlíková H., Nakládal O., Turčáni M. 229512_2012-MZE-16222_MAPA141
Soubor map pro PLO 41 Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky (okresy FM, VS): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Uhlíková H., Nakládal O., Turčáni M. 229513_2012-MZE-16222_MAPA142
Soubor map pro PLO 41 Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky (okresy KM, ZL): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Uhlíková H., Nakládal O., Turčáni M. 229514_2012-MZE-16222_MAPA143
Soubor map pro PLO 4 Doupovské hory: Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Uhlíková H., Nakládal O. 229515_2012-MZE-16222_MAPA144
Soubor map pro PLO 7 Brdská vrchovina: Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Nakládal O., Uhlíková H. 229516_2012-MZE-16222_MAPA145
Soubor map pro PLO 12 Předhoří Šumavy a Novohradských hor: Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Uhlíková H., Nakládal O. 229517_2012-MZE-16222_MAPA146
Soubor map pro PLO 13 Šumava: Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Nakládal O., Uhlíková H. 229518_2012-MZE-16222_MAPA147
Soubor map pro PLO 16 Českomoravská vrchovina (okresy BI, BK, CR, HB, KH, SY, ZR): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Uhlíková H., Nakládal O. 229519_2012-MZE-16222_MAPA148
Soubor map pro PLO 16 Českomoravská vrchovina (okresy BN, PB, PE, PI, TA): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Uhlíková H., Nakládal O. 229520_2012-MZE-16222_MAPA149
Soubor map pro PLO 16 Českomoravská vrchovina (okresy JH, JI, TR): Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Uhlíková H., Nakládal O. 229521_2012-MZE-16222_MAPA150
Soubor map pro PLO 18 Severočeská pískovcová plošina a Český ráj: Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Nakládal O., Uhlíková H. 229522_2012-MZE-16222_MAPA151
Soubor map pro PLO 29 Nízký Jeseník: Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Nakládal O., Uhlíková H. 229523_2012-MZE-16222_MAPA152
Soubor map pro PLO 30 Drahanská vrchovina: Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2013, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly MAP ČZU Nakládal O., Uhlíková H. 229524_2012-MZE-16222_MAPA153
Soubor map: rozšíření autochtonních populací hlavních druhů dřevin v NPR Voděradské bučiny MAP ČZU Remeš J., Bílek L., Vopěnka P. 229525_2012-MZE-16222_MAPA154
Soubor map: rozšíření autochtonních populací přimíšených a vtroušených druhů dřevin v NPR Voděradské bučiny MAP ČZU Bílek L., Remeš J., Vopěnka P. 229526_2012-MZE-16222_MAPA155
1. Soubor map – Návštěvnost lesa MAP ČZU Riedl M., Šišák L. 229527_2012-MZE-16222_MAPA156
2. Soubor map – Sběr hub MAP ČZU Riedl M., Šišák L. 229528_2012-MZE-16222_MAPA157
3. Soubor map – Sběr borůvek MAP ČZU Riedl M., Šišák L. 229529_2012-MZE-16222_MAPA158
4. Soubor map – Sběr malin MAP ČZU Riedl M., Šišák L. 229530_2012-MZE-16222_MAPA159
5. Soubor map – Sběr ostružin MAP ČZU Riedl M., Šišák L. 229531_2012-MZE-16222_MAPA160
6. Soubor map – Sběr brusinek MAP ČZU Riedl M., Šišák L. 229532_2012-MZE-16222_MAPA161
7. Soubor map – Sběr bezinek MAP ČZU Riedl M., Šišák L. 229533_2012-MZE-16222_MAPA162
8. Soubor map – Sběr lesních plodů MAP ČZU Riedl M., Šišák L. 229534_2012-MZE-16222_MAPA163
Soubor map porostů páté věkové třídy se zastoupením buku lesního (Fagus sylvatica L.) – kvallita A MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229535_2012-MZE-16222_MAPA164
Soubor map porostů páté věkové třídy se zastoupením buku lesního (Fagus sylvatica L.) – kvalita B MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229536_2012-MZE-16222_MAPA165
Soubor map porostů páté věkové třídy se zastoupením buku lesního (Fagus sylvatica L.) – kvalita C MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229537_2012-MZE-16222_MAPA166
Soubor map porostů páté věkové třídy se zastoupením buku lesního (Fagus sylvatica L.) – kvallita D MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229538_2012-MZE-16222_MAPA167
Soubor map porostů šesté věkové třídy se zastoupením buku lesního (Fagus sylvatica L.) – kvalita B MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229539_2012-MZE-16222_MAPA168
Soubor map porostů šesté věkové třídy se zastoupením buku lesního (Fagus sylvatica L.) – kvalita C MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229540_2012-MZE-16222_MAPA169
Soubor map porostů šesté věkové třídy se zastoupením buku lesního (Fagus sylvatica L.) – kvalita D MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229541_2012-MZE-16222_MAPA170
Soubor map porostů sedmé věkové třídy se zastoupením buku lesního (Fagus sylvatica L.) – kvalita A MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229542_2012-MZE-16222_MAPA171
Soubor map porostů sedmé věkové třídy se zastoupením buku lesního (Fagus sylvatica L.) – kvalita B MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229543_2012-MZE-16222_MAPA172
Soubor map porostů sedmé věkové třídy se zastoupením buku lesního (Fagus sylvatica L.) – kvalita C MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229544_2012-MZE-16222_MAPA173
Soubor map porostů sedmé věkové třídy se zastoupením buku lesního (Fagus sylvatica L.) – kvalita D MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229545_2012-MZE-16222_MAPA174
Soubor map porostů osmé věkové třídy se zastoupením buku lesního (Fagus sylvatica L.) – kvalita A MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229546_2012-MZE-16222_MAPA175
Soubor map porostů osmé věkové třídy se zastoupením buku lesního (Fagus sylvatica L.) – kvalita B MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229547_2012-MZE-16222_MAPA176
Soubor map porostů osmé věkové třídy se zastoupením buku lesního (Fagus sylvatica L.) – kvalita C MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229548_2012-MZE-16222_MAPA177
Soubor map porostů se zastoupením buku lesního (Fagus sylvatica L.) ve věku nad 161 let – kvalita A MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229549_2012-MZE-16222_MAPA178
Soubor map porostů se zastoupením buku lesního (Fagus sylvatica L.) ve věku nad 161 let – kvalita B MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229550_2012-MZE-16222_MAPA179
Soubor map porostů se zastoupením buku lesního (Fagus sylvatica L.) ve věku nad 161 let – kvalita C MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229551_2012-MZE-16222_MAPA180
Soubor map porostů páté věkové třídy se zastoupením dubu zimního (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) – kvalita B MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229552_2012-MZE-16222_MAPA181
Soubor map porostů páté věkové třídy se zastoupením dubu zimního (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) – kvalita C MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229553_2012-MZE-16222_MAPA182
Soubor map porostů šesté věkové třídy se zastoupením dubu zimního (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) – kvalita C MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229554_2012-MZE-16222_MAPA183
Soubor map porostů šesté věkové třídy se zastoupením dubu zimního (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) – kvalita D MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229555_2012-MZE-16222_MAPA184
Soubor map porostů sedmé věkové třídy se zastoupením dubu zimního (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) – kvalita B MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229556_2012-MZE-16222_MAPA185
Soubor map porostů osmé věkové třídy se zastoupením dubu zimního (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) – kvalita B MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229557_2012-MZE-16222_MAPA186
Soubor map porostů se zastoupením dubu zimního (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) ve věku nad 161 let – kvalita B MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229558_2012-MZE-16222_MAPA187
Soubor map porostů páté věkové třídy se zastoupením habru obecného (Carpinus betulus L.) – kvalita B MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229559_2012-MZE-16222_MAPA188
Soubor map porostů sedmé věkové třídy se zastoupením habru obecného (Carpinus betulus L.) – kvalita B MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229560_2012-MZE-16222_MAPA189
Soubor map porostů sedmé věkové třídy se zastoupením habru obecného (Carpinus betulus L.) – kvalita C MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229561_2012-MZE-16222_MAPA190
Soubor map porostů se zastoupením habru obecného (Carpinus betulus L.) ve věku nad 161 let – kvalita B MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229562_2012-MZE-16222_MAPA191
Soubor map porostů páté věkové třídy se zastoupením jilmu horského (Ulmus glabra Hudson) – kvalita B MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229563_2012-MZE-16222_MAPA192
Soubor map porostů páté věkové třídy se zastoupením jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia L.) – kvalita B MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229564_2012-MZE-16222_MAPA193
Soubor map porostů páté věkové třídy se zastoupením jasanu ztepilého (Fraxinus exelsior L.) – kvalita A MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229565_2012-MZE-16222_MAPA194
Soubor map porostů páté věkové třídy se zastoupením jasanu ztepilého (Fraxinus exelsior L.) – kvalita B MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229566_2012-MZE-16222_MAPA195
Soubor map porostů šesté věkové třídy se zastoupením jasanu ztepilého (Fraxinus exelsior L.) – kvalita A MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229567_2012-MZE-16222_MAPA196
Soubor map porostů šesté věkové třídy se zastoupením jasanu ztepilého (Fraxinus exelsior L.) – kvalita B MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229568_2012-MZE-16222_MAPA197
Soubor map porostů sedmé věkové třídy se zastoupením jasanu ztepilého (Fraxinus exelsior L.) – kvalita A MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229569_2012-MZE-16222_MAPA198
Soubor map porostů páté věkové třídy se zastoupením javoru klenu (Acer pseudoplatanus L.) – kvalita B MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229570_2012-MZE-16222_MAPA199
Soubor map porostů páté věkové třídy se zastoupením javoru klenu (Acer pseudoplatanus L.) – kvalita C MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229571_2012-MZE-16222_MAPA200
Soubor map porostů šesté věkové třídy se zastoupením javoru klenu (Acer pseudoplatanus L.) – kvalita B MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229572_2012-MZE-16222_MAPA201
Soubor map porostů sedmé věkové třídy se zastoupením javoru klenu (Acer pseudoplatanus L.) – kvalita B MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229573_2012-MZE-16222_MAPA202
Soubor map porostů osmé věkové třídy se zastoupením javoru klenu (Acer pseudoplatanus L.) – kvalita B MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229574_2012-MZE-16222_MAPA203
Soubor map porostů čtvrté věkové třídy se zastoupením olše lepkavé (Alnus glutinosa Gaertn.) – kvalita A MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229575_2012-MZE-16222_MAPA204
Soubor map porostů čtvrté věkové třídy se zastoupením olše lepkavé (Alnus glutinosa Gaertn.) – kvalita B MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229576_2012-MZE-16222_MAPA205
Soubor map porostů čtvrté věkové třídy se zastoupením olše lepkavé (Alnus glutinosa Gaertn.) – kvalita C MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229577_2012-MZE-16222_MAPA206
Soubor map porostů páté věkové třídy se zastoupením olše lepkavé (Alnus glutinosa Gaertn.) – kvalita A MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229578_2012-MZE-16222_MAPA207
Soubor map porostů páté věkové třídy se zastoupením olše lepkavé (Alnus glutinosa Gaertn.) – kvalita B MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229579_2012-MZE-16222_MAPA208
Soubor map porostů šesté věkové třídy se zastoupením olše lepkavé (Alnus glutinosa Gaertn.) – kvalita B MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229580_2012-MZE-16222_MAPA209
Soubor map porostů páté věkové třídy se zastoupením sekce topolů balzámových (Populus trichocarpa) – kvalita D MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229581_2012-MZE-16222_MAPA210
