Udělení licence dodavateli

Reprodukční materiál lesních dřevin

Každý dodavatel reprodukčního materiálu lesních dřevin musí mít pro svoji činnost platnou licenci (§ 20 až 22 zákona č. 149/2003 Sb.). Bez této licence není možné uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu.

Licenci uděluje na základě žádosti dodavatele Ministerstvo zemědělství, které zároveň vede ústřední evidenci držitelů licencí.

Uváděním do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin se podle § 2 odst. n) zákona č. 149/2003 Sb. rozumí:

„nabízení reprodukčního materiálu k prodeji, prodej nebo dodávka třetí osobě včetně dodávky na základě smlouvy o poskytování služeb, anebo jakýkoliv jiný způsob převodu práva nakládat s reprodukčním materiálem na jinou osobu při podnikání, a dovoz za účelem prodeje anebo poskytování vzorků genetických zdrojů; za uvádění do oběhu se nepovažuje převod práva nakládat s reprodukčním materiálem, pokud jde o první převod tohoto práva z vlastníka zdroje reprodukčního materiálu na jinou osobu a vlastník zdroje reprodukčního materiálu ani jeho zaměstnanci se v souvislosti s tímto převodem nepodílí na produkci reprodukčního materiálu“.