Střelectví

Portál myslivosti
Jedná se o nedílnou složku myslivosti, která se zabývá:
 • Loveckými palnými zbraněmi, loveckým střelivem, loveckými chladnými zbraněmi a loveckými pomůckami
 • bezpečnostními a legislativními pravidly pro zacházení s palnými loveckými zbraněmi, loveckým střelivem, chladnými loveckými zbraněmi, loveckými pomůckami
 • prevencí vzniku úrazů při výkonu práva myslivosti a první pomocí při úrazech

Lovecké palné zbraně a střelivo

Lovecké palné zbraně
Lovecká zbraň je zákonem o zbraních vymezena, jako „zbraň určená k lovu zvěře odstřelem podle zákona o myslivosti“. Zákon o myslivosti následně stanovuje, že k lovu zvěře může být použita výhradně „lovecká zbraň“ (dlouhá zbraň kulová, broková nebo kombinovaná).
Pro správné pochopení termínu „lovecká zbraň“ uvádíme všechny kumulativní předpoklady, které musí zbraň splňovat, aby mohla být využitelná pro lovecké účely.
 
 • Rozměrové parametry – délka hlavně musí být větší, než 30 cm a zbraň současně musí překročit svou celkovou délkou 60 cm.
 • Musí se jednat o
  • „palnou zbraň“ – u této je funkce odvozena od okamžitého uvolnění chemické energie (v tomto případě je energie uvolněna hořením výmetné náplně – střelného prachu).
  • „kulovou“ zbraň – Palná zbraň s drážkovanou hlavní (nebo více hlavněmi) pro střelbu kulovými náboji (střela je složena z jednoho kusu), nebo
  • „brokovou“ zbraň – palná zbraň s hladkou hlavní (nebo více hlavněmi) pro střelbu brokovými náboji (náboj obsahuje tzv. hromadnou střelu, kterou zpravidla tvoří větší počet broků), případně speciálními náboji pro brokovou zbraň (např. zvláštní jednotná střela), anebo
  • „kombinovanou“ zbraň – palná zbraň s více hlavněmi pro střelbu brokovými a kulovými náboji. Jedná se v podstatě o víceúčelovou zbraň, „kombinaci“ kulové a brokové zbraně – odtud je odvozen souhrnný název pro takovou zbraň – kulobrok.
 
Z vymezení loveckých palných zbraní vyplývá, že v současné době nesmí být zvěř v ČR lovena např. prakem, lukem, kuší, oštěpem a podobnými zbraněmi, používanými k lovu v době pravěku a středověku. V jiných evropských zemích (např. Slovensko) je však lov zvěře např. lukem, nebo kuší, zcela legální, avšak pouze při splnění některých podmínek.
 
Všechny tzv. zlamovací zbraně (jejich nabíjení se děje vložením náboje do hlavně po „sklopení“ hlavní) mají specifické pojmenování podle počtu hlavní a jejich postavení v hlavňovém svazku.
 
počet hlavní

název

(podle postavení ve svazku)

 1 kulová  kulová jednuška
 2 kulové  nad sebou – kulová kozlice
 vedle sebe – kulový dvoják
 3 kulové  kulový troják
 1broková  broková jednuška
 2 brokové  nad sebou – broková kozlice
 vedle sebe – dvojka
 3 brokové  brokový troják
 2 (1 broková, 1 kulová)  nad sebou – kulobroková kozlice
 vedle sebe – obojetnice
 3 (1 kulová + 2 brokové)  troják
 3 (1 broková + 2 kulové)  dvojákový troják
 3 (2 brokové, 1 kulová – malorážková)  trojáček
 3 (1 broková, 1 kulová, 1 kulová – malorážková)  trojče
 4 (2 brokové, 1 kulová, 1 kulová – malorážková)  čtyřče
Lovecké střelivo
Základní rozdělení střeliva lze provést takto:
 
Kulový náboj – je určen pro střelbu z kulové zbraně, popř. z kulové hlavně kombinované zbraně. Střela je tvořena jedním celkem (po opuštění hlavně zůstává vcelku) a je používána pro lov těch druhů zvěře (od velikosti holuba hřivnáče do velikosti jelena evropského), u nichž není předepsán lov brokovnicí. V současné době existuje obrovský sortiment střel a jejich konstrukčních řešení. Cílem konstrukce je vždy maximální smrtící účinek a současně minimalizace poškození zvěřiny.
 
Brokový náboj s hromadnou střelou – je určen pro střelbu z brokové zbraně, popř. z brokové hlavně kombinované zbraně. Střela je tvořena náplní broků, zpravidla sférického tvaru, různého počtu (2, až několik stovek), velikostí (1,5 – 9,1 mm) a materiálu (olovo, zinek, měkká ocel apod.). Náboj je určen k lovu zajíce, bažanta obecného, orebice, perličky, kachny, poláků, lysky, husí a dalších druhů zvěře, u nichž zákon o myslivosti nepředepisuje lov kulovou zbraní.
 
