Kategorie

Demonstrační objekty

Demonstrační objekty reprezentují jednotlivé typy obhospodařování lesa zahrnující jak tradiční metody (věkových tříd), tak alternativní přístupy např. problematika bohatě strukturovaných lesů zařízených alternativní metodou hospodářské úpravy lesů, popřípadě uplatnění výběrného principu při obhospodařování lesů, a reflektující historické způsoby hospodaření (nízký, střední les).

Více o demonstračních objektech

Demonstrační objekty – zřízení, správa, využití Smyslem demonstračních objektů je, při respektování provozních pracovních postupů, umožnit porovnání různých pěstebních systémů z různých úhlů pohledu – ekonomického, ekologického i společenského. Výsledky z demonstračních objektů umožní vlastníkovi lesů porovnání jednotlivých přístupů a následný výběr managementu, který bude považovat za nejlepší. Vychází se z předpokladu, že lesní hospodářství […]

Členění demonstračních objektů

Demonstrační objekty lesního hospodářství se podle velikosti zájmového území dělí do tří kategorií. Největší plochu zaujímají Lesnické parky, které mají samostatnou správu a jsou obdobou národních parků. Střední velikost mají samotné Demonstrační objekty, kde je připravena trasa s naučnými zastávkami popsanými v průvodci. Kategorii Demonstrační ploch představují samostatné plochy založené a popsané s určitým záměrem. U všech tří […]

Mapa demonstračních objektů

Přehledová mapa všech tří typů demonstračních objektů lesního hospodářství. Plošně jsou vymezeny pouze samotné Demonstrační objekty s trasou a očíslovanými ukázkami. Lesnické parky a Demonstrační plochy jsou vytyčeny bodově. Pro informace ke konkrétnímu objektu je třeba kliknou na bodovou značku objektu. Přehledová mapa všech typů demonstračních objektů lesního hospodářství