Soubor map porostů čtvrté věkové třídy se zastoupením břízy bělokoré (Betula pendula Roth.) – kvalita A MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229582_2012-MZE-16222_MAPA211
Soubor map porostů čtvrté věkové třídy se zastoupením břízy bělokoré (Betula pendula Roth.) – kvalita B MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229583_2012-MZE-16222_MAPA212
Soubor map porostů páté věkové třídy se zastoupením břízy bělokoré (Betula pendula Roth.) – kvalita A MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229584_2012-MZE-16222_MAPA213
Soubor map porostů páté věkové třídy se zastoupením břízy bělokoré (Betula pendula Roth.) – kvalita B MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229585_2012-MZE-16222_MAPA214
Soubor map porostů šesté věkové třídy se zastoupením břízy bělokoré (Betula pendula Roth.) – kvalita A MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229586_2012-MZE-16222_MAPA215
Soubor map porostů šesté věkové třídy se zastoupením břízy bělokoré (Betula pendula Roth.) – kvalita B MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229587_2012-MZE-16222_MAPA216
Soubor map porostů osmé věkové třídy se zastoupením břízy bělokoré (Betula pendula Roth.) – kvalita C MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229588_2012-MZE-16222_MAPA217
Soubor map porostů sedmé věkové třídy se zastoupením borovice lesní (Pinus sylvestris L.) – kvalita B MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229589_2012-MZE-16222_MAPA218
Soubor map porostů osmé věkové třídy se zastoupením borovice lesní (Pinus sylvestris L.) – kvalita B MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229590_2012-MZE-16222_MAPA219
Soubor map porostů páté věkové třídy se zastoupením modřínu opadavého (Larix decidua Mill.) – kvalita A MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229591_2012-MZE-16222_MAPA220
Soubor map porostů páté věkové třídy se zastoupením modřínu opadavého (Larix decidua Mill.) – kvalita B MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229592_2012-MZE-16222_MAPA221
Soubor map porostů šesté věkové třídy se zastoupením modřínu opadavého (Larix decidua Mill.) – kvalita A MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229593_2012-MZE-16222_MAPA222
Soubor map porostů šesté věkové třídy se zastoupením modřínu opadavého (Larix decidua Mill.) – kvalita B MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229594_2012-MZE-16222_MAPA223
Soubor map porostů sedmé věkové třídy se zastoupením modřínu opadavého (Larix decidua Mill.) – kvalita A MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229595_2012-MZE-16222_MAPA224
Soubor map porostů sedmé věkové třídy se zastoupením modřínu opadavého (Larix decidua Mill.) – kvalita B MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229596_2012-MZE-16222_MAPA225
Soubor map porostů osmé věkové třídy se zastoupením modřínu opadavého (Larix decidua Mill.) – kvalita B MAP ČZU Tipmann L., Marušák R. 229597_2012-MZE-16222_MAPA226
Soubor map porostů páté věkové třídy se zastoupením smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) – kvalita B MAP ČZU Tipmann L., Marušák R., Šálek L. 229598_2012-MZE-16222_MAPA227
Soubor map porostů páté věkové třídy se zastoupením smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) – kvalita C MAP ČZU Tipmann L., Marušák R., Šálek L. 229599_2012-MZE-16222_MAPA228
Soubor map porostů páté věkové třídy se zastoupením smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) – kvalita D MAP ČZU Tipmann L., Marušák R., Šálek L. 229600_2012-MZE-16222_MAPA229
Soubor map porostů šesté věkové třídy se zastoupením smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) – kvalita B MAP ČZU Tipmann L., Marušák R., Šálek L. 229601_2012-MZE-16222_MAPA230
Soubor map porostů šesté věkové třídy se zastoupením smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) – kvalita C MAP ČZU Tipmann L., Marušák R., Šálek L. 229602_2012-MZE-16222_MAPA231
Soubor map porostů sedmé věkové třídy se zastoupením smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) – kvalita B MAP ČZU Tipmann L., Marušák R., Šálek L. 229603_2012-MZE-16222_MAPA232
Soubor map porostů sedmé věkové třídy se zastoupením smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) – kvalita C MAP ČZU Tipmann L., Marušák R., Šálek L. 229604_2012-MZE-16222_MAPA233
Soubor map porostů sedmé věkové třídy se zastoupením smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) – kvalita D MAP ČZU Tipmann L., Marušák R., Šálek L. 229605_2012-MZE-16222_MAPA234
Soubor map porostů osmé věkové třídy se zastoupením smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) – kvalita C MAP ČZU Tipmann L., Marušák R., Šálek L. 229606_2012-MZE-16222_MAPA235
Soubor map porostů v imisních oblastech s podílem borovice kleče (Pinus mugo Turra) MAP ČZU Tipmann L., Marušák R., Šálek L. 229607_2012-MZE-16222_MAPA236
Soubor map porostů v imisních oblastech s podílem břízy pýřité (Betula pubescens Ehrh.) MAP ČZU Tipmann L., Marušák R., Šálek L. 229608_2012-MZE-16222_MAPA237
Soubor map porostů v imisních oblastech s podílem smrku omorika (Picea omorika (Pančić) Purkyně) MAP ČZU Tipmann L., Marušák R., Šálek L. 229609_2012-MZE-16222_MAPA238
Soubor map porostů v imisních oblastech s podílem smrku pichlavého (Picea pungens Engelm.) MAP ČZU Tipmann L., Marušák R., Šálek L. 229610_2012-MZE-16222_MAPA239
Soubor map porostů v imisních oblastech s podílem ostatních druhů smrku (Picea sp.) MAP ČZU Tipmann L., Marušák R., Šálek L. 229611_2012-MZE-16222_MAPA240
Populační hustota jelení zvěře v oblasti Krušných hor MAP ČZU Ježek M., Kušta T., Keken Z., Červený J. 229612_2012-MZE-16222_MAPA241
Populační hustota jelení zvěře v oblasti Severovýchodní Moravy MAP ČZU Ježek M., Kušta T., Keken Z., Červený J. 229613_2012-MZE-16222_MAPA242
Populační hustota jelení zvěře v oblasti Křivoklátska MAP ČZU Ježek M., Kušta T., Keken Z., Červený J. 229614_2012-MZE-16222_MAPA243
Šíření a výskyt psíka mývalovitého v České republice MAP ČZU Ježek M., Kušta T., Keken Z., Červený J. 229615_2012-MZE-16222_MAPA244
Šíření a výskyt mývala severního v České republice MAP ČZU Ježek M., Kušta T., Keken Z., Červený J. 229616_2012-MZE-16222_MAPA245
Šíření a výskyt norka amerického v České republice MAP ČZU Ježek M., Kušta T., Keken Z., Červený J. 229617_2012-MZE-16222_MAPA246
Populační hustota a výskyt spárkaté zvěře v oblasti Jihovýchodní Moravy MAP ČZU Ježek M., Kušta T., Keken Z. 229618_2012-MZE-16222_MAPA247
Populační hustota a výskyt spárkaté zvěře v oblasti Jihozápadní Moravy MAP ČZU Ježek M., Kušta T., Keken Z. 229619_2012-MZE-16222_MAPA248
Populační hutsota a výskyt spárkaté zvěře v oblasti Beskyd MAP ČZU Ježek M., Kušta T., Keken Z. 229620_2012-MZE-16222_MAPA249
Populační hustota a výskyt spárkaté zvěře v oblasti Východních Čech MAP ČZU Ježek M., Kušta T., Keken Z. 229621_2012-MZE-16222_MAPA250
Populační hustota a výskyt spárkaté zvěře v oblasti Třeboňské pánve MAP ČZU Ježek M., Kušta T., Keken Z. 229622_2012-MZE-16222_MAPA251
Populační hustota a výskyt spárkaté zvěře v oblasti Pošumaví MAP ČZU Ježek M., Kušta T., Keken Z. 229623_2012-MZE-16222_MAPA252
Populační hustota a výskyt spárkaté zvěře v oblasti Kolínska MAP ČZU Ježek M., Kušta T., Keken Z. 229624_2012-MZE-16222_MAPA253
Populační hustota a výskyt spárkaté zvěře v oblasti Českého Středohoří MAP ČZU Ježek M., Kušta T., Keken Z. 229625_2012-MZE-16222_MAPA254
Mapa kolizí dopravních prostředků se svěří na dálnicích v České republice (rok 2007-2011) MAP ČZU Kušta T., Keken Z., Ježek M. 229626_2012-MZE-16222_MAPA255
Mapa kolizí dopravních prostředků se svěří na rychlostních komunikacích v České republice (rok 2007-2011) MAP ČZU Kušta T., Keken Z., Ježek M. 229627_2012-MZE-16222_MAPA256
Mapa kolizí dopravních prostředků se svěří na silnicích I. třídy v České republice (rok 2007-2011) MAP ČZU Keken Z., Ježek M., Kušta T. 229628_2012-MZE-16222_MAPA257
Mapa kolizí dopravních prostředků se svěří na silnicích II. a III. třídy v České republice (rok 2007-2011) MAP ČZU Kušta T., Keken Z., Ježek M. 229629_2012-MZE-16222_MAPA258
Mapa nejčastějších srážek se zvěří na pozemních komunikacích v České republice (rok 2007-2011 ) a vyznačení rizikových úseků MAP ČZU Kušta T., Keken Z., Ježek M. 229630_2012-MZE-16222_MAPA259
Stav lesních odvozních cest v horské části LHC Frýdek – Místek (MFM201201) MAP ČZU Tománek J., Volný C. 229631_2012-MZE-16222_MAPA260
Povrchy odvozních cest v horské části LHC Frýdek – Místek (MFM201202) MAP ČZU Tománek J., Volný C. 229632_2012-MZE-16222_MAPA261
Odvozní cesty v horské části LHC Frýdek – Místek doporučené k rekonstrukci nebo asanaci (MFM201203) MAP ČZU Tománek J., Volný C. 229633_2012-MZE-16222_MAPA262
Sklony odvozních cest v horské části LHC Frýdek – Místek (MFM201204) MAP ČZU Tománek J., Volný C. 229634_2012-MZE-16222_MAPA263
Úseky odvozních cest v horské části LHC Frýdek – Místek se zvýšeným rizikem nehod (MFM201205) MAP ČZU Tománek J., Volný C., Dvořák J. 229635_2012-MZE-16222_MAPA264
Úseky odvozních cest v horské části LHC Frýdek – Místek navržené k provádění zimní údržby (MFM201206) MAP ČZU Tománek J., Volný C. 229636_2012-MZE-16222_MAPA265
Doporučený rozestup svodnic u štěrkových a zemních odvozních cest v horské části LHC Frýdek – Místek (MFM201207) MAP ČZU Tománek J., Volný C. 229637_2012-MZE-16222_MAPA266
Úseky odvozních cest v horské části LHC Frýdek – Místek se zvýšeným pohybem osob (MFM201208) MAP ČZU Tománek J., Volný C. 229638_2012-MZE-16222_MAPA267
Místní názvy odvozních cest v horské části LHC Frýdek – Místek (MFM201209) MAP ČZU Tománek J., Volný C. 229639_2012-MZE-16222_MAPA268
Konflikt mezi druhy povrchů odvozních cest evidovanými ÚHÚL a druhy povrchů zjištěnými při terénním měření v roce 2012 v horské části LHC Frýdek – Místek (MFM201210) MAP ČZU Tománek J., Volný C., Dvořák J. 229640_2012-MZE-16222_MAPA269
Úseky lesních odvozních cest v horské části LHC Frýdek – Místek vhodné pro cyklistiku dle TP 179 (MFM201211) MAP ČZU Volný C., Tománek J., Dvořák J. 229641_2012-MZE-16222_MAPA270
Úseky odvozních cest v horské části LHC Frýdek – Místek využitelné pro cykloturistiku (MFM201212) MAP ČZU Volný C., Tománek J., Dvořák J. 229642_2012-MZE-16222_MAPA271
Úseky odvozních cest v horské části LHC Frýdek – Místek využitelné pro sportovně-rekreační cyklistiku (MFM201213) MAP ČZU Volný C., Tománek J. 229643_2012-MZE-16222_MAPA272
Úseky odvozních cest v horské části LHC Frýdek – Místek využitelné pro cyklodopravu (MFM201214) MAP ČZU Volný C., Tománek J. 229644_2012-MZE-16222_MAPA273
Úseky odvozních cest v horské části LHC Frýdek – Místek využitelné pro in-line bruslení (MFM201215) MAP ČZU Volný C., Tománek J. 229645_2012-MZE-16222_MAPA274
Sjízdnost povrchu lesních odvozních cest v horské části LHC Frýdek – Místek pro cyklisty (MFM201216) MAP ČZU Volný C., Tománek J. 229646_2012-MZE-16222_MAPA275
Úseky odvozních cest v horské části LHC Frýdek-Místek využitelné pro běžecké lyžování (MFM201217) MAP ČZU Volný C., Tománek J. 229647_2012-MZE-16222_MAPA276
Povrchy cyklotras v horské části LHC Frýdek – Místek (MFM201218) MAP ČZU Volný C., Tománek J. 229648_2012-MZE-16222_MAPA277
Nevyhovující úseky existujících cyklotras v horské části LHC Frýdek – Místek (MFM201219) MAP ČZU Volný C., Tománek J. 229649_2012-MZE-16222_MAPA278
Soubor map: Dotace čerpané na nákup lesnické techniky v letech 2008-2011 podle okresů v Kč.ha-1 lesní půdy včetně počtu proplacených žádostí. MAP ČZU Dudík R., Šmída Z., Šišák L., Jarský V., Vopěnka P. 229650_2012-MZE-16222_MAPA279
Soubor map: Dotace čerpané na nákup lesnické techniky v letech 2008-2011 podle krajů v Kč.ha-1 lesní půdy včetně počtu proplacených žádostí. MAP ČZU Dudík R., Šmída Z., Šišák L., Jarský V., Vopěnka P. 229651_2012-MZE-16222_MAPA280
Soubor map: Dotace čerpané na zlepšení lesnické infrastruktury v letech 2008-2011 podle okresů v Kč.ha-1 lesní půdy včetně počtu proplacených žádostí. MAP ČZU Dudík R., Šmída Z., Šišák L., Jarský V., Vopěnka P. 229652_2012-MZE-16222_MAPA281
Soubor map: Dotace čerpané na zlepšení lesnické infrastruktury v letech 2008-2011 podle krajů v Kč.ha-1 lesní půdy včetně počtu proplacených žádostí. MAP ČZU Dudík R., Šmída Z., Šišák L., Jarský V., Vopěnka P. 229653_2012-MZE-16222_MAPA282
