Zoologie a biologie

Portál myslivosti

Každý druh zvěře je velmi specifický, pokud jde morfologii, kombinaci biologických pochodů v populaci, životních projevů, nároků na svůj životní prostor, vzájemných vztahů mezi jedinci stejného druhu popř. mezi jedinci jiných druhů zvěře atd. Druhově specifické jsou rovněž vzájemné interakce mezi zvěří a jejím prostředím, které je v podmínkách ČR tvořeno většinou kulturní krajinou, v níž člověk realizuje hospodářské činnosti. Výsledky komplexního studia zvěře, zejména její biologie, etologie a ekologie, tvoří základní východiska pro mysliveckou činnost (chov zvěře, včetně provádění lovu).

Jedná se především o plánování a realizaci péče o zvěř v oblasti zkvalitnění jejího prostředí – zvýšení úživnosti honitby (pěstování lučních porostů, políček s kulturními plodinami pro zvěř a tvorbu okusových ploch s vhodnými dřevinami) a jejího přikrmování v době nouze (výběr vhodných kombinací typů přikrmovacích zařízení, předkládaného krmiva zohledňujícího adaptaci organizmu zvěře na zimní období). Rovněž plánování chovu zvěře a jejího lovu (jako nástroje k optimalizaci početních stavů zvěře a sociální struktury jejích populací) podléhá těmto hlediskům. Pro správné nastavení koncepce hospodaření se zvěří je nezbytná vynikající znalost stavu populací jednotlivých druhů zvěře a zoologických a biologických aspektů jejich chovu.

Následující tabulky obsahují vybrané základní údaje o všech druzích zvěře, uvedených v ust. § 2 písm. c) a d) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti. Údaje uvedené v tabulkách jsou orientační a mohou se lišit s ohledem na poddruhy zvěře, jejich geografické varianty a životní podmínky.

Biologie druhů ptáků, které nelze obhospodařovat lovem

Tabulka obsahuje údaje o ptácích, kteří jsou zvěří, jíž nelze obhospodařovat lovem podle ust. § písm. c) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti (pokud nebyly stanoveny podmínky odchylného postupu, nebo nebyla udělena výjimka), jelikož patří mezi druhy, na které se vztahuje obecná anebo zvláštní ochrana podle ust. § 5a, nebo § 50 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, resp. jsou předmětem Mezinárodních smluv, jimiž je ČR vázána. Samotný výčet zvláště chráněných druhů živočichů ČR uvádí Příloha II vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Údaje o hmotnosti se mohou lišit. Tento parametr závisí na podmínkách prostředí a genetických dispozicích jedinců a popř. poddruhů. Období hnízdění pak přímo souvisí s klimatickými podmínkami.

Biologie druhů ptáků, které lze obhodpodařovat lovem

Tabulka obsahuje údaje o ptácích, kteří jsou zvěří, jíž lze obhospodařovat lovem podle ust. § 2 písm. c) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti. Pro všechny tyto druhy je vyhláškou č. 245/2002 Sb., o době lovu a bližších podmínkách provádění lovu, stanovena doba lovu (popř. bližší podmínky provádění lovu) s výjimkou špačka obecného (Sturnus vulgaris) a orebice horské (Alecotis graeca). Ve věci lovu obou těchto druhů bylo vydáno sdělení MZe.

S ohledem na potřebu specifického řešení situace tohoto druhu byl vydán speciální prováděcí předpis v podobě vyhlášky č. 294/2006 Sb., o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného.

Biologie druhů savců, které nelze obhodpodařovat lovem

Tabulka obsahuje údaje o savcích, kteří jsou zvěří, jíž nelze obhospodařovat lovem podle ust. § 2 písm. c) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti(pokud nebyla udělena výjimka), jelikož patří mezi druhy, na které se vztahuje zvláštní ochrana podle ust. § 50 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, resp. jsou předmětem Mezinárodních smluv, jimiž je ČR vázána. Samotný výčet zvláště chráněných druhů živočichů ČR uvádí Příloha II vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Údaje o hmotnosti se mohou lišit. Tento parametr závisí na podmínkách prostředí a genetických dispozicích jedinců (popř. poddruhů) a na aktuálním výživném stavu jedince. Hmotnost některých druhů živočichů může i přirozeně kolísat v průběhu roku, např. z důvodu tvorby tukových zásob na zimní období (adaptace na sníženou potravní nabídku, popř. zásoby pro hibernaci).

Biologie druhů savců, které lze obhodpodařovat lovem

Tabulka obsahuje údaje o savcích, kteří jsou zvěří, jíž lze obhospodařovat lovem podle ust.§ 2 písm. c) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti. Pro všechny tyto druhy je vyhláškou č. 245/2002 Sb., o době lovu a bližších podmínkách provádění lovu, stanovena doba lovu (popř. bližší podmínky provádění lovu) s výjimkou tchoře tmavého a tchoře stepního. Tyto druhy nejsou loveny z důvodu poměrně nízkých početních stavů. V případě tchoře světlého bylo vydáno sdělení MZe.