Zpřesnění mapování

Lesnická typologie

V případě pochybností o správnosti lesnicko-typologické mapy je možno požádat o zpřesnění lesnicko-typologického mapování – tedy o zpřesnění zákresu výskytu lesních typů v terénu.

ÚHÚL je na základě své Zřizovací listiny pověřen zajišťováním jednotného lesnicko-typologického systému lesů v ČR. Je jediným subjektem oprávněným k provádění zpřesňování lesnicko-typologického mapování, a to bez ohledu na jeho výměru.

O zpřesnění lesnicko-typologického mapování může požádat:

  • Vlastník pozemků
  • Taxační kancelář
  • Orgán státní správy lesů

Náklady na mapování při zpřesňování lesnicko-typologického mapování lesů v ČR ve standartním měřítku 1 : 10 000 žadatel nehradí.

Žádost

K podání žádosti o zpřesnění lesnicko-typologického mapování slouží standardizovaný formulář, který je třeba v písemné podobě doručit na příslušnou pobočku ÚHÚL.

Náležitosti žádosti:

  • Kontaktní údaje žadatele
  • Název katastrálního území
  • Důvod žádosti o zpřesnění lesnicko-typologického mapování
  • Prostorové vymezení území (pomocí jednotek prostorového rozdělení lesa, čísla parcel apod.)

Termíny podání žádosti

Zpřesnění lesnicko-typologického mapování lesů v ČR je specializovaná činnost vázána na terénní šetření, které probíhá v době od 1. 4. do 31. 10. Pokud mají být mapovací práce dokončeny v témže kalendářním roce, je nutné doručit žádost:

  • při výměře území docca 200 ha souvislé plochy nejpozději do 15. září příslušného roku,
  • při výměře nadcca 200 ha souvislé plochy nejpozději do 15. listopadu předcházejícího roku,
  • je-li plocha území nesouvislá (větší počet malých ploch) je třeba termín dokončení prací dohodnout s  příslušnou pobočku ÚHÚL.