Soubor map: Dotace čerpané na obnovu lesního potenciálu po kalamitách v letech 2008-2011 podle okresů v Kč.ha-1 lesní půdy včetně počtu proplacených žádostí. MAP ČZU Dudík R., Šmída Z., Jarský V., Kupčák V. 229654_2012-MZE-16222_MAPA283
Soubor map: Dotace čerpané na obnovu lesního potenciálu po kalamitách v letech 2008-2011 podle krajů v Kč.ha-1 lesní půdy včetně počtu proplacených žádostí. MAP ČZU Dudík R., Šmída Z., Jarský V., Kupčák V. 229655_2012-MZE-16222_MAPA284
Soubor map: Dotace čerpané na zavádění preventivních opatření v letech 2008-2011 podle okresů v Kč.ha-1 lesní půdy včetně počtu proplacených žádostí. MAP ČZU Dudík R., Šmída Z., Jarský V., Kupčák V. 229656_2012-MZE-16222_MAPA285
Soubor map: Dotace čerpané na zavádění preventivních opatření v letech 2008-2011 podle krajů v Kč.ha-1 lesní půdy včetně počtu proplacených žádostí. MAP ČZU Dudík R., Šmída Z., Jarský V., Kupčák V. 229657_2012-MZE-16222_MAPA286
Soubor map: Dotace čerpané na neproduktivní investice v lesích v letech 2008-2011 podle okresů v Kč.ha-1 lesní půdy včetně počtu proplacených žádostí. MAP ČZU Dudík R., Šmída Z., Šišák L., Jarský V., Vopěnka P. 229658_2012-MZE-16222_MAPA287
Soubor map: Dotace čerpané na neproduktivní investice v lesích v letech 2008-2011 podle krajů v Kč.ha-1 lesní půdy včetně počtu proplacených žádostí. MAP ČZU Dudík R., Šmída Z., Šišák L., Jarský V., Vopěnka P. 229659_2012-MZE-16222_MAPA288
Soubor map: Dotace čerpané na nákup lesnické techniky v letech 2008-2011 podle okresů v tis. Kč včetně zastoupení právních forem žadatelů. MAP ČZU Dudík R., Šmída Z., Šišák L., Jarský V., Vopěnka, P. 229660_2012-MZE-16222_MAPA289
Soubor map: Dotace čerpané na nákup lesnické techniky v letech 2008-2011 podle krajů v tis. Kč včetně zastoupení právních forem žadatelů. MAP ČZU Dudík R., Šmída Z., Šišák L., Jarský V., Vopěnka, P. 229661_2012-MZE-16222_MAPA290
Soubor map: Dotace čerpané na zlepšení lesnické infrastruktury v letech 2008-2011 podle okresů v tis. Kč včetně zastoupení právních forem žadatelů. MAP ČZU Dudík R., Šmída Z., Šišák L., Jarský V., Vopěnka, P. 229662_2012-MZE-16222_MAPA291
Soubor map: Dotace čerpané na zlepšení lesnické infrastruktury v letech 2008-2011 podle krajů v tis. Kč včetně zastoupení právních forem žadatelů. MAP ČZU Dudík R., Šmída Z., Šišák L., Jarský V., Vopěnka, P. 229663_2012-MZE-16222_MAPA292
Soubor map: Dotace čerpané na obnovu lesního potenciálu po kalamitách v letech 2008-2011 podle okresů v tis. Kč včetně zastoupení právních forem žadatelů. MAP ČZU Dudík R., Šmída Z., Jarský V., Kupčák, V. 229664_2012-MZE-16222_MAPA293
Soubor map: Dotace čerpané na obnovu lesního potenciálu po kalamitách v letech 2008-2011 podle krajů v tis. Kč včetně zastoupení právních forem žadatelů. MAP ČZU Dudík R., Šmída Z., Jarský V., Kupčák, V. 229665_2012-MZE-16222_MAPA294
Soubor map: Dotace čerpané na zavádění preventivních opatření v letech 2008-2011 podle okresů v tis. Kč včetně zastoupení právních forem žadatelů. MAP ČZU Dudík R., Šmída Z., Jarský V., Kupčák, V. 229666_2012-MZE-16222_MAPA295
Soubor map: Dotace čerpané na zavádění preventivních opatření v letech 2008-2011 podle krajů v tis. Kč včetně zastoupení právních forem žadatelů. MAP ČZU Dudík R., Šmída Z., Jarský V., Kupčák, V. 229667_2012-MZE-16222_MAPA296
Soubor map: Dotace čerpané na neproduktivní investice v lesích v letech 2008-2011 podle okresů v tis. Kč včetně zastoupení právních forem žadatelů. MAP ČZU Dudík R., Šmída Z., Šišák L., Jarský V., Vopěnka, P. 229668_2012-MZE-16222_MAPA297
Soubor map: Dotace čerpané na neproduktivní investice v lesích v letech 2008-2011 podle krajů v tis. Kč včetně zastoupení právních forem žadatelů. MAP ČZU Dudík R., Šmída Z., Šišák L., Jarský V., Vopěnka, P. 229669_2012-MZE-16222_MAPA298
Průměrná koncentrace NO3 ve vodách odtékajících z lesa podle přírodních lesních oblastí v ČR MAP ČZU Švihla V., Šišák L., Pulkrab K., Vopěnka P. 229670_2012-MZE-16222_MAPA299
Průměrné odnosy dusíku z orné půdy a trvalých travních porostů podle krajů v ČR (Podklad pro oceňování funkce lesa kvality vody ve srovnání s ornou půdou a TTP) MAP ČZU Švihla V., Šišák L., Pulkrab K., Vopěnka P. 229671_2012-MZE-16222_MAPA300
Soubor map: Odnosy dusíku a typické hodnoty koncentrací dusičnanů ve vodách z orné půdy a z trvalých travních porostů na území ČR (Podklad pro oceňování funkce lesa kvality vody ve srovnání s ornou půdou a TTP) MAP ČZU Švihla V., Šišák L., Pulkrab K., Vopěnka P. 229672_2012-MZE-16222_MAPA301
Soubor map: Odnosy dusíku a typické hodnoty koncentrací dusičnanů ve vodách z orné půdy a z trvalých travních porostů na území Jihočeského kraje (Podklad pro oceňování funkce lesa kvality vody ve srovnání s ornou půdou a TTP) MAP ČZU Švihla V., Šišák L., Pulkrab K., Vopěnka P. 229673_2012-MZE-16222_MAPA302
Soubor map: Odnosy dusíku a typické hodnoty koncentrací dusičnanů ve vodách z orné půdy a z trvalých travních porostů na území Jihomoravského kraje (Podklad pro oceňování funkce lesa kvality vody ve srovnání s ornou půdou a TTP) MAP ČZU Švihla V., Šišák L., Pulkrab K., Vopěnka P. 229674_2012-MZE-16222_MAPA303
Soubor map: Odnosy dusíku a typické hodnoty koncentrací dusičnanů ve vodách z orné půdy a z trvalých travních porostů na území Karlovarského kraje (Podklad pro oceňování funkce lesa kvality vody ve srovnání s ornou půdou a TTP) MAP ČZU Švihla V., Šišák L., Pulkrab K., Vopěnka P. 229675_2012-MZE-16222_MAPA304
Soubor map: Odnosy dusíku a typické hodnoty koncentrací dusičnanů ve vodách z orné půdy a z trvalých travních porostů na území Kraje Vysočina (Podklad pro oceňování funkce lesa kvality vody ve srovnání s ornou půdou a TTP) MAP ČZU Švihla V., Šišák L., Pulkrab K., Vopěnka P. 229676_2012-MZE-16222_MAPA305
Soubor map: Odnosy dusíku a typické hodnoty koncentrací dusičnanů ve vodách z orné půdy a z trvalých travních porostů na území Královéhradeckého kraje (Podklad pro oceňování funkce lesa kvality vody ve srovnání s ornou půdou a TTP) MAP ČZU Švihla V., Šišák L., Pulkrab K., Vopěnka P. 229677_2012-MZE-16222_MAPA306
Soubor map: Odnosy dusíku a typické hodnoty koncentrací dusičnanů ve vodách z orné půdy a z trvalých travních porostů na území Libereckého kraje (Podklad pro oceňování funkce lesa kvality vody ve srovnání s ornou půdou a TTP) MAP ČZU Švihla V., Šišák L., Pulkrab K., Vopěnka P. 229678_2012-MZE-16222_MAPA307
Soubor map: Odnosy dusíku a typické hodnoty koncentrací dusičnanů ve vodách z orné půdy a z trvalých travních porostů na území Moravskoslezského kraje (Podklad pro oceňování funkce lesa kvality vody ve srovnání s ornou půdou a TTP) MAP ČZU Švihla V., Šišák L., Pulkrab K., Vopěnka P. 229679_2012-MZE-16222_MAPA308
Soubor map: Odnosy dusíku a typické hodnoty koncentrací dusičnanů ve vodách z orné půdy a z trvalých travních porostů na území Olomouckého kraje (Podklad pro oceňování funkce lesa kvality vody ve srovnání s ornou půdou a TTP) MAP ČZU Švihla V., Šišák L., Pulkrab K., Vopěnka P. 229680_2012-MZE-16222_MAPA309
Soubor map: Odnosy dusíku a typické hodnoty koncentrací dusičnanů ve vodách z orné půdy a z trvalých travních porostů na území Pardubického kraje (Podklad pro oceňování funkce lesa kvality vody ve srovnání s ornou půdou a TTP) MAP ČZU Švihla V., Šišák L., Pulkrab K., Vopěnka P. 229681_2012-MZE-16222_MAPA310
Soubor map: Odnosy dusíku a typické hodnoty koncentrací dusičnanů ve vodách z orné půdy a z trvalých travních porostů na území Plzeňského kraje (Podklad pro oceňování funkce lesa kvality vody ve srovnání s ornou půdou a TTP) MAP ČZU Švihla V., Šišák L., Pulkrab K., Vopěnka P. 229682_2012-MZE-16222_MAPA311
Soubor map: Odnosy dusíku a typické hodnoty koncentrací dusičnanů ve vodách z orné půdy a z trvalých travních porostů na území Prahy (Podklad pro oceňování funkce lesa kvality vody ve srovnání s ornou půdou a TTP) MAP ČZU Švihla V., Šišák L., Pulkrab K., Vopěnka P. 229683_2012-MZE-16222_MAPA312
Soubor map: Odnosy dusíku a typické hodnoty koncentrací dusičnanů ve vodách z orné půdy a z trvalých travních porostů na území Středočeského kraje (Podklad pro oceňování funkce lesa kvality vody ve srovnání s ornou půdou a TTP) MAP ČZU Švihla V., Šišák L., Pulkrab K., Vopěnka P. 229684_2012-MZE-16222_MAPA313
Soubor map: Odnosy dusíku a typické hodnoty koncentrací dusičnanů ve vodách z orné půdy a z trvalých travních porostů na území Ústeckého kraje (Podklad pro oceňování funkce lesa kvality vody ve srovnání s ornou půdou a TTP) MAP ČZU Švihla V., Šišák L., Pulkrab K., Vopěnka P. 229685_2012-MZE-16222_MAPA314
Soubor map: Odnosy dusíku a typické hodnoty koncentrací dusičnanů ve vodách z orné půdy a z trvalých travních porostů na území Zlínského kraje (Podklad pro oceňování funkce lesa kvality vody ve srovnání s ornou půdou a TTP) MAP ČZU Švihla V., Šišák L., Pulkrab K., Vopěnka P. 229686_2012-MZE-16222_MAPA315
Soubor map: Odnosy dusíku a typické hodnoty koncentrací dusičnanů ve vodách z orné půdy a z trvalých travních porostů podle přírodních lesních oblastí v ČR (Podklad pro oceňování funkce lesa kvality vody ve srovnání s ornou půdou a TTP) MAP ČZU Švihla V., Šišák L., Pulkrab K., Vopěnka P. 229687_2012-MZE-16222_MAPA316
Soubory lesních typů v národních parcích Krkonoš (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) MAP ČZU Vacek S., Mikeska M., Bílek L., Štícha V. 229688_2012-MZE-16222_MAPA317
Stanovištní typy lesů v národních parcích Krkonoš (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) MAP ČZU Vacek S., Mikeska M., Bílek L., Štícha V. 229689_2012-MZE-16222_MAPA318
Lesní vegetační stupně v národních parcích Krkonoš (GIS KRNAP Vrchlabí) MAP ČZU Vacek S., Mikeska M., Bílek L., Štícha V. 229690_2012-MZE-16222_MAPA319
Edafické kategorie lesů v národních parcích Krkonoš (GIS KRNAP Vrchlabí) MAP ČZU Vacek S., Mikeska M., Bílek L., Štícha V. 229691_2012-MZE-16222_MAPA320
Potenciální vegetace ekosystémů v národních parcích Krkonoš (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) MAP ČZU Vacek S., Mikeska M., Bílek L., Štícha V. 229692_2012-MZE-16222_MAPA321
Přirozené rozšíření smrku ztepilého v národních parcích Krkonoš (GIS KRNAP Vrchlabí) MAP ČZU Vacek S., Mikeska M., Bílek L., Štícha V. 229693_2012-MZE-16222_MAPA322
Přirozené rozšíření buku lesního v národních parcích Krkonoš (GIS KRNAP Vrchlabí) MAP ČZU Vacek S., Mikeska M., Bílek L., Štícha V. 229694_2012-MZE-16222_MAPA323
Přirozené rozšíření jedle bělokoré v národních parcích Krkonoš (GIS KRNAP Vrchlabí) MAP ČZU Vacek S., Mikeska M., Bílek L., Štícha V. 229695_2012-MZE-16222_MAPA324
Přirozené rozšíření borovice kleče v národních parcích Krkonoš (GIS KRNAP Vrchlabí) MAP ČZU Vacek S., Mikeska M., Bílek L., Štícha V. 229696_2012-MZE-16222_MAPA325
Půdní typy ekosystémů v národních parcích Krkonoš (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) MAP ČZU Vacek S., Mikeska M., Podrázský V., Bílek L., Štícha V. 229697_2012-MZE-16222_MAPA326
Ohroženost lesních půd introskeletovou erozí v národních parcích Krkonoš (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) MAP ČZU Vacek S., Mikeska M., Podrázský V., Bílek L., Štícha V. 229698_2012-MZE-16222_MAPA327
Porosty první generace lesa založené na zemědělských půdách v národních parcích Krkonoš (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) MAP ČZU Vacek S., Mikeska M., Bílek L., Štícha V. 229699_2012-MZE-16222_MAPA328
Typy vývoje lesa v Krkonošském národním parku (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) MAP ČZU Vacek S., Mikeska M., Bílek L., Štícha V. 229700_2012-MZE-16222_MAPA329
Typy porostů v Krkonošském národním parku (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) MAP ČZU Vacek S., Mikeska M., Bílek L., Štícha V. 229701_2012-MZE-16222_MAPA330
Vývojové fáze lesa pro TP1 – cílový v Krkonošském národním parku (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) MAP ČZU Vacek S., Mikeska M., Bílek L., Štícha V. 229702_2012-MZE-16222_MAPA331
Vývojové fáze lesa pro TP2 – přechodný v Krkonošském národním parku (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) MAP ČZU Vacek S., Mikeska M., Bílek L., Štícha V. 229703_2012-MZE-16222_MAPA332
Vývojové fáze lesa pro TP3 – vzdálený v Krkonošském národním parku (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) MAP ČZU Vacek S., Mikeska M., Bílek L., Štícha V. 229704_2012-MZE-16222_MAPA333
