Uvádění do oběhu

Reprodukční materiál lesních dřevin
  • Uváděním do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin se podle § 2 odst. n) zákona č. 149/2003 Sb. rozumí:

„nabízení reprodukčního materiálu k prodeji, prodej nebo dodávka třetí osobě včetně dodávky na základě smlouvy o poskytování služeb, anebo jakýkoliv jiný způsob převodu práva nakládat s reprodukčním materiálem na jinou osobu při podnikání, a dovoz za účelem prodeje anebo poskytování vzorků genetických zdrojů; za uvádění do oběhu se nepovažuje převod práva nakládat s reprodukčním materiálem, pokud jde o první převod tohoto práva z vlastníka zdroje reprodukčního materiálu na jinou osobu a vlastník zdroje reprodukčního materiálu ani jeho zaměstnanci se v souvislosti s tímto převodem nepodílí na produkci reprodukčního materiálu“.

  • Reprodukční materiál lesních dřevin mohou uvádět do oběhu pouze dodavatelé – držitelé licence. Informace o licenci pro nakládání s RM lesních dřevin zde.

Průvodní dokumentace reprodukčního materiálu

Je potřeba upozornit, že už není možné na trhu České republiky uvádět do oběhu reprodukční materiál lesních dřevin, který vznikl před účinností zákona č. 149/2003 Sb.

Do oběhu může být uváděn reprodukční materiál, vyprodukovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 149/2003 Sb. a tedy také plně v souladu se směrnicí č. 1999/105/ES, na který bylo orgánem státní správy nebo pověřenou osobou vystaveno potvrzení o původu podle § 6 zákona č. 149/2003 Sb.

Seznam druhů lesních dřevin, jejichž reprodukční materiál lze uvádět do oběhu pouze jako identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný, je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 393/2014 Sb.

Reprodukční materiál lze uvádět do oběhu pouze v případě, že ke každému oddílu je dodavatelem vystaven a připojen Průvodní list, který je současně rostlinolékařským pasem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie (nařízení 2016/2031). Při uvádění do oběhu identifikovaného, selektovaného, kvalifikovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu je dodavatel povinen předat odběrateli na jeho žádost kopii příslušného potvrzení o původu.

Obsah a formu Průvodního listu, způsob jeho připojení a klasifikační označení částí rostlin a sadebního materiálu stanoví vyhláška č. 29/2004 Sb. Pro semenný materiál, části rostlin a sadební materiál se vyhotovuje Průvodní list v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie (nařízení 2016/2031) podle vzorů uvedených v přílohách č. 16, 17 a 18 nebo při vývozu a dovozu do chráněné zóny se vystavuje Průvodní list podle vzorů uvedených v přílohách č. 16a, 17a a 18a. Seznam chráněných zón a příslušných karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny, jak je uvedeno v čl. 32 odst. 3 nařízení (EU) 2016/2031, je stanoven v přílohách prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072 ze dne 28. listopadu 2019.

Kopie Průvodního listu s vyznačením příslušného oddílu, se připojuje k celému oddílu reprodukčního materiálu jednou dovnitř a jednou vně každého balení zásilky. Reprodukční materiál lze uvádět do oběhu pouze v obalu zamezujícím účinně jeho záměně a uzavřeném tak, aby byla zachována možnost kontroly původnosti obsahu.