Brokový náboj s jednotnou střelou – je určen pro střelbu z brokové zbraně, popř. z brokové hlavně kombinované zbraně. Střela je tvořena jedním kompaktním celkem a v podmínkách ČR jí je možné používat k lovu selete a lončáka (jedinec ve věku od započatého 13. do ukončeného 24. měsíce života) prasete divokého.
 
Lovecké střelivo je, obdobně jako lovecké zbraně, odlišné podle svých technických parametrů (průměr a hmotnost požívané střely, hmotnost náplně střelného prachu v náboji atd.). Zvláštním parametrem je tzv. ráže. Jedná se o základní popis charakteristik, které se v kombinaci s dalšími parametry používají v lovecké praxi pro zjištění vhodnosti jejich použití při lovu různých druhů zvěře. Obecně lze uvést, že čím je lovený druh zvěře větší a vitálnější, tím výkonnější musí být ráže použité zbraně. Zbraň nižšího výkonu, která je běžně používána při lovu srnce, nemusí být současně vhodná k lovu jelena. Volba vhodné ráže použité zbraně (a vhodného typu náboje) je základním předpokladem pro provádění lovu v souladu s legislativou (Lov zvěře smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám mysliveckým, zásadám ochrany přírody a zásadám ochrany zvířat proti týrání.). Následující tabulka uvádí rámcové doporučené využití některých ráží při lovu zvěře. Výčet ráží není (a ani nemůže být) úplný. Vzhledem k velkému sortimentu střeliva, nabízeného výrobci, lze použít i razantnější ráže při lovu subtilnější zvěře – základním předpokladem je však výběr vhodné střely, které působí minimální poškození zvěřiny.
 
kategorie ráže – označení použití v ČR
 slabý výkon  .22 Long Rifle  liška, kuna, králík, holub hřivnáč
 .22 Hornet (5,6×36 R)  kuna, liška
 slabší výkon  .222 Remington (5,6×41)  kuna, liška, jezevec, srnec
 .223 Remington (5,6×45)  kuna, liška, jezevec, srnec
 .22 Savage (5,6×52 R)  liška, jezevec, srnec
 5,6×50 R Mag.  liška, jezevec, srnec
 6,5×52 R  jezevec, srnec,
 7,62×39  jezevec, srnec, mladá černá (sele, lončák)
 střední výkon  6,5×57  srnec, mladá černá zvěř (sele, lončák), daněk, muflon
 7×57  srnec, černá zvěř, daněk, muflon, jelen,
 7×64  srnec, černá zvěř, daněk, muflon, jelen,
 7×65 R  srnec, černá zvěř, daněk, muflon, jelen,
 .308 Winchester (7,62×51)  srnec, černá zvěř, daněk, muflon, jelen,
 9,3×72 R  srnec, černá zvěř, daněk, muflon, jelen,
 vyšší výkon  .30-06 Springfield (7,62×63)  srnec, černá zvěř, daněk, muflon, jelen,
 8×57 JS  srnec, černá zvěř, daněk, muflon, jelen,
 vysoký výkon  8×64 S  srnec, černá zvěř, daněk, muflon, jelen,
 9,3×74 R  srnec, černá zvěř, daněk, muflon, jelen,
 
Aby stát zamezil vzniku situace, kdy by byla zvěř týrána při lovu zbraní nevhodné ráže, stanovuje legislativa minimální dopadovou energii střel pro některé druhy zvěře. Pro srnce obecného tak platí, že musí být loven pouze kulovým nábojem pro kulovou zbraň, jehož střela dosahuje ve vzdálenosti 100 m od ústí hlavně energie minimálně 1000 J. Všechny ostatní druhy spárkaté zvěře (prase divoké, jelen, daněk atd.) mohou být loveny pouze kulovým nábojem pro kulovou zbraň, jehož střela dosahuje ve vzdálenosti 100 m od ústí hlavně energie minimálně 1500 J.
 
Obecně zde však platí, že vlastní výsledek lovu vždy přímo závisí na umístění zásahu. Lovec, který nezná anatomii zvěře anebo je špatným střelcem, nebude ani s výkonnou zbraní dosahovat dobrých výsledků. Každý lovec proto musí věnovat dostatek pozornosti svému výcviku na střelnici.
 
Nezbytným předpokladem k držení palných zbraní a střeliva, požívaných k loveckým účelům, je zbrojní průkaz skupiny „C“. Získání zbrojního průkazu je možné po ověření zdravotní a odborné způsobilosti.

Chladné zbraně

V myslivecké praxi je využívána široká paleta chladných zbraní. Jejich technické řešení vždy odpovídá převážnému účelu použití.