Soubor map: Pinaceae – borovicovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy MAP ČZU Bažant V., Krčílková Š., Janeček V. 229709_2012-MZE-16222_MAPA338
Soubor map: Papilionaceae – motýlkokvěté v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy MAP ČZU Bažant V., Krčílková Š., Janeček V. 229710_2012-MZE-16222_MAPA339
Soubor map: Rutaceae – routovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy MAP ČZU Bažant V., Krčílková Š., Janeček V. 229711_2012-MZE-16222_MAPA340
Soubor map: Taxaceae – tisovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy MAP ČZU Bažant V., Krčílková Š., Janeček V. 229712_2012-MZE-16222_MAPA341
Soubor map: Taxodiaceae – tisovcovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy MAP ČZU Bažant V., Krčílková Š., Janeček V. 229713_2012-MZE-16222_MAPA342
Soubor map: Tiliaceae – lipovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy MAP ČZU Bažant V., Krčílková Š., Janeček V. 229714_2012-MZE-16222_MAPA343
Soubor map: Ulmaceae – jilmovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy MAP ČZU Bažant V., Krčílková Š., Janeček V. 229715_2012-MZE-16222_MAPA344
Soubor map: Oleaceae – olivovníkovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy MAP ČZU Bažant V., Krčílková Š., Janeček V. 229716_2012-MZE-16222_MAPA345
Soubor map: Juglandaceae – ořešákovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy MAP ČZU Bažant V., Krčílková Š., Janeček V. 229717_2012-MZE-16222_MAPA346
Soubor map: Fagaceae – bukovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy MAP ČZU Bažant V., Krčílková Š., Janeček V. 229718_2012-MZE-16222_MAPA347
Soubor map: Cupressaceae – cypřišovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy MAP ČZU Bažant V., Krčílková Š., Janeček V. 229719_2012-MZE-16222_MAPA348
Soubor map: Betulaceae – břízovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy MAP ČZU Bažant V., Krčílková Š., Janeček V. 229720_2012-MZE-16222_MAPA349
Soubor map: Aceraceae – javorovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy MAP ČZU Bažant V., Krčílková Š., Janeček V. 229721_2012-MZE-16222_MAPA350
Soubor map: Corylaceae – lískovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy MAP ČZU Bažant V., Krčílková Š., Janeček V. 229722_2012-MZE-16222_MAPA351
Soubor map: Malaceae – jabloňovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy MAP ČZU Bažant V., Krčílková Š., Janeček V. 229723_2012-MZE-16222_MAPA352
Soubor map: Spiraeaceae – tavolníkovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy MAP ČZU Bažant V., Krčílková Š., Janeček V. 229724_2012-MZE-16222_MAPA353
Soubor map: Amygdalaceae – mandloňovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy MAP ČZU Bažant V., Krčílková Š., Janeček V. 229725_2012-MZE-16222_MAPA354
Soubor map: Rosaceae – růžovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy MAP ČZU Bažant V., Krčílková Š., Janeček V. 229726_2012-MZE-16222_MAPA355
Soubor map: Berberidaceae – dříšťálovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy MAP ČZU Bažant V., Krčílková Š., Janeček V. 229727_2012-MZE-16222_MAPA356
Soubor map: Salicaceae – vrbovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy MAP ČZU Bažant V., Krčílková Š., Janeček V. 229728_2012-MZE-16222_MAPA357
Soubor map: Caprifoliaceae – zimolezovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy MAP ČZU Bažant V., Krčílková Š., Janeček V. 229729_2012-MZE-16222_MAPA358
Soubor map: Philadelphaceae – pustorylovité v arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy MAP ČZU Bažant V., Krčílková Š., Janeček V. 229730_2012-MZE-16222_MAPA359
Soubor map: Hamamelidaceae – vilínovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy MAP ČZU Bažant V., Krčílková Š., Janeček V. 229731_2012-MZE-16222_MAPA360
Soubor map: Anacardiaceae -ledvinovníkovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy MAP ČZU Bažant V., Krčílková Š., Janeček V. 229732_2012-MZE-16222_MAPA361
Soubor map: Aquifoliaceae – cesmínovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy MAP ČZU Bažant V., Krčílková Š., Janeček V. 229733_2012-MZE-16222_MAPA362
Soubor map: Araliaceae – aralkovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy MAP ČZU Bažant V., Krčílková Š., Janeček V. 229734_2012-MZE-16222_MAPA363
Soubor map: Celasteraceae – jesencovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy MAP ČZU Bažant V., Krčílková Š., Janeček V. 229735_2012-MZE-16222_MAPA364
Soubor map: Cornaceae – dřínovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy MAP ČZU Bažant V., Krčílková Š., Janeček V. 229736_2012-MZE-16222_MAPA365
Soubor map: Eleagnaceae – hlošinovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy MAP ČZU Bažant V., Krčílková Š., Janeček V. 229737_2012-MZE-16222_MAPA366
Soubor map: Ericaceae – vřesovcovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy MAP ČZU Bažant V., Krčílková Š., Janeček V. 229738_2012-MZE-16222_MAPA367
Soubor map: Hippocastaceae – jírovcovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy MAP ČZU Bažant V., Krčílková Š., Janeček V. 229739_2012-MZE-16222_MAPA368
Soubor map: Hydrangeaceae – hortenziovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy MAP ČZU Bažant V., Krčílková Š., Janeček V. 229740_2012-MZE-16222_MAPA369
Soubor map: Magnoliaceae – šácholanovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy MAP ČZU Bažant V., Krčílková Š., Janeček V. 229741_2012-MZE-16222_MAPA370
Soubor map: Rhamnaceae – řešetlákovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy MAP ČZU Bažant V., Krčílková Š., Janeček V. 229742_2012-MZE-16222_MAPA371
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Kolín MAP ČZU Dvořák J., Hrib M., Natov P., Kabeš A., Vopěnka P., Natovová L. 229743_2012-MZE-16222_MAPA372
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Kutná Hora MAP ČZU Dvořák J., Hrib M., Natov P., Kabeš A., Vopěnka P., Natovová L. 229744_2012-MZE-16222_MAPA373
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Mělník MAP ČZU Dvořák J., Hrib M., Natov P., Kabeš A., Vopěnka P., Natovová L. 229745_2012-MZE-16222_MAPA374
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Mladá Boleslav MAP ČZU Dvořák J., Hrib M., Natov P., Kabeš A., Vopěnka P., Natovová L. 229746_2012-MZE-16222_MAPA375
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Nymburk MAP ČZU Dvořák J., Hrib M., Natov P., Kabeš A., Vopěnka P., Natovová L. 229747_2012-MZE-16222_MAPA376
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Praha – východ MAP ČZU Dvořák J., Hrib M., Natov P., Kabeš A., Vopěnka P., Natovová L. 229748_2012-MZE-16222_MAPA377
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Praha – západ MAP ČZU Dvořák J., Hrib M., Natov P., Kabeš A., Vopěnka P., Natovová L. 229749_2012-MZE-16222_MAPA378
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Příbram MAP ČZU Dvořák J., Hrib M., Natov P., Kabeš A., Vopěnka P., Natovová L. 229750_2012-MZE-16222_MAPA379
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Rakovník MAP ČZU Dvořák J., Hrib M., Natov P., Kabeš A., Vopěnka P., Natovová L. 229751_2012-MZE-16222_MAPA380
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Domažlice MAP ČZU Dvořák J., Hrib M., Natov P., Kabeš A., Vopěnka P., Natovová L. 229752_2012-MZE-16222_MAPA381
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Klatovy MAP ČZU Dvořák J., Hrib M., Natov P., Kabeš A., Vopěnka P., Natovová L. 229753_2012-MZE-16222_MAPA382
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Plzeň – město MAP ČZU Dvořák J., Hrib M., Natov P., Kabeš A., Vopěnka P., Natovová L. 229754_2012-MZE-16222_MAPA383
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Plzeň – jih MAP ČZU Dvořák J., Hrib M., Natov P., Kabeš A., Vopěnka P., Natovová L. 229755_2012-MZE-16222_MAPA384
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Plzeň – sever MAP ČZU Dvořák J., Hrib M., Natov P., Kabeš A., Vopěnka P., Natovová L. 229756_2012-MZE-16222_MAPA385
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Rokycany MAP ČZU Dvořák J., Hrib M., Natov P., Kabeš A., Vopěnka P., Natovová L. 229757_2012-MZE-16222_MAPA386
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Tachov MAP ČZU Dvořák J., Hrib M., Natov P., Kabeš A., Vopěnka P., Natovová L. 229758_2012-MZE-16222_MAPA387
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Cheb MAP ČZU Dvořák J., Hrib M., Natov P., Kabeš A., Vopěnka P., Natovová L. 229759_2012-MZE-16222_MAPA388
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Karlovy Vary MAP ČZU Dvořák J., Hrib M., Natov P., Kabeš A., Vopěnka P., Natovová L. 229760_2012-MZE-16222_MAPA389
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Sokolov MAP ČZU Dvořák J., Hrib M., Natov P., Kabeš A., Vopěnka P., Natovová L. 229761_2012-MZE-16222_MAPA390
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Děčín MAP ČZU Dvořák J., Hrib M., Natov P., Kabeš A., Vopěnka P., Natovová L. 229762_2012-MZE-16222_MAPA391
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Chomutov MAP ČZU Dvořák J., Hrib M., Natov P., Kabeš A., Vopěnka P., Natovová L. 229763_2012-MZE-16222_MAPA392
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Litoměřice MAP ČZU Dvořák J., Hrib M., Natov P., Kabeš A., Vopěnka P., Natovová L. 229764_2012-MZE-16222_MAPA393
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Louny MAP ČZU Dvořák J., Hrib M., Natov P., Kabeš A., Vopěnka P., Natovová L. 229765_2012-MZE-16222_MAPA394
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Most MAP ČZU Dvořák J., Hrib M., Natov P., Kabeš A., Vopěnka P., Natovová L. 229766_2012-MZE-16222_MAPA395
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Teplice MAP ČZU Dvořák J., Hrib M., Natov P., Kabeš A., Vopěnka P., Natovová L. 229767_2012-MZE-16222_MAPA396
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Ústí nad L. MAP ČZU Dvořák J., Hrib M., Natov P., Kabeš A., Vopěnka P., Natovová L. 229768_2012-MZE-16222_MAPA397
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Benešov MAP ČZU Natov P., Dvořák J., Hrib M., Kabeš A., Vopěnka P., Natovová L. 229769_2012-MZE-16222_MAPA398
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Beroun MAP ČZU Natov P., Dvořák J., Hrib M., Kabeš A., Vopěnka P., Natovová L. 229770_2012-MZE-16222_MAPA399
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Kladno MAP ČZU Natov P., Dvořák J., Hrib M., Kabeš A., Vopěnka P., Natovová L. 229771_2012-MZE-16222_MAPA400
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Praha MAP ČZU Natov P., Dvořák J., Hrib M., Gabrielová B., Vopěnka P., Natovová L. 229772_2012-MZE-16222_MAPA401
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu České Budějovice MAP ČZU Natov P., Dvořák J., Hrib M., Gabrielová B., Vopěnka P., Natovová L. 229773_2012-MZE-16222_MAPA402
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Český Krumlov MAP ČZU Natov P., Dvořák J., Hrib M., Gabrielová B., Vopěnka P., Natovová L. 229774_2012-MZE-16222_MAPA403
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Jindřichův Hradec MAP ČZU Natov P., Dvořák J., Hrib M., Gabrielová B., Vopěnka P., Natovová L. 229775_2012-MZE-16222_MAPA404
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Písek MAP ČZU Natov P., Dvořák J., Hrib M., Gabrielová B., Vopěnka P., Natovová L. 229776_2012-MZE-16222_MAPA405
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Prachatice MAP ČZU Natov P., Dvořák J., Hrib M., Gabrielová B., Vopěnka P., Natovová L. 229777_2012-MZE-16222_MAPA406
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Strakonice MAP ČZU Natov P., Dvořák J., Hrib M., Gabrielová B., Vopěnka P., Natovová L. 229778_2012-MZE-16222_MAPA407
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Tábor MAP ČZU Natov P., Dvořák J., Hrib M., Gabrielová B., Vopěnka P., Natovová L. 229779_2012-MZE-16222_MAPA408
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Česká Lípa MAP ČZU Natov P., Dvořák J., Hrib M., Gabrielová B., Vopěnka P., Natovová L. 229780_2012-MZE-16222_MAPA409
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Jablonec nad N. MAP ČZU Natov P., Dvořák J., Hrib M., Gabrielová B., Vopěnka P., Natovová L. 229781_2012-MZE-16222_MAPA410
