Reprodukční materiál lesních dřevin

Reprodukčním materiálem se rozumí semenný materiál (šišky, semena, plody a plodenství), části rostlin (řízky, rouby, očka, hříženci, pruty, explantáty a jiné části rostlin) a sadební materiál (rostliny získané ze semenného materiálu, části rostlin nebo vyzvednuté z přirozeného zmlazení).

Problematiku reprodukčního materiálu lesních dřevin v ČR upravuje zákon č. 149/2003 Sb. a jeho prováděcí vyhláška č. 29/2004 Sb., oba ve znění pozdějších předpisů. Zákonem č. 149/2004 Sb. byla do našeho právního řádu implementována evropská směrnice č. 1999/105/ES, o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh.

Ze jmenovaného zákona vyplývají povinnosti pro dodavatele reprodukčního materiálu lesních dřevin. Dodavateli jsou ve smyslu zákona osoby, které reprodukční materiál nabízejí k prodeji, prodávají nebo ho dodávají třetím osobám v rámci smluv o poskytování služeb či reprodukční materiál dováží za účelem prodeje (více § 2 odst. m, n zákona č. 149/2003 Sb.).

ÚHÚL plní funkci pověřené osoby podle § 30 zákona č. 149/2003 Sb.

Používání geneticky a morfologicky vhodného reprodukčního materiálu lesních dřevinpři umělé obnově lesa a zalesňování je podmínkou pro zlepšení zdravotního stavu lesů, zachování jejich biologické rozmanitosti a naplnění všech produkčních a mimoprodukčních funkcí lesů.

Činnosti prováděné ÚHÚL jakožto pověřenou osobou

Pro vlastníky lesů, dodavatele reprodukčního materiálu a orgány státní správy lesů ÚHÚL, jakožto pověřená osoba dle zákona č. 149/2003 Sb.:

 • koordinuje Národní program zachování a reprodukce genofondu lesních dřevin,
 • provádí hodnocení Národního programu a předkládá ho ministerstvu (§ 2a odst. 3),
 • ukládá opatření k záchraně ohroženého genetického zdroje lesních dřevin (§ 2b odst. 3),
 • zařazuje (§ 2c odst. 1), mění (§ 2e odst. 1) nebo zrušuje zařazení (§ 2e odst. 2) genetického zdroje do Národního programu,
 • vede ústřední evidenci dle § 2d odst. 4, § 2g odst. 2, § 2i odst. 2, § 6 odst. 6, § 18 a § 24 odst. 3,
 • ukládá předání dokumentace o genetických zdrojích a vzorků genetických zdrojů § 2g odst. 3,
 • přijímá oznámení právního nástupce o úmrtí fyzické osoby nebo zániku právnické osoby, která je účastníkem Národního programu (§ 2g odst. 4),
 • přijímá oznámení dodavatelů o zamýšleném sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin a vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení a oznámení dodavatelů o zamýšleném sloučení reprodukčního materiálu a odběru částí rostlin při následném vegetativním množení,
 • je oprávněna být přítomna při sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení z uznaných zdrojů reprodukčního materiálu kategorie identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný,
 • vystavuje potvrzení o původu reprodukčního materiálu získaného z uznaných zdrojů reprodukčního materiálu a vede o tom evidenci,
 • vystavuje nové potvrzení o původu reprodukčního materiálu pro oddíly získané sloučením oddílů a pro oddíly získané následným vegetativním množením, pro které bylo vystaveno potvrzení o původu, a vede o tom evidenci,
 • uznává zdroje identifikovaného, selektovaného, kvalifikovaného a testovaného reprodukčního materiálu, prodlužuje dobu uznání a zrušuje uznání,
 • přiděluje uznaným jednotkám evidenční čísla,
 • slučuje uznané zdroje reprodukčního materiálu do jedné uznané jednotky,
 • doporučuje omezení mýtní úmyslné těžby v porostech uznaných jako zdroj selektovaného a testovaného reprodukčního materiálu nebo navrhuje stanovení ochranné lhůty v těchto porostech,
 • povoluje mýtní úmyslnou těžbu v porostech uznaných jako zdroj selektovaného a testovaného reprodukčního materiálu, nebo v porostech uznaných jako zdroj selektovaného a testovaného reprodukčního materiálu, kde došlo ke stanovení ochranné lhůty,
 • vyhlašuje genové základny a stanovuje způsob hospodaření v genových základnách,
 • plní práva a povinnosti, které pro ni vyplývají z přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 1999/105/ES, pokud jde o poskytování úřední pomoci mezi úředními subjekty (§ 25c odst. 1),
 • na základě pověření ministerstva vykonává dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě a v případě zjištění nedostatků předává tyto informace orgánu veřejné správy v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem,
 • vykonává kontrolu (§ 31),
 • ukládá zvláštní opatření (§ 36 odst. 2 a 3).