Jedná se především o

 • Lovecké nože pro ošetření ulovené zvěře – s pevnou čepelí (popř. doplněné o zavírací želízka, zpravidla pilka, páráček), víceúčelové zavírací nože s různými želízky – více typů čepelí, pilky, páráčky. Lovecký nůž musí mít velmi pevnou čepel, která nepodléhá rychlému otupení a želízka odolná proti ohnutí, nebo zlomení.
 • Speciální lovecké nože – s pevnou čepelí, nebo zavírací. Jejich konstrukce reflektuje specifické požadavky na použití. Jsou vyráběny např. nože pro stahování zvěře (tzv. stahováky) se širokou a zvláštně tvarovanou čepelí, nebo vykosťovací nože s tenkou pružnou čepelí.
 • Lovecké nože tzv. „zavazáky“. Jedná se o nože s masivní, ale špičatou čepelí. Byly používány pro okamžité usmrcení zraněné zvěře, a to „zaražením“ mezi lebku a první obratel krční páteře. V dnešní době se takto nepoužívají z důvodu možné kolize dříve běžného způsobu použití a současné legislativy (zákon na ochranu zvířat proti týrání).
 • Lovecké tesáky – mají zpravidla podobu zvláštní dýky, s dlouhým ostřím. Jejich původní účel spadá do hluboké minulosti, kdy byly tesáky používány pro usmrcení spárkaté zvěře uštvané psy, nebo poraněné lovci. Většinou jsou vybaveny střenkou z parohu a zdobeny rytím, leptáním, gravírováním apod. Tesáky s vysokým podílem ruční práce, které jsou vyráběny nožíři, lze právem považovat za umělecká díla. Nyní jsou využívány především pro ceremoniální účely (přijímání mezi myslivce, pasování na lovce) a nezřídka poslouží jako vhodný dar např. k životnímu jubileu. Je časté, že vlastníci, nebo správci rozsáhlých lesních majetků (včetně LČR, s. p.) si nechávali vyrábět své lovecké tesáky podle vlastních návrhů.
 • Lovecké mačety, sekáče – jejich podoba se v průběhu času měnila. V současné době je lze využít při porcování zvěře, nebo při výseku křovin a náletů např. v rámci údržby okolí mysliveckých staveb, při tvorbě průseků a modelování vegetace.

Lovecké pomůcky

Mezi lovecké pomůcky patří zejména

 • Lovecká optika – jedná se o zařízení se soustavou čoček, která slouží k pozorování zvěře na větší vzdálenosti – usnadňují tak determinaci pohlaví a umožňují přesnější odhad věku a chovné hodnoty sledovaných jedinců (binokulární, popř. monokulární dalekohledy). Zvláštní loveckou optikou jsou zaměřovací dalekohledy (tzv. puškové dalekohledy). Tato zařízení obsahují kromě soustavy čoček ještě záměrný obrazec (tzv. osnovu) a slouží k zamíření zbraně při lovu zvěře kulovým nábojem na větší vzdálenost. Použití zaměřovacích dalekohledů snižuje rizika špatného zásahu zvěře a tím i způsobení nepřiměřeného utrpení. V některých případech je použití lovecké optiky přímo předepsáno legislativou (lov prasete divokého a lišky obecné v noci – tedy v době od jedné hodiny po západu slunce do jedné hodiny před jeho východem). V současné době je na trhu nabízeno široké spektrum typů lovecké optiky.
 • Lovecké oděvy a obuv – v průběhu času docházelo k zásadním modifikacím loveckých oděvů a obuvi. Z původního poměrně omezeného sortimentu se nyní vyvinula široká nabídka výstroje „pro každou příležitost“ (různé způsoby lovu dle preferencí uživatele, roční období, terénní podmínky apod.). V zásadě lze uvést, že nyní jsou na loveckou výstroj kladeny některé základní nároky. Oděvy musí být praktické (nesmí působit hluk, musí poskytovat dostatečný komfort a ochranu proti klimatickým vlivům) a estetické (jejich provedení by mělo reflektovat historický vývoj myslivosti v ČR a nemělo by např. napodobovat prvky výstroje armád, či jiných ozbrojených složek). Součástí oděvu je odpovídající pokrývka hlavy (klobouk, popř. lesnická čepice). Obuv musí zajišťovat pohodlnou neslyšnou chůzi, ochranu proti vodě a chladu a musí odvádět páru.
 • Příslušenství – jde o zejména o řemeny sloužící k nošení zbraní, různá pouzdra pro ochranu zbraní při přepravě do honitby, pouzdra na střelivo, pomůcky k údržbě zbraní (vytěráky, čistící a konzervační oleje) a optiky (čistící přípravky) a další široké spektrum loveckých pomůcek.