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Liberec MAP ČZU Natov P., Dvořák J., Hrib M., Gabrielová B., Vopěnka P., Natovová L. 229782_2012-MZE-16222_MAPA411
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Semily MAP ČZU Natov P., Dvořák J., Hrib M., Gabrielová B., Vopěnka P., Natovová L. 229783_2012-MZE-16222_MAPA412
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Havlíčkův Brod MAP ČZU Natov P., Dvořák J., Hrib M., Gabrielová B., Vopěnka P., Natovová L. 229784_2012-MZE-16222_MAPA413
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Jihlava MAP ČZU Natov P., Dvořák J., Hrib M., Gabrielová B., Vopěnka P., Natovová L. 229785_2012-MZE-16222_MAPA414
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Pelhřimov MAP ČZU Natov P., Dvořák J., Hrib M., Gabrielová B., Vopěnka P., Natovová L. 229786_2012-MZE-16222_MAPA415
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Třebíč MAP ČZU Natov P., Dvořák J., Hrib M., Gabrielová B., Vopěnka P., Natovová L. 229787_2012-MZE-16222_MAPA416
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Žďár nad S. MAP ČZU Natov P., Dvořák J., Hrib M., Gabrielová B., Vopěnka P., Natovová L. 229788_2012-MZE-16222_MAPA417
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Kroměříž MAP ČZU Natov P., Dvořák J., Hrib M., Gabrielová B., Vopěnka P., Natovová L. 229789_2012-MZE-16222_MAPA418
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Uherské Hradiště MAP ČZU Natov P., Dvořák J., Hrib M., Gabrielová B., Vopěnka P., Natovová L. 229790_2012-MZE-16222_MAPA419
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Vsetín MAP ČZU Natov P., Dvořák J., Hrib M., Gabrielová B., Vopěnka P., Natovová L. 229791_2012-MZE-16222_MAPA420
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Zlín MAP ČZU Natov P., Dvořák J., Hrib M., Gabrielová B., Vopěnka P., Natovová L. 229792_2012-MZE-16222_MAPA421
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Hradec Králové MAP ČZU Natov P., Dvořák J., Hrib M., Gabrielová B., Vopěnka P., Natovová L. 229793_2012-MZE-16222_MAPA422
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Jičín MAP ČZU Natov P., Dvořák J., Hrib M., Gabrielová B., Vopěnka P., Natovová L. 229794_2012-MZE-16222_MAPA423
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Náchod MAP ČZU Hrib M., Natov P., Dvořák J., Švehlová A., Vopěnka P., Natovová L. 229795_2012-MZE-16222_MAPA424
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Rychnov nad Kněžnou MAP ČZU Hrib M., Natov P., Dvořák J., Švehlová A., Vopěnka P., Natovová L. 229796_2012-MZE-16222_MAPA425
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Trutnov MAP ČZU Hrib M., Natov P., Dvořák J., Švehlová A., Vopěnka P., Natovová L. 229797_2012-MZE-16222_MAPA426
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Chrudim MAP ČZU Hrib M., Natov P., Dvořák J., Švehlová A., Vopěnka P., Natovová L. 229798_2012-MZE-16222_MAPA427
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Pardubice MAP ČZU Hrib M., Natov P., Dvořák J., Švehlová A., Vopěnka P., Natovová L. 229799_2012-MZE-16222_MAPA428
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Svitavy MAP ČZU Hrib M., Natov P., Dvořák J., Švehlová A., Vopěnka P., Natovová L. 229800_2012-MZE-16222_MAPA429
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Ústí nad Orlicí MAP ČZU Hrib M., Natov P., Dvořák J., Švehlová A., Vopěnka P., Natovová L. 229801_2012-MZE-16222_MAPA430
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Blansko MAP ČZU Hrib M., Natov P., Dvořák J., Švehlová A., Vopěnka P., Natovová L. 229802_2012-MZE-16222_MAPA431
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Brno – město MAP ČZU Hrib M., Natov P., Dvořák J., Švehlová A., Vopěnka P., Natovová L. 229803_2012-MZE-16222_MAPA432
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Brno – venkov MAP ČZU Hrib M., Natov P., Dvořák J., Švehlová A., Vopěnka P., Natovová L. 229804_2012-MZE-16222_MAPA433
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Břeclav MAP ČZU Hrib M., Natov P., Dvořák J., Švehlová A., Vopěnka P., Natovová L. 229805_2012-MZE-16222_MAPA434
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Hodonín MAP ČZU Hrib M., Natov P., Dvořák J., Švehlová A., Vopěnka P., Natovová L. 229806_2012-MZE-16222_MAPA435
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Vyškov MAP ČZU Hrib M., Natov P., Dvořák J., Švehlová A., Vopěnka P., Natovová L. 229807_2012-MZE-16222_MAPA436
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Znojmo MAP ČZU Hrib M., Natov P., Dvořák J., Švehlová A., Vopěnka P., Natovová L. 229811_2012-MZE-16222_MAPA437
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Jeseník MAP ČZU Hrib M., Natov P., Dvořák J., Švehlová A., Vopěnka P., Natovová L. 229813_2012-MZE-16222_MAPA438
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Olomouc MAP ČZU Hrib M., Natov P., Dvořák J., Švehlová A., Vopěnka P., Natovová L. 229814_2012-MZE-16222_MAPA439
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Prostějov MAP ČZU Hrib M., Natov P., Dvořák J., Švehlová A., Vopěnka P., Natovová L. 229815_2012-MZE-16222_MAPA440
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Přerov MAP ČZU Hrib M., Natov P., Dvořák J., Švehlová A., Vopěnka P., Natovová L. 229816_2012-MZE-16222_MAPA441
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Šumperk MAP ČZU Hrib M., Natov P., Dvořák J., Švehlová A., Vopěnka P., Natovová L. 229817_2012-MZE-16222_MAPA442
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Bruntál MAP ČZU Hrib M., Natov P., Dvořák J., Švehlová A., Vopěnka P., Natovová L. 229818_2012-MZE-16222_MAPA443
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Frýdek – Místek MAP ČZU Hrib M., Natov P., Dvořák J., Švehlová A., Vopěnka P., Natovová L. 229819_2012-MZE-16222_MAPA444
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Karviná MAP ČZU Hrib M., Natov P., Dvořák J., Švehlová A., Vopěnka P., Natovová L. 229820_2012-MZE-16222_MAPA445
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Nový Jičín MAP ČZU Hrib M., Natov P., Dvořák J., Švehlová A., Vopěnka P., Natovová L. 229821_2012-MZE-16222_MAPA446
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Opava MAP ČZU Hrib M., Natov P., Dvořák J., Švehlová A., Vopěnka P., Natovová L. 229822_2012-MZE-16222_MAPA447
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území okresu Ostrava – město MAP ČZU Hrib M., Natov P., Dvořák J., Švehlová A., Vopěnka P., Natovová L. 229823_2012-MZE-16222_MAPA448
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území kraje Středočeský MAP ČZU Dvořák J., Hrib M., Natov P., Kabeš A., Vopěnka P., Natovová L. 229824_2012-MZE-16222_MAPA449
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území kraje Ústecký MAP ČZU Dvořák J., Hrib M., Natov P., Kabeš A., Vopěnka P., Natovová L. 229825_2012-MZE-16222_MAPA450
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území kraje Plzeňský MAP ČZU Dvořák J., Hrib M., Natov P., Kabeš A., Vopěnka P., Natovová L. 229826_2012-MZE-16222_MAPA451
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území kraje Karlovarský MAP ČZU Dvořák J., Hrib M., Natov P., Kabeš A., Vopěnka P., Natovová L. 229827_2012-MZE-16222_MAPA452
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území kraje hl. m. Praha MAP ČZU Natov P., Dvořák J., Hrib M., Gabrielová B., Vopěnka P., Natovová L. 229828_2012-MZE-16222_MAPA453
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území kraje Jihočeský MAP ČZU Natov P., Dvořák J., Hrib M., Gabrielová B., Vopěnka P., Natovová L. 229829_2012-MZE-16222_MAPA454
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území kraje Vysočina MAP ČZU Natov P., Dvořák J., Hrib M., Gabrielová B., Vopěnka P., Natovová L. 229830_2012-MZE-16222_MAPA455
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území kraje Liberecký MAP ČZU Natov P., Dvořák J., Hrib M., Gabrielová B., Vopěnka P., Natovová L. 229831_2012-MZE-16222_MAPA456
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území kraje Zlínský MAP ČZU Natov P., Dvořák J., Hrib M., Gabrielová B., Vopěnka P., Natovová L. 229832_2012-MZE-16222_MAPA457
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území kraje Královehradecký MAP ČZU Hrib M., Natov P., Dvořák J., Švehlová A., Vopěnka P., Natovová L. 229833_2012-MZE-16222_MAPA458
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území kraje Jihomoravský MAP ČZU Hrib M., Natov P., Dvořák J., Švehlová A., Vopěnka P., Natovová L. 229834_2012-MZE-16222_MAPA459
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území kraje Olomoucký MAP ČZU Hrib M., Natov P., Dvořák J., Švehlová A., Vopěnka P., Natovová L. 229835_2012-MZE-16222_MAPA460
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území kraje Pardubický MAP ČZU Hrib M., Natov P., Dvořák J., Švehlová A., Vopěnka P., Natovová L. 229836_2012-MZE-16222_MAPA461
Soubor map pro predikci změny rozlohy lesů ve vlastnictví státu po církevních restitucích na území kraje Moravskoslezský MAP ČZU Hrib M., Natov P., Dvořák J., Švehlová A., Vopěnka P., Natovová L. 229837_2012-MZE-16222_MAPA462
Soubor map: Intenzity hospodaření a optimum přímých nákladů pěstební činnosti na LU 1 Lesního hospodářského celku Žárovice, divize Plumlov Vojenských lesů a statků, s. p. MAP ČZU Pulkrab K., Šišák L., Kašparová I. 229838_2012-MZE-16222_MAPA463
Soubor map: Intenzity hospodaření a optimum přímých nákladů pěstební činnosti na LU 2 Lesního hospodářského celku Žárovice, divize Plumlov Vojenských lesů a statků, s. p. MAP ČZU Pulkrab K., Šišák L., Kašparová I. 229839_2012-MZE-16222_MAPA464
Soubor map: Intenzity hospodaření a optimum přímých nákladů pěstební činnosti na LU 3 Lesního hospodářského celku Žárovice, divize Plumlov Vojenských lesů a statků, s. p. MAP ČZU Pulkrab K., Šišák L., Kašparová I. 229840_2012-MZE-16222_MAPA465
Soubor map: Intenzity hospodaření a optimum přímých nákladů pěstební činnosti na LU 4 Lesního hospodářského celku Žárovice, divize Plumlov Vojenských lesů a statků, s. p. MAP ČZU Pulkrab K., Šišák L., Kašparová I. 229841_2012-MZE-16222_MAPA466
Soubor map: Intenzity hospodaření a optimum přímých nákladů pěstební činnosti na LU 5 Lesního hospodářského celku Žárovice, divize Plumlov Vojenských lesů a statků, s. p. MAP ČZU Pulkrab K., Šišák L., Kašparová I. 229842_2012-MZE-16222_MAPA467
Soubor map: Intenzity hospodaření a optimum přímých nákladů pěstební činnosti na LU 1 Lesního hospodářského celku Myslejovice, divize Plumlov Vojenských lesů a statků, s. p. MAP ČZU Pulkrab K., Šišák L., Kašparová I. 229843_2012-MZE-16222_MAPA468
Soubor map: Intenzity hospodaření a optimum přímých nákladů pěstební činnosti na LU 2 Lesního hospodářského celku Myslejovice, divize Plumlov Vojenských lesů a statků, s. p. MAP ČZU Pulkrab K., Šišák L., Kašparová I. 229844_2012-MZE-16222_MAPA469
Soubor map: Intenzity hospodaření a optimum přímých nákladů pěstební činnosti na LU 3 Lesního hospodářského celku Myslejovice, divize Plumlov Vojenských lesů a statků, s. p. MAP ČZU Pulkrab K., Šišák L., Kašparová I. 229845_2012-MZE-16222_MAPA470
Soubor map: Intenzity hospodaření a optimum přímých nákladů pěstební činnosti na LU 2 Lesního hospodářského celku Rychtářov, divize Plumlov Vojenských lesů a statků, s. p. MAP ČZU Pulkrab K., Šišák L., Kašparová I. 229847_2012-MZE-16222_MAPA472
Soubor map: Intenzity hospodaření a optimum přímých nákladů pěstební činnosti na LU 3 Lesního hospodářského celku Rychtářov, divize Plumlov Vojenských lesů a statků, s. p. MAP ČZU Pulkrab K., Šišák L., Kašparová I. 229848_2012-MZE-16222_MAPA473
Soubor map: Intenzity hospodaření a optimum přímých nákladů pěstební činnosti na LU 4 Lesního hospodářského celku Rychtářov, divize Plumlov Vojenských lesů a statků, s. p. MAP ČZU Pulkrab K., Šišák L., Kašparová I. 229849_2012-MZE-16222_MAPA474
Soubor map: Intenzity hospodaření a optimum přímých nákladů pěstební činnosti na LU 5 Lesního hospodářského celku Rychtářov, divize Plumlov Vojenských lesů a statků, s. p. MAP ČZU Pulkrab K., Šišák L., Kašparová I. 229850_2012-MZE-16222_MAPA475
Soubor map: Intenzity hospodaření a optimum přímých nákladů pěstební činnosti na LU 6 Lesního hospodářského celku Rychtářov, divize Plumlov Vojenských lesů a statků, s. p. MAP ČZU Pulkrab K., Šišák L., Kašparová I. 229851_2012-MZE-16222_MAPA476
