Kategorie

Další činnost

Invazní nepůvodní druhy

Invazní nepůvodní druhy jsou z pohledu biodiverzity významným negativním faktorem, a to nejen na území České republiky, ale i v celosvětovém měřítku. Problematiku invazních nepůvodních druhů řeší na úrovni EU nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů. Druhy s nejzávažnějším nepříznivým dopadem jsou uvedeny na […]

Znalecké posudky

ÚHÚL je zapsán v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oborech Ekonomika a Lesní hospodářství. Provádí znaleckou činnost výhradně pro státní orgány a státní podniky, které mají právo hospodaření k lesům ve vlastnictví státu.  Obory znalecké činnosti ÚHÚL jsou:  ekonomika (oceňování pozemků, trvalých porostů a škod na lesních porostech, provoz a ekonomika lesní výroby), […]

Demonstrační objekty

Demonstrační objekty reprezentují jednotlivé typy obhospodařování lesa zahrnující jak tradiční metody (věkových tříd), tak alternativní přístupy např. problematika bohatě strukturovaných lesů zařízených alternativní metodou hospodářské úpravy lesů, popřípadě uplatnění výběrného principu při obhospodařování lesů, a reflektující historické způsoby hospodaření (nízký, střední les).

Certifikace lesů

ÚHÚL dle Zřizovací listiny zabezpečuje poradenství a služby při provádění certifikace lesů v ČR.  Proces certifikace lesů byl iniciován v 80. letech 20. století s cílem omezit ničení tropických pralesů a zajistit trvale udržitelné hospodaření s lesním bohatstvím. Postupně se certifikace přenesla i do střední Evropy, kde se díky historickým tradicím v podobě snah o trvalost a vyrovnanost produkce s lesy […]