Kategorie

Evropské dotace

FLPIS

V rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 (PRV) jsou pro podání žádosti u opatření M15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů, podopatření 15.1.1 Zachování porostního typu hospodářského souboru a 15.2.1 Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin. Pro podporu administrace těchto titulů byla připravena aplikace fLPIS, která mimo jiné slouží žadateli i k případné aktualizaci porostních skupin […]

Lesnická infrastruktura – lesní cesty

PRV 4.3.2 Lesnická infrastruktura (dotace na lesní cesty 1L a 2L) Informace SZIF Informace MZe Realizací projektu lesní cesty nesmí v rámci lesního majetku žadatele, tedy lesního hospodářského celku (LHC) nebo části zařizovacího obvodu (ZO), dojít k navýšení stávající hustoty lesních cest 1L a 2L nad její optimální hodnotu pro hodnocený majetek. V případě výstavby […]

Minulá dotační období (PRV 2007–2013)

V roce 2020 končí pro vlastníky lesů možnost požádat o zařazení do opatření M15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrany lesů, neboť končí programové období Programu rozvoje venkova ČR (PRV) na období 2014–2020. Od roku 2021 po dobu přechodného období (tj. do doby schválení nového PRV pro další programové období), nebude možno podávat nové žádosti do tohoto opatření. […]

Přeměna porostů náhradních dřevin

PRV 8.5.3. Přeměna porostů náhradních dřevin PRV 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin Informace SZIF Informace MZe Podpora je zaměřena na rekonstrukce porostů náhradních dřevin v imisních oblastech A, nebo B stanovených dle vyhlášky č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí. V rámci této operace jsou způsobilé pouze jednorázové investiční/neinvestiční náklady. To […]

Zalesňování zemědělské půdy

8.1.1. Zalesňování a zakládaní lesů Cílem podopatření je posílení biodiverzity krajiny a její ekologické rovnováhy s dalšími benefity, které funkce lesa nabízí. Rozšiřováním zalesněných ploch také dochází ke zmírňování dopadů klimatických změn zvýšením schopnosti absorpce atmosférického CO2. Dotace se poskytují na: založení lesního porostu, péči o lesní porost po dobu 5 let, ukončení zemědělské výroby […]

Škody způsobené povodněmi

PRV 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi (dotace na obnovu infrastruktury poškozené povodněmi) PRV 8.4.2 Odstraňovaní škod způsobených povodněmi – více informací zde Informace SZIF Informace MZe V rámci operace se podporují pouze projekty řešící situace, kdy povodeň způsobila zničení alespoň 20 % příslušného lesního potenciálu (hodnotí se na vodních tocích a objektech na vodních tocích, na lesních cestách a […]