Soubor map: Intenzity hospodaření a optimum přímých nákladů pěstební činnosti na LU 5 Lesního hospodářského celku Slavkov, divize Plumlov Vojenských lesů a statků, s. p. MAP ČZU Pulkrab K., Kupčák V., Kašparová I. 229852_2012-MZE-16222_MAPA477
Soubor map: Intenzity hospodaření a optimum přímých nákladů pěstební činnosti na LU 6 Lesního hospodářského celku Slavkov, divize Plumlov Vojenských lesů a statků, s. p. MAP ČZU Pulkrab K., Kupčák V., Kašparová I. 229853_2012-MZE-16222_MAPA478
Soubor map: Intenzity hospodaření a optimum přímých nákladů pěstební činnosti na LU 7 Lesního hospodářského celku Ketkovice, divize Plumlov Vojenských lesů a statků, s. p. MAP ČZU Pulkrab K., Kupčák V., Kašparová I. 229854_2012-MZE-16222_MAPA479
Soubor map: Intenzity hospodaření a optimum přímých nákladů pěstební činnosti na LU 1 Lesního hospodářského celku Dolní Lomnice, divize Karlovy Vary Vojenských lesů a statků, s. p. MAP ČZU Pulkrab K., Kupčák V., Kašparová I. 229855_2012-MZE-16222_MAPA480
Soubor map: Intenzity hospodaření a optimum přímých nákladů pěstební činnosti na LU 2 Lesního hospodářského celku Dolní Lomnice, divize Karlovy Vary Vojenských lesů a statků, s. p. MAP ČZU Pulkrab K., Kupčák V., Kašparová I. 229856_2012-MZE-16222_MAPA481
Soubor map: Intenzity hospodaření a optimum přímých nákladů pěstební činnosti na LU 3 Lesního hospodářského celku Dolní Lomnice, divize Karlovy Vary Vojenských lesů a statků, s. p. MAP ČZU Pulkrab K., Kupčák V., Kašparová I. 229857_2012-MZE-16222_MAPA482
Soubor map: Intenzity hospodaření a optimum přímých nákladů pěstební činnosti na LU 4 Lesního hospodářského celku Dolní Lomnice, divize Karlovy Vary Vojenských lesů a statků, s. p. MAP ČZU Pulkrab K., Kupčák V., Kašparová I. 229858_2012-MZE-16222_MAPA483
Soubor map: Intenzity hospodaření a optimum přímých nákladů pěstební činnosti na LU 5 Lesního hospodářského celku Dolní Lomnice, divize Karlovy Vary Vojenských lesů a statků, s. p. MAP ČZU Pulkrab K., Kupčák V., Kašparová I. 229859_2012-MZE-16222_MAPA484
Soubor map: Intenzity hospodaření a optimum přímých nákladů pěstební činnosti na LU 1 Lesního hospodářského celku Klášterec nad Ohří, divize Karlovy Vary Vojenských lesů a statků, s. p. MAP ČZU Pulkrab K., Kupčák V., Kašparová I. 229860_2012-MZE-16222_MAPA485
Soubor map: Intenzity hospodaření a optimum přímých nákladů pěstební činnosti na LU 2 Lesního hospodářského celku Klášterec nad Ohří, divize Karlovy Vary Vojenských lesů a statků, s. p. MAP ČZU Pulkrab K., Sloup R., Kašparová I. 229861_2012-MZE-16222_MAPA486
Soubor map: Intenzity hospodaření a optimum přímých nákladů pěstební činnosti na LU 3 Lesního hospodářského celku Klášterec nad Ohří, divize Karlovy Vary Vojenských lesů a statků, s. p. MAP ČZU Pulkrab K., Sloup R., Kašparová I. 229862_2012-MZE-16222_MAPA487
Soubor map: Intenzity hospodaření a optimum přímých nákladů pěstební činnosti na LU 4 Lesního hospodářského celku Klášterec nad Ohří, divize Karlovy Vary Vojenských lesů a statků, s. p. MAP ČZU Pulkrab K., Sloup R., Kašparová I. 229863_2012-MZE-16222_MAPA488
Soubor map: Intenzity hospodaření a optimum přímých nákladů pěstební činnosti na LU 5 Lesního hospodářského celku Klášterec nad Ohří, divize Karlovy Vary Vojenských lesů a statků, s. p. MAP ČZU Pulkrab K., Sloup R., Kašparová I. 229864_2012-MZE-16222_MAPA489
Soubor map: Intenzity hospodaření a optimum přímých nákladů pěstební činnosti na LU 1 Lesního hospodářského celku Valeč, divize Karlovy Vary Vojenských lesů a statků, s. p. MAP ČZU Pulkrab K., Sloup R., Kašparová I. 229865_2012-MZE-16222_MAPA490
Soubor map: Intenzity hospodaření a optimum přímých nákladů pěstební činnosti na LU 2 Lesního hospodářského celku Valeč, divize Karlovy Vary Vojenských lesů a statků, s. p. MAP ČZU Pulkrab K., Sloup R., Kašparová I. 229866_2012-MZE-16222_MAPA491
Soubor map: Intenzity hospodaření a optimum přímých nákladů pěstební činnosti na LU 3 Lesního hospodářského celku Valeč, divize Karlovy Vary Vojenských lesů a statků, s. p. MAP ČZU Pulkrab K., Sloup R., Kašparová I. 229867_2012-MZE-16222_MAPA492
Soubor map: Intenzity hospodaření a optimum přímých nákladů pěstební činnosti na LU 4 Lesního hospodářského celku Valeč, divize Karlovy Vary Vojenských lesů a statků, s. p. MAP ČZU Pulkrab K., Sloup R., Kašparová I. 229868_2012-MZE-16222_MAPA493
Soubor map: Intenzity hospodaření a optimum přímých nákladů pěstební činnosti na LU 5 Lesního hospodářského celku Valeč, divize Karlovy Vary Vojenských lesů a statků, s. p. MAP ČZU Pulkrab K., Sloup R., Kašparová I. 229869_2012-MZE-16222_MAPA494
Soubor map: Prostorové rozložení mýtních porostů na LHC Bratři Pekárkové pro cílový HS 23 MAP ČZU Marušák R., Vopěnka P., Kašpar J., Stolariková R. 229870_2012-MZE-16222_MAPA495
Soubor map: Soubor map: Prostorové rozložení mýtních porostů na LHC Bratři Pekárkové pro cílový HS 41 MAP ČZU Marušák R., Vopěnka P., Kašpar J., Stolariková R. 229871_2012-MZE-16222_MAPA496
Soubor map: Soubor map: Prostorové rozložení mýtních porostů na LHC Bratři Pekárkové pro cílový HS 43 MAP ČZU Marušák R., Vopěnka P., Kašpar J., Stolariková R. 229872_2012-MZE-16222_MAPA497
Soubor map: Prostorové rozložení mýtních porostů na LHC Bratři Pekárkové pro cílový HS 45 MAP ČZU Marušák R., Vopěnka P., Kašpar J., Stolariková R. 229873_2012-MZE-16222_MAPA498
Soubor map: Prostorové rozložení přestárlých porostů na LHC Bratři Pekárkové pro cílový HS 23 MAP ČZU Marušák R., Vopěnka P., Kašpar J., Stolariková R. 229874_2012-MZE-16222_MAPA499
Soubor map: Prostorové rozložení přestárlých porostů na LHC Bratři Pekárkové pro cílový HS 41 MAP ČZU Marušák R., Vopěnka P., Kašpar J., Stolariková R. 229875_2012-MZE-16222_MAPA500
Soubor map: Prostorové rozložení přestárlých porostů na LHC Bratři Pekárkové pro cílový HS 43 MAP ČZU Marušák R., Vopěnka P., Kašpar J., Stolariková R. 229876_2012-MZE-16222_MAPA501
Soubor map: Prostorové rozložení přestárlých porostů na LHC Bratři Pekárkové pro cílový HS 45 MAP ČZU Marušák R., Vopěnka P., Kašpar J., Stolariková R. 229877_2012-MZE-16222_MAPA502
Soubor map: Prostorové rozložení porostů na počátku obnovy na LHC Bratři Pekárkové pro cílový HS 19 MAP ČZU Marušák R., Vopěnka P., Kašpar J., Stolariková R. 229878_2012-MZE-16222_MAPA503
Soubor map: Prostorové rozložení porostů na počátku obnovy na LHC Bratři Pekárkové pro cílový HS 23 MAP ČZU Marušák R., Vopěnka P., Kašpar J., Stolariková R. 229879_2012-MZE-16222_MAPA504
Soubor map: Prostorové rozložení porostů na počátku obnovy na LHC Bratři Pekárkové pro cílový HS 41 MAP ČZU Marušák R., Vopěnka P., Kašpar J., Stolariková R. 229880_2012-MZE-16222_MAPA505
Soubor map: Prostorové rozložení porostů na počátku obnovy na LHC Bratři Pekárkové pro cílový HS 43 MAP ČZU Marušák R., Vopěnka P., Kašpar J., Stolariková R. 229881_2012-MZE-16222_MAPA506
Soubor map: Prostorové rozložení porostů na počátku obnovy na LHC Bratři Pekárkové pro cílový HS 45 MAP ČZU Marušák R., Vopěnka P., Kašpar J., Stolariková R. 229882_2012-MZE-16222_MAPA507
Soubor map: Prostorové rozložení mýtních porostů na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 13 MAP ČZU Marušák R., Smola M., Šmudla R., Vopěnka P., Kašpar J., Stolariková R. 229883_2012-MZE-16222_MAPA508
Soubor map: Prostorové rozložení mýtních porostů na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 21 MAP ČZU Marušák R., Smola M., Šmudla R., Vopěnka P., Kašpar J., Stolariková R. 229884_2012-MZE-16222_MAPA509
Soubor map: Prostorové rozložení mýtních porostů na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 23 MAP ČZU Marušák R., Smola M., Šmudla R., Vopěnka P., Kašpar J., Stolariková R. 229885_2012-MZE-16222_MAPA510
Soubor map: Prostorové rozložení mýtních porostů na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 25 MAP ČZU Marušák R., Smola M., Šmudla R., Vopěnka P., Kašpar J., Stolariková R. 229886_2012-MZE-16222_MAPA511
Soubor map: Prostorové rozložení mýtních porostů na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 27 MAP ČZU Marušák R., Smola M., Šmudla R., Vopěnka P., Kašpar J., Stolariková R. 229887_2012-MZE-16222_MAPA512
Soubor map: Prostorové rozložení mýtních porostů na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 41 MAP ČZU Marušák R., Smola M., Šmudla R., Vopěnka P., Kašpar J., Stolariková R. 229888_2012-MZE-16222_MAPA513
Soubor map: Prostorové rozložení mýtních porostů na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 43 MAP ČZU Marušák R., Smola M., Šmudla R., Vopěnka P., Kašpar J., Stolariková R. 229889_2012-MZE-16222_MAPA514
Soubor map: Prostorové rozložení mýtních porostů na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 45 MAP ČZU Marušák R., Smola M., Šmudla R., Vopěnka P., Kašpar J., Stolariková R. 229890_2012-MZE-16222_MAPA515
Soubor map: Prostorové rozložení mýtních porostů na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 47 MAP ČZU Marušák R., Smola M., Šmudla R., Vopěnka P., Kašpar J., Stolariková R. 229891_2012-MZE-16222_MAPA516
Soubor map: Prostorové rozložení mýtních porostů na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 01 MAP ČZU Marušák R., Smola M., Šmudla R., Vopěnka P., Kašpar J., Stolariková R. 229892_2012-MZE-16222_MAPA517
Soubor map: Prostorové rozložení přestárlých porostů na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 13 MAP ČZU Marušák R., Smola M., Šmudla R., Vopěnka P., Kašpar J., Stolariková R. 229893_2012-MZE-16222_MAPA518
Soubor map: Prostorové rozložení přestárlých porostů na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 21 MAP ČZU Marušák R., Smola M., Šmudla R., Vopěnka P., Kašpar J., Stolariková R. 229894_2012-MZE-16222_MAPA519
Soubor map: Prostorové rozložení přestárlých porostů na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 23 MAP ČZU Marušák R., Smola M., Šmudla R., Vopěnka P., Kašpar J., Stolariková R. 229895_2012-MZE-16222_MAPA520
Soubor map: Prostorové rozložení přestárlých porostů na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 25 MAP ČZU Marušák R., Smola M., Šmudla R., Vopěnka P., Kašpar J., Stolariková R. 229896_2012-MZE-16222_MAPA521
Soubor map: Prostorové rozložení přestárlých porostů na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 27 MAP ČZU Marušák R., Smola M., Šmudla R., Vopěnka P., Kašpar J., Stolariková R. 229897_2012-MZE-16222_MAPA522
Soubor map: Prostorové rozložení přestárlých porostů na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 29 MAP ČZU Marušák R., Smola M., Šmudla R., Vopěnka P., Kašpar J., Stolariková R. 229898_2012-MZE-16222_MAPA523
Soubor map: Prostorové rozložení přestárlých porostů na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 41 MAP ČZU Marušák R., Smola M., Šmudla R., Vopěnka P., Kašpar J., Stolariková R. 229899_2012-MZE-16222_MAPA524
Soubor map: Prostorové rozložení přestárlých porostů na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 43 MAP ČZU Marušák R., Smola M., Šmudla R., Vopěnka P., Kašpar J., Stolariková R. 229900_2012-MZE-16222_MAPA525
Soubor map: Prostorové rozložení přestárlých porostů na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 45 MAP ČZU Marušák R., Smola M., Šmudla R., Vopěnka P., Kašpar J., Stolariková R. 229901_2012-MZE-16222_MAPA526
Soubor map: Prostorové rozložení přestárlých porostů na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 47 MAP ČZU Marušák R., Smola M., Šmudla R., Vopěnka P., Kašpar J., Stolariková R. 229902_2012-MZE-16222_MAPA527
Soubor map: Prostorové rozložení přestárlých porostů na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 01 MAP ČZU Marušák R., Smola M., Šmudla R., Vopěnka P., Kašpar J., Stolariková R. 229903_2012-MZE-16222_MAPA528
Soubor map: Prostorové rozložení porostů na počátku obnovy na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 13 MAP ČZU Marušák R., Smola M., Šmudla R., Vopěnka P., Kašpar J., Stolariková R. 229904_2012-MZE-16222_MAPA529
Soubor map: Prostorové rozložení porostů na počátku obnovy na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 21 MAP ČZU Marušák R., Smola M., Šmudla R., Vopěnka P., Kašpar J., Stolariková R. 229905_2012-MZE-16222_MAPA530
Soubor map: Prostorové rozložení porostů na počátku obnovy na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 23 MAP ČZU Marušák R., Smola M., Šmudla R., Vopěnka P., Kašpar J., Stolariková R. 229906_2012-MZE-16222_MAPA531
