Uznávání zdrojů

Reprodukční materiál lesních dřevin

Reprodukční materiál lesních dřevin uváděný do oběhu musí pocházet z tzv. uznaného zdroje reprodukčního materiálu.

Uznání zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin provádí pověřená osoba ÚHÚL na základě žádosti vlastníka zdroje.

Zdroj reprodukčního materiálu může být uznán jako:

  • identifikovaný (zdroje semen nebo porosty fenotypové třídy C, případně i A a B)
  • selektovaný (porosty fenotypové třídyA nebo B vyhovující určeným požadavkům)
  • kvalifikovaný (semenný sad, rodiče rodiny, ortet, klon nebo směs klonů vyhovující určeným požadavkům)
  • testovaný (porost, semenný sad, rodiče rodiny, ortet, klon nebo směs klonů vyhovující požadavkům stanoveným pro uznání zdroje selektovaného nebo kvalifikovaného reprodukčního materiálu, pokud jeho vlastnosti byly ověřeny srovnávacími nebo genetickými testy)

Vzor žádosti o uznání zdroje reprodukčního materiálu (.xls soubor dle přílohy č. 21 vyhlášky č. 29/2004 Sb.). Praktický postup při uznávání zdrojů viz jednotlivé kategorie reprodukčního materiálu.

Co je fenotypová klasifikace porostu

Kritéria pro zařazování dřevin v porostech do fenotypových tříd

Zdroj reprodukčního materiálu je po prověření splnění požadavků na uznání zařazen do tzv. uznané jednotky.

Skladba čísla uznané jednotky

Každá uznaná jednotka je jednoznačně označena ve formátu dle přílohy č. 20 vyhlášky č. 29/2004 Sb:

CZ-2-3-DBZ-00005-06-7-A-G999-1

Význam jednotlivých znaků:

CZ = označení České republiky (dle mezinárodního předpisu ISO 3166-1, dvoumístný znak).

2 – Číselný kód kategorie reprodukčního materiálu (hodnoty znaku: 1 = identifikovaný, 2 = selektovaný, 3 = kvalifikovaný, 4 = testovaný, jednomístný znak).

3 – Číselný kód typu zdroje [hodnoty znaku: 1 = zdroj semen, 2A = porost fenotypové třídy A, 2B = porost fenotypové třídy B, 2C = porost fenotypové třídy C (pro mezinárodní použití se užije jednomístný znak 2 = porost), 3 = semenný sad, 4 = rodič rodiny, 5 = ortet, klon, 6 = směs klonů (max. dvoumístný znak)]. U zdroje RM kategorie IDENTIFIKOVANÝ vzniklého sloučením porostů a zdrojů semen se použije číselný kód typu zdroje 1 = zdroj semen.

DBZ – Zkratka dřeviny. Pro vnitrostátní použití česká (maximálně trojmístný znak přidělený pověřenou osobou). Pro mezinárodní použití vědecká (hodnoty znaku dle nařízení Komise č. 1597/2002, trojmístný znak).

00005 – Pořadové číslo zdroje (přiděluje pověřená osoba, pětimístný znak).

06 – Číselný kód oblasti provenience (hodnoty znaku: podle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 83/1996 Sb., dvojmístný znak).

7 – Číselný kód výškového pásma (hodnoty znaku: lesní vegetační stupeň podle § 2 vyhlášky, jednomístný znak). U zdrojů semen kategorie IDENTIFIKOVANÝ rostoucích mimo les stanoví kód výškového pásma pověřená osoba podle § 2 odst. 1 této vyhlášky.

A – Označení kraje, ve kterém se uznaná jednotka nachází (hodnoty znaku podle sloupce 3 tabulky, jednomístný znak  – viz příloha č. 20 vyhlášky č. 29/2004 Sb.).

G-999-1 – Označení uznaných jednotek nacházejících se v genové základně (hodnoty označení: G = symbol genové základny, 999-1 = pětimístný kód přidělený pověřenou osobou). Kód označení genové základny v uznané jednotce je v souladu s kódem označení genové základny přiděleném pověřenou osobou podle § 13 odst. 5.