Soubor map: Prostorové rozložení porostů na počátku obnovy na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 25 MAP ČZU Marušák R., Smola M., Šmudla R., Vopěnka P., Kašpar J., Stolariková R. 229907_2012-MZE-16222_MAPA532
Soubor map: Prostorové rozložení porostů na počátku obnovy na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 29 MAP ČZU Marušák R., Smola M., Šmudla R., Vopěnka P., Kašpar J., Stolariková R. 229908_2012-MZE-16222_MAPA533
Soubor map: Prostorové rozložení porostů na počátku obnovy na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 41 MAP ČZU Marušák R., Smola M., Šmudla R., Vopěnka P., Kašpar J., Stolariková R. 229909_2012-MZE-16222_MAPA534
Soubor map: Prostorové rozložení porostů na počátku obnovy na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 43 MAP ČZU Marušák R., Smola M., Šmudla R., Vopěnka P., Kašpar J., Stolariková R. 229910_2012-MZE-16222_MAPA535
Soubor map: Prostorové rozložení porostů na počátku obnovy na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 45 MAP ČZU Marušák R., Smola M., Šmudla R., Vopěnka P., Kašpar J., Stolariková R. 229911_2012-MZE-16222_MAPA536
Soubor map: Prostorové rozložení porostů na počátku obnovy na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 47 MAP ČZU Marušák R., Smola M., Šmudla R., Vopěnka P., Kašpar J., Stolariková R. 229912_2012-MZE-16222_MAPA537
Soubor map: Prostorové rozložení porostů na počátku obnovy na LHC Dvůr Lobeč pro cílový HS 01 MAP ČZU Marušák R., Smola M., Šmudla R., Vopěnka P., Kašpar J., Stolariková R. 229913_2012-MZE-16222_MAPA538
Soubor map: Prostorové rozložení mýtních a nezajištěných porostů na LHC Bratři Pekárkové MAP ČZU Marušák R., Vopěnka P., Kašpar J., Stolariková R. 229914_2012-MZE-16222_MAPA539
Soubor map: Porosty se zastoupením modřínu vyšším než 10% na LHC Bratři Pekárkové MAP ČZU Marušák R., Vopěnka P., Kašpar J., Stolariková R. 229915_2012-MZE-16222_MAPA540
Rozšíření a vitalita silně ohrožené rostliny suchých trávníků, koniklece lučního Pulsatilla pratensis, v Čechách MAP ČZU Bochnková M., Řezníček M., Karlík P., Skalická R., Jiras P., Skuhravá M. 229916_2012-MZE-16222_MAPA541
Mapa rozšíření a segmenty kleče MAP MENDELU Tippner A., Šenfeldr M., Maděra P. 229917_2012-MZE-16222_MAPA542
Mapa pokryvnosti kleče MAP MENDELU Tippner A., Šenfeldr M., Maděra P. 231703_2012-MZE-16222_MAPA543
Mapa rozšíření smrku v kleči MAP MENDELU Tippner A., Šenfeldr M., Maděra P. 231716_2012-MZE-16222_MAPA544
Mapa pokryvnosti smrku v kleči MAP MENDELU Tippner A., Šenfeldr M., Maděra P. 231725_2012-MZE-16222_MAPA545
Geobiocenologická mapa MAP MENDELU Friedl M., Buček A., Tippner A. 231729_2012-MZE-16222_MAPA546
Mapa kategorizace kleče dle vlivu na hydrologické poměry MAP MENDELU Culek M., Tippner A. 231730_2012-MZE-16222_MAPA547
Mapa kategorizace kleče dle vlivu na introskeletovou erozi MAP MENDELU Vavříček D., Tippner A. 231738_2012-MZE-16222_MAPA548
Mapa kategorizace kleče dle vlivu na plošnou erozi MAP MENDELU Roštínský P., Tippner A. 231743_2012-MZE-16222_MAPA549
Mapa kategorizace kleče dle vlivu na pohyby sněhu MAP MENDELU Culek M., Tippner A. 231748_2012-MZE-16222_MAPA550
Mapa kategorizace kleče dle vlivu na populace smrku MAP MENDELU Šenfeldr M., Maděra P., Tippner A. 231749_2012-MZE-16222_MAPA551
Mapa kategorizace kleče dle vlivu na retenci půd MAP MENDELU Vavříček D., Tippner A. 231768_2012-MZE-16222_MAPA552
Mapa kategorizace kleče dle vlivu na rýhovou erozi MAP MENDELU Roštínský P., Tippner A. 231773_2012-MZE-16222_MAPA553
Mapa kategorizace kleče dle vlivu na zvýšený pohyb návštěvníků MAP MENDELU Šenfeldr M., Friedl M., Tippner A. 231782_2012-MZE-16222_MAPA554
Mapa souhrnné kategorizace rizik MAP MENDELU Maděra P., Šenfeldr M., Tippner A., Špinlerová Z., Buček A., Vavříček D., Roštínský P., Culek M., Friedl M. 231788_2012-MZE-16222_MAPA555
Mapa biomasy kleče MAP MENDELU Špinlerová Z., Tippner A. 231808_2012-MZE-16222_MAPA556
Název Typ Organizace Autorský kolektiv Osvědčení
Přirozená obnova dubu letního (Quercus robur L.) na lužních stanovištích MET MENDELU Palátová E., Mauer O., Houšková K. ÚŘ_3454_2011
Mobilní vizualizace, lokalizace, měření a řízení prací v terénu MET MENDELU Šmoldas R., Křivánek Z., Gnip P. ÚŘ_4221_2011
Webové služby OGC a jejich využití v oblasti precizní zemědělství MET MENDELU Holý S., Čepický J., Gnip P. ÚŘ_4253_2011
Optimální hospodářská opatření a přímé náklady pěstební činnosti podle souborů lesních typů MET ČZU Pulkrab K., Sloup M., Šišák L., Bukáček J. ÚŘ_5289_2011
Metodika výpočtu ekonomické efektivity semenných sadů MET ČZU Kobliha J., Lstibůrek M., Slávik M., Marušák R., Stejskal J., Klápště J., Hynek V. 107839_2011-MZE-16222_M20
Údržba dřevinných porostů v ochranných pásmech podél železniční dopravní cesty a její realizace v praxi MET MENDELU Ulrich R., Neruda J., Nevrkla P., Cach A. 187248_2011-MZE-16222_M21
Obnova lesa ve vyšších horských polohách postihovaných extrémními mrazovými stresy MET MENDELU + ČZU Balcar V., Špulák O., Kacálek D., Kuneš I. 189433_2011-MZE-16222_M22
Pěstební péče v mladých porostech smrku vyšších horských poloh MET MENDELU Juásek A., Leugner J., Martincová J. 221816_2011-MZE-16222_M23
Metodika průběžného zabezpečování genových zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin pro potřeby VLS ČR, s.p. MET VÚLHM Hynek V., Kobliha J., Lstibůrek M., Stejskal J. 222603_2011-MZE-16222_M24
Mikropropagace jeřábu oskeruše (Sorbus domestica L.) MET VÚLHM Malá J., Cvrčková H., Máchová P., Dostál J. 228527_2011-MZE-16222_M25
Měření vlastností sněhové pokrývky v lese a mimo les MET VÚLHM Křístek Š., Urbaňcová N., Holuša J., Tomeček P. 228530_2011-MZE-16222_M26
Metodika sledování vitality lesních ekosystémů vystavených suchu k podpoře trvale udržitelného lesnictví MET MENDELU Gebauer R., Urban J., Børja I., Gryc V., Vavrčík H., Volařík D., Rychtecká P., Hurt V., Svozilová M. 231835_2011-MZE-16222_M27
Vnášení listnaté příměsi a jedle do jehličnatých porostů Jizerských hor MET ČZU + VÚLHM Kuneš I., Baláš M., Millerová K., Balcar V. 231921_2011-MZE-16222_M28
Pěstební postupy k biologické melioraci narušených lesních půd MET VÚLHM Slodičák M., Novák J., Kacálek D. 232059_2011-MZE-16222_M29
Metodika stanovení výkonnosti, energetiky, ekonomiky, poškození půdy, stojících stromů a emisí cizorodých látek strojů a zařízení výrobních systémů hnojení MET ČZU Janeček A., Ulrich R., Neruda J., Mikleš J. 231955_2011-MZE-16222_M30
Metodika stanovení výkonnosti, energetiky, ekonomiky, poškození půdy, kořenových systémů stromů, stojících stromů a emisí cizorodých látek strojů a zařízení obdělání půdy v lesním hospodářství MET ČZU Janeček A., Ulrich R., Suchomel J., Mikleš J. 231968_2011-MZE-16222_M31
Metodika stanovení výkonnosti, energetiky, ekonomiky, poškození půdy, stojících stromů a emisí cizorodých látek strojů a zařízení výrobních systémů ochrany lesních kultur MET ČZU Janeček A., Ulrich R., Neruda J. 231998_2011-MZE-16222_M32
Metodika stanovení výkonnosti, energetiky, ekonomiky, poškození půdy, stojících stromů a emisí cizorodých látek strojů a zařízení sazečů a školkovačů MET ČZU Janeček A., Ulrich R., Neruda J. 232009_2011-MZE-16222_M33
Metodika stanovení výkonnosti, energetiky, ekonomiky, poškození půdy, stojících stromů a emisí cizorodých látek strojů a zařízení výrobních systémů ve školkách MET ČZU Janeček A., Ulrich R., Neruda J., Mikleš J. 232011_2011-MZE-16222_M34
Metodika sběru dat pro komplexní ekonomické ohodnocení biodiverzity MET ČZU Merganič J., Marušák R., Merganičová K., Šálek L. 234020_2011-MZE-16222_M35
Metodické postupy úpravy vodního režimu lesních půd MET VÚLHM + MENDELU Černohous V., Švihla V., Kantor P. 234040_2011-MZE-16222_M36
Pěstování středního lesa a převody na střední les MET MENDELU + Správa CHKO Litovelské Pomoraví Hurt V., Knott R., Kadavý J., Kneifl M., Flora M., Servus M. 234213_2011-MZE-16222_M37
Pěstování nízkého lesa a převody na nízký les MET MENDELU Knott R., Kadavý J., Kneifl M., Hurt V., Flora M., Servus M. 234220_2011-MZE-16222_M38
Třídy porušenosti vozovek a povrchů odvozních cest na území LHC Ostravice (MOSTR201101) MAP ČZU Tománek J., Volný C. 228054_2011-MZE-16222_MAPA2
Druhy povrchů odvozních cest na území LHC Ostravice (MOSTR201102) MAP ČZU Tománek J., Volný C. 228069_2011-MZE-16222_MAPA3
Odvozní cesty vyžadující rekonstrukci nebo přestavbu na vyšší třídu na území LHC Ostravice (MOSTR201103) MAP ČZU Tománek J., Volný C. 228071_2011-MZE-16222_MAPA4
Sklony odvozních cest na území LHC Ostravice (MOSTR201104) MAP ČZU Tománek J., Volný C. 228089_2011-MZE-16222_MAPA5
Úseky odvozních cest se zvýšeným rizikem nehod na území LHC Ostravice (MOSTR201105) MAP ČZU Tománek J., Volný C. 228099_2011-MZE-16222_MAPA6
Vhodnost lesních cest pro cyklistiku dle TP 179 na území LHC Ostravice (MOSTR201106) MAP ČZU Volný C., Tománek J. 228117_2011-MZE-16222_MAPA7
Lesní cestní síť na území LHC Ostravice využitelná pro cykloturistiku (MOSTR201107) MAP ČZU Volný C., Tománek J. 228141_2011-MZE-16222_MAPA8
Lesní cestní síť na území LHC Ostravice využitelná pro sportovně-rekreační cyklistiku (MOSTR201108) MAP ČZU Volný C., Tománek J. 228148_2011-MZE-16222_MAPA9
Lesní cestní síť na území LHC Ostravice využitelná pro cyklodopravu (MOSTR201109) MAP ČZU Tománek J. 228158_2011-MZE-16222_MAPA10
Lesní cestní síť na území LHC Ostravice využitelná pro in-line bruslení (MOSTR201110) MAP ČZU Tománek J. 228164_2011-MZE-16222_MAPA11
Sjízdnost povrchů lesních odvozních cest pro cyklisty na území LHC Ostravice (MOSTR201111) MAP ČZU Volný C., Tománek J. 228173_2011-MZE-16222_MAPA12
Ellenbergův klimatický kvocient v období 1961-1990 ve vztahu k vývoji lýkožrouta smrkového (Ips typographus) v České republice MAP ČZU Hlásny T., Holuša J., Turčáni M. 232838_2011-MZE-16222_MAPA13
Ellenbergův klimatický kvocient v období 2021-2050 ve vztahu k vývoji lýkožrouta smrkového (Ips typographus) v České republice MAP ČZU Hlásny T., Holuša J., Turčáni M. 232840_2011-MZE-16222_MAPA14
Ellenbergův klimatický kvocient v období 2071-2100 ve vztahu k vývoji lýkožrouta smrkového (Ips typographus) v České republice MAP ČZU Cvikrová M. 232841_2011-MZE-16222_MAPA15
Oblasti umožňující vývoj daného počtu generací lýkožrouta smrkového (Ips typographus) za rok na území České republiky v období 1961–1990 MAP ČZU Hlásny T., Holuša J., Turčáni M. 232846_2011-MZE-16222_MAPA16
Oblasti umožňující vývoj daného počtu generací lýkožrouta smrkového (Ips typographus) za rok na území České republiky v období 2021-2050 MAP ČZU Hlásny T., Holuša J., Turčáni M. 232850_2011-MZE-16222_MAPA17
Oblasti umožňující vývoj daného počtu generací lýkožrouta smrkového (Ips typographus) za rok na území České republiky v období 2071-2100 MAP ČZU Hlásny T., Holuša J., Turčáni M. 232868_2011-MZE-16222_MAPA18
Průměrná roční teplota vzduchu v období 1961-1990 ve vztahu k vývoji lýkožrouta smrkového (Ips typographus) v České republice MAP ČZU Hlásny T., Holuša J., Turčáni M. 233544_2011-MZE-16222_MAPA19
Průměrná roční teplota vzduchu v období 2021-2050 ve vztahu k vývoji lýkožrouta smrkového (Ips typographus) v České republice MAP ČZU Hlásny T., Holuša J., Turčáni M. 233564_2011-MZE-16222_MAPA20
Průměrná roční teplota vzduchu v období 2071-2100 ve vztahu k vývoji lýkožrouta smrkového (Ips typographus) v České republice MAP ČZU Hlásny T., Holuša J., Turčáni M. 233565_2011-MZE-16222_MAPA21
Rizikové oblasti s projektovaným nárůstem počtu generací lýkožrouta smrkového (Ips typographus) v období 2021–2050 oproti referenčnímu období 1961–1990 MAP ČZU Hlásny T., Holuša J., Turčáni M. 233567_2011-MZE-16222_MAPA22
Rizikové oblasti s projektovaným nárůstem počtu generací lýkožrouta smrkového (Ips typographus) v období 2071–2100 oproti referenčnímu období 1961–1990 MAP ČZU Hlásny T., Holuša J., Turčáni M. 233569_2011-MZE-16222_MAPA23
Vývoj napadení lesa podkorním hmyzem v oblasti Západních a Středních Beskyd hodnocený na základě objemu nahodilých těžeb v období 1999–2008 MAP ČZU Sitková Z., Grodzki W., Hlásny T., Šrámek V. 233572_2011-MZE-16222_MAPA24
Zjednodušené vegetační stupně České republiky a očekávaný vývoj klimatu MAP ČZU Hlásny T., Holuša J. 233573_2011-MZE-16222_MAPA25
Změna počtu generací lýkožrouta smrkového (Ips typographus) v oblasti Kysuckých Beskyd a Oravy v důsledku očekávané změny klimatu MAP ČZU Hlásny T., Holuša J., Turčáni M. 233577_2011-MZE-16222_MAPA26
Změna počtu generací lýkožrouta smrkového v období 2021–2050 oproti referenčnímu období 1961–1990 ve vztahu k stupňům ochrany přírody v České republice MAP ČZU Hlásny T., Holuša J., Turčáni M. 233580_2011-MZE-16222_MAPA27
Rizikové oblasti přemnožení bekyně mnišky (Lymantria monacha /L./) v České republice pro období 2012-2015: PLO 4 – Doupovské hory MAP ČZU Uhlíková H., Nakládal O. 233582_2011-MZE-16222_MAPA28
Rizikové oblasti přemnožení bekyně mnišky (Lymantria monacha /L./) v České republice pro období 2012-2015: PLO 7 – Brdská vrchovina MAP ČZU Nakládal O., Uhlíková H. 233585_2011-MZE-16222_MAPA29
Rizikové oblasti přemnožení bekyně mnišky (Lymantria monacha /L./) v České republice pro období 2012-2015: PLO 12 – Předhoří Šumavy a Novohradských hor MAP ČZU Nakládal O., Uhlíková H. 233588_2011-MZE-16222_MAPA30
Rizikové oblasti přemnožení bekyně mnišky (Lymantria monacha /L./) v České republice pro období 2012-2015: PLO 13 – Šumava MAP ČZU Nakládal O., Uhlíková H. 233591_2011-MZE-16222_MAPA31
Rizikové oblasti přemnožení bekyně mnišky (Lymantria monacha /L./) v České republice pro období 2012-2015: PLO 16 – Českomoravská vrchovina (okresy BI, BK, CR, HB, KH, SY, ZR) MAP ČZU Uhlíková H., Nakládal O. 233594_2011-MZE-16222_MAPA32
Rizikové oblasti přemnožení bekyně mnišky (Lymantria monacha /L./) v České republice pro období 2012-2015: PLO 16 – Českomoravská vrchovina (okresy BN, PB, PE, PI, TA) MAP ČZU Uhlíková H., Nakládal O., Hejda R. 233597_2011-MZE-16222_MAPA33
Rizikové oblasti přemnožení bekyně mnišky (Lymantria monacha /L./) v České republice pro období 2012-2015: PLO 16 – Českomoravská vrchovina (okresy JH, JI, TR) MAP ČZU Uhlíková H., Nakládal O. 233600_2011-MZE-16222_MAPA34
Rizikové oblasti přemnožení bekyně mnišky (Lymantria monacha /L./) v České republice pro období 2012-2015: PLO 18 – Severočeská pískovcová plošina a Český ráj MAP ČZU Nakládal O., Uhlíková H. 233601_2011-MZE-16222_MAPA35
Rizikové oblasti přemnožení bekyně mnišky (Lymantria monacha /L./) v České republice pro období 2012-2015: PLO 29 – Nízký Jeseník MAP ČZU Nakládal O., Uhlíková H. 233604_2011-MZE-16222_MAPA36
Rizikové oblasti přemnožení bekyně mnišky (Lymantria monacha /L./) v České republice pro období 2012-2015: PLO 30 – Drahanská vrchovina MAP ČZU Nakládal O., Uhlíková H. 233606_2011-MZE-16222_MAPA37
Stupně přirozenosti lesních porostů v Krkonošském národním parku MAP ČZU + ÚHÚL Vacek S., Mikeska M., Remeš J., Bílek L., Štícha V., Podrázský V., Baláš M. 233799_2011-MZE-16222_MAPA38
Stupně přirozenosti lesních porostů v NP a CHKO Šumava MAP ČZU + ÚHÚL Vacek S., Mikeska M., Remeš J., Bílek L., Štícha V., Podrázský V., Baláš M. 233814_2011-MZE-16222_MAPA39
Stupně přirozenosti lesních porostů v NP České Švýcarsko MAP ČZU + ÚHÚL Vacek S., Mikeska M., Remeš J., Bílek L., Štícha V., Podrázský V., Baláš M. 233818_2011-MZE-16222_MAPA40
Stupně přirozenosti lesních porostů v NP Podyjí MAP ČZU + ÚHÚL Vacek S., Mikeska M., Remeš J., Bílek L., Štícha V., Podrázský V., Baláš M. 233839_2011-MZE-16222_MAPA41
Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Beskydy MAP ČZU + ÚHÚL Vacek S., Mikeska M., Remeš J., Bílek L., Štícha V., Podrázský V., Baláš M. 233847_2011-MZE-16222_MAPA42
Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Bílé Karpaty MAP ČZU + ÚHÚL Vacek S., Mikeska M., Remeš J., Bílek L., Štícha V., Podrázský V., Baláš M. 233851_2011-MZE-16222_MAPA43
Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Blaník MAP ČZU + ÚHÚL Vacek S., Mikeska M., Remeš J., Bílek L., Štícha V., Podrázský V., Baláš M. 233855_2011-MZE-16222_MAPA44
Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Blanský les MAP ČZU + ÚHÚL Vacek S., Mikeska M., Remeš J., Bílek L., Štícha V., Podrázský V., Baláš M. 233858_2011-MZE-16222_MAPA45
Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Broumovsko MAP ČZU + ÚHÚL Vacek S., Mikeska M., Remeš J., Bílek L., Štícha V., Podrázský V., Baláš M. 233864_2011-MZE-16222_MAPA46
Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO České středohoří MAP ČZU + ÚHÚL Vacek S., Mikeska M., Remeš J., Bílek L., Štícha V., Podrázský V., Baláš M. 233873_2011-MZE-16222_MAPA47
Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Český kras MAP ČZU + ÚHÚL Vacek S., Mikeska M., Remeš J., Bílek L., Štícha V., Podrázský V., Baláš M. 233881_2011-MZE-16222_MAPA48
Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Český les MAP ČZU + ÚHÚL Vacek S., Mikeska M., Remeš J., Bílek L., Štícha V., Podrázský V., Baláš M. 233888_2011-MZE-16222_MAPA49
Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Český ráj MAP ČZU + ÚHÚL Vacek S., Mikeska M., Remeš J., Bílek L., Štícha V., Podrázský V., Baláš M. 233890_2011-MZE-16222_MAPA50
Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Jeseníky MAP ČZU + ÚHÚL Vacek S., Mikeska M., Remeš J., Bílek L., Štícha V., Podrázský V., Baláš M. 233896_2011-MZE-16222_MAPA51
Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Jizerské hory MAP ČZU + ÚHÚL Vacek S., Mikeska M., Remeš J., Bílek L., Štícha V., Podrázský V., Baláš M. 233904_2011-MZE-16222_MAPA52
Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Kokořínsko MAP ČZU + ÚHÚL Vacek S., Mikeska M., Remeš J., Bílek L., Štícha V., Podrázský V., Baláš M. 233909_2011-MZE-16222_MAPA53
Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Křivoklátsko MAP ČZU + ÚHÚL Vacek S., Mikeska M., Remeš J., Bílek L., Štícha V., Podrázský V., Baláš M. 233912_2011-MZE-16222_MAPA54
Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Labské pískovce MAP ČZU + ÚHÚL Vacek S., Mikeska M., Remeš J., Bílek L., Štícha V., Podrázský V., Baláš M. 233919_2011-MZE-16222_MAPA55
Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Litovelské Pomoraví MAP ČZU + ÚHÚL Vacek S., Mikeska M., Remeš J., Bílek L., Štícha V., Podrázský V., Baláš M. 233924_2011-MZE-16222_MAPA56
Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Lužické hory MAP ČZU + ÚHÚL Vacek S., Mikeska M., Remeš J., Bílek L., Štícha V., Podrázský V., Baláš M. 233929_2011-MZE-16222_MAPA57
Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Moravský kras MAP ČZU + ÚHÚL Vacek S., Mikeska M., Remeš J., Bílek L., Štícha V., Podrázský V., Baláš M. 233933_2011-MZE-16222_MAPA58
Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Orlické hory MAP ČZU + ÚHÚL Vacek S., Mikeska M., Remeš J., Bílek L., Štícha V., Podrázský V., Baláš M. 233936_2011-MZE-16222_MAPA59
Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Pálava MAP ČZU + ÚHÚL Vacek S., Mikeska M., Remeš J., Bílek L., Štícha V., Podrázský V., Baláš M. 233940_2011-MZE-16222_MAPA60
Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Poodří MAP ČZU + ÚHÚL Vacek S., Mikeska M., Remeš J., Bílek L., Štícha V., Podrázský V., Baláš M. 233945_2011-MZE-16222_MAPA61
Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Slavkovský les MAP ČZU + ÚHÚL Vacek S., Mikeska M., Remeš J., Bílek L., Štícha V., Podrázský V., Baláš M. 233949_2011-MZE-16222_MAPA62
Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Třeboňsko MAP ČZU + ÚHÚL Vacek S., Mikeska M., Remeš J., Bílek L., Štícha V., Podrázský V., Baláš M. 233953_2011-MZE-16222_MAPA63
Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Ždárské vrchy MAP ČZU + ÚHÚL Vacek S., Mikeska M., Remeš J., Bílek L., Štícha V., Podrázský V., Baláš M. 233956_2011-MZE-16222_MAPA64
Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Železné hory MAP ČZU + ÚHÚL Vacek S., Mikeska M., Remeš J., Bílek L., Štícha V., Podrázský V., Baláš M. 233960_2011-MZE-16222_MAPA65
Stupně přirozenosti lesních porostů v NPR Břehyně-Pecopala MAP ČZU + ÚHÚL Vacek S., Mikeska M., Remeš J., Bílek L., Štícha V., Podrázský V. 233971_2011-MZE-16222_MAPA66
Stupně přirozenosti lesních porostů v NPR Králický Sněžník MAP ČZU + ÚHÚL Vacek S., Mikeska M., Remeš J., Bílek L., Štícha V., Podrázský V. 233974_2011-MZE-16222_MAPA67
Stupně přirozenosti lesních porostů v NPR Libický luh MAP ČZU + ÚHÚL Vacek S., Mikeska M., Remeš J., Bílek L., Štícha V., Podrázský V. 233977_2011-MZE-16222_MAPA68
Stupně přirozenosti lesních porostů v NPR Voděradské bučiny MAP ČZU + ÚHÚL Vacek S., Mikeska M., Remeš J., Bílek L., Štícha V., Podrázský V. 233982_2011-MZE-16222_MAPA69
Naučná stezka „Za krásami Českého Meránu“ MAP VÚKOZ Bartoš A., Stroblová L., Sedláček Z. 233983_2011-MZE-16222_MAPA70
Naučná stezka „Mapa krajinného rázu Společenství obcí Čertovo břemeno“  MAP VÚKOZ Hrubá T., Stroblová L. 233986_2011-MZE-16222_MAPA71
Rozšíření fytoftorového onemocněné olší v České republice MAP VÚKOZ Černý K., Strnadová V., Hrubá T. 54683_2011-MZE-16222_MAPA17a
Název Typ Organizace Autorský kolektiv Osvědčení
Metodické postupy ověřování zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin v České republice MET VÚLHM Frýdl J., Novotný P., Čáp J., Buriánek V. 5370_2010-MZE-16222_M3
Mikropropagace jeřábu břeku (Sorbus torminalis (L.) Crantz) MET VÚLHM Malá J., Cvrčková H., Máchová P. 6431_2010-MZE-16222_M4
Výchova porostů v ochranných pásmech vodních zdrojů MET VÚLHM Slodičák M., Novák J., Navrátil P. 27670_2010-MZE-16222_M5
Užití krátkodobé hydroponie pro selekci vhodných druhů listnatých dřevin využitelných pro remediační účely MET VÚLHM + AV ČR Malá J., Cvrčková H., Máchová P., Šíma P., Soudek P. 28473_2010-MZE-16222_M6
Metodika stanovení optimálního počtu a intenzity probírkových zásahů MET ČZU Pulkrab K., Sloup M., Šišák L. ÚŘ_1696_2010
Využití mikropropagace pro reprodukci autochtonních druhů jilmu (ULMUS GLABRA HUDS., ULMUS MINOR GLED. A ULMUS LAEVIS PALL.) MET VÚLHM + AV ČR Malá J., Cvrčková H., Máchová P., Dostál J., Doležal K. 36091_2010-MZE-16222_M7
Metodika hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti funkcí lesa MET ČZU Šišák L., Šach F., Švihla V., Pulkrab K., Černohous V. ÚŘ_3042_2010
Využití navigace podle GPS v těžebně-dopravních strojích a její uplatnění v praxi MET MENDELU Ulrich R., Janata P., Mikita T., Klimánek M. 36093_2010-MZE-16222_M8
Obnova lesa na lokalitách ohrožených introskeletovou erozí MET VÚLHM Souček J., Kriegel H., Nárovec V., Šach F. ÚŘ_4205_2010
Manipulace se sadebnim materiálem lesních dřevin od vyzvednutí ve školce až po výsadbu MET VÚLHM Jurásek A., Martincová J., Leugner J. 37728_2010-MZE-16222_M9
Metodika hodnocení viditelného poškození vegetace vyvolaného účinky přízemního ozonu MET VÚLHM Novotný R., Buriánek V., Šrámek V. 38004_2010-MZE-16222_M10
Metodika analýzy molekulárních markerů u jilmu, Ulmus L. MET JU + VÚLHM Čurn V., Kubátová B., Novotná M., Cvrčková H., Máchová P. 37999_2010-MZE-16222_M11
Metodika zakládání semenných sadů 1,5 generace MET JU + VÚLHM Ivanek O., Novotný P., Frýdl J. 38001_2010-MZE-16222_M13
Využití somatické embryogeneze pro reprodukci cenných genotypů smrku ztepilého (Picea abies(L.) Karst)  MET VÚLHM + AV ČR Malá J., Cvrčková H., Máchová P., Cvikrová M. 38003_2010-MZE-16222_M14
Název Typ Organizace Autorský kolektiv Osvědčení
Zakládání dřevinných vegetačních prvků v zemědělské krajině MET MENDELU Rajnoch M. 18410_2009-16220
Metodický postup pro sběr, zpracování, skladování, předosevní přípravu a hodnocení kvality semen brslenu evropského MET VÚLHM Bezděčková L., Řezníčková J., Procházková Z. 3327_2009
Metodický postup pro sběr, zpracování, skladování, předosevní přípravu a hodnocení kvality semen kaliny tušalaje MET VÚLHM Bezděčková L., Řezníčková J., Procházková Z. 3356_2009
Metodika heterovegetativního množení buku lesního (Fagus sylvatica L.) a její uplatnění ve šlechtění dřevin MET VÚKOZ + VÚLHM Obdržálek J., Frýdl J., Novotný P. 38512_2009-MZE-16222_M2
Metodický postup pro sběr, zpracování, skladování, předosevní přípravu a hodnocení kvality semen ptačího zobu obecného MET VÚLHM Bezděčková L., Řezníčková J., Procházková Z. 3524_2009
Determinace hybridních topolových klonů pěstovaných v České republice MET VÚLHM Čížek V., Čížková L. 4489_2009
Metodický postup pro sběr, zpracování, skladování, předosevní přípravu a hodnocení kvality semen svídy krvavé MET VÚLHM Bezděčková L., Řezníčková J., Procházková Z. 5279_2009
Metodický postup revitalizace liniových valů Krušných hor MET MENDELU Vavříček D